Българско народознание
ИмеБългарско народознание
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер173.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/10_nemzetisegi/bolgar/10.1.2.2_bolgar_nepism_ford_5-8_mk.


БЪЛГАРСКО НАРОДОЗНАНИЕ


Обучението по българско народознание съсредоточава вниманието си върху усвояването на българската национална култура от българите в Унгария. Стреми се да създаде умения за общуване, благодарение на които, от една страна, учениците да се ориентират в мултикултурна среда, а от друга, да изпитат уважение към своите и чужди ценности. Изхождайки от собствения си опит – семейство, околна среда, ежедневни обичаи, традиции и празници – светът на родното и припознатото родно постепенно се разширява, за да формира трайна емоционална, а в по-горните класове и интелектуална привързаност към света на предците.

Уменията да се справя в позната и непозната среда, да се ориентира във времето и пространството, да припознава традициии обичаи, създават навици за самостоятелно усвояване на знания и прилагането им при различни обстоятелства.

Чрез обучението по народознание трябва да се развият у учениците умения да се справят с проблемни ситуации, предизвикани от различия в културната социализация.

Специално внимание се отделя на отношението между малцинство и мнозинство и начините на разрешаване на този вид проблем в по-тесен кръг и по-широк кръг (общност, селище, държава, Европа и т.н.). Обръща севнимание на развитието на уменията за дискусия, за културно излагане на мнение, подкрепено с доводи, за изслушване на чужди мнения, както и проявата на критичност по въпроси от обществено значение. Тези компетенции трябва да се формират от най-ранна възраст въз основа на съдържание, което отговаря на възрастта и интересите на учениците.

Успоредно с усвояването на знанията и уменията по българско народознание се развиват и езиковите умения на учениците.

Специално внимание се обръща на емоционалното усвояване на традициите, историята на българите в Унгария, в родината майка и в диаспора, с цел утвърждаване на чувството за принадлежност към българската общност. Познаването на правата на малцинствата и на пътищата за тяхната реализация са важен момент във възпитанието на съзнателни граждани на Европа.


V–VI клас


В тези два класа основна роля продължава да играе знанието, получено по емпиричен път. Изготвяне на интервюта, провеждане на беседа, сравняване на процеси и явления, правене на изводи, запознаване с понятията, обозначаващи историческото време и усвояване на начални знания за ориентиране в географското пространство. Продължава обогатяването на знанията, характерни за народностната група.Тематична единица/ Компетенции

Човешката организация и околната среда

10 часа

Знания, на които се опираме

Понятието за семейсто и близка околна среда, умения за общуване с познати и непознати, с лица от различни възрасти и култури.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Чрез знания за обществените процеси и ролята на различните групи в обществото да затвърдят съзнанието за мястото и ролята на българската общност в Унгария.

Учебен материал/Компетенции


Междупредметни връзки

Да различава и назовава роднинските и семейни връзки и да се ориентира в тях.

Насърчаване на събирателска дейност сред своя род и други български родове в Унгария и проучване на тяхната история.

Съставяне на родословно дърво.

Продължава запознаването със семейните празници и свързаните с тях обичаи: раждане, сватба, погребение и т.н.

Стабилизиране на знанията за собственото „аз” и за своето място у дома, в унгарското и в българското училище. Усвояване на понятия, свързани с родното място, Унгария, Европа и света (родно място, родина, Балкански полуостров, Югоизточна Европа, Средна Европа, Европейски съюз, европейски народи, християнство).

Живот в селото и в града: очертаване на различията, предимствата и минусите.

Техника, начин на живот и практика: околна среда, роднински връзки, родословно дърво.


Пеене и музика; визуална култура: авторски и народни песни, солфеж, теория на музиката, ръчен труд.
Ключови понятия/ понятия

Семейство, род, родословно дърво, съседство, общност, къща, архитектура, градски и селски жилища.
Тематична единица/ Компетенции

Материалният свят около нас

10 часа

Знания, на които се опираме

Облекло и материална култура на българите в миналото.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Да се проследи взаимообвързаността на различните елементи на материалната култура, мястото им в социалния и етнически статус на обществото.

Учебен материал/Компетенции


Междупредметни връзки

Традиционното облекло – функционалност и естетическо възприемане.

Запознаване с няколко етнографски области. Ролята на традицията в съвременната култура на облеклото.

Домът като място за живеене, естетическа среда и социален статус. Историческо развитие на дома от древността до наши дни (пещера, землянка, наколни жилища, планински и полски къщи и т.н.).

Имената на зеленчуците, приготвяне на традиционни ястия, събиране на рецепти от по-възрастните членове на семейството. Съставяне на тетрадка с рецепти на български национални ястия.

Техника, начин на живот и практика: Къщата и нейните функции, особености на селските и градски жилища, приготвяне на ястия.
Ключови понятия/ понятия

Облекло, носия, жилище, селище, традиционна кухня, празнична трапеза.
Тематична единица/ Компетенции

Календар и време

15 часа

Знания, на които се опираме

Знания за семейния и годишния календар, за времето и пространството. Използване на таблици за онагледяване.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Да се задълбочат познанията за време, пространство, годишни и семейни празници. Да формира емоционално отношение и привързаност към българските празници чрез усвояване на техните елементи.

Учебен материал/Компетенции


Междупредметни връзки

Ориентиране по линия на времето.

Подреждане на събития по линията на времето в зависимост от това кое се е случило по-рано и кое по-късно.

Понятие за линейно и кръгово време, отразени в календара – семеен и годишен.

Осъзнаване на мястото и ролята на съхранената в семейството традиционна българска култура (обичаи, приказки, облекло, семейни и календарни празници и др., благодарение на които се е запазил българският народ.)

Сравняване с аналогични унгарски празници.

Техника, начин на живот и практика: традиционна унгарска култура, циклични празници.


История, обществознание и гражданска култура: линия на времето.
Ключови понятия/ понятия

Време, пространство, линейно и кръгово време, линия на времето, празници, семейни и календарни, официални и международни празници.
Тематична единица/ Компетенции

Възраждане на българския народ и възстановяване на българската държава

10 часа

Знания, на които се опираме

Исторически познания за епохата, поставяне на българската история в контекста на световната и унгарската история.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Осъзнаване на ролята на различните фактори в историческото развитие на дадена общност. Емоционално отношение към миналото на българския народ. Чрез историята на българските преселения да се формира съзнание за принадлежността към българската диаспора.

Учебен материал/Компетенции


Междупредметни връзки

Османско нашествие.

Катастрофално въздействие на османското нашествие върху демографското развитие на българския народ.

Ролята на новата обществена структура, ислямът и православието.

Ранно възраждане и начало на българската национална идея. Ролята на църковно-националното движение за обособяване на българската нация.

Борби за обединение на българската нация.

Ролята на традициите и обичаите за съхраняването на българския народ.

История, обществознание и гражданска култура:Османската империя – обществена и стопанска структура.
Ключови понятия/ понятия

Спахии и еничари, ислям, рая, православие, килийно и светско училище, манастир, семейни обичаи и традиции, религия и обичаи.
Тематична единица/ Компетенции

Българска народна духовна култура

10 часа

Знания, на които се опираме

Митове и легенди, приказки и народни песни, български фолклор. Фолклорът като извор на мъдрост и красота.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Чрез основните герои на българската народна митология и фолклора учениците да се приобщят към българското емоционално. Да изпитат естетическа наслада от българския фолклор.

Учебен материал/Компетенции


Междупредметни връзки

Да се запознаят с българските народни предания и легенди.

Да се запознаят с основните персонажи на героичния епос (Крали Марко, герои от борбата срещу турското нашествие, образът на Янош Хуняди в българската народна поезия и др.)

Да разберат разликата между устното народно творчество, което е колективно и анонимно, и авторовото творчество, което е индивидуално.

Да схванат красотата и значението на българското народно духовно изкуство и да го сравнят с индивидуалното творчество на видни представители на изобразителното изкуство (Николай Димитров-Майстора, Захари Зограф, Колю Фичето и др.).

Унгарски език и литература: народна поезия.
Ключови понятия/ понятия

Митология, митологически герои, устно народно творчество, народна поезия, героичен епос, народни легенди и предания.
Тематична единица/ Компетенции

Живот в малцинство

10 часа

Знания, на които се опираме

Българското градинарство и унгарското общество.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Чрез образа на българските градинари – на тяхното минало като гурбетчии, после като уседнали семейства, чрез приема им в унгарското общество, да се формира съзнание за гордост от предците, които са създали доброто име на българите в Унгария.

Учебен материал/Компетенции


Междупредметни връзки

Заселване на българите в Унгария.

Да опознае бита, културата и пионерския начин на зеленчукопроизводство на българските градинари в Унгария.

Да състави линеен и кръгов календар на българските градинари и цикъла на производството.

Да проследи процеса на усядането им, формирането на институциите на общността и конституирането им като обособена народностна група, призната от унгарските закони за малцинство.

История, обществознание и гражданска култура: Общество и обществени организации.


Техника, начин на живот и практика: светът на труда.
Ключови понятия/ понятия

Интензивно земеделие, гурбетчийство, преселници, долап, институция, църква, училище, национално малцинство.Очаквани резултати в края на втората година

Да прави кратко описание на своето семейство и род.

Да познава някои традиционни български ястия.

Да познава основните обществени и стопански процеси по време на Българското възраждане.

Да прави разлика между народно и авторско творчество.

Да познава поне 8–10 поговорки и гатанки.

Да знае наизуст 4 народни песни.

Да знае народни предания и легенди. Да познава героите на българската митология.

Да познава поне 3 български художника и да различава картините им.

Да познава историята на българското градинарство.

Да прави разлика между родно-чуждо, вие-ние, аз-ти.

Да бъде толерантен към другостта.VII–VIII клас


В тези класове задачата е да се развият компетенциите, чиято основа е поставена в предишния етап. Чрез обогатяване на географските и историческите познания да се развият умения за ориентиране във времето и пространството.

Приоритет получават формирането на собствено мнение, критичното мислене, осъзнаването на своето място в обществото и укрепване на съзнанието за идентичност.Тематична единица/ Компетенции

Трудът и производството

13 часа

Знания, на които се опираме

Понятие за земеделие и животновъдство и тяхното място в традиционните общества.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Да осъзнае разликата между традиционното стопанство и съвременния свят. Да оценява ролята на труда в развитието на човешкото общество. Развитие на социалната чувствителност, насърчаване на социалната отзивчивост.

Учебен материал/Компетенции


Междупредметни връзки

Запознаване с елементите на ежедневието (празници и делници, ролята на мъжа и жената, възпитанието на децата, създаването на домашен уют).

Разделение на труда в семейството и обществото.

Оформяне на стопанските региони.

Създаване и функциониране на еснафските организации.

Оформяне на пазарни отношения и ролята им за укрепване на обществените контакти, за формирането на нацията.

Задоволяване на потребностите в традиционното общество. Натурално и стоково стопанство.

Осъзнаване на взаимовръзките между стопанското развитие и качеството на живот на хората.

История, обществознание и гражданска култура: разделение на труда, стопански отрасли, икономическо развитие.
Ключови понятия/ понятия

Поминък, стопански отрасли, номади, уседнали народи, обработваема и необработваема земя, долап, питомни и диви животни, еснафи, чираци, калфи, майстор, занаятчийска „чаршийска” улица.
Тематична единица/ Компетенции

География на България

12 часа

Знания, на които се опираме

Понятие за географска карта, ориентиране по картата, границите на България, планини, равнини, реки и море.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Да си изградят представа за връзката между природните дадености и начина на живот на човека.

Учебен материал/Компетенции


Междупредметни връзки

Да работи с физикогеографски и други видове географски карти, да попълва контурна карта. Да се запознае с географското положение, границите, големината и бреговата линия на България. Да умее да разказва за релефа, полезните изкопаеми, къде се намират, за особеностите на климата и водните басейни в България.

Да познава населението на България – брой, другоетнично население, да знае неговия състав.

Да познава съвременното стопанство на България и да назовава природните резервати и защитени територии на страната.

 • географско положение, граници, големина и брегова линия

 • релеф и полезни изкопаеми

 • климат и води

 • природни пейзажи

 • население – брой и състав

 • стопанство

 • екологични проблеми – защитени природни обекти и територии

География: географски понятия, ползване на карта.

Ключови понятия/ понятия

Географска карта, видове географски карти, контурна карта, защитени природни обекти, резервати, защитени видове растения и животни, география на селищата, релеф и водни ресурси, брегова линия.
Тематична единица/ Компетенции

Музеите и тяхното място в опознаването на околния свят

13 часа

Знания, на които се опираме

Опознаване на предметния свят на миналото и настоящето. Подреждане и опознаване на предметите от различна гледна точка – история, изкуство, фолклор, ежедневие.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Самостоятелно ориентиране в пространството, набиране на материали от различни източници, разработване на самостоятелни реферати. Създаване на интерес към собственото минало и опознаване на начините за съхраняването му. Самопознание и развитие на културата на спора.

Учебен материал/Компетенции


Междупредметни връзки

Ориентиране в различните извори (кое къде се намира).

Чрез упражнения за самопознание учениците да опознаят своите интереси.

Разработване на тема от собствения кръг на интереси чрез обработка на изворови данни. Представяне на темата, създаване на собствено мнение, дискусия.

Примерни теми:

 • Из история на модата

 • Из история на екологията

 • Битови музеи и музеи на открито

 • Старото българско възрожденско училище
Ключови понятия/ понятия

Тема, реферат, съчинение, дискусия, критичност, самооценка, сравнение.Мода, екология, музей на открито, битови музеи, възрожденско училище, гурбетчийско градинарство.
Тематична единица/ Компетенции

Естетика на народната материална култура

12 часа

Знания, на които се опираме

Понятие за естетика, примери от народната култура за естетически обекти и форми.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Разбиране за красиво и грозно и относителността на тези две понятия.

Учебен материал/Компетенции


Междупредметни връзки

Да назовава основни естетически категории, да различава предмети и сгради с естетическа стойност, да описва въздействието им върху човека.

Българската къща (къщи от различни региони: добруджанска, пловдивска, планинска и др.)

Да познава предмети на народното изкуство и да ги описва от естетическа гледна точка (напр. Облекло, килими, дърворезба, грънчарство, бродерия).

Кое е красиво, кое е полезно и съчетанието между двете. Естетика и утилитарност.

Унгарски език и литература: естетически категории.


Техника, начин на живот и практика:

народни мотиви в изкуството.

Ключови понятия/ понятия

Естетика, категории, естетика и утилитарност, авторско изкуство.
Тематична единица/ Компетенции

България в ново време

15 часа

Знания, на които се опираме

Начало на капиталистическо развитие през Възраждането. Анализ на обществено-икономическите процеси. Масови движения и защита на интереси. Национални идеали и борба за осъществяването им.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Да създаде представа за модернизацията на България в началото на ХХ век, за ролята на личността и масите в историята. Оценка и отношение към големите идеологически движения на ХХ век: социализъм, фашизъм, демокрация.

Учебен материал/Компетенции


Междупредметни връзки

Структуриране и периодизация на историята – България след Освобождението. Борби за национално обединение и крах на националните идеали. Да разбира ролята на Великите сили в българската история. Социалистическият експеримент в България. Демократичните промени – трудности на прехода. Да познава ключови исторически фигури и обяснява значението на тяхната политика в историята на България.

История, обществознание и гражданска култура:

Нова и най-нова обща и унгарска история.

Ключови понятия/ понятия

Съединение на България, Балкански войни, Първа и Втора световна война, монархия, социализъм, фашизъм, демокрация.
Очаквани резултати в края на втората година

Да познава основните географски дадености на България: релеф, климат, полезни изкопаеми, защитени природни обекти.

Да умее да използва географска и контурна карта.

Да се ориентира в приликите и разликите на традиционното и на съвременното стопанство.

Да познава основните моменти от историческото развитие на България през ХХ век.

Да познава някои от възловите исторически личности.

Да умее да задълбочава знанията си в резултат на самостоятелна работа, да разработва самостоятелно или с учителска помощ теми по култура, история, география или фолклор, да изготвя устни и писмени съобщения.

Да умее да дискутира по спорни въпроси, да формулира собствено мнение, да изтъква доказателства и примери в хода на спора.

Да умее да възприема естетически предмети и сгради.Свързани:

Българско народознание iconБългарско народознание
Изхождайки от собствения си опит – семейство, околна среда, ежедневни обичаи, традиции и празници – светът на родното и припознатото...
Българско народознание iconБългарско народознание
Изхождайки от собствения си опит – семейство, околна среда, ежедневни обичаи, традиции и празници – светът на родното и припознатото...
Българско народознание iconЗакон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40
Министерство на правосъдието /чл. 39, ал. 1 от збг/. Тези регистри са: на лицата, придобили българско гражданство по натурализация;...
Българско народознание iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Българско народознание iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Българско народознание iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Българско народознание iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Българско народознание iconПърво българско царство Второ българско царство
Х в: племенен строй, държава, уредена съгласно древно-тюркските традиции: вътрешна област, пряко подчинена на хана и заобиколена...
Българско народознание iconЗакон за гражданска регистрация
Указ на Вицепрезидента на Република България. Получилите и възстановили българско гражданство се обслужват административно по постоянен...
Българско народознание icon3 Българско акционерно минно дружество "Бъдеще"
Българско акционерно дружество "Гранитоид" за електрически, индустриални и минни предприятия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом