Техническо задание предмет на обществената поръчка: „
ИмеТехническо задание предмет на обществената поръчка: „
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер80.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.registryagency.bg/downloads/OP_2012/opak_tr/tehnichesko.doc

ЕСФ

Европейски съюз ОПАК. Експерти е действие Европейски социален фонд
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:


Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата функционалност с изискванията на законодателството и изготвяне на техническо задание за развитие и оптимизиране на информационната система на търговския регистър”


I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТА


Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията”.

Възложител на обществената поръчка е Агенция по вписванията.


Кратко описание на проект Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията”


Проектът „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията” се изпълнява по подприоритет 3.1 "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронно управление" на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК). Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под № А11-31-19/17.02.2012 г. е сключен на 17 февруари 2012 г. между Агенция по вписванията и Управляващия орган на ОПАК. Агенция по вписванията е Бенефициент по проекта. Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Допълнителна информация за Оперативна програма „Административен капацитет" е достъпна на интернет страницата на ОПАК - www.opac.government.bg


Целта на този проект е да се извърши анализ на действащата законодателна уредба, регламентираща режима на търговската регистрация в РБългария, с акцент върху разпоредбите относно несъстоятелността на търговците и административно – наказателните разпоредби, предвидени в Търговския закон и Закона за търговския регистър. Анализ следва да бъде изготвен и за практическото приложение на разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания по отношение развитието на административно – наказателното производство, което е от компетентността на Агенция по вписванията, съгласно цитираните нормативни актове. Анализът трябва да бъде насочен основно към изготвяне на предложение за изграждане на функционалности в Информационната система на Търговския регистър, които да улеснят Агенция по вписванията при практическото приложение на административно - наказателните разпоредби в предвидените от закона случаи.

Основна част от дейността включва извършването на преглед и анализ на текущото състояние на информационната система на Търговския регистър. В тази връзка от основно значение за изпълнението на поръчката е изготвянето на предложение за разширяване на функционалностите, свързани с обмен на данни с абонати на информационната система на Търговския регистър (ИС на ТР). В тази насока е предвидено изрично и осигуряването на автоматизиран обмен на данни между информационните системи на Имотния и Търговския регистри. Оптимизирането на качествените параметри на ИС на ТР в насока подобряване бързодействието, повишаване сигурността на данните, подобряване удобството на работа на потребителите е основен приоритет при изпълнение на поръчката. Следва да бъде предложен подход за реализация на предвидения чуждоезичен публичен интерфейс на търговския регистър, както и идентификацията на започналите производства за преобразуване на търговския дружества.

При извършване на дейността следва да се съобразяват основните цели на проекта, а именно повишаване на качеството на услугите, предоставяни от Агенция по вписванията чрез развитието на информационната система на търговския регистър и повишаване квалификацията на служителите на агенцията.


II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


Изготвяне на подробно техническо задание за развитие и оптимизиране на информационната система на търговския регистър, което ще бъде включено в пакет от документи за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП с предмет „Усъвършенстване и надграждане на информационната система на търговския регистър и адаптиране към изискванията на българското законодателство”. Техническото задание е необходимо да съдържа:

1. Анализ на бизнес процесите и преглед на изискванията заложени в нормативната рамка уреждаща функционирането на търговския регистър.

2. Подробно описание на текущата функционалност на търговския регистър и идентифициране на области за развитие.

3. Подробно описание на техническото състояние на информационната система на търговския регистър и качествените параметри на функционирането й (бързодействие, сигурност, достъпност, отказоустойчивост и др.) и идентифициране на области за оптимизация. Като в това число:

а) да бъде изработена схема на хардуерната и мрежова архитектура на търговския регистър;

б) да бъде направено описание на базовия софтуер;

4. Анализ на потребителски изисквания и потребности за оптимизиране и развитие на информационната система на търговския регистър.

5. Анализ на бизнес изискванията за усъвършенстване на информационната система на Търговския регистър – описание на работните процеси, потребителите и допълнителните изисквания за софтуерната реализация;

6. Актуализирана техническа документация за дизайн на системата, включително и дизайн на базата от данни;

7. Специфициране на функционални и нефункционални изисквания към информационната система на търговския регистър.

Специфични особености:

Проектът за „Усъвършенстване и надграждане на информационната система на търговския регистър и адаптиране към изискванията на българското законодателство”, за който ще бъде използван крайният продукт от настоящото Техническо задание включва изпълнението на следните поддейности:

1. Разширяване на функционалността на раздел „Несъстоятелност” – необходимо е допълване на данни, вписвани в раздел „Несъстоятелност”, както и да бъде структурирана информацията относно производствата по несъстоятелност. Необходимо е да се подготвят за експорт към други системи данните за вписани обстоятелства по раздел „Несъстоятелност” в партидите на търговците.

2. Разширяване на функционалността за обмен на данни с абонати на информационната система на търговския регистър – Модулът за обмен на данни с абонати на информационната система на търговския регистър трябва да се преработи с цел осигуряване на следните възможности:

- Абонамент за настъпили промени в партидите на един или повече търговци, регистрирани в търговския регистър;

- Абонамент за настъпили промени по раздел /група/ поле в партидите от търговския регистър;

- Други видове абонаменти, съобразно предложенията на изпълнителя.

3. Създаване на англоезичен публичен интерфейс на търговския регистър публичната част на търговския регистър трябва да поддържа англоезичен потребителски интерфейс. Навигацията между езиците трябва да бъде лесна и достъпна. Реализацията да позволява лесно добавяне на нов език за визуализация на публичната част на търговския регистър.

4. Разширяване на съществуващата функционалност, чрез възможност за идентификация в публичната част за започнати производства по преобразуване – При подаване на заявление за прехвърляне/приемане на търговско предприятие и преобразуване на търговски дружества е необходимо по партидите на участващите в преобразуването/прехвърлянето търговци да се извежда информация за подадено заявление и неговият статус. В справка „Документи без партида” трябва да се осигури търсене по име на дружество-участник в преобразуването, прехвърлянето/поемането на търговски предприятие.

5. Създаване на нова функционалност за констатиране на административни нарушения и налагане на административни наказания – Административни нарушения по смисъла на чл. 40, ал. 1 и ал. 5 от Закона за търговския регистър. Установяването на нарушенията, издаването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания и Вътрешни правила, утвърдени от Изпълнителния директор на Агенция по вписванията.

6. Осигуряване на свързаност и автоматизиран обмен на данни между информационните системи на Търговския регистър и Имотния регистър Да се осигури възможност за автоматизира обмен на данни между двата регистъра.

7. Разработване на нови справки и филтри – Да се разработят и внедрят всички липсващи справки, които се изискват съгласно действащата към момента на внедряването нормативна уредба, както и да бъдат разработени справки съобразно внедрените нови функционалности.

8. Оптимизиране на качествените параметри на ИС на ТР – да бъде изготвено предложение за оптимизация на функционирането на информационната система, с оглед подобряване бързодействието, повишаване сигурността на данните, подобряване удобството на работа на потребителите и др.

9. Разработване на съдържание на брошура за работа с информационната система на търговския регистър – разработване на текст за брошура, съдържащ необходимите нагледни графики, който ще бъде издаден като брошура за работа с информационната система на търговския регистър. Текстът трябва да представя функционалността на информационната система на търговския регистър след извършените промени и усъвършенствания, с акцент върху добавената нова функционалност.

10. Провеждане на обучение за администратори на информационната система на търговския регистър – обучението ще се проведе на работното място на администраторите на АВ, поддържащи информационната система на търговския регистър.

11. Необходимо е избраният изпълнител по дейност 3 (за изпълнение на дейността ще бъде използвано Техническото задание от дейност 2) да осигури лектори, които да проведат обучение на длъжностните лица по регистрация и деловодители в търговския регистър във връзка с посочените по – горе дейности – обучението ще се организира и проведе в рамките на дейност 5 от цялостния проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията”. Задължение на изпълнителя е да осигури за своя сметка лекторите и материалите за провеждане на обучението.


При изготвяне на техническото задание е необходимо да се акцентира върху изложените по-горе поддейности.


III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Срокът за цялостно изпълнение на поръчката е три месеца от сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.


IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА


1. Участникът в обществената поръчка следва да опише детайлно своя подход за изпълнение на предмета на обществената поръчка, като е необходимо той да включва минимум:

1.1. Планиране, управление и контрол на изпълнението;

1.2. Осигуряване на качеството;

1.3. Управление на риска;

1.4. Управление на промените в хода на изпълнението;

1.5. Периодично отчитане на напредъка по изпълнението на обществената поръчка и предаване на очакваните резултати.

2. Избраният Изпълнител следва да подготви минимум следните документи:


Проектен план – за организиране на всички дейности и ресурси, необходими за изработване и предаване на продукта. Към Проектния план да се включат като приложения следните документи:

2.1. Времеви график на изпълнението;

2.2. План за управление на качеството;

2.3. План за управление на риска и План за управление на промените;Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд


Свързани:

Техническо задание предмет на обществената поръчка: „ iconТехническо задание І. Предмет на обществената поръчка предмет на обществената поръчка е: „Осигуряване на сервизни услуги за служебните автомобили на агенция по вписванията. ІІ. Списък и местодомуване на автомобилите
Предмет на обществената поръчка е: „Осигуряване на сервизни услуги за служебните автомобили на агенция по вписванията”
Техническо задание предмет на обществената поръчка: „ iconТехническо задание
Предмет на обществена поръчка и изисквания към обекта на обществената поръчката
Техническо задание предмет на обществената поръчка: „ iconОписание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка
Предмет на обществената поръчка: Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на пластмасова дограма със стъклопакет по прозорци...
Техническо задание предмет на обществената поръчка: „ iconТехническо задание за обществена поръчка с предмет: „
Доставка и гаранционна поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на Агенция по вписванията”
Техническо задание предмет на обществената поръчка: „ iconТехническо задание предмет на поръчката
Предмет на настоящата обществена поръчка е създаване на унифицирана система за приемане и обработване на жалби и други дейности за...
Техническо задание предмет на обществената поръчка: „ iconТехническо задание към документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „
Разработване на единен информационен портал за обща и специализирана информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния...
Техническо задание предмет на обществената поръчка: „ iconТехническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение
Закона за гражданското въздухоплаване, и оператор на дейностите по наземно обслужване по чл. 48 д, ал. 1 от згв, инициира процедура...
Техническо задание предмет на обществената поръчка: „ iconТехническо задание за изпълнение на обществена поръчка с предмет
Доставка на работни станции, принтери, скенери, копирни машини, друга периферна техника и компютърна конфигурация изпълняваща изискванията...
Техническо задание предмет на обществената поръчка: „ icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
Техническо задание предмет на обществената поръчка: „ iconЗадание за малка обществена поръчка с предмет
За малка обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за обслужване на работниците и служителите в Община Бургас от служба...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом