Анализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. Целогод
ИмеАнализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. Целогод
страница1/2
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер0.57 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.12sou-sofia.info/12sou_godishen plan_2011_2012.doc
  1   2АНАЛИЗ НА ДЕЙНOСТТА

НА 12 СОУ „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ”

ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 г.


Целогодишната дейност на училищното ръководство и учителската колегия на 12 СОУ “Цар Иван Асен II ” беше подчинена на основните цели, залегнали в годишния план.

През учебната 2010/2011 г. в училището се обучават около 620 ученици в 27 паралелки, организирани в трите етапа на обучение- начален, прогимназиален и гимназиален етап, както следва:

- начален етап - 120 ученици в 6 паралелки;

- прогимназиален етап / 5-7 клас/ - 81 ученици в 3 паралелки;

- гимназиален етап / 8-12 клас/ - 418 ученици в 18 паралелки.

Учениците са постигнали среден успех за учебната година Много добър 5.12, средният успех от ДЗИ е Много добър 4.96, а от ДЗИ по БЕЛ – Много добър 5.25. Резултатите от НВО в ІV клас са отлични, а в VІІ клас – много добри.


1. Анализ за осигуреността с учителски кадри


В училището работят общо 66 служители, като 52 от тях са педагогически персонал.

Учителите в 12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ” са преобладаващо с магистърска степен, 8 учители са със защитени професионално- квалификационни степени и 3 учители са с научна степен – „доктор на…..”; няма неправоспособни учители.

В училището се предлага висококачествено образование по всички предмети. Използването на иновации, интерактивни методи на работа и прилагането на информационните технологии са ежедневна практика в часовете по чужди езици, български език и литература, история и цивилизация, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия, философски цикъл, география и икономика и изобразително изкуство.

12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ” е базово училище на СУ „Св.Климент Охридски” и Нов български университет / за учители по български език и литература, немски език, история, география и начален етап/ , което е свидетелство за професионалната квалификация на преподавателския екип.

2. Анализ за отсъствията на учителите, невзетите часове по учебни предмети поради неосигурено заместване и преструктуриране на учебното съдържание


От 52 учители, работещи през изтеклата учебна година, по различни причини са отсъствали 42 учители през 145 дни. Най-голям е броят на отсъствалите по болест – 30 учители. Платен отпуск са ползвали 29 учители – във връзка с проверката на писмени работи от ДЗИ и НВО по БЕЛ и математика в 7 клас, обявените за неучебни дни и необходимостта да се използва натрупаният от предходни години неизползван платен отпуск. Общият брой учебни часове, в които учителите са отсъствали, е 1233, като за 705 учебни часа е осигурено заместване – 57.17% . За останалите 528 учебни часа не е осигурено заместване по различни причини :

 • отсъстващият учител преподава шведски или новогръцки език, които не се изучават в други училища, а в 12 СОУ няма втори учител по шведски език;

 • неосигурено заместване за кратки периоди / първи ден от отпуск по болест /;

 • пропуснати са часове по ФВС, когато учителите са били ангажирани с провеждането на ученическите игри от Националния спортен календар.

Пропуснатите часове са компенсирани чрез преструктуриране на календарно- тематичните планове на отсъствалите учители.


3. Национални и международни отличия за директори, учители, училища и ученици


В края на учебната година учениците от 9а клас Ива Иванова Тошкова и Георги Красимиров Георгиев се класираха на трето място в Националното състезание по околна среда, което определя българските участници в Третата балканиада по околна среда в Гърция. Успехът се дължи на високата мотивация на учениците, отличната им подготовка по природните науки и английски език и не на последно място на подкрепата от страна на Маргарита Славчева Николова – старши учител по физика и астрономия.


4. Анализ на причините и проблемите, свързани с отпадането на учениците от училището и мерки за задържането им


През учебната 2010/2011 г. няма отпаднали ученици до 16-годишна възраст, подлежащи на задължително обучение. Предприетите мерки от страна на класните ръководители и училищното ръководство включват многобройни разговори с учениците и родителите, привличане за съдействие на други ученици от класовете, консултации с училищния психолог.

Поради голям брой отсъствия и недостатъчно оценки от текущи изпитвания двама ученика не завършиха съответно седми и девети клас, но ще продължат образованието си през следващата учебна година.


5. Прием на първокласници и брой на отложените от Екипа за комплексно педагигическо оценяване


Дейностите по записването на ученици в първи клас за учебната 2010/2011 година се осъществиха в съответствие с решение на Педагогическия съвет на 12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ”, който гласува необходимите документи и критериите за подбор на кандидатите, прилагащи се при необходимост. Осигурена бе целодневна организация на учебния процес чрез формирането на полуинтернатна група.

В началото на годината са записани 26 деца. Няма отложени от Екипа за комплексно педагигическо оценяване. Успешно са завършили първи клас 26 ученици. Няма ученици със СОП и нуждаещи се от допълнителна лятна работа.


6. Участие в реализирани през учебната година проекти и етапи от проекти на училищно, регионално, национално и международно ниво


Както всяка година, във връзка с ПМС № 129 / 11.07.2000 г. беше разработен проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците, което допринесе за добрата подготовка и достойното представяне на училищните отбори на ученическите игри и за провеждането на традиционния волейболен турнир „Клокотница”, на който 12 СОУ е домакин.

И през изминалата учебна година дейността на училищния клуб за сътрудничество с Дружеството за ООН в България беше особено активна. През м. ноември – декември 2010 г. ученици от клуба участваха в проект на Върховния комисариат на ООН за бежанците „Правата на човека и превенция на насилието”. През м. март 2011 г. беше подновена работата по проект на Дружеството за ООН в България „Правата на детето – връстници обучават връстници”, която включва обучение на ученици по правата на детето и провеждане на уроци по БЕЛ, география и икономика и музика, в които задължителното учебно съдържание се използва за възпитание в толерантност и съпричастност към проблемите на „другия”.

През м. май във връзка с посещението на Генералния секретар на ООН в България беше осъществен проект на Дружеството за ООН в България „Национална симулативна игра „Модел ООН – заседание на Съвета за сигурност по повод събитията в Либия”, в който 12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ” беше партньор.


7. Участие в Националните програми на МОМН


През учебната 2010 / 2011 година училището работи по следните четири национални програми на МОМН :

 1. „Оптимизация на училищната мрежа” – модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, мярка „Изплащане на обезщетения на персонала” – платени обезщетения на трима учители поради пенсионирането им и платени обезщетения на един учител за неизползван платен отпуск към датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

 2. „ИКТ в училище” – финансово подпомагане за осигуряването на интернет в училището за провеждането на НВО.

 3. „Училището – територия на учениците” – модули „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” и „Ритуализация на училищния живот”, като по първия модул беше финансирано обучението на учениците от първи клас в самостоятелна полуинтернатна група, а по втория модул беше осъществен проект за въвеждане на униформа за учениците от начален етап.

 4. „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” – модул „Подпомагане храненето на децата в подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас” – ежедневно всички ученици от подготвителен клас и начален етап получаваха приготвена на място или готова закуска, плод, натурален сок, чай, топло мляко или плодово кисело мляко в съответствие с изискванията на МЗ за здравословно хранене на учениците.


8. Специфични проблеми и затруднения


Като най-сериозен проблем през учебната 2010/2011 г. се открои продължаващата тенденция за намаляване броя на учениците, обучавани в училището. В голяма степен причините за това имат обективен характер – намаляване броя на кандидат-гимназистите, застаряване на жителите в района на училището, концентрацията в близост на голям брой училища. Негативният резултат от тази тенденция е редукцията на средствата в бюджета на училището за 2011 г. Макар че всички задължения са своевременно изплатени, все по-голям процент от разходната част на бюджета съставляват разходите за издръжка на сградата. Ръководството на училището се стреми да подобри положението чрез повишаване качеството на образователния процес, активна дейност за привличане на нови ученици и оптимизиране на числеността на персонала.


9. Опазване живота и здравето на учениците


За осигуряването на нормални условия за обучение и предотвратяване на инциденти в сградата и района на училището са предприети следните мерки :

 • осигурена е жива охрана по време на учебните занятия и СОД през останалата част от денонощието чрез сключен договор с „Егида – София” ЕАД;

 • монтирани са камери за външно видеонаблюдение на входовете и двора на училището и вътрешно видеонаблюдение на коридорите и фоайетата;

 • въведен е пропускателен режим, като учениците влизат в сградата след показване на пропуск и ученическа книжка, а външните посетители се регистрират при портиера;

 • изготвен е график за дежурство на учителите в сградата и двора на училището под контрола на главен дежурен учител;

 • функционира медицински кабинет за оказване на първа помощ при възникнали инциденти;

 • редовно провеждане на инструктажи при работата в кабинетите и физкултурните салони и извеждането на учениците от сградата на училището за провеждането на извънкласни дейности;

 • комисия за столовото хранене на учениците следи за качеството на предлаганата храна.


10. Неучебни дни


През учебната година е имало 7 неучебни дни, от които 5 във връзка с обявената през м. януари 2011 г. грипна ваканция, 1 за провеждането на спортен празник и 1 за отбелязване на патронния празник на училището. Най-много затруднения създадоха неучебните дни през м. май във връзка с провеждането на ДЗИ и НВО в 7 клас. Макар че учителите преструктурираха своевременно учебното съдържание, за да се компенсират пропуснатите часове, нормалният ритъм на работа беше нарушен.


11. Участие в квалификационни дейности


Квалификационната дейност беше насочена към повишаване на административния капацитет, сформирането на нова училищна комисия по БДП и подготовката на учител по „Човек и природа” в 5 и 6 клас. За постигането на първата цел завеждащият административната служба участва в учебен семинар на тема „Новите моменти в КТ – Кодекс на СО”, а директорът – в квалификационен семинар на тема „Модерно образование – мениджмънт и лидерство”. Директорът и един помощник-директор по учебната дейност са преминали курс на обучение по БДП, организиран от ДИУУ, във връзка с попълването на училищната комисия по БДП. Един учител по биология и химия е провел квалификационен курс на тема „Организация и технология на обучението по „Човек и природа” в 5 и 6 клас”.


МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО


Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности,развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците.

Изграждане на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.


ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО


Да продължи утвърждаването на 12 СОУ”Цар Иван Асен ІІ” като конкурентноспособно сред езиковите училища в София.


Б. ЦЕЛЕВА ЧАСТ


ОСНОВНА ЦЕЛ :


Провеждане на образователна политика , осигуряваща формиране на гражданско съзнание и човешки ценности чрез ОВП;за осъществяване на познавателно-творческа насоченост на обучението;за внедряване на научно-техническите постижения в съдържанието и организацията на образователно -възпитателната подготовка с цел успешно овладяване на определени знания и умения;осигуряване на по-голяма творческа свобода на учениците,личностното им развитие и успешната им социализация.


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:


1.Осъществяване на задължително обучение на учениците до 16-годишна възраст;осигуряване на условия за специализирано обучение и реализация на ученици с разностранни интереси;създаване на оптимални условия за обучение и възпитание на ученици със СОП.

2.Усъвършенстване на образователно -възпитателния процес по всички учебни дисциплини,чрез прилагане на съвременните изисквания за структурата на урока,водещите идеи в учебното съдържание, ,повишаване квалификацията на учителите,обогатяване на материално-техническата база и използване на информационни и комуникационни технологии.

3.Формиране на знания, умения и поведение на учениците за активно взаимодействие със социалната среда/изграждане на позитивни нагласи към себе си, другите и институциите ;формиране и развитие на практически умения за адаптивно социално поведение;подготовка на младите хора за социален диалог и сътрудничество на основата на зачитане на човешките права/.

4.Разширяване на сътрудничеството на училището с училища и университети от България и други страни , с родителската и местна общественост, с правителствени и неправителствени институции за осъществяване политиката за развитие на училището.


Приоритети на училището


 • Издигане и утвърждаване на авторитета на училището.

 • Високо качество на преподаване и учене.

 • Превръщане на училището в по-желана територия за учениците.

 • Създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и

взаимопомощ.

 • Повишаване на вътрешно- училищната квалификационна дейност.

 • Разширяване на сътрудничеството и координацията в работата на

класните ръководители, учители, възпитатели и родители с педагогическия съветник с цел повишаване на взаимната информираност за работа с проблемните ученици.

 • Интеграция на ученици със СОП.

 • Акцент в работата по ГО, екологично образование и езиково обучение / родно и чуждоезиково/.
Задача

Дейности

Срок

Отговорник

Контрол

1.Осъществя-ване на качественоучилищно образование и задължително обучение на учениците до 16-годишна възраст, осигуряване на условия за специализира-но обучение и реализация на ученици с разностранни интереси и творчески заложби;

създаване на оптимални условия за обучение и възпитание на ученици със СОП


2.Усъвършен-стване на образовател-

но-възпитател-ната работа;


3.Квалифиционна дейност в училището.


4.Усъвършенстване на управлението в училище.


5.Подобряване на материално-техническата база на училището.


6.Разширяване на сътрудничеството с училища и университети от България и други страни, с родителската и местната общественост, с правителст-

вени и неправителст-

вени организации

1.1.Провеждане на кампания за запознаване на родителите и обществеността с условията и възможностите за обучение и възпитание в 12 СОУ чрез изготвяне и разпростваняване на рекламни материали на училището, включително и чрез електронни медии.


1.2.Поддържане на тесен контакт с ръководствата и учителите на детски градини;взаимни посещения на открити занимания и уроци;съвместно честване на празници;сътрудничество и съвместни участия в различни инициативи.


1.3.Провеждане на срещи с родители на бъдещи първокласници с цел запознаването им с условията и възможностите за учебната и възпитателна дейност в отделните етапи и степени на обучение в училище.


1.4.Осигуряване на оптимални условия за обучение, възпитание и отдих на малките ученици.


1.5.Максимално обхващане на учениците от начален етап в полуинтернатните групи; повишаване на качеството на организация на учебна работа и отдих в тях.


1.6.Провеждане на диагностичен тест за училищна готовност на първокласниците.


1.7.Перманентна работа на педагогическия сътевник и ресурсния учител с ученици със СОП.

Поддържане на тесен контакт и сътрудничество с родителите на тези ученици и ресурсните им учители.


1.8.Осъществяване на приемственост между отделните етапи и степени на обучение в училище чрез срещи, взаимни посещения на уроци и консултации на учители от различни образователни етапи и степени с цел обсъждане на възможностите, проблемите и постиженията на учениците.


1.9.Провеждане на постоянна разяснителна работа с учениците от VІІ клас и техните родители за възможностите за продължаване на образованието в други училища и особено в 12 СОУ в следващата образователна степен.


2.1.Осъществяване на съвременна високоефективна и резултатна учебна и възпитателна работа.


2.1.1.Планиране и организиране на образователно-възпитателния процес в съответствие с указанията на МОМН за учебната 2011 /2012 г.


2.1.2.Образователно-възпитателния процес да е насочен към покриване на ДОИ в съответствие с действащите учебни програми.


2.1.3.Урочната дейност да е съобразена с водещите дидактчески идеи за структурата на урока и методите на обучение;уроците да са с гъвкаво структура,интерактивни,мотивиращи за участие и работа


2.1.4.Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за развитие на дарбите на учениците.


2.1.5.Образователно-възпитателната работа да е насочена към формиране на отговорно отношение към ученето и мотивация за учене през целия живот


2.1.6.Ориентиране на учебната работа към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и към непрестанно развитие на личността.


2.1.7.Водещ да е процесът на учене и „пътуването” към знането;урочната работа да е проява на сътрудничество,партньорство, търсене, подкрепа, насочване, откриване.


2.1.8.Чрез урочната и извънурочната дейност да се съдейства за промяна на екологичните, икономическите и социалните възгледи на подрастващите за развитието на човечеството през ХХІ век като условие и предпоставка за осъществяване на устойчиво развитие на обществото.


2.1.9.Осигуряване на системна и задълбочена подготовка за НВО след VІІ клас и за държавните зрелостни изпити чрез допълнителни занимания под формата на индивидуални и групови консултации, СИП.


2.1.10.Използване на съвременни методи за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците.


2.1.11.Създаване на условия за допълнително обучение на деца с изявени способности, както и на други, които имат проблеми с усвояването на учебния материал.


2.1.12.Реализиране на нови подходи в обучението с учениците с цел създаване на оптимална психологическа атмосфера за провеждане на образователно-възпитателния процес.


2.1.13.Използване на компютърните технологии в образователно-възпитателния процес.


2.1.14.Сформиране на екипи за работа по националните програми на МОМН и европейските програми.


2.1.15.Учебната работа на всеки учител и възпитател да бъде на такова ниво, че да отговоря на съвременното виждане за него като медиатор между информационния хаос и подредените и необходими за учениците знания.


2.1.16.Насърчаване на изследователския интерес на учениците чрез участието им в различни проекти, извънкласни дейнсти


2.1.17.Засилване на възпитателната работа в училището, формиране на представа за принадлежност на учениците към училището, към населеното място, в което живеят и към България.Повишаване авторитета на училището като институция.


2.1.18.Въвеждане на задължителна униформа за учениците от І до V клас.


2.2.Повишаване качеството на родноезиковата и чуждоезиковата подготовка.


2.2.1.Обучението по всички учебни дисциплини във всички етапи и нива да се води на книжовен български език, а в часовете по чужд език- на езика, по който се преподава.


2.2.2.Учителите и възпитателите да изескват постоянно използването на книжовно езиковите норми от учениците не само в УВР, но и при неформалното общуване помежду им.


2.2.3.Провеждане на тестове за входно и изходно ниво по БЕЛ и чужди езици и задълбочено анализиране на резултатите от тях.


2.2.4.Системна проверка на езиковата култура на учениците чрез писмени самостоятелни работи.


2.2.5.Участие на учениците от VІІ клас в националното състезание по БЕЛ.


2.2.6.Участие на учениците от начален етап в ежегодното национално състезание

„ Аз и буквите”.


2.2.7.Участие на повече ученици в конкурси, състезания, олимпиади и популяризиране на постиженията им.


2.2.8.Организиране и провеждане на ден /седмица/ на родния език.Четене на произведения на наши ученици;рецитали; срещи с български автори, с водещи езиковеди.


2.2.9.Организиране и провеждане на утра /вечери, дни/ на чуждите езици, които се изучават в училище.


2.2.10.Включване в инициативи на културно-информационните центрове ва държавите, чиито езици се изучават в 12 СОУ.


2.3.Естетическо обучение и възпитание.


2.3.1.Използване на възможностите на всеки урок за изграждане на естетческа култура, особено в часовете по литература, ИИ, музика, ДБТ, ФВС, труд и техника


2.3.2.Използване на произведения на изкуството в урочната и възпитателна дейност.


2.3.3.Организиране и провеждане на уроци в културни институции, музеи, сред природата, пленери, екскурзии с учебна цел в България и други страни.


2.3.4.Участие на ученици в изложби, конкурси, пленери, концерти и популяризиране на постиженията им.


2.3.6.Организиране на посещения на театрални постановки, продукции на оперния и оперетния театър, концерти;включване в детско образователна програма.Отиване на опера и балет


2.3.7.Участието на учениците в традиционните за училището Коледен и Великденски базар.


2.3.8.Организиране и провеждане на „Ден на таланта”.


2.3.9.Провеждане на конкурс за рисунка на асфалт на тема: „Аз и моето училище” за учениците І – VІІ клас във връзка с 52 годишнината от открване на училището.


2.3.10.Подготовка и участие на наши ученици в национален конкурс за фотография- „Водата-извор на живот” – „Пази водите,съхрани природата” / 22-23.03.2012 г./


2.3.11.Участие в международен детски фестивал – „Млад талант” 2012 г. /27 – 30.04.2012 Г./


2.3.12.Подготовка и участие в национален конкурс за ученическо фото и видеоизкуство


2.3.13.Участие в национален конкурс „Любовта в нас” за литературно творчество и за компютърна рисунка.


2.4.Екологично обучение и възпитание.


2.4.1.Използване на възможностите на всеки урок за поставяне и дискутиране екологични проблеми , с цел да се повиши общественото съзнание за околната среда и да се положат основите на ново екологично съзнание обосновано на гражданска активност и лична отгворност.


2.4.2.Всеки класен ръководител да включи в своя план за ЧК теми, свързани с екологичното обучение и възпитание.


2.4.3.Провеждане на акция „Чисто училище” /последния ден от І и ІІ учебен срок/.


2.4.4.Оформяне на нови зелени кътове във фоайетата на училището и поддържането им от доброволци или отделни класове /акция „Зелено училише”/.


2.4.5.Оформяне на кът в училището, посветен на екологията /снимки, фотоси,статии,есета,ри-сунки,карикатури и др./; този кът да се поддържа от доброволци или отделен клас.


2.4.6.Отбелязване на Международен ден за предотвратяване на природни катастрофи

/ откриване на кът за екология/.


2.4.7.Отбелязване на Световния ден на водата- 22.03., изготвяне на план за мероприятията.

Ден на Земята.


2.4.8.Отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие – 22.05.; изготвяне на план за дейностите.


2.4.9.Отбелязване на Световния ден на околната среда – 05.06.; изготвяне на план за дейностите.


2.4.10.Провеждане на „Зелена седмица в училище”


2.4.11.Участие в национален конкурс „Зелена планета 2012 /част от международния детски екологичен форум


2.4.12.Участие в международния конкурс за рисунка „Есе, стихотворение,разказ на тема „Земята наш дом”.


2.5.Здравно образование и възпитание, физ.възпитание и спорт


2.5.1.Изготвяне на план за здравно-етичното възпитание /лекции, беседи, дискусии;определяне на темите за тях;включване на доброволци, външни лектори и др./суксуална култура, борба против тютюнопушенето, алкохола и наркоманията/


2.5.2.Анализ на физическото развитие и заболеваемост на учениците,проблеми на здравното обслужване в училище – информацията да бъде представена на ПС.


2.5.3.Всеки класен ръководител да включи в плана си теми, посветени на здравословния начин на живот с цел превенция на факторите, създаващи риск за здравето на учениците.


2.5.4.Оформяне и поддържане на здравен кът в училище

/ във фоайето до лекарския кабинет/; поддържането му от доброволци или отделен клас;


2.5.5.Отбелязване на:

Световен ден без тютюнев дим – 31.05.;

Международен ден за борба с наркотиците – 26.06.;

включване на учениците в дейности по превенция на зависимости;среща с лектори


2.5.7.Изготвяне на план за спортно-туристическата дейност.


2.5.8.Провеждане на спортни празници и състезания, съобразно Национален план за спортно –техническа дейност и Годишния план на училището.


2.5.9.Обследване на физическата дееспособност на учениците и отчитането й на ПС.


2.5.10.Отговорно стопанисване на материално-техническата спортна база.


2.5.11.Популяризиране на спортните постижения на наши ученици.


2.5.12.Провеждане на информационни кампании за повишаване на спортната култура

/среща с извесни спортисти информиращи за спортните постижения на наши и чужди спортисти/.


2.6.Гражданско образование.


2.6.1.Прилагане на демократични принципи на взаимоотношения между ученици, родители, учители и общественост;зачитане правото на другите;взаимопомощ, сътрудничество, отговорност.


2.6.2.Цялостният образователно-възпитателен процес да бъде насочен към приобщаване на учениците към основните демократични практични и стандарти.


2.6.3.Популяризиране на добри практики на младежка гражданска активност.


2.6.4.Създаване на условия за подкрепа и реализация на младежки кампании и инициативи.


2.6.5.Изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда чрез цялостна дейност на училището.


2.6.6.Изготвяне на план за гражданска защита в училище.


2.6.7.Изготвяне на план за дейността на Ученическия съвет и установяване на механизмите за сътрудничество с Педагогическия съвет и с извънучилищни организации.


2.6.8.В плана на всички класни ръководители да бъдат включени теми по гражданска защита.


2.6.9.Чрез обучението по различни учебни дисциплини и извънкласни форми да се изгражда активната гражданска позиция на всеки ученик, свързана с проблемите на съвременната българска култура, с нравствените ценности и религиозните представи.


2.6.10.Продължаване на традициите и разработване на нови, свързани с честването на националните и общоучилищни празници, тържества и утвърдили се ритуали.


2.6.11.Провеждане на дискусия във връзка с Международния ден на толерантността 16.11.2011 г.


2.6.12.Изготвяне на план за отбелязване на 20.11. – Световен ден на детето /УНИЦЕФ/.


2.6.13.Отбелязване на 10.12.- Ден на човешките права.


2.6.14.Запознаване на учениците с публичните институции, с правата им като част от местната общност и като гражданин на България и ЕС, включително и с основните права на човека, правата на децата и правата на хората с увреждания.


2.6.15.Запознаване и включване на учениците в Проект на тема „Не се страхувам”/практики за превенция в борбата с насилието в училищата/.


2.6.16.Повишаване на културата на пътна безопасност сред учениците с цел намаляване на риска от ПТП с тях.


2.6.17.Изготвяне на план за отбелязване на 05.05.-Ден на съвета на Европа и 09.05.- Ден на Европа.


2.6.18.Провеждане на ден на ученическото самоуправление.


2.6.19.Участие на ученици в международен конкурс „Заедно в ХХІ век” за рисунки,песни, стихове, есета, реферати,медийни презентации


2.6.20.Подготовка и участие в национален конкурс за мултимедиен продукт”Върви народе възродени”


2.6.21.Участие в национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята н Ботев”


2.7.Професионално ориентиране.


2.7.1.Изготвяне на план за професионално ориентиране на учениците над 12 годишна възраст до завършване на средно образование.


2.7.2. Изготвяне на план-график за извънкласните форми на работа по професионално ориентиране

2.7.3.Осигуряване на специализирана информация на учениците за възможностите на средното и висшето образование, подпомагащи професионалното им развитие.


2.7.4.Чрез учебното съдържание по всички учебни дисциплини и чрез специално предложени теми, учениците да бъдат насочвани към подготовка за успешна образователна и професионална реализация.


2.7.5.Да се осъществява координация в дейността на училището и извънучилищните звена по професионално ориентиране.


2.7.6.Организиране и провеждане на проучване за развитие на интересите, способностите и наклонностите на учениците, с оглед на професионалното им ориентиране.


2.7.7.Насочване към звената за професионално ориентиране на ученици, които имат проблеми, свързани с избора на професия.


2.7.8.Поддържане на тясна връзка с Асоциацията за професионално ориентиране към СУ „Св. Климент Охридски”; координация на дейностите;включване в инициативи на Асоциацията.


3.1.Квалифиционна дейност на учителите.


3.1.1.УР и председателите на методичните обединения да съдействат за научно-методическата подготовка и провеждане на уроци за младите учители-открити уроци, семинари, беседи, обучение от методисти, участие в курсове.


3.1.2.Изготвяне и приемане на планове за дейността на методическите обединения в училище.


3.1.3.Провеждане на тематични педагогически съвети.


3.1.4.Изготвяне на годишен план за посещение на открити уроци.


3.1.5.Организиране и провеждане на срещи, беседи, дискусии, лекции с научни работници по актуални педагогически проблеми.


3.1.6.Участие на учителите в квалификационни курсове.


3.1.7.Запознаване на учителската колегия с нови учебници, помагала, книги и публикации.


3.2.Квалификационна дейност за ученици.


3.2.1.Запознаване с документите, определящи придобиването на образователна степен.


3.2.2.Организиране на екскурзии на учениците от профилираните паралелки по чужд език в страните, чийто език изучават.


3.2.3.Установяване и поддържане на връзки с училища и университети в тези страни /чрез посолствата или лични познанства на колеги/.


3.2.4.Поддържане на тесен контакт с културните институти на други страни-съвместни инициативи,чествания и др.


3.2.5.Провеждане на открити уроци по чужди езици;вечери, утра, посветени на езиците,които се изучават в училище.


4.1.Изработване на Списък-образец 1.


4.2.Актуализиране на годишния план на училището,Правилника за дейността на училището, Правилника за безопасни условия на възпитание,обучение и труд.


4.3.Изработване на план за тематичните педагогически съвети


4.4.Изработване на седмично разписание.


4.5.Изработване на график за дежурствата.


4.6.Изработване на график за класни работи.


4.7.Избиране и планиране на дейността на Ученическия съвет.


4.8.Избиране на активнодействащо училищно настоятелство чрез привличане на активни родители


4.9.Планиране на дейността на УН.


4.10.Системна текуща проверка на учебната и училищна документация.


4.11.Одобряване и заверяване на календарния план на учебния материал.


4.12.Одобряване и заверяване на плановете на методичните обединения.


4.13.Изработване на план за дейността на педагогическия съветник.


4.14.Системни текущи проверки на учители,възпитатели и административно-помощен персонал.


5.1.Извършване на текущи ремонти на класни стаи, кабинети и коридори.


5.2.Инвентаризация на аморнизирани учебно-технически средства.


5.3.Закупуване на нови дидактически и технически средства за учебния процес.


5.4.Осигуряване на средства за работно облекло на учители и обслужващ персонал.


5.5.Осигуряване на допълнителни финансови средства чрез спонсорства от различни правителствени и неправителствини организации и частни фирми и лица.


5.6.Поддържане и обновяване на дидактическите средства в кабинета по БДП.


5.7.Да се създаде традиция завършващите випуски да подаряват книги за библиотеката.


5.8.Да се създаде традиция за провеждане на акция „Аз подарих книга за библиотеката”/


5.9.Оформяне и поддръжка на зелени кътове във всички фоайета и класни стаи, поддържането им да бъде грижа на учениците.


5.10.Осигуряване на подходяща украса в училище, съобразена с празничния календар

І етаж

ІІ,ІІІ и ІV етаж.


5.11.Актуализиране и поддържане на съвременно ниво на сайта на 12 СОУ.


6.1.Провеждане на родителски срещи по график и при необходимост.


6.2.Изготвяне на план за съвместна дейност на УН и УР / да се провеждат 3 съвместни срещи в рамките на една учебна година /.


6.3.Привличане на родители за сътрудници,

спонсори и дарители, за опазване и подобряване на материално-техническата база.


6.4.Изработване на план за съвместна дейност с Европейския център по образование.


6.5.Разработване на план за съвместна дейност на 12 СОУ и читалище „Антон Страшимиров”/ кино „Влайкова”/.


6.6.Търсене на съдействие и помощ от всички органи и институции, ангажирани в борбата с организираната престъпност и наркоманията.


6.7.Провеждане на срещи с дейци на културата, науката и спорта.


6.8.Сътрудничество с БЧК и обществени организации, ангажирани в борбата срещу тютюнопушенето, алкохолизма, СПИН и наркоманията.


6.9.Установяване и разширяване на контакти с правителствени и неправителствени организации, с частни фирми и лица за успешно внедряване на нови технологии, модернизиране на базата, използване на учебни пособия и опит от страни на ЕС.


6.10.Отбелязване на Световния ден на учителите-5.10.2010 г.


І – VІ


Постоянен


ІV – V


Постоянен


Постоянен


ІХ.2011 г


Постоянен


ІХ.2011 г


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


ХІ.2011г.


Постоянен


Постоянен


Х.2011 г.

V и VІ-

2012 г.


Постоянен


ІІІ и ІV

2012 г.


ІІ. – ІV. 2012 г.


Постоянен


ІІІ.2012


ІІІ.2012


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


ХІІ.2011г

ІV.2012г.


ІІІ.2012


Х.2011 г.


ІІІ.2012


ІV.2012 г


V.2012 г.


18.02.

2012 г.


Постоянен


ХІІ.2011г

ІІ.2012 г

V.2012 г.

VІ.2012 г


ХІ.2010г.


Х.2010 г.


Втората среда на м.Х.2011


.


22.03.

2012г.


22.04.

2012 г.


22.05.

2012г.


05.06.

2012 г.


Юни,2012


ІХ.2011 г


м.ХІ.

2011 г.


М.ІХ.2011

22.03.

2011 г.


Х.2011 г.


31.05.

2012 г.


26.06.

2012 г.


ІХ.2011г.


Постоянен


ХІ.2011 г


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


14.04.

2011 г.


Постоянен


Постоянен


Постоянен


ІХ.2011г.


ІХ.2011г.


ІХ.2011


Постоянен


Постоянен


10.12.

2011


20.11.

2011 г.


10.12.

2011 г.


Постоянен


Х.2011 г.


Постоянен


Х.2011


08.03.

2012 г.


Май,2012 г.


Май 2012 г.


ІХ.2011г.


ІХ.2011г.


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Х.2011

V.2012


Постоянен


Постоянен


Постоянен


ІХ.2011


Х,ХІ,ХІІ.2011 г.

ІІІ,ІV.

2012 г.

2010 г.


ІХ.2011


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Х.2011г.


Х.2011г.

V.2012 г


Постоянен


Постоянен


Х.2011

ІV.2012


15.09.

2011


15.09.

2011


15.09.

2011


15.09.

2011


15.09.

2011


15.09.

2011


09.2011 г


Х.2011 г.


Х.2011


Постоянен


15.09.

2011

Постоянен


15.09.

2011


15.09.

2011


Постоянен


Постоянен


Х.2011


ХІІ.2011


Х.2011 г.


Постоянен


Постоянен


V.2012


Постоянен


Постоянен


Постоянен


20,21.09.

2011;

13,14.12.

2011 г.;

27,28.03.

2012 г.


14.Х.2011


Постоянен


Постоянен


Х.2011


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


05.Х.

2011 г.


.

Кл. ръководители и възпитатели на 4 клас;

начални учители;

педагогически съветник


Учители и възпитатели от начален етап;

педагогически съветник


Класни ръководители и възпитатели на ІV клас


УР

Начални учители и възпитатели


Възпитатели

І – ІV клас


Педагогически съветник


Педагогически съветник,

ресурсен учител


Учителите на ІV и V клас


Класни ръководители на VІІ клас,

педагогически съветник

Комисия по професионално ориентиране


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Учителите на VІІ и ХІІ клас


Всички учители


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Всички учители


Помощник-директори


Всички учители и възпитатели


Всички учители


Педагогически съветник.

Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Учители по БЕЛ и чужди езици


Учители по БЕЛ и чужди езици


Учителят по БЕЛ на VІІ клас


Началните учители


Всички учители по БЕЛ и чужди езици


Начални учители, учители по БЕЛ


Учителите по чужди езици


Учителите по чужди езици


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Илиева,

Цанов


Е.Крушарска,

Юрукова


Педагогически съветник,

Ученически съвет


Педагогически съветник,

Ученически съвет


Крушарска, Цанов


Всички учители и възпитатели


Класни ръководители


Помощник-директори,

класни ръководители


Г.Илиева, педагогически съветник, Ученически съвет


Педагогически съветник,

Ученически съвет


Йотова , педагогически съветник,

Йорданова


Педагогически съветник


Преподаватели по география


Йотова ,

Педагогически съветник


Николова ,

Йорданова,

Йотова


Класни ръководители на ХІ клас


Гъдева,Русева

Разсуканов,

Маринова,

Цанов


Медицинската сестра,

педагогически

съветник


Медицинската сестра


Класните ръководители


Медицинската сестра;

педагогически съветник


Педагогически съветник;

Ученически съвет


Ученически съвет


Сухоруков, Илиева


Стефанова, Занкова, Сухоруков


Стефанова, Занкова, Сухоруков


Стефанова, Занкова, Сухоруков


Стефанова, Занкова, Сухоруков,

класни р-ли и педагогически съветник


Занкова


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Педагогически съветник,

ученически съвет


Педагогически съветник,ученически съвет


Занкова,

Стефанова,

Сухоруков


Николов


Педагогически съветник,ученически съвет


Класни ръководители


Преподаватели по ФВС


Гъдева,Русева

Педагогически съветник,

Разсуканов


Николов,

Е.Георгиева,педагогически съветник


Крушарска,

педагогически съветник


Николов,

Педагогически съветник


Класни ръководители в ЧК


Николов


Комисия по БДП


Педагогически съветник,

Ученически съвет


Педагогически съветник,

Ученически съвет


Цанов,

Русева,

Разсуканов,,

Чилова,Стоянова


Николов,

Чилова, Стоянова


Преподаватели по БЕЛ


Комисия по професионално ориентиране


Комисия по професионално ориентиране


Комисия по професионално ориентиране


Комисия по професионално ориентиране

Педагогически съветник


Станчина

Педагогически съветник


Станчина

Педагогически съветник


Педагогически съветник


Педагогически съветник,Председател на комисията


Директор,

Помощник-директори, председатели на МО


Председатели на МО


Помощник-директори


Директор


Помощник-директори,Председатели на МО


Всички учители


Кл.ръководители на VІІ и ХІІ клас


Илиева, учители по чужд език


Учители по чужди езици


Дякова,

Мирчева,

М.Георгиева


Учители по чужди езици


УР


Разсуканов, Йорданова, Председатели-те на синдикатите


Помощник-директори


Крушарска,

Вълкова


Помощник-директори


Педагогически съветник


Класни ръководители


Председател на УН


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Всички учители и възпитатели


Педагогически съветник


Илиева,

Георги Радойков


Илиева


Илиева


Илиева


УР

УН


Николова


Класни р-л на VІІ и ХІІ клас


Класни ръководители,

Ученически съвет


Възпитатели начален етап, Цанов


Стоянова,

Чилова,

Бенинска


Класни р-ли


УН


професионално ориентиране


класни р-ли и УН


Е.Георгиева,

М.Георгиева,

Прокопанова


Педагогически съветник,


УР педагогически съветник


Комисия по възпитателна-та дейност


Комисия по възпитателна-та дейност;мед.

сестра


УР, Педагогически съветник


ЦановДиректор,


помощник-директори


Директор,


помощник-директори


Директор


Директор,

помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Директор


Помощник-директори


Директор,

помощник-директори


Директор


Директор


Директор,

помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Директор,

помощник-директори


Директор, помощник-директори


Директор,

помощник-директори


Директор, помощник-директори


Помощник-директори


Директор,

помощник-директори


Директор, помощник -директори


Директор,

помощник-директори


Директор, помощник-директори


Директор


Директор,

помощник-директори


Директор,

помощник-директори


Директор

Помощник-директори


Директор


Директор,

Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Директор, помощник- директори


Директор


Директор


Г.Илиева


Помощник-

директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Директор


Помощник-директори


Директор


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директор


Помощник-директори


Директор


Директор


Директор


Помощник-директори


Помощник-директори


Директор

Помощник-директори


Директор ,

Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Директор


Директор


Помощник-директори


Директор


Директор,

помощник-директори


Директор


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник-директори


Директор,

помощник-директори


Помощник-директори


Директор


Директор


Помощник-директори


Директор


Помощник-директори


Директор


Директор


Помощник-директори


Помощник-директори


Помощник -

директори


помощник-директори


Помощник-

директори


Помощник-директори


Директор


Директор


Директор


Директор


Директор


Директор


Помощник-директори


Помощник-директори


Директор


Директор


Директор


Директор,

помощник-директори


Директор


Директор


Директор


Директор


Директор


Директор


Помощник-директори


Директор


Директор


Директор


Директор


Директор


Директор


Директор,

Помощник-директори


Директор


Директор


Директор


Директор


Директор


Директор


Помощник-директори


Помощник-директори


Директор


Помощник-директори


Директор


Помощник-директори


Директор


Директор


Помощник-директори


Директор


Директор


Помощник-директори


Директор


Директор


  1   2

Свързани:

Анализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. Целогод iconУчилищно Настоятелство към 12 соу „Цар Иван Асен ІІ
Обръщаме се към Вас за съдействие заради осъществяването на една отколешна идея на Училищното настоятелство – изработването на барелеф...
Анализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. Целогод icon25. 04. 2009 г. Спират водата в района на „Оборище" и „Средец"
Иван Асен іі”, ул. „Крали Марко”, ул. „Петър Делян” и ул. „Мануш войвода”; по ул. „Георги Марков” от ул. „Владимир Василев” до ул....
Анализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. Целогод iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2010/2011 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и под знака на 50годишния...
Анализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. Целогод iconУтвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу "свети седмочисленици" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание
Мисия, визия и приоритетни цели в дейността на училището през учебната 2011 / 2012 година-стр. 6
Анализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. Целогод iconХронология Второ българско царство цар петър II
Цар петър II (1185-1197 г.) Водач на антивизантийското въстание заедно с братята си Асен и Калоян. След едногодишно властване отстъпва...
Анализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. Целогод iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2011/2012година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и отзвука на 50годишния...
Анализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. Целогод iconОбщински съвет-попово
Относно: Съгласуване на подробен устройствен план – парцеларен план на строеж: „Реконструкция на водопровод от напорен водопровод...
Анализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. Целогод icon17. българия през втората половина на ХІІІ в
България при приемниците на цар Иван Асен ІІ. Териториални загуби и борба за власт
Анализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. Целогод iconСписък на подробни схеми в източната част на гр. Асеновград
Схема за кв. 312, 350 и 353 ул.” Цар Иван Асен іі” и ул.”Тутракан упи хііі-жил застр и Тп и в улична регулация
Анализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. Целогод iconТема: строителство, строителен контрол
Снимка на три колони Работници редяха в четвъртък бели павета по столичната улица „Цар Иван Асен II. С дяланите кубчета те оформяха...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом