Международен стандарт за финансово отчитане 11 Съвместни предприятия Цел
ИмеМеждународен стандарт за финансово отчитане 11 Съвместни предприятия Цел
страница1/4
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie
  1   2   3   4

DO20961/01

Международен стандарт за финансово отчитане 11
Съвместни предприятия


Цел

1 Целта на настоящия МСФО е да определи принципите за финансово отчитане на предприятия, които притежават дялово участие в съвместно контролирани предприятия (т.е. съвместни предприятия).

Изпълнение на целта

2 За постигане на посочената в параграф 1 цел настоящият МСФО дефинира съвместен контрол и изисква предприятието, което е страна в съвместно предприятие, да определи вида на съвместното предприятие, в което участва, като оцени своите права и задължения, и да отчете тези права и задължения според вида на съвместното предприятие.

Обхват

3 Настоящият МСФО се прилага от всички предприятия, които са страни в съвместно предприятие.

Съвместни предприятия

4 Съвместното предприятие е предприятие, в което две или повече страни имат съвместен контрол.

5 Съвместното предприятие има следните характеристики:

а) страните са обвързани от договорно споразумение (вж. параграфи Б2—Б4);

б) договорното споразумение предоставя на две или повече от тези страни съвместен контрол върху предприятието (вж. параграфи 7—13).

6 Съвместното предприятие е или съвместно контролирана дейност, или съвместно контролиран актив.

Съвместен контрол

7 Съвместен контрол представлява уредено с договор споделяне на контрола върху дадено предприятие и съществува само когато решенията по отношение на съответните дейности изискват единодушното съгласие на страните, споделящи контрола.

8 Предприятието, което е страна по такова споразумение, преценява дали договорното споразумение предоставя на всички страни или на група от страни колективен контрол върху предприятието. Всички страни или група от страни контролират предприятието колективно, когато те трябва да действат заедно във връзка с ръководство на дейностите, които значително засягат възвръщаемостта от предприятието (т.е. съответни дейности).

9 След като бъде определено, че всички страни или група от страните колективно контролират предприятието, съвместен контрол съществува, само когато решенията по отношение на съответните дейности изискват единодушното съгласие на страните, които колективно контролират предприятието.

10 В съвместното предприятие нито една страна не контролира предприятието самостоятелно. Страна, която упражнява съвместен контрол върху предприятието, може да попречи на всяка от другите страни или група от страни да контролира предприятието.

11 Предприятието може да е съвместно предприятие, дори ако не всички негови страни имат съвместен контрол върху предприятието. В настоящия МСФО се разграничават страни, които имат съвместен контрол върху съвместно предприятие (съвместни управители или съвместни контролиращи съдружници), и страни, които участват в съвместно предприятие, но нямат съвместен контрол.

12 Необходима е внимателна преценка от страна на предприятието, когато определя дали всички страни или група от страни имат съвместен контрол върху съвместното предприятие. Предприятието прави тази преценка, като разглежда всички факти и обстоятелства (вж. параграфи Б5—Б11).

13 При промяна на фактите и обстоятелствата предприятието прави повторна преценка на това дали то все още притежава съвместен контрол върху предприятието.

Видове съвместни предприятия

14 Предприятието определя вида на съвместното предприятие, в което участва. Класифицирането на съвместното предприятие като съвместно контролирана дейност или съвместно контролиран актив зависи от правата и задълженията на страните в предприятието.

15 Съвместно контролираната дейност представлява съвместно предприятие, в което страните, които притежават съвместен контрол върху предприятието, имат право върху активите и задължения по отношение на пасивите на предприятието. Тези страни се наричат съвместни управители.

16 Съвместно контролираният актив представлява съвместно предприятие, чрез което страните, които притежават съвместен контрол върху предприятието, имат право на нетните активи на предприятието. Тези страни се наричат съвместни контролиращи съдружници.

17 Предприятието прави внимателна преценка, когато определя дали съвместното предприятие е съвместно контролирана дейност или съвместно контролиран актив. Предприятието определя вида на съвместното предприятие, в което участва, като взема предвид всички права и задължения, които произтичат от споменатото предприятие. Предприятието преценява своите права и задължения, като взема предвид структурата и правната форма на съвместното предприятие, условията, уговорени от страните в договорното споразумение, и, когато е уместно, други факти и обстоятелства (вж. параграфи Б12—Б33).

18 В някои случаи страните са обвързани с рамково споразумение, в което са определени общите договорни условия за предприемането на една или повече дейности. Рамковото споразумение може да предвижда страните да създадат различни съвместни предприятия за извършването на конкретни дейности, които са част от споразумението. Въпреки че тези съвместни предприятия са свързани с едно и също рамково споразумение, те могат да са от различен вид, ако правата и задълженията на страните се различават при предприемането на различните дейности, предвидени в рамковото споразумение. Следователно съвместно контролираните дейности и съвместно контролираните активи могат да съществуват съвместно, когато страните предприемат различни дейности, които са част от едно и също рамково споразумение.

19 При промяна на фактите и обстоятелствата предприятието прави повторна преценка на това дали се е променил видът на съвместното предприятие, в което участва.

Финансови отчети на страните в съвместно предприятие

Съвместно контролирани дейности

20 Във връзка със своето дялово участие в съвместно контролирана дейност съвместният управител признава:

а) своите активи, включително своя дял във всички активи, които се държат съвместно;

б) своите пасиви, включително своя дял във всички пасиви, които се дължат съвместно;

в) своите приходи от продажбата на дела си в получената от съвместно контролираната дейност продукция;

г) своя дял от приходите от продажбата на продукцията на съвместно контролираната дейност; както и

д) своите разходи, включително дела си от всички съвместно направени разходи.

21 Съвместният управител отчита активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с неговото дялово участие в съвместно контролираната дейност, в съответствие с МСФО, приложими за конкретните активи, пасиви, приходи и разходи.

22 Отчитането на сделки като продажба, внасяне или покупка на активи между предприятието и съвместно контролираната дейност, в която е съвместен управител, е описано в параграфи Б34—Б37.

23 Страната, която участва в съвместно контролирана дейност, но не притежава съвместен контрол върху нея, също отчита своето дялово участие в предприятието в съответствие с параграфи 20—22, ако тази страна има права върху активите и задължения по отношение на пасивите на съвместно контролираната дейност. Ако дадена страна, която участва в съвместно контролирана дейност, но не притежава съвместен контрол върху нея, няма права върху активите и задължения по отношение на пасивите на тази съвместно контролирана дейност, тя отчита своето дялово участие в съвместно контролираната дейност в съответствие с МСФО, приложими за такова дялово участие.

Съвместно контролирани активи

24 Съвместният контролиращ съдружник признава своето дялово участие в съвместно контролирания актив като инвестиция и отчита тази инвестиция по метода на собствения капитал в съответствие с МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия, освен ако предприятието е освободено от прилагането на метода на собствения капитал съгласно разпоредбите в споменатия стандарт.

25 Страната, която участва в съвместно контролиран актив, но няма съвместен контрол върху него, отчита своето дялово участие в предприятието в съответствие с МСФО 9 Финансови инструменти, освен ако има значително влияние върху съвместно контролирания актив, в който случай го отчита в съответствие с МСС 28 (изменен през 2011 г.).

Индивидуални финансови отчети

 1. В индивидуалните си финансови отчети съвместният управител или съвместният контролиращ съдружник отчита своето дялово участие в:

а) съвместно контролирана дейност в съответствие с параграфи 20—22;

б) съвместно контролиран актив в съответствие с параграф 10 от МСС 27 Индивидуални финансови отчети.

27 В индивидуалните си финансови отчети страната, която участва в съвместно предприятия, но не притежава съвместен контрол върху него, отчита своето дялово участие в:

а) съвместно контролирана дейност в съответствие с параграф 23;

б) съвместно контролиран актив в съответствие с МСФО 9, освен ако предприятието има значително влияние върху съвместно контролирания актив, в който случай се прилага параграф 10 от МСС 27 (изменен през 2011 г.).

Допълнение А
Дефинирани термини


Настоящото допълнение представлява неразделна част от МСФО.

Съвместно предприятие

Предприятие, върху което две или повече страни упражняват съвместен контрол.

Съвместен контрол

Уговорено с договор споделяне на контрола върху дадено предприятие, като той съществува само когато решенията по отношение на съответните дейности изискват единодушното съгласие на страните, споделящи контрола.

Съвместно контролирана дейност

Съвместно предприятие, чрез което страните, които упражняват съвместен контрол върху предприятието, имат права върху активите и задължения по отношение на пасивите, свързани с предприятието.

Съвместен управител

Страна в съвместно контролирана дейност, която упражнява съвместен контрол върху тази съвместно контролирана дейност.

Съвместно контролиран актив

Съвместно предприятие, чрез което страните, които упражняват съвместен контрол върху предприятието, имат права върху нетните активи на предприятието.

Съвместен контролиращ съдружник

Страна в съвместно контролиран актив, която упражнява съвместен контрол върху този съвместно контролиран актив.

Страна в съвместно предприятие

Предприятие, което участва в съвместно предприятие, независимо от това дали предприятието притежава съвместен контрол върху съвместното предприятие.

Отделно предприятие

Обособена финансова структура, в това число отделни юридически лица или уставни дружества, независимо от това дали тези предприятия имат юридическа правосубектност.

Следните термини са дефинирани в МСС 27 (изменен през 2011 г.), МСС 28 (изменен през 2011 г.) или МСФО 10 Консолидирани финансови отчети и се използват в настоящия МСФО със значенията, уточнени в споменатите МСФО:

 • контрол върху предприятие, в което е инвестирано,

 • метод на собствения капитал,

 • правомощия,

 • защитни права,

 • съответни дейности,

 • индивидуални финансови отчети,

 • значително влияние.

Допълнение Б
Насоки за прилагане


Настоящото допълнение представлява неразделна част от МСФО. В него се описва прилагането на параграфи 1—27 и то е със същата сила като останалите части от МСФО.

Б1 Примерите в настоящото допълнение описват хипотетични ситуации. Въпреки че някои аспекти на примерите могат да се съдържат в действителни фактически модели, при прилагането на МСФО 11 трябва да бъдат оценени всички факти и обстоятелства на даден фактически модел.

Съвместни предприятия

Договорно споразумение (параграф 5)

Б2 Договорните споразумения могат да бъдат оформени по няколко начина. Договорното споразумение с изпълнителна сила често, но не винаги, е в писмен вид, обикновено под формата на договор или документирани дискусии между страните. Съществуват също така законодателни механизми, които могат да създават споразумения с изпълнителна сила както самостоятелно, така и заедно с договори между страните.

Б3 Когато съвместните предприятия са структурирани посредством отделно предприятие (вж. параграфи Б19—Б33), договорното споразумение или определени аспекти от договорното споразумение в някои случаи се включват в устава, дружествения договор или правилника на отделното предприятие.

Б4 В договорното споразумение се определят условията, при които страните участват в дейността, която е предмет на споразумението. Договорното споразумение обикновено третира въпроси като:

а) целта, дейността и продължителността на съвместното предприятие;

б) назначаването на членовете на съвета на директорите или равностоен управляващ орган на съвместното предприятие;

в) процеса на вземане на решения: въпросите, които изискват решения от страните, правата на глас на страните и изискваното ниво на подкрепа за тези въпроси. Процесът на вземане на решения, който е отразен в договорното споразумение, създава съвместен контрол върху предприятието (вж. параграфи Б5—Б11).

г) дяловите или други вноски, изисквани от страните;

д) разпределението между страните на активите, пасивите, приходите, разходите или печалбата или загубата, свързани със съвместното предприятие.

Съвместен контрол (параграфи 7—13)

Б5 Когато дадено предприятие прави преценка дали притежава съвместен контрол върху съвместното предприятие, то първо преценява дали всички страни или група от страни контролират споменатото предприятие. МСФО 10 съдържа дефиниция на „контрол“, която се използва, за да се определи дали всички страни или група от страни са изложени на или имат права върху променлива възвръщаемост от своето участие в съвместното предприятие и могат да окажат въздействие върху тази възвръщаемост посредством правомощията си в последното. Страните контролират предприятието колективно, когато всички страни или група от страни, разглеждани заедно, могат да ръководят дейностите, които оказват значително въздействие върху възвръщаемостта от съвместното предприятие (т.е. съответните дейности).

Б6 След като предприятието стигне до заключението, че всички страни или група от страни колективно контролират съвместното предприятие, предприятието преценява дали притежава съвместен контрол върху последното. Съвместен контрол съществува единствено тогава, когато решенията относно съответните дейности изискват единодушното съгласие на страните, които колективно контролират съвместното предприятие. Определянето дали съвместното предприятие се контролира съвместно от всички страни в него или от група от страни или се контролира самостоятелно от една от страните в него, може да изисква внимателна преценка.

Б7 Понякога процесът на вземане на решения, който е уговорен от страните в договорното им споразумение, косвено води до съвместен контрол. Да приемем например, че две страни създават предприятие, в което всяка от тях притежава по 50 процента от правата на глас, а в договорното споразумение между тях е посочено, че за вземане на решения по отношение на съответните дейности се изискват най-малко 51 процента от правата на глас. В този случай страните косвено са се договорили да упражняват съвместен контрол върху предприятието, защото решенията по отношение на съответните дейности не могат да се вземат без съгласието и на двете страни.

Б8 При други обстоятелства договорното споразумение изисква минимален процент от правата на глас за вземане на решения по отношение на съответните дейности. Когато този минимален изискван процент от правата на глас може да бъде постигнат чрез съгласие, изразено от страните, групирани в различни комбинации,, това предприятие не е съвместно предприятие, освен ако договорното споразумение посочва единодушното съгласие на кои страни (или комбинация от страни) е необходимо за вземането на решения по отношение на съответните дейности на предприятието.Примери за прилагане
Пример 1

Приемаме, че три страни създават предприятие: А притежава 50 процента от правата на глас в предприятието, Б притежава 30 процента и В — 20 процента. В договорното споразумение между А, Б и В е предвидено, че за вземане на решения по отношение на съответните дейности на предприятието са необходими най-малко 75 процента от правата на глас. Въпреки че може да спре приемането на всяко решение, А не контролира предприятието, защото се нуждае от съгласието на Б. Условията на тяхното договорно споразумение, според които за вземане на решения по отношение на съответните дейности се изискват най-малко 75 процента от правата на глас, предполагат, че А и Б притежават съвместен контрол върху предприятието, защото решенията по отношение на съответните дейности не могат да се вземат без съгласието както на А, така и на Б.

Пример 2

Приемаме, че дадено предприятие има три страни: А притежава 50 процента от правата на глас в предприятието, а Б и В притежават по 25 процента. В договорното споразумение между А, Б и В е предвидено, че за вземане на решения по отношение на съответните дейности на предприятието са необходими най-малко 75 процента от правата на глас. Въпреки че може да спре приемането на всяко решение, А не контролира предприятието, защото се нуждае от съгласието на Б или В. В този пример А, Б и В колективно контролират предприятието. За достигане на 75 процента от правата на глас обаче има повече от една комбинация от страни, които могат да се съгласят (т.е. или А и Б, или А и В). При това положение, за да се счита за съвместно предприятие, в договорното споразумение между страните трябва да е уточнено коя комбинация от страните е необходимо да даде единодушното си съгласие при вземане на решения по отношение на съответните дейности на предприятието.

Пример 3

Приемаме предприятие, в което А и Б притежават по 35 процента от правата на глас в предприятието, а останалите 30 процента са разпределени сред голям брой страни. Вземането на решения по отношение на съответните дейности изисква одобрение от мнозинството от правата на глас. А и Б притежават съвместен контрол върху предприятието, само ако в договорното споразумение е посочено, че решенията по отношение на съответните дейности на предприятието изискват съгласието и на А, и на Б.

Б9 Изискването за единодушно съгласие означава, че всяка страна със съвместен контрол върху предприятието може да попречи на всяка от другите страни или група от страни да взема еднолични решения (по отношение на съответните дейности) без нейното съгласие. Ако изискването за единодушно съгласие е свързано единствено с решения, които предоставят на дадена страна защитни права, а не с решения по отношение на съответните дейности на предприятието, тази страна не е страна със съвместен контрол върху предприятието.

Б
Преценка на съвместния контрол
10 Договорното споразумение би могло да включва клаузи относно разрешаването на спорове, като арбитраж. Тези разпоредби могат да разрешават вземането на решения без единодушното съгласие на страните, които притежават съвместен контрол. Наличието на такива разпоредби не пречи предприятието да се контролира съвместно и следователно да представлява съвместно предприятие.


Предоставя ли договорното споразумение на всички страни или група от страни колективен контрол върху предприятиетоИзвън обхвата на МСФО 11

Извън обхвата на МСФО 11

Не

Не

Да

ДаИзискват ли решенията по отношение на съответните дейности единодушното съгласие на всички страни или на група от страни, които колективно контролират предприятието?Предприятието се контролира съвместно:
предприятието е съвместно предприятие


Б11 Когато предприятието е извън обхвата на МСФО 11, предприятието отчита своето дялово участие в споменатото предприятие съгласно съответните МСФО като МСФО 10, МСС 28 (изменен през 2011 г.) или МСФО 9.

Видове съвместни предприятия (параграфи 14—19)

Б12 Съвместни предприятия се създават с различни цели (например като средство страните да споделят разходи и рискове или като начин да се осигури достъп за страните до нова технология или нови пазари) и могат да имат различни структури и правни форми.

Б13 При някои съвместни предприятия не е необходимо дейността, която е предмет на споразумението, да се осъществява чрез отделно предприятие. Други съвместни предприятия обаче са свързани със създаването на отделно предприятие.

Б14 Класифицирането на съвместните предприятия, което се изисква от настоящия МСФО, зависи от правата и задълженията на страните, произтичащи от предприятието в обичайния ход на осъществяване на дейността. Според настоящия МСФО съвместните предприятия се класифицират като съвместно контролирани дейности или съвместно контролирани активи. Когато дадено предприятие има права върху активите и задължения по отношение на пасивите на съвместно предприятия, то последното е съвместно контролирана дейност. Когато дадено предприятие има права върху нетните активи на съвместното предприятие, то последното е съвместно контролиран актив. В параграфи Б16—Б33 е представена преценката, която прави предприятието, за да определи дали има дялово участие в съвместно контролирана дейност или дялово участие в съвместно контролиран актив.

Класифициране на съвместно предприятие

Б15 Както е посочено в параграф Б14, класифицирането на съвместните предприятия изисква страните да направят преценка на своите права и задължения, произтичащи от предприятието. При тази преценка предприятието разглежда следното:

а) структурата на съвместното предприятие (вж. параграфи Б16—Б21);

б) когато съвместното предприятие е структурирано чрез отделно предприятие:

 1. правната форма на отделното предприятие (вж. параграфи Б22—Б24);

 2. условията на договорното споразумение (вж. параграфи Б25—Б28); както и

 3. други факти и обстоятелства по целесъобразност (вж. параграфи Б29—Б33).

Структура на съвместното предприятие

Съвместни предприятия, които не са структурирани като отделни предприятия

Б16 Съвместното предприятие, което не е структурирано като отделно предприятие, е съвместно контролирана дейност. В такива случаи в договорното споразумение са определени правата на страните върху активите и техните задължения по отношение на пасивите на предприятието, както и правата на страните върху съответните приходи и задължения за съответните разходи.

Б17 В договорното споразумение често са описани характерът на дейностите, които са предмет на споразумението, и начинът, по който страните възнамеряват да извършват тези дейности заедно. Например страните в съвместно предприятие биха могли да се договорят да произвеждат даден продукт заедно, като всяка страна отговаря за конкретна задача и всяка използва своите собствени ресурси и поема свои собствени пасиви. В договорното споразумение би могло да е посочено също така разпределението между страните на приходите и разходите, които са общи за тях. В такъв случай всеки съвместен управител признава в своите финансови отчети активите и пасивите, които са използвани за конкретната задача, и признава своя дял в приходите и разходите в съответствие с договорното споразумение.

Б18 В други случаи страните по съвместното споразумение биха могли да се договорят например да споделят и експлоатират даден актив заедно. В такъв случай в договорното споразумение се определят правата на страните върху съвместно експлоатирания актив и разпределението между страните на продукцията или приходите от актива и разходите за дейността. Всеки съвместен управител отчита своя дял в съвместния актив и уговорения си дял във всички пасиви и признава своя дял в продукцията, приходите и разходите в съответствие с договорното споразумение.

Съвместни предприятия, които са структурирани като отделно предприятие

Б19 Съвместното предприятие, в което активите и пасивите на предприятието се притежават от отделно предприятие, може да бъде или съвместно контролиран актив, или съвместно контролирана дейност.

Б20 Дали дадена страна е съвместен управител или съвместен контролиращ съдружник зависи от правата на страната върху активите и задълженията ѝ по отношение на пасивите на предприятието, които се държат от отделното предприятие.

Б21 Както е посочено в параграф Б15, когато страните са структурирали съвместно предприятие като отделно предприятие, страните трябва да преценят дали правната форма на отделното предприятие, условията на договорното споразумение и, по целесъобразност, всички други факти и обстоятелства им дават:

а) права върху активите и задължения по отношение на пасивите на предприятието (т.е. предприятието е съвместно контролирана дейност); или

б) права върху нетните активи на предприятието (т.е. предприятието е съвместно контролиран актив).


Класифициране на съвместно предприятие: преценка на правата и задълженията на страните, произтичащи от предприятието

Съвместно контролиран актив

Съвместно контролирана дейност

  1   2   3   4

Свързани:

Международен стандарт за финансово отчитане 11 Съвместни предприятия Цел iconМеждународен счетоводен стандарт 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия Цел
Целта на настоящия стандарт е да определи отчитането на инвестициите в асоциирани предприятия и да установи изискванията за прилагането...
Международен стандарт за финансово отчитане 11 Съвместни предприятия Цел iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен стандарт за финансово отчитане 10, Международен стандарт за финансово...
Международен стандарт за финансово отчитане 11 Съвместни предприятия Цел iconМеждународен стандарт за финансово отчитане 12 „Оповестяване на дялови участия в други предприятия Цел
Международен стандарт за финансово отчитане 12 „Оповестяване на дялови участия в други предприятия“
Международен стандарт за финансово отчитане 11 Съвместни предприятия Цел icon2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети
Целта на настоящия стандарт е да определи изискванията за отчитане и оповестяване на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни...
Международен стандарт за финансово отчитане 11 Съвместни предприятия Цел iconМеждународен стандарт за финансово отчитане 10 Консолидирани финансови отчети Цел
Целта на настоящия мсфо е да установи принципи за представяне и изготвяне на консолидирани финансови отчети, когато дадено предприятие...
Международен стандарт за финансово отчитане 11 Съвместни предприятия Цел icon34 Междинно Финансово Отчитане Цел Целта на настоящия Стандарт е да определи минималното
Навременното и надеждно междинно финансово отчитане подобрява възможността на инвеститори, кредитори и други да разберат способността...
Международен стандарт за финансово отчитане 11 Съвместни предприятия Цел iconМеждународен стандарт за финансово отчитане 1
Целта на настоящия Международен стандарт за финансовo отчитане (мсфо) е първите финансови отчети на предприятието по мсфо, както...
Международен стандарт за финансово отчитане 11 Съвместни предприятия Цел iconМеждународен стандарт за финансово отчитане 6
Целта на настоящия мсфО е да се конкретизира финансовото отчитане на проучването и оценката на минералните ресурси
Международен стандарт за финансово отчитане 11 Съвместни предприятия Цел iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 12, Международни стандарти...
Международен стандарт за финансово отчитане 11 Съвместни предприятия Цел iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом