1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Име1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница1/9
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Dokumentacia.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

1 2 3 5logo ruse

Община Русе


гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 506 684, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu


ОДОБРЯВАМ:

_________________

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ „УСЛУГИ” И ПРЕДМЕТ:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ”

ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС


Възложител

Община Русе

Адрес

гр. Русе, пл. “Свобода” № 6

Лице за контакти/телефон за контакти


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА;


2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА;


3. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ;


4. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ III. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ IV. Сключване на договор за възлагане на поръчката


5. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА;


6. ОБРАЗЦИ.


1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


3. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Упражняването на строителен надзор по време на Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе, предмет на възлагане в настоящата поръчка, са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, който се изпълнява по Приоритетна ос 1: „Достъпност - Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион ”, Ключова сфера на интервенция 1 „Подобряване на средствата за трансграничен сухопътен и речен транспорт” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Проектът се изпълнява в партньорство между Община Русе – Водещ партньор и Община Гюргево.


Основната цел на проекта е създаване на условия за общо планиране и осъществяване на обща транспортна политика, устойчиво развитие на транспортната инфраструктура, подобряване на координацията на трафика и организация на транспортната система на Еврорегион Русе – Гюргево. С изпълнението на проекта ще се повиши възможността за координация и организация на трафика по Европейски транспортен коридор № 9 и ще се подобри транспортната достъпност на трансграничния регион Русе - Гюргево. Ще се създаде възможност за подобряване на мобилността и достъпа до транспортна информация и комуникационна инфраструктура в Еврорегион Русе – Гюргево, чрез осигуряване на публичен достъп до Системата за информацията за трафика, като това ще допринесе за неговото намаляване.


Специфичните цели са:

Подобряване на транспортната инфраструктура на Еврорегион Русе – Гюргево, чрез рехабилитация и модернизация на основни участъци от пътните връзки с Европейски транспортен коридор № 9 (Рехабилитация и модернизация на транспортния участък от главно кръстовище на свързващия път на Еврорегион Русе – Гюргево с Европейски транспортен коридор № 9 – бул. „Тутракан“, Русе (L=2316.16 м) и участъка от свързващия път между центъра на град Гюргево, Румъния и Митница Гюргево – Русе, включително ул. „Николае Балесеску“ (L=291 м),ул. „Влад Тапес“ (L=955 м), бул. „Букурещ“ (L=915 м) и бул. „Михай Витаези“ (L=250 м). Ще осигури удобна връзка до единствения мост в долното течение на река Дунав и ще осигури по-добра мобилност и достъпност до стратегически обекти в Гюргево и Русе – Граница, Безмитна зона, пристанища.)

Оптимизация на координацията на трафика и намаляване на критичните участъци с натоварвания чрез създаване на обща информационна система. Създаване на база данни за състоянието на трафика чрез събиране и обработка на данни чрез регистриране на преминаващите автомобили.


Срок за изпълнение на предмета на поръчката: Срокът за упражняване на строителния надзор ще съвпада с периода на изпълнение на реконструкцията на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе, включително до въвеждането на обекта в експлоатация, но не повече от 450 календарни дни.

Оценка и класиране – класирането на офертите ще се извърши по критерия „икономически най-изгодна оферта” с показатели, посочени в настоящата документация.

Начин на плащане

Плащането ще се извършва по банков път, по начин, посочен в приложения към настоящата документация образец на договор.

Възможност за представяне на варианти

Не се допуска представяне на няколко варианта в една оферта.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


1. Предмет на обществената поръчка


Настоящата поръчка е в рамките на проект реф. No. 2(3i)-1.1-4, МИС ЕТС код 115 „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе – Гюргево с Пан-Европейски Транспортен коридор 9”, финансиран по Приоритетна ос 1 Достъпност „Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура”, Ключова сфера на интервенция 1 „Подобряване на средствата за трансграничен сухопътен и речен транспорт” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.


Срокът за изпълнение на проекта, съгласно подписания договор за безвъзмездна помощ e до 13.01.2015 г. По проекта са предвидени за изпълнение следните дейности:


• Създаване на Съвместен екип за управление (JMT) и Съвместен комитет за управление на проекта (PJSC)

• Провеждане на месечни срещи на JMT и редовни срещи на PJSC

• Провеждане на пресконференция за старта на проекта

• Разработване на тръжни досиета с цел провеждане на процедури за обществени поръчки в България и Румъния

• Организиране на процедури за провеждане на обществени поръчки (проектиране, строителство, строителен надзор, авторски надзор, разработване на система за трафика, доставка на оборудване, финансов одит и др.)

• Разработване на технически проекти за румънския и българския участък от свързващата инфраструктура

• Изпълнение на строителни работи на българска и румънска територии

• Изпълнение на строителен надзор

• Изпълнение на авторски надзор

• Разработване на обща система за база данни, събиране и обработване на информация за трафика

• Доставка и монтаж на LED дисплей табла

• Доставка на ИКТ оборудване и софтуер

• Разработване на визуализационни табели

• Пускане на модернизираните пътни участъци в експлоатация и официално откриване

• Финална пресконференция


Предмет на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, община Русе”.


За изготвянето на работен проект и изпълнение на СМР е обявена процедура по реда ЗОП за избор на изпълнител за „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе“.

Работният проект ще се изготви на база на съществуващия одобрен идеен проект за обекта.

Прогнозната стойност на поръчката за инженеринг (вкл. строително-монтажните/ремонтните работи и работното проектиране) е 9 247 957.77 лв. без ДДС.


2. Технически условия за изпълнение на поръчката


Избраният изпълнител на строителен надзор за обектите по отделните части при извършването на СМР ще има следните задължения:

• Да организира и контролира законосъобразно започване на строителството на обекта

• Да организира съставянето и подписването на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72/2003) в процеса на изпълнение на строително-монтажните дейности

• Да упражнява контрол по изпълнение на строежите съобразно одобрените проекти, приетите оферти и графици и изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ

• Да осигури спазването на условията за безопасност на труда съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително монтажните работи (ДВ, бр. 37 от 2004 )

• Да не допуска увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството

• Да контролира опазването на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях

• Да контролира съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 г., изм. ДВ, бр. 75/2002 г., 109/2003 г.)

• Да изисква от строителя всички декларации за съответствие и сертификати за качеството на влаганите при изпълнение на СМР материали

• Да организира и осигури присъствието на авторския надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности, когато е необходимо да дадат проектантско решение по възникнал проблем или за приемане на изпълненото

• Да дава инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и да дава решения по технически въпроси, които не водят до промени на техническите проекти, като вписва съответните заповеди в заповедната книга

• Да обсъжда с участниците в строителството /Проектантите, Строителите, ТК по част по отделните части и др./ на възникнали проблеми в процеса на изпълнението на СМР и решаването им

• Да се информира Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след констатирането им

• Да изиска изготвянето на екзекутивна и друга техническа документация по изпълнение на строително-монтажните дейности от Изпълнителя и Проектанта ако е необходимо

• Да подписва съвместно с проектантите и изпълнителите на СМР изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ. Същата да се предаде за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастър в необходимия обем

• Да подготви и внасяне окончателен доклад за осъществения строителен надзор до Възложителя, придружен с всички документи необходими за въвеждане на обектите в експлоатация

• Да изготви и предаде на Възложителя технически паспорти за строежите съгл. чл.176 от ЗУТ

• Да събере от изпълнителите на СМР всички паспорти и гаранционни карти на монтираните уреди и устройства и да ги предаде на възложителя след приключване на строителството

• Да организира въвеждането на обектите в експлоатация, спазвайки нормативните изисквания на ЗУТ и поднормативната му база.


3. Ориентировъчна стойност на поръчката


Максимална стойност на поръчката: 244 475.00 лв. без ДДС


4. Кандидати, които ще бъдат поканени за участие:


Неприложимо. Открита процедура по ЗОП


5. Квалификационни изисквания към кандидатите


Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

Участникът следва да е реализирал за последните три години /2010, 2011 и 2012г./ оборот от дейности, предмет на поръчката, на стойност не по-малка от 700 000 лв. (седемстотин хиляди лева) без ДДС.

Под оборот от дейности, предмет на поръчката, се разбира оборот от дейности, свързани с упражняване на строителен надзор на инфраструктурни обекти.

Минимални изисквания за технически възможности и квалификация

1. За последните 3 години (2010, 2011 и 2012г.) участникът следва да е изпълнил поне 1 договор за упражняване на строителен надзор за строеж от първостепенната улична мрежа по смисъла на чл. 77 ал.1, т.1 от ЗУТ .

2. Участникът в процедурата трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на проекта. Предлаганият екип от правоспособни технически лица, отговарящи за услугата, трябва да е част от списъка на лицензираните експерти, неразделна част от Лиценза, издаден от МРРБ, и да бъде в минимум в следния състав:


2.1. Ръководител на екипа, който трябва:

- да има висше образование – строителен инженер или архитект

- да има опит при упражняване на строителен надзор и/или супервизия на строеж от първостепенната улична мрежа по смисъла на чл. 77 ал.1, т.1 от ЗУТ

- да е бил ръководител на екип при изпълнението на инфраструктурни обекти.


2.2. Заместник - ръководител на екипа, който трябва:

- да има висше образование - строителен инженер (специалност ПГС/ССС, пътен инженер или еквивалент)

- да има опит при упражняване на строителен надзор и/или супервизия на строеж от първостепенната улична мрежа по смисъла на чл. 77 ал.1, т.1 от ЗУТ


2.3. Инженер пътно строителство, който трябва:

- да има висше образование, строителен инженер (специалност пътно/транспортно строителство или еквивалент)

- да има опит при упражняване на строителен надзор и/или супервизия на строеж от първостепенната улична мрежа по смисъла на чл. 77 ал.1, т.1 от ЗУТ


2.4. ВиК инженер, който трябва:

- да има висше инженерно образование по ВиК или еквивалент

- да има опит при упражняване на строителен надзор и/или супервизия


2.5. Инженер геодезист, който трябва:

- да има висше инженерно образование, специалност Геодезия

- да има опит при упражняване на строителен надзор и/или супервизия


2.6 Строителен инженер за упражняване на Технически контрол по част „Конструктивна”, който трябва:

– да има висше инженерно образование, специалност ПГС

- да е част от списъка, изготвян и ежегодно актуализиран от КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране)

- да има опит при упражняване на строителен надзор и/или супервизия


6. Начин на образуване на предлаганата цена


Предлаганата цена следва да включва всички необходими и присъщи разходи за изпълнение на поръчката.


7. Изисквания за качество


Поръчката следва да се изпълни в съответствие и при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за устройство на територията и всички нормативни документи свързани с осъществяване на строителен надзор.


Консултантът следва да съблюдава изискванията на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. и по-конкретно изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, публикувани на http://www.cbcromaniabulgaria.eu.


8. Критерии за оценка на предложението и определяне на тежестта им в комплексната оценка


Класирането на офертите ще се извърши по критерия „Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели, съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:

КОФ = 0,.35 х П1 + 0,50х П2 + 0,15хП3 = 100 т. макс.


Показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:

П1 Срок за изготвяне и представяне на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и за съставяне и предаване на технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа (сумират се двата срока, посочени от участника в техническото му предложение) - 35%

П2 Цена - 50%

П3 Срок на отговорност за щети по чл.168, ал.7 от ЗУТ - 15%


Методиката за оценка е подробно описана в указанията към кандидатите, неразделна част от документацията по обществената поръчка.


9. Контрол по изпълнението на договора


Контролът по изпълнението на договора, сключен за изпълнение на настоящата обществена поръчка, ще се осъществява от Димитър Наков – зам.-кмет „Устройство на територията“


4. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом