Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
ИмеЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер68.69 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1356599536.docx
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013гСДРУЖЕНИЕМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО 2011


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони -

Европа инвестира в селските райони


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 г.


Договор № РД 50-98/13.06.2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


ПОКАНА

за


кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово 2011 и приемане на заявления за подпомагане

по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.


Схемата за финансовата помощ по мярка 322 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз,чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Наименование на мярката

Обновяване и развитие на населените места


Описание на целите

Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места от територията.

Тази мярка е насочена към физическото обновяване на населените места от общината и цели да повиши привлекателността им чрез изграждане/възстановяване на площади, улично осветление, пешеходни зони, зелени площи, обновяване на сгради с историческо и културно значение, обновяване на фасади. Заедно с инвестициите, насочени към подобряване на услугите, подобряването на облика на населените места в общината се очаква да подобри качеството на живот в по-интегриран вид и да обхване и селищата извън общинския център.


Обхват на мярката

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР.

2. Обхват на инвестициите по мярката - мярката предоставя подкрепа за инвестиции, насочени към подобряване на облика на населените места за инвестиции в регулациата на населеното място, от територията на МИГ.


Допустими кандидати

Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ Гълъбово.

• Община Гълъбово;

• Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, за дейности по т. 1, 2, 3;

• Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища , за дейности по т. 1 и 2;

• Местни поделения на вероизповедания, регисрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон, за дейности по т. 3


Допустими дейности

1) Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях;

2) Реконструкция и ремонт на обществени сгради с историческо и културно значение, и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

3) Реконструкция и ремонт на сгради с местно религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

Следните дейности няма да се подпомагат:

- Реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално/световно значение (обявени за такива от НИНКН);


Допустими разходи

1. За реконструкция/рехабилитация или ремонт на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост, в т. ч. паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях; изграждане, реконструкция, реставрация и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;

б) непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по буква "а";

2. За закупуване на съоръжения (до пазарната им стойност), включително чрез финансов лизинг;

3. Общите разходи, свързани с консултации, за архитекти и инженери, в т.ч. разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват съгласно Наредба № 4 от 2001 г., за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна/и табела/и или билборд/ове.

Консултациите, включени в т. 3, включват изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

Разходите за консултации не могат да надхвърлят 3 % от разходите по т. 1, буква "а" и т. 2.


Недопустими разходи

Недопустими разходи са:

1. за закупуване или наем на земя и сгради;

2. за лизинг, с изключение на финансов лизинг;

3. оперативните, включително за поддръжка (текущ ремонт) и застраховка;

4. за банкови такси, за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

5. за принос в натура;

6. за обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ;

7. за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл.3, ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност;

8. за закупуване и доставка на съоръжения втора употреба;

9. за плащания в брой;

10. за инвестиции за обикновена подмяна


Финансови параметри за проектите

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 10 000 евро;

Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 100 000 евро.


Общ разполагаем идикативен бюджет по тази мярка - 460 000 лева.


Размер на финансовата помощ

• 100% от общите допустими разходи за проекти на общината, юридически лица с нестопанска цел, на читалища и на местни поделения на вероизповеданията за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;

• 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации и читалища,


Критерии за избор на проекти

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост, се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване:


1) Наличие на технически/работен проект, приложен към заявлението за подпомагане – кандидатът получава 10 т.

2) Проекти, чийто дейности са насочени или обхващат повече от едно населени места от територията – 30 т.

3) Проекти за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението (жени, възрастни хора и хора с увреждания) - 30 т.

4) Проекти насочени към подпомагане на културни или спортни дейности – 30 т.


Минимална помощ/държавни помощи

Финансовата помощ по тази мярка се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006). Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години, с изключение на публични инвестиции, при които получател на помощта е общината.


Поканата е с начало – 17.12.2012г.


Край на Поканата – 16.00 часа на 15.03.2013г.


Период за консултиране при подготовката на проектите – от 17.12.2012г. до 08.03.2013г.

в офиса на МИГ, по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ Гълъбово 2011, както следва:


Вторник – 10.00 – 12.00 часа

Сряда - 10.00 – 12.00 часа

Четвъртък – 10.00 – 12.00 часа


Период на приемане на документите за подпомагане – от 17.12.2012 г. – 15.03.2013г.:

Понеделник - петьк от 10.00 часа до 12.00 часа


Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на МИГ Гълъбово 2011

Подробна информация и необходимостта за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие са публикувани на следния интернет

адрес: http://www.mig-galabovo.eu


За контакти:

гр.Гълъбово п.к. 6280 бул.Република № 47

тел.: 0418/62246

E-mail: ns_miggalabovo@abv.bg www.mig-galabovo.eu


Изп.директор – Стамен Стамов – 0889 662 220


Експерт – Таня Николаева – 0888 107 570


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР МИГ ГЪЛЪБОВО:…………………........

/СТАМЕН СТАМОВ/


Поканата е изготвена на основание Решение №3/26.11.2012 г. на УС на МИГ Гълъбово 2011 с Протокол №5/26.11.2012г.Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО 2011”

гр.Гълъбово п.к.6280 бул.Република №47 - тел.: 0418 / 62246

моб. 0889 662 220 e-mail: ns_miggalabovo@abv.bg www.mig-galabovo.eu

Стр. от

Свързани:

Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г icon„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони : европа инвестира в селските райони
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом