Unit 1
ИмеUnit 1
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер163.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.longman-bulgaria.com/uploads/files/teachers/8klas_success_razpredelenie.doc
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 8 КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА, SUCCESS PRE-INTERMEDIATE


Уче-бен час

Урочна единица

Тематич-на област

Социокултурни и социолингви-стични знания. Сфери на социално взаимодействие

Езикова компетентност Речева компетентност

Между-предметни връзки

Допълни-телни упражне-ния за домашна работа и/или СИП/ЗИП

Дати за писмени изпитвания

Граматика/

Фонетика

Лексика

Комуникативна ситуация и речеви умения

Умения за четене/слушане/

писане/учене

1


2


3


4


5


6

Unit 1Who Am I?

Lesson 1-Gramar and listening


Lesson 2-Reading and speaking


Lesson 3-Vocabula-ry


Lesson 4-Grammar and writing


Lesson 5-Listening and speaking


Lesson 6 - Speaking

Моят свят


Аз и моето поколение

Понятийни категории:

Връзки и зависимости;

Процес и състояние

------

Различни социални отношения и поведение


Present Simple

Present Continuous

State and action verbs

Personality adjectives /1/

Adverbs of frequency and time expressions

Countries/nationalities /the UK/

Identity: organisations and groups

Personality adjectives

State and action verbs

Echo questions

Expressions for sounding interested

Interviewing a partner about habits and changes in life

Ranking things that are most important for your identity

Sounding interested

RoleplayListening: Personal interviews

Conversation with an old friend

Reading: Newspaper article about British identity

Listening:

People talking about their identity

Reading:

Famous quotations

A post on a message board

Writing:

A personal introduction

Listening:

Dialogues: people with different opinions

БЕЛ


Съвместна употреба на глаголни времена

Правил-ност на изказа

Интонация


Обществе-ни науки

Социални отношения

Workbook

Unit 1


CD-ROM

Unit 17


8


9


10


11


12

Unit 2
Globetrotter


Lesson 1-Grammar and speaking


Lesson 2-Reading and listening


Lesson 3- Listening


Lesson 4- Speaking


Lesson 5- Vocabu-lary


Lesson 6- Writing

Моят свят


Аз и моето поколение

Понятийни категории:

Връзки и зависимости (темпорални, социални и пр.)


Различни социални отношения и поведение

Условия на живот в глобализиращия се свят


Общуване в клас и извън клас

Събеседник в разговор с познати и непознати

Водещ кореспонденция

going to and Present Continuous for plans and intensions

Direct and indirect questions

Travel plans

Charities

Holiday accommodation

Accommodation, travel and holiday activities

Prepositions

Talking about the plans for near future

Planning a holiday

Planning a fundraising walk

Talking about your country

Asking for information

Describing a photo

Listening:

Dialogues: a couple on holiday/

talking about holiday plans

Reading:

An article about a charity walk

Listening:

Following an itinerary

Reading:

Adverts for working holidays

Listening: Speakers talking about plans

A phone call making enquiries

Reading : Emails asking for information

Writing :Formal emails

БЕЛ


Запознава-не с различни видове текст

Обогатява-не на езика

Стил и регистър

Точност и яснота


Обществе-ни науки

Социални отношения

Географско познание за света

Workbook

Unit 2


CD-ROM

Unit 2
13/14

15

Think Back Revision 1 – Vocabulary and Grammar / Skills

Units 1-2/ Language & Skills Test 1
16


17


18


19


20


21


Unit 3
Growing up


Lesson 1- Grammar and reading


Lesson 2- Reading


Lesson 3- Grammar and speaking


Lesson 4- Listening


Lesson 5- Vocabulary

Lesson 6- Speaking

Моят свят


Моите лични постижения

Понятийни категории:

Темпоралност

Специфичност и универсалност


Проблемите на младото поколение и отношенията им с родители и други възрастни

Събеседник в разговор


Past Simple – all forms


Pronuncia-tion /Past Simple/

used to

School and education

Time expressions with the Past Simple

Childhood

Small talk: greetings and introductions


-ed/-ing adjectives /bored-boring/

Describing a photo

Talking about abilities

Talking about past habits

Meeting people in ten years

Asking for/giving permission

Reading : A piece of personal writing about the first day at school

Listening:

People talking about their first day at secondary school

Writing:

A personal anecdote

Reading: An article about dyslexia

Reading: A questionnaire about childhood

Listening: A personal anecdote

A reunion party

БЕЛ


Запознава-не с различни жанрове и стилове

Правил-ност на изказа

Правопис и произно-шение


Workbook

Unit 3


CD-ROM

Unit 3


22


23


24


25


26


27

Unit 4
Inspiration


Lesson 1 - Grammar and listening


Lesson 2 - Reading and vocabulary


Lesson 3 - Vocabulary


Lesson 4 - Speaking and listening


Lesson 5 – Listening


Lesson 6 - Writing

Светът около мен


Изкуство и култура

Понятийни категории


Темпоралност

Процес и състояние

Увереност и съмнение

Вероятност и предположение


Постижения и личности от сферата на културата, науката и техниката в други страни

Участник в дискусия

Общуване в клас

Past continuous and Past simpleMusic and literature

Phrasal verbs /1/


Describing feelings and emotions

Time expressions: sequencers

Talking about what you were doing at a specific time

Describing a photo

Recounting a past event

Reading:

Anecdotes: Eureka moments

Listening:

Guessing the context from audio clues

Reading: A quiz about sleep

A magazine article about sleep

Listening:

Stories of memorable days

Coleridge and Kubla Khan

Reading:

An anecdote: The invention of TV

Writing: past events

БЕЛ


Анализ – разбиране

Запознава-не с различни жанрове и стилове

Съвместна употреба на глаголни времена

Музика


Музикална култура

Природни науки

Природни закони и сили

Бележити учени

Велики открития

Workbook

Unit 4


CD-ROM

Unit 4
28/29

Think Back Revision 2 – Units 3-4-Vocabulary and Grammar / Skills

30

Language & Skills Test 2
31


32


33


34


35

Unit 5No place like home

Lesson 1- Grammar and reading


Lesson 2- Grammar and listening


Lesson 3 – Reading


Lesson 4 -

Vocabulary


Lesson 5 - Speaking

Моят свят


Понятийни категории:


Сравняване/сте-пенуване

Специфичност и универсалност

Относителност


Условия на живот в глобализиращия се свят


Участник в дискусия

Водещ кореспонденция


Comparative and superlative of adjectives

too/not….

enough/not as…/as/……

than

Relative pronouns

Houses and gardens


Rooms and furniture

Adjectives describing places/homes

Types of housing

Describing pictures and atmosphere

Talking about where you live/location

Talking about household gadgets

Describing a picture

Reading: A magazine article about competing neighbours

Reading: An informal email

Listening: Being shown around a house

Reading: Two newspaper articles on modern homes

Listening: Someone describing a favourite room

Writing: A description of a room

Listening: Someone describing a picture

БЕЛ


Обогатява-не на езика


Изобрази-телно изкуство

Архитекту-ра

Матема-тика


Ползване на графика

Еднаквост и симетрия

Workbook

Unit 5


CD-ROM

Unit 5
36


37


38


39


40

Unit 6
Eat up!


Lesson 1- Grammar and vocabulary


Lesson 2 – Reading and listening


Lesson 3 - Vocabulary


Lesson 4 – Speaking


Lesson 5 - Writing

Моят свят


Понятийни категории:

Сравняване/сте-пенуване

Увереност и съмнение

Относителност

Отрицание


Психическо и физическо здраве


Събеседник в разговор с познати и непознати

Countable and uncountable nouns

Quantifiers

Pronunciation: Word stressFood and drink


Types of diet and lifestyles


Restaurants and eating out/

Meals / describing food


Grading adjectives

Interviewing each other about eating habits

Complaining and apologising

Reading: An article on healthy eating

Listening: People talking about the kind of food they buy

Reading: An article on vegetarianism

Listening: People talking about diets

Listening: Eating out: guessing the context

Writing: Questionnaires

БЕЛ


Откриване на идея от контекст

Интонация и пунктуация

Видове изречения и връзки в изречение-то


Обществе-ни науки

Социални взаимоот-ношения

Матема-тика


Ползване на графика

Workbook

Unit 6


CD-ROM

Unit 6
41/42

43

Think Back Revision 3 Units 5-6 – Vocabulary and Grammar / Skills


Language & Skills Test 3
44


45


46


47


48

Unit 7Look to the future

Lesson 1 – Grammar and listening


Lesson 2 – Reading and speaking


Lesson 3 – Grammar and writing


Lesson 4 – Vocabulary


Lesson 5 - Listening

Светът около мен

Във века на високите техноло-гии

Природни сили и явления

Земята – наш дом


В света на моето въображение

В света на фантасти-ката

Неразга-дани тайни

Понятийни категории:

Вероятност и предположение

Относителност

Условност


Глобализиращия се свят

Постижения в областта на науката и техниката


Участник в дискусия

going to and will /future predictions/

Adverbs of probability with may, might and will


First conditional

Science and technology

Adverbs of probability


Ecology and the environment

Verb-noun collocations /the environment/

Talking about probability

Talking about life in the future

Describing a photo

Talking about the future

Listening: Listening to a fortune teller

Reading: An article about the future of technology

Reading: Election leaflets

Writing: An election campaign leaflet

Listening: A radio discussion on the life of Nostradamus

БЕЛ


Обогатява-не на езика

Съвместна употреба на глаголни времена

Правил-ност на изказа

Видове изречения и връзки в изречение-то

Човекът и природата като универсал-ни ценности

Обществе-ни науки

Взаимодействие на човека с природата

Защита на природата

Природни науки и екология

Природни закони и сили

Бележити учени

Workbook

Unit 7


CD-ROM

Unit 7


49


50


51


52


53

Unit 8The world of work

Lesson 1- Grammar and reading


Lesson 2 - Reading


Lesson 3 - Vocabulary


Lesson 4 – Speaking and listening


Lesson 5 - Writing

Светът около мен

Гражда-нин на XXI век

Понятийни категории

Връзки и зависимости /темпорални, социални/

Увереност и съмнение

Различни социални отношения и поведение

Условия на живот в глобализиращия се свят

Общуване извън клас

Събеседник в разговор с познати и непознати

Водещ кореспонденция

Gerund and infinitive verb patterns

Jobs and professions

Adjectives to describe jobs


Words and phrases about jobs


Jobs and workplaces

Email addresses

Roleplay: Taking and leaving phone messages


Being interviewed for a job

Reading: A personality test

Listening: A phone conversation

Interviews about work

Reading: An article about unusual jobs

Reading: A formal letter

Listening: Phone calls and messages

Reading: A CV and a job application form

Listening: A job interview

Writing: Application forms

БЕЛ


Правил-ност на изказа, обогатява-не на езика

Стил и регистър

Точност и яснота

Правил-ност


Обществе-ни науки

Социални отношения

Workbook

Unit 8


CD-ROM

Unit 854/55

56

Think Back Revision 4 -Units 7-8 – Vocabulary and Grammar / Skills

Language & Skills Test 4
57

Culture Shock 1/ 2 (работа по проект - по избор)58

Middle – of – the - book Test - Units 1-759


60


61


62


63


64


Unit 9Love and trust

Lesson 1 – Grammar and reading


Lesson 2 – Grammar and speaking


Lesson 3 – Vocabulary


Lesson 4

Reading


Lesson 5

Speaking and listening


Lesson 6 - Listening and writing

Светът вътре в мен

Цели и ценности

Силата на човешкия дух

Понятийни категории:

Темпоралност

Отрицание

Специфичност и универсалност

Причина и следствие

Проблеми на младото поколение и отношенията им с родители и други възрастни

Поведение при сблъскване с прояви на нетрадиционно поведение/нарушаване на общоприети правила

Общуване извън клас

Събеседник в разговор

Present Perfect

Contrast Present Perfect with Past Simple

Present Perfect for things still happening now

Time adverbials just, already, /not/ yet

Ever and never

For and since

Phrasal verbs 2

Relationships

Text message abbreviations

Asking and talking about things you have experienced

Describing a photo

Talking about relationships

Describing a photo; Expressing

Listening: A family argument

A phone call

Reading: An interview about the 50th wedding anniversary

Listening: People talking about their relationships with others

Reading: A short story about a family

Listening: Song Ain’t no sunshine

Reading: Text messages

A couple gossiping

Listening: A discussion about piercings opinions; Relationships

Writing: A text message

БЕЛ


Обогатява-не на езика

Съвместна употреба на глаголни времена Преразказ

Словосъче-тания

Правопис


Обществе-ни науки

Социални отношения

Музика


Музиката и съвремен-ността

Workbook

Unit 9


CD-ROM

Unit 965


66


67


68


69


Unit 10
The media


Lesson 1- Grammar and speaking


Lesson 2 – Reading and speaking


Lesson 3 - Speaking


Lesson 4 –Listening


Lesson 5 - Writing

Светът около мен

Гражданин на 21 век

Понятийни категории:

Увереност и съмнение

Процес и състояние

Условия на живот в глобализиращия се свят

Събеседник в дискусия/разго-вор

Общуване в клас

The passive

Newspapers, magazines and the Internet

TV and TV programmes

Radio and radio programmes

The media

Linking expressions

A class survey on TV viewing

Explaining, repeating, interrupting and hesitating

Reading: A quiz about the media

Extracts from newspapers

Reading: An article about TV

Listening: Extracts from the radio

A radio phone – in

Reading: A letter to a newspaper

Phrases for formal letter-writing

Listening: An Internet message

Writing: Formal letter 1

БЕЛ


Международна лексика

Анализ –разбиране

Съвместна употреба на глаголни времена

Стил и регистър

Словосъче-тания

Видове изречения и връзки в изречение-то

Workbook

Unit 10


CD-ROM

Unit 1070/71

72

Think Back Revision 5 - Units 9-10 – Vocabulary and Grammar / Skills

Language & Skills Test 573


74


75


76


77


78


Unit 11Crime doesn’t pay

Lesson 1- Grammar and reading


Lesson 2 – Listening


Lesson 3 - Grammar and reading


Lesson 4 –Reading and Vocabulary


Lesson 5 – Vocabulary


Lesson 6 –Speaking and Writing

Светът около мен

Понятийни категории:

Увереност и съмнение

Вероятност и предположение

Причина и следствие

Различни социални отношения и поведение

Поведение при сблъскване с прояви на нетрадиционно поведение/нару-шаване на общоприети правила

Събеседник в разговор

Общуване в клас

Past Perfect

Articles

Crime, criminals and the law

A murder mystery

Expressing fear, shock and surprise; giving reassurance

Reading: Anecdotes about crimes

Listening: An unsuccessful crime

Reading: A newspaper report on a crime

Listening: A dramatised detective story

Reading: A story about a criminal

Reading: An advert for a lost for a lost item

Listening: A conversation with a friend about a problem

Writing: An advert

БЕЛ


Разбиране на текст, анализ

Запознава-не с различни жанрове и стиловеWorkbook

Unit 11


CD-ROM

Unit 11
79


80


81


82


83


Unit 12Entertain us!

Lesson 1- Grammar and vocabulary


Lesson 2 – Vocabulary


Lesson 3 – Speaking and listening


Lesson 4 –Reading and speaking


Lesson 5 - Writing

Светът около мен

Изкуство и култура

Понятийни категории:

Връзки и зависимости /темпорални, социални/

Специфичност и универсалност

Световно културно богатство

Участник в дискусия

Общуване в клас

Reported speech: Reporting statements

Films and reviews

Films, art and entertainment

Dictionary skills: Antonyms

Making and responding to the questions

A debate about artReading: Film reviews

A poem

Reading: A programme for an arts festival

Listening: A conversation about which events to go to

Writing: A film review

Reading: An article about graffiti

Reading: An informal email

Short messages/notes

Writing: Short notes/messages

БЕЛ


Запознава-не с различни жанрове и стилове

Пряко предаване на чужда реч

Обогатява-не на езика

Антоними

Съвместна употреба на глаголни времена

Отриване на тема и идея в текст

Обществе-ни науки

Писменост и култура

Изобрази-телно изкуство

Цветозна-ние

Компози-ция

Workbook

Unit 12


CD-ROM

Unit 12
84/85

Think Back Revision 6 - Units 11-12 – Vocabulary and Grammar / Skills
86

Language & Skills Test 6
87


88


89


90


91


92


Unit 13Health matters

Lesson 1- Grammar and speaking


Lesson 2 – Reading and vocabulary


Lesson 3 – Grammar and vocabulary


Lesson 4 –Vocabulary


Lesson 5

Listening


Lesson 6 - Speaking and Writing

Светът вътре в мен

Цели и ценности

Силата на човешкия дух

Понятийни категории:

Темпоралност

Увереност и съмнениеотносителност

Условност

Психическо и физическо здраве

Събеседник в разговор

Общуване в клас

Second conditional /contrasted with First Conditional/

Modals should, shouldn’t, must, mustn’t, have to and don’t have to

Sport and fitness

Phrasal verbs /3/

Personality adjectives /2/


Health and fitness

Talking about sports you would like to try

Asking for and giving advice

Listening: Two interviews with people about sport

Reading: An article about a teenage explorer

Reading: An advert for a medicine

Listening: A conversation about health

Short dialogues about health

Writing: A list of rules

Giving advice

Reading: A ‘get well soon’ email

Listening: A conversation at the doctor’s surgery

A radio phone-in

БЕЛ


Обогатява-не на езика

Съвместна употреба на глаголни времена

Правил-ност на изказа

Видове изречения и връзки в изречение-то

Workbook

Unit 13


CD-ROM

Unit 1393


94


95


96


97


98Unit 14


Europe, Europe

Lesson 1- Grammar and listening


Lesson 2 – Reading and listening


Lesson 3 –Vocabulary


Lesson 4 –Listening


Lesson 5

Speaking and listening


Lesson 6 - Writing

Светът около мен

Гражда-нин на XXI век

Понятийни категории:

Увереност и съмнение


Условия на живот в глобализиращия се свят


Събеседник в дискусия


Общуване в клас

Question tags

The European Union/European Countries

Nation, society and governmentUsing question tags

Talking about wishes, plans and intentions

Discussing your country


Reading: A quiz on a website

Listening: Two people trying a quiz

Reading: An article about Europe

Listening: Giving opinions on the EU

Listening: A radio arts programme

People talking about ambitions

Reading: A letter giving information

Writing: A formal letter /2/

БЕЛ


Правил-ност на изказа

Обогатява-не на изказа

Видове изречения и връзки в изречение-то

Интонация и пунктуация


Обществе-ни науки

Социални отношения

Географско познание за света


Workbook

Unit 14


CD-ROM

Unit 14
99/100

Think Back Revision 7 -Units 13-14 – Vocabulary and Grammar / Skills

/Language & Skills Test 7
101

End – of – the - Book Test - Units 1-14
102

Годишен преговор / Culture Shock 3/ 4 (по избор)
Свързани:

Unit 1 iconYear 11 is when you complete 2 practical workshops of 6 hours. These are called Unit 1 and Unit 2

Unit 1 iconIs a basic unit of written and spoken language. It is a unit consisting of uninterrupted sound that can be used to make up words. For example, the word

Unit 1 iconUnit 1 Where are you from?

Unit 1 iconUnit Information

Unit 1 iconUnit 3, lesson 4

Unit 1 iconUnit description

Unit 1 iconUnit one / grammar section

Unit 1 iconUnit Plan Template

Unit 1 iconUnit 3: Gregory and Other Christians

Unit 1 iconVanuatu energy unit

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом