1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Име1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница3/9
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Dokumentacia.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Раздел III. Разглеждане, оценка и класиране на офертите


Възложителят назначава комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите след изтичане на срока за получаване на офертите, която се обявява в деня на отваряне на офертите.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /не е необходимо пълномощното да е с нотариална заверка/.


Раздел IV. Сключване на договор за възлагане на поръчката


Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на поръчката по процедурата с участника, класиран на първо място. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОП договорът включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Договорът се сключва по реда на Закона за обществените поръчки.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП. Тези документи се представят и за всеки от декларираните от участника подизпълнители.

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение, цитираните документи / по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП/ се представят за всеки член на обединението и договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие на регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК на създаденото обединение.

Други указания

За неуредените с настоящата документация въпроси се прилага Закона за обществените поръчки.


5. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА


Съгласно чл.37, ал.3 от Закона за обществените поръчки на оценяване подлежат тези оферти, които:

 • отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

 • са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.


Класирането на офертите ще се извърши по критерия „Икономически най-изгодна оферта” при следната методика, по посочените показатели, съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:

КОФ = 0,35 х П1 + 0,50х П2 + 0,15хП3 = 100 т. макс.


Показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:Показател

Тежест на показателя в оценката в %

П1

Срок за изготвяне и представяне на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и за съставяне и предаване на технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа (сумират се двата срока, посочени от участника в техническото му предложение).

35%


П2

Цена

50%


П3

Срок на отговорност за щети по чл.168, ал.7 от ЗУТ


15%


Общо:

100%Точни указания за определяне на оценката по всеки показател

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва:

Показател

Указания за определяне на оценката

Срок за изготвяне и представяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и за съставяне и предаване на технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа

Всеки един от предложените срокове (за окончателния доклад, за техническия паспорт за строежа) не може да бъде по-малък от 1 (един) и повече от 10 (десет) календарни дни или сборът от двата срока не може да бъде по-малък от 2 (два) дена и повече от 20 (двадесет) календарни дни.

Оценката се определя съгласно формула:

П1: Оценка на показателя = Cmin х 100

Cсъотв

Където:

Cmin - най-краткият предложен срок, представляващ сбор от посочените срокове за изготвяне и представяне на окончателен доклад и за съставяне и предаване на технически паспорт за строежа в календарни дни

Cсъотв - предложеният от съответния участник срок, представляващ сбор от посочените срокове за изготвяне и представяне на окончателен доклад и за съставяне и предаване на технически паспорт за строежа, в календарни дни
Показател

Указания за определяне на оценката

Цена

Оценката се определя съгласно формула:

П2: Оценка на показателя = Цmin х 100

Цсъотв

Където:

Цmin - най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката

Цсъотв - предложената от съответния участник цена
Показател

Указания за определяне на оценката

Срок на отговорността за щети по чл.168, ал.7 от ЗУТ

Съгласно чл.168, ал.7, изр.последно„Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството”.

Оценката се определя съгласно формула:

П3: Оценка на показателя =Ссъотв х 100

Смах

Където:

Цmах - най-дългият срок на отговорност за щети

Цсъотв – срокът за отговорност за щети на съответния участникВ случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този ред не може да се извърши избор, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта, е 100 (сто) точки.

Отварянето и оценката на ценовите предложения се извършва след оповестяване на резултатите от техническата оценка.

Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 20 на сто по- благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най- много точки.

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител.


6.ОБРАЗЦИ


ОБРАЗЕЦ № 1


ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ


Настоящата оферта е подадена от …..................................................................................


..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписана от ......................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .................................................................................................................

(длъжност)


С настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС при условията, посочени в решението за откриване на процедурата, обявлението и документацията за участие.

Приемаме да се считаме обвързани със задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни включително от крайния срок за подаване на оферти.

Заявяваме, че ако изпълнението на предмета на поръчката бъде възложено на нас, ще го изпълним качествено, в срок и в съответствие с нормативните изисквания и тези, посочени от възложителя.


........................г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:


ОБРАЗЕЦ № 2


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


1. Наименование на участника ..........................................................................................

2. Координати:

Адрес: ........................................................................

Телефон № ................................................................

Факс: .........................................................................

E-mail: .......................................................................

3. Лице, представляващо участника: .................................................................................

(трите имена)

................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

................................................................................................................................................

(длъжност)

4. Лице за контакти: ............................................................................................................

(трите имена)

................................................................................................................................................

(длъжност)

Телефон/факс/е-mail:............................................................................................................

5. Обслужваща банка ..........................................................................................................

(наименование на обслужващата банка)

................................................................................................................................................

(адрес на банката)

................................................................................................................................................

(IBAN сметка, BIC код на банката)


Титуляр на сметката: ..............................................................................................


.........................г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:


ОБРАЗЕЦ № 3


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” – „д” от Закона за обществените поръчки


Подписаният /-ната/ ..............................................................................................................


лична карта № .................................., изд.на .................................. от.................................


с ЕГН ......................................., в качеството ми на.............................................................

(длъжност)

на .......................................................................................................................................... -

(наименование на участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „строителство” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС


ДЕКЛАРИРАМ, че


1.Не съм осъждан(а)/реабилитиран(а) с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор:

(дата на подписване) (подпис и печат)


Изискванията по чл.47, ал.1, т.1 се прилагат, както следва:

 • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон:

 • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с

 • ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване –

 • за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 • при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

 • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 • във всички останали случаи, вкл. за чуждестранни лица - за лицата, които представляват участника.

 • за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом