1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Име1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница2/9
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Dokumentacia.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9
РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ


А) Възложител

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОБЩИНА РУСЕ, адрес: гр. Русе, пл. “Свобода” № 6.


Б) Правно основание за възлагане на поръчката

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал.1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.


В) Мотиви за избора за възлагане на процедурата

Прогнозната стойност на поръчката (244 475.00 лв. без ДДС) попада в обхвата на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП.

Съгласно чл.16, ал.1 и ал.8 от ЗОП, когато обществената поръчка попада в обхвата на чл.14, ал.1 от ЗОП и когато не са изпълнени обективните условия за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне (с обявление или без обявление), Възложителят взема решение за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура или ограничена процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен прозрачността на избора и разходването на финансовите средства по проекта и публичността по възлагане изпълнението на поръчката, което е една от целите на Община Русе, като Възложител на поръчката и Водещ партньор по проекта “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”.


РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ


В процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник (българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, включително техни обединения), който отговаря на предварително обявените условия. 1

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие. Поставянето на различни условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

УЧАСТИЕ НА ОБЕДИНЕНИЯ

В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания се прилагат за обединението като цяло. Изключенията са отбелязани изрично.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Споразумението трябва да бъде представено от Участника в оригинал или нотариално заверено копие.

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

- е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- е направено разпределение на дейностите на отделните членове на обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка, съответно на професионалната си квалификация.

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.


ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник:

- който не е представил някой от необходимите документи, посочени от възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от възложителя условия;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП;

- по отношение на когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2 и 3 и ал.5 от ЗОП, а именно:

- е осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за (чл.47, ал.1, т.1, б. «а» -«д» от ЗОП):

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

- е обявен в несъстоятелност (чл.47, ал.1, т.2 от ЗОП);

- е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове (чл.47, ал.1, т.3 от ЗОП);

- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е преустановил дейността си (чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП);

- е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението (чл.47, ал.2, т.2 от ЗОП);

Забележка: за целите на настоящата обществена поръчка значение има лишаването от определена професия или дейност, свързана с възможността за упражняване на строителен надзор.

- има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към Община Русе, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (чл.47, ал.2, т.3 от ЗОП);

- при който лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП2 са свързани лица3 с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация (чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП);

- който е сключило договор с лице по чл. 21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП).

Изискванията по чл.47,ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП се прилагат, както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

- в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и 3 и ал.5, т.2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП с декларация.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и 2 от ЗОП.

Наличието на което и да е от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал. 2, т.1, 2 и 3 и ал. 5 е основание за отстраняване на участника.


Изискуеми документи. Минимални изисквания към участниците

Участниците в процедурата представят следните документи:

- списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – по образец на участника;

- оферта за участие - ОБРАЗЕЦ № 1;

- административни сведения - ОБРАЗЕЦ № 2;

- документ за внесена по сметка на възложителя или безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие – в оригинал;

- копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЕИК се удостоверява с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенция по вписванията, Търговски регистър или извадка (разпечатка) от страницата на търговския регистър или с декларация в свободен текст, в която се посочва ЕИК на участника), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

- при участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението /споразумение, договор/, в който задължително се посочва представляващият - оригинал с нотариална заверка на подписите или нотариално заверено копие;

Доказателства за икономическо и финансово състояние

- Копия от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2010, 2011 и 2012г., заверени съгласно Закона за счетоводството. Едноличните търговци представят само отчет за приходи и разходи. За физическите лица се представя подходящ документ за доказване на приход (годишна данъчна декларация или еквивалентен официален документ). Участници, които са регистрирани в Търговския регистър и са публикували годишните си финансови отчети, част от които са счетоводният баланс и отчетът за приходите и разходите, не следва да ги прилагат към офертата си. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, той представя в превод посочените съставни части на ГФО, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която е установен;

- декларация, съдържаща информация за общия оборот и оборота от услуги, които са предмет на поръчката, за последните три години /2010, 2011 и 2012г./ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - ОБРАЗЕЦ № 9;

Под услуги, предмет на поръчката, се разбират дейности, свързани с упражняване на строителен надзор на инфраструктурни обекти.

- копие от валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ.

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние


Участникът следва да е реализирал за последните три години /2010, 2011 и 2012г./ оборот от дейности, предмет на поръчката, на стойност не по-малка от 700 000 лв. (седемстотин хиляди лева) без ДДС - доказва се с попълнени данни в декларацията по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП (Образец № 9), данните в която следва да съответстват на представените от Участника отчети за приходите и разходите, респ. в съответните документи за доказване на приход (годишна данъчна декларация или еквивалентен официален документ) за съответните години (2010, 2011 и 2012г.).

Под оборот от дейности, предмет на поръчката, се разбира оборот от дейности, свързани с упражняване на строителен надзор на инфраструктурни обекти.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за обединението като цяло.

При участие с използване на подизпълнител изискването за оборот се отнася за подизпълнителя съобразно процентното му участие в изпълнението на конкретните дейности от предмета на поръчката.

Задължителната застраховка за професионална отговорност на участника по чл. 171 от ЗУТ трябва да отговаря на категорията строеж, във връзка с който се упражнява строителен надзор, а именно трета категория.


Доказателства за технически възможности и квалификация

- декларация, съдържаща списък на основните договори за упражняване на строителен надзор на инфраструктурни обекти, изпълнени през последните три години (2010, 2011 и 2012г.), включително стойностите, датите и получателите - ОБРАЗЕЦ № 10;

- участникът трябва да притежава валиден лиценз, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издаден от МРРБ за лицензиране на фирмата за упражняване на строителен надзор, при условия и ред, определени с Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи за консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да се извършва такава дейност;

- декларация (ОБРАЗЕЦ № 11), съдържаща списък на правоспособните физически лица, които ще участват в екипа за изпълнение на поръчката. Към декларацията се прилагат професионални автобиографии (ОБРАЗЕЦ № 12), декларации за ангажираност на всяко едно от посочените в декларацията лица (ОБРАЗЕЦ № 13) и документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация;

- удостоверение, издадено от ДНСК/РДНСК, за липса на санкции за дейността в Р. България, издадено не по-рано от три месеца преди датата на подаване на офертата.

- сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват упражняване на строителен надзор;

- сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001 (или еквивалентен) с обхват упражняване на строителен надзор;

- сертификат за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OНSAS 18001 (или еквивалентен) с обхват упражняване на строителен надзор.


Минимални изисквания за технически възможности и квалификация

1. За последните 3 години (2010, 2011 и 2012г.) участникът следва да е изпълнил поне 1 договор за упражняване на строителен надзор за строеж от първостепенната улична мрежа по смисъла на чл. 77 ал.1, т.1 от ЗУТ .

Това минимално изискване се доказва с посочване на договора в декларацията, съдържаща списък на основните договори за упражняване на строителен надзор на инфраструктурни обекти, изпълнени през последните три години /2010, 2011 и 2012г./, и представяне на референция за договора, разрешение за строеж и разрешение за ползване. Всяка референцията следва да бъде с изходящ номер от възложителя, да е посочена в нея дата и стойност на договора, както и дали е изпълнен качествено, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на референцията с действително извършената работа.

Представянето на референции и за други договори, посочени в декларация Образец № 10, не се изисква от възложителя.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците важат за обединението като цяло.

При участие на подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела им в изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

2. Участникът в процедурата трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на проекта. Предлаганият екип от правоспособни технически лица, отговарящи за услугата трябва да е част от списъка на лицензираните експерти, неразделна част от Лиценза, издаден от МРРБ, и да бъде в минимум в следния състав:

2.1. Ръководител на екипа, който трябва:

- да има висше образование – строителен инженер или архитект - доказва се с представяне на копие от диплома за завършено висше образование;

- да има опит при упражняване на строителен надзор и/или супервизия на строеж от първостепенната улична мрежа по смисъла на чл. 77 ал.1, т.1 от ЗУТ – доказва се с представяне на копия на договори, референции, удостоверения или еквивалент;

- да е бил ръководител на екип при изпълнението на инфраструктурен обект - доказва се с представяне на копия на договори, референции, удостоверения или еквивалент.


2.2. Заместник - ръководител на екипа, който трябва:

- да има висше образование - строителен инженер (специалност ПГС/ССС, пътен инженер или еквивалент) - доказва се с представяне на копие от диплома за завършено висше образование;

- да има опит при упражняване на строителен надзор и/или супервизия на строеж от първостепенната улична мрежа по смисъла на чл. 77 ал.1, т.1 от ЗУТ – доказва се с представяне на копия на договори, референции, удостоверения или еквивалент.

2.3. Инженер пътно строителство, който трябва:

- да има висше образование, строителен инженер (специалност пътно/транспортно строителство или еквивалент) - доказва се с представяне на копие от диплома за завършено висше образование;

- да има опит при упражняване на строителен надзор и/или супервизия на строеж от първостепенната улична мрежа по смисъла на чл. 77 ал.1, т.1 от ЗУТ – доказва се с представяне на копия на договори, референции, удостоверения или еквивалент;


2.4. ВиК инженер, който трябва:

- да има висше инженерно образование по ВиК или еквивалент - доказва се с представяне на копие от диплома за завършено висше образование;

- да има опит при упражняване на строителен надзор и/или супервизия - доказва се с представяне на копия на договори, референции, удостоверения или еквивалент.


2.5. Инженер геодезист, който трябва:

- да има висше инженерно образование, специалност геодезия – доказва се с представяне на копие от диплома за завършено висше образование;

- да има опит при упражняване на строителен надзор и/или супервизия - доказва се с представяне на копия на договори, референции, удостоверения или еквивалент.


2.6 Строителен инженер, специалност ПГС за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна” – доказва се с представяне на копие от диплома за завършено висше образование:

- да е част от списъка, изготвян и ежегодно актуализиран от КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране) – възложителят ще провери дали предложеното за тази позиция лице е включено в този списък;

- да има опит при упражняване на строителен надзор и/или супервизия - доказва се с представяне на копия на договори, референции, удостоверения или еквивалент.


- декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП – ОБРАЗЕЦ № 3; ОБРАЗЕЦ № 4; ОБРАЗЕЦ № 5; ОБРАЗЕЦ № 6; ОБРАЗЕЦ № 7; ОБРАЗЕЦ № 8;

- декларация, удостоверяваща отсъствието на обстоятелствата по чл. 166, ал. 3 от Закона за устройство на територията – по образец на участника;

- декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП с информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - ОБРАЗЕЦ № 14;

- декларация за съгласие за участие от подизпълнител - ОБРАЗЕЦ № 15;

- документ за закупена документация за участие – копие;

- декларация за приемане на условията в проекта на договора - ОБРАЗЕЦ № 18;

- декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително за минимална цена на труда и условията на труд - ОБРАЗЕЦ № 19;

- техническо предложение за изпълнение на поръчката (ОБРАЗЕЦ № 16);

- ценовото предложение на участника /ОБРАЗЕЦ № 17/. Цената за изпълнение на услугата по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, закръглени до стотинка, без включен (ДДС) и с включен ДДС.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.


Участниците могат да използват ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докажат, че ще имат на тяхно разположение тези ресурси. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение на физически и/или юридически лица.


Когато участникът предвижда участие на подизпълнители следните документи:

- административни сведения - ОБРАЗЕЦ № 2;

- копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

- декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП;

- доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация , посочени от възложителя;

- декларация за съгласие за участие от подизпълнител - ОБРАЗЕЦ № 13;

- декларация, удостоверяваща отсъствието на обстоятелствата по чл. 166, ал. 3 от Закона за устройство на територията;

се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, следните документи:

- административни сведения - ОБРАЗЕЦ № 2;

- копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

- декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП;

- декларация, удостоверяваща отсъствието на обстоятелствата по чл. 166, ал. 3 от Закона за устройство на територията;

- сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват упражняване на строителен надзор;

- сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001 (или еквивалентен) с обхват упражняване на строителен надзор;

- сертификат за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OНSAS 18001 (или еквивалентен) с обхват упражняване на строителен надзор.

се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при съобразяване с разпоредбата на чл.25, ал.8 от ЗОП (При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединениет).

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, следните документи:

- доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП и за технически възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП (копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице) трябва да е издаден от компетентен орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод*, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП (доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 ЗОП и за технически възможности и/или квалификация по чл.51 ЗОП, посочени от възложителя; декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП) които са на чужд език, се представят и в превод.

* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

Представяне на офертите

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител /не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено/ лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва следния текст:


До Община Русе, гр. Русе, пл. Свобода № 6


ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ „УСЛУГИ” И ПРЕДМЕТ “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ”

ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС

Върху плика участникът посочва от чие име (фирма) е подадена офертата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

Офертата се подава в срока, посочен в IV.3.4. от обявлението. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в края на работния ден на първия присъствен работен ден.

Офертата следва да бъде представена по начина, посочен в чл. 57, ал.2 от Закона за обществени поръчки, т.е. запечатаният непрозрачен плик следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят следните документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

- списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – по образец на участника;

- оферта за участие - ОБРАЗЕЦ № 1;

- административни сведения - ОБРАЗЕЦ № 2;

- документ за внесена по сметка на възложителя или безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие – в оригинал;

- копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

- при участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението /споразумение, договор/, в който задължително се посочва представляващият - оригинал с нотариална заверка на подписите или нотариално заверено копие/;

- доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени от Възложителя в настоящата документация;

- доказателства за технически възможности и квалификация, посочени от Възложителя в настоящата документация;

- декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП – ОБРАЗЕЦ № 3; ОБРАЗЕЦ № 4; ОБРАЗЕЦ № 5; ОБРАЗЕЦ № 6; ОБРАЗЕЦ № 7; ОБРАЗЕЦ № 8;

- декларация, удостоверяваща отсъствието на обстоятелствата по чл. 166, ал. 3 от Закона за устройство на територията – по образец на участника;

- декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП с информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - ОБРАЗЕЦ № 14;

- декларация за съгласие за участие от подизпълнител - ОБРАЗЕЦ № 15;

- документ за закупена документация за участие – копие;

- декларация за приемане на условията в проекта на договора - ОБРАЗЕЦ № 18;

- декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително за минимална цена на труда и условията на труд - ОБРАЗЕЦ № 19.

2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, а именно:

- техническо предложение за изпълнение на поръчката (ОБРАЗЕЦ № 16).

3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника /ОБРАЗЕЦ № 17/.

Предлаганата от участника цена не следва да се посочва в никой друг от документите, съдържащи се в плик №1 и № 2.


Подготовка на офертата

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа към обявените от възложителя условия.

До изтичане на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Офертата следва да бъде изготвена на български език и подписана от законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице. Към офертата се прилагат попълнени посочените и приложени към документацията за участие образци.

Офертата следва да бъде със срок на валидност 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния срок за подаването й.

Всички документи се представят само в един екземпляр.

Документите, съдържащи се в офертата, се подписват само от лицата с представителни функции /законни представители или изрично упълномощени за това с нотариално заверено пълномощно лица/.

Всички приложени към офертата документи трябва да са изготвени на български език или да се представят в легализиран превод.

При офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции освен ако са заверени с подпис на законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице.

Когато участникът предствя копия на документи, същите следва да са заверени от участника с гриф «Вярно с оригинала», подпис и печат, освен ако в настоящата документация не е предвидено документите да са нотариално заверени копия.

Проектът на договора не се прилага, декларацията за приемане на условията в проекта на договора (ОБРАЗЕЦ № 18) удостоверява, че участникът се е запознал със съдържанието и приема условията му.

Разходи за участие в процедурата

Разходите по изработване на офертата за участие в процедурата и заплатената такса за закупуване на документацията са за сметка на всеки участник в процедурата. Участникът не може да има претенции по направените от него разходи, включително и при некласиране.

Срок за закупуване на документация за участие

Документация за участие може да се закупува до .....................2013г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа от Община Русе, пл. Свобода № 6, ...........................................................

Срок за получаване на оферти

Оферти за участие се получават до 12:00 часа на .....................2013г., Община Русе, пл. Свобода 6, .............................................

Условия при отваряне на офертите

Офертите за участие ще се отварят на .................2013г., 14:00 часа , Община Русе, пл. Свобода 6, .............................................

Цена на документацията за участие.

Цената на документацията е 20 /двадесет/ лв.


Начин на плащане на документацията за участие.

Сумата от 20 /двадесет/ лв. следва да бъде внесена в касата на Община Русе или по банков път на следната сметка:

IBAN: BG 96IORT73798400080000 вид плащане: 447000

BIC: IORTBGSF

Банка: „Инвестбанк” АД


Гаранция за участие в процедурата, гаранция за изпълнение на договора


Гаранция за участие в процедурата: участникът следва да представи гаранция за участие в процедурата в размер на 2 000 (две хиляда) лева. Гаранцията се представя в една от следните форми: 1. парична сума, платима по банкова сметка на възложителя. 2. банкова гаранция в полза на възложителя.

Гаранция за изпълнение на договора: гаранцията за изпълнение на договора е 3 (три) % от стойността на договора без ДДС, представена в една от следните форми: 1. парична сума, платима по банкова сметка на възложителя, допълнително посочена на определения за изпълнител участник или 2. банкова гаранция в полза на възложителя.

Когато участникът избере гаранцията за участие/респ.изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, с възможност да се усвои изцяло или на части, със срок на валидност най-малко:

  • срокът на валидност на офертата /за гаранцията за участие/;

  • срокът посочен в договора, удължен с 12 /дванадесет/ месеца /за гаранцията за изпълнение/.

Същата следва да съдържа заявление на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

При избор на гаранция за участие (съответно за изпълнение) парична сума, то тя следва да бъде внесена по банков път по сметка на Възложителя:

IBAN: BG37IORT73793300030000

BIC: IORTBGSF

Банка :”Инвестбанк„ АД


Съгласно чл.60, ал.2 от ЗОП участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

Задържане, усвояване и освобождаване на гаранциите

Задържането и освобождаването на гаранциите за участие става по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

3. на всички участници в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване – при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престоели при него.

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.


Обмен на информация между Възложителя и Изпълнителя


Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Избраните средства за комуникация трябва да са общодостъпни.

Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите.

За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

Закупуване на документация за участие и искане за разяснения

Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите /посочен в обявлението/. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

До изтичането на срока за закупуване или получаване на документацията за участие лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по нея. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването. Разяснението се прилага и в документацията, която предстои да се предоставя на други участници.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом