Община Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие
ИмеОбщина Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие
страница1/22
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер2.49 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.zlataritsa.net/doc/Programi/2007-2013_ob_plan.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Община Златарица- Общински план за развитие 2007-2013 г.
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

2007-2013 г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА


Февруари 2008 г.
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

2007-2013 г.

ОБЩИНА СУХИНДОЛ


Февруари 2008 г.СЪДЪРЖАНИЕ 1. Увод

 2. Визия

 3. Съответствие на Общинския план за развитие с други национални и регионални стратегически документи. 1. Национална стратегическа референтна рамка

 2. Национален план за развитие на България за периода 2007-2013 г.

 3. Стратегически насоки за сближаване на Общността за периода 2007-2013 г.
 4. Национален стратегически план за земеделие и развитие на селските райони

 1. Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2005-2015 г.

 2. Стратегия за развитие на Област Велико Търново 2005-2015 г.

 3. Правна рамка на териториалното и местно самоуправление.IV. Сравнение с друга европейска община

1. Описание на Община Клисон, Франция

2. Визия за развитие

3. Текущи проекти


V. Препоръки

1. Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

2. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.


3. Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

4. Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

5. Програми за териториално сътрудничество

6. Акционни програми на Общността

7. Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

8. Интензивиране на проектната дейност на Община Златарица 1. Цели

 2. Преоритети

 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика

 2. Развитие на съвременно европейско земеделие

 3. Развитие на туристическите услуги

 4. Подобряване на техническата и социална инфраструктура

 5. Запазване и укрепване на етническата толерантност 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината

1. Обща характеристика на Община Златарица

1.1. Природо-географска характеристика

1.2. Културно-историческо наследство

1.3. Население и демографска ситуация

1.3.1. Човешки ресурси

1.3.2. Урбанизация

1.4. Територия

2. Стопански сектор

2.1. Малък и среден бизнес

2.2. Промишленост

2.3. Селско и горско стопанство

2.4. Туризъм

2.5. Търговия

2.6. Общински бюджет


3. Човешки ресурси и социален сектор

3.1. Социален статус и благосъстояние

3.2. Заетост и безработица

3.3. Образование

3.3.1. Училища

3.3.2. Детски градини

3.4. Здравеопазване

3.5. Култура

3.6. Граждански организации

3.7. Спорт


4. Инфраструктура и екология

4.1. Инфраструктура

4.1.1. Водоснабдителни мрежи

4.1.2. Канализация

4.1.3. Хидромелиорации

4.1.4. Транспортни мрежи

4.1.5. Депа за твърди битови отпадъци

4.1.6. Енергоснабдяване

4.1.7. Комуникационни мрежи

4.1.8. Бизнес информационни системи

4.2. Екология


5. Обобщен SWOT анализ на Община Златарица


Приложения


Приложение 1: Логическа рамка

Приложение 2: Времеви график за реализиране на Плана за действие 2007-2013 г.

Приложение 3: Развитие на проектната дейност 2007-2013 г.

Приложение 4: Индикативна финансова таблица

Приложение 5: Приоритети на Структурните фондове за периода 2007-2013 г.

Приложение 6: Инвестиционни фондове опериращи в България

Приложение 7: Методология за наблюдение на Общинския план за развитие 2007-2013 г. (Мониторинг)


I. УВОД

Общинският план за развитие 2007-2013 г. е в основата на плановия и програмния процес. Той е естествено продължение на Общинската стратегия за развитие за периода 2000-2006 г. Стратегическият документ е основно средство да се поставят на планова основа местните инициативи и проекти, и да се планира конкретна политика за социално-икономическо развитие на общината. Разработването на ОПР е съобразен с изискванията в Закона за регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация, ЗУТ и Методически указания за разработване на общински планове за развитие, МРРБ, 2004г.

Съгласно приетият през 2004 г. Закон за регионалното развитие е предвидено изработването на Национален план за развитие, Национална стратегия за регионално развитие, Регионални планове за развитие, Областни стратегии за развитие и Общински планове за развитие. Подготвянето и осъществяването на общинския план за развитие е важен местен цикъл на публична политика, който е съчетан от една страна с циклите на областната, регионалната и националната политика, а от друга – със следващия програмен период на ЕС.

Общинският план за развитие е средносрочен планови документ, обхващащ периода 2007-2013 г. и определя целите и приоритетите за развитие на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация. ОПР съдържа анализ на икономическото и социалното развитие на общината, приоритети за развитие, специфични цели по всеки приоритет и мерки за развитие на общината, индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на дейностите и проектите, план – график за изпълнение на приоритетите по години както и описание на реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.

ОПР e приет на Общинския съвет на Община Златарица по предложение на кмета на общината. Кметът ръководи, организира и контролира разработването и реализацията на плана.

В процеса на разработване и изпълнение на ОПР са спазени следните принципи:

 • Партньорство;

 • Публичност и прозрачност;

 • Концентрация на ресурсите за постигане на целите на местното развитие;

 • Допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно финансиране с други източници;

 • Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи;

 • Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на национално, регионално и областно ниво.


В разработването на ОПР на Община Златарица активно участие взе ръководството на общината, експерти от местната администрация, общински съветници, кметове на населени места и кметски наместници, НПО и специалисти и външни консултанти. Тяхната работа послужи за основа при определяне на политиката за развитие на общината за предстоящия седемгодишен период, след пълноправното членство на страната ни в Европейския съюз.

Постигнат бе консенсус между различните заинтересовани лица/групи по отношение на елементите на ОПР и се създаде публичен интерес към програмния процес.


Община Златарица


Община Златарица се намира в източната част на област Велико Търново. Територията й е 232 676 дка и се населява от 5069 жители /11.08.2007 г./. В общината има 24 населени места /1 град и 23 села/ с общински център град Златарица, четири кметства – селата Горско Ново село, Родина, Калайджии и Средно село и шест населени места с кметски наместници.


КАРТА НА РЕГИОНА И ОБЩИНАТА

II. ВИЗИЯОбщина Златарица да се превърне в привлекателно място за живот, със съхранено природно и културно-историческо наследство, чрез развитие на селското и горско стопанство, изграждане на модерна инфраструктура и стимулиране на инвестициите в Общината. Повишаване качеството на живот,чрез опазване на околната среда, развитие на екологична и социалната инфраструктура и пълноценно използване на природните ресурси.Чрез визията си, Общината е очертала ясна картина за период от седем години. Постигането й предполага огромни усилия за мобилизиране на всички собствени и привличане на външни ресурси. Това изисква систематични и ефективни действия, както и прецизно следване на подходящ план.

Приоритетните насоки за развитие на Община Златарица са базирани на визията за местно развитие и на анализа на социално-икономическите фактори. Приоритетите са съобразени с Националната стратегия за регионално развитие, Регионалния план за развитие и Областната стратегия за развитие.

Реализацията на визията е невъзможна без конкретизация на приоритетите за развитие на Общината, цели към тези приоритетни насоки за развитие, мерки към всяка от целите и накрая, конкретни проекти или проектни идеи за прилагане на всяка от мерките.


Oсновните приоритети на плана за развитие на Община Златарица са следните:

- Повишаване конкурентоспособността на местната икономика;

- Развитие на съвременно европейско земеделие;

- Развитие на туристическите услуги;

- Подобряване на техническата и социална инфраструктура;

- Запазване и укрепване на етническата толерантност;


Независимо от факта, че планът за развитие е продукт на съвместните усилия на външни експерти и общинската администрация, отговорността и задължението за неговата реализация е на общинския съвет, кмета и администрацията. Това поставя високи изисквания пред общинското ръководство от една страна, а от друга, изисква прилагането на различни механизми за партньорство с всички ключови фигури на местно, регионално и национално нива.


III. Съответствие на Общинския план за развитие с други национални и регионални стратегически документи


Настоящият план за развитие е съобразен със следните документи: 1. Националната стратегическа референтна рамка, която поставя акцент върху стратегията на България в подкрепа на действия в областите: инфраструктура, човешки ресурси, управление и ефективна държавна администрация, бизнес, социално включване и териториално сближаване. Целите на стратегията на НСРР се вписват напълно в рамката на Стратегическите насоки на Общността в областта на сближаването, Лисабонската стратегия и принципите на устойчивост, формулирани в Заключенията на Съвета на Гьотеборг.

 2. Националният план за развитие на България за периода 2007-2013 г., който разглежда социално-икономическото развитие на страната и идентифицира конкретни проблеми. Планът характеризира земеделието и селските райони в България с „ниска степен на специализация и ниска производителност на земеделските стопанства”, а базисната инфраструктура се разглежда като съществен фактор за развитието на местната и националната икономика и на качеството на живот; 1. Стратегически насоки за сближаване на Общността за периода 2007-2013 г. – определени са три основни насоки за развитие, а именно:

 • увеличаване на привлекателността на регионите и градовете чрез подобряване на достъпността и запазване потенциала на околната среда;

 • насърчаване на предприемачеството, иновациите и разрастване икономиката на знанието;

 • създаване на повече и по-добри работни места чрез привличане на повече хора към трудова заетост;  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Община Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие iconОбщински план за развитие 2007-2013 Съдържание
Таблица за финансова реализация към общински план за развитие на община Сапарева баня (2007 -2013) 65
Община Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие iconОбщински план за развитие 2007 2013 г
Индикативна таблица Междинна оценка на Общински план и Стратегия за развитие на Община Горна Малина
Община Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие iconПлан за развитие на Община Малко Търново 2007 2013 г
Национален план за икономическо развитие, Национален план за регионално развитие, Национален план за развитие на земеделието и селските...
Община Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие iconОбщина Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. Община Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. 1
Приоритетна ос 1 “Подобряване на бизнес инфраструктурата и развитие на услугите за мсп” 68
Община Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие iconОбщина Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. Община Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. 1
Приоритетна ос 1 “Подобряване на бизнес инфраструктурата и развитие на услугите за мсп” 67
Община Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие iconОбщина Елхово Общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие за периода 2007-2013г

Община Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие iconОбщина Елхово Общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие за периода 2007-2013г

Община Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие iconАктуализиран общински план за развитие на община трявна 2007- 2013 г
Трявна за периода 2007 – 2013 г е разработен през 2005 г в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие от 20. 02....
Община Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие iconОбщински план за развитие 2007 2013 г
Общинският план за развитие на Община Горна Малина е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, приет...
Община Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие iconОбщински план за развитие 2007 2013 г
Основания за разработването на Плана за развитие на Община Костенец за периода 2007-2013 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом