Програм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012
ИмеПрограм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012
страница1/12
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер1.58 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.pravetz.org/new/assets/Strategicheski dokumenti/POOS.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
П Р О Г Р А М А

ПО ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ


2008 – 2012

Одобрена с Решение ………/ ………..с Протокол ………../………… на Общински съвет на Община Правец

съдържание

  1. Въведение ........................................................................................................4

  2. Анализ на средата.................................................................................................4

1. Обща характеристика на община Правец...................................................5

1.1. Географска характеристика на община Правец.....................................10

2. Административно-териториална характеристика.....................................10

3. Социално – демографска характеристика...................................................7

4. Икономическо развитие на Община Правец. Стопанска дейност...........14

4.1. Сравнителен анализ на бюджетните приходи…....................................15

4.1.1. Структура на бюджетните приходи......................................................16

4.1.2. Структура на бюджетните разходи.......................................................18

4.2. Развитие на икономиката – тенденции, процеси, проблеми.................19

4.3. Стопански сектор......................................................................................23

III. Анализ на компонентите на околната среда в община Правец..................33

  1. Въздух........................................................................................................33

1.1. Емисии от неподвижни източници........................................................34

1.2. Емисии от подвижни източници............................................................36

  1. Води............................................................................................................37

2.1. Повърхностни води................................................................................37

2.2. Подпочвени води....................................................................................39

2.3. Водоснабдяване на населените места…………………………….…….40

2.4. Канализация на населените места……….………………………………42

  1. Отпадъци……………….…………….…………………………………………44

3.1. Данни за отпадъците. Съществуващи практики за събиране и

третиране на битовите отпадъци.................................................................44

3.1.1. Строителни отпадъци………………………………………………….…48

3.1.2. Производствени и опасни отпадъци…………………………………..49

3.2. Подобряване управлението на отпадъците........................................50

3.2.1. Периодичност на събиране и честота на извозване на отпадъци..50

3.2.2. Начини на финансиране………………………………………………….62

3.3. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците....64

3.4. Разделно събиране и увеличаване на количествата

рециклирани и оползотворени отпадъци...............................................................65

3.4.1. Отпадъци, за които се прилага принципът „замърсителят плаща”...........65

3.4.1.1. Негодни за употреба батерии и акумулатори...........................................66

3.4.1.2. Излезли от употреба моторни превозни средства....................................66

3.4.1.3. Отработени масла………………………………………………………………67

3.4.1.4. Отпадъци от опаковки …………………………………………………………68

3.4.1.5. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване................68

3.4.1.6. Излезли от употреба пневматични гуми……………………………………69

3.5. Опасни отпадъци от домакинствата…………………………………………….69

3.6. Биоразградими отпадъци…………………………………………………….........73

3.7. Строителни отпадъци………………………………………………………………80

4. Почви и нарушени терени....................................................................................83

4.1. Замърсяване на почвите с тежки метали и нефтопродукти…………84

4.2. Замърсяване на почвите с пестициди…………………………………...84

4.3. Ерозирали почви……………………………………………………………84

4.4. Нарушени терени……………………………………………………………85

5. Шум……………………………………………………………………………..85

6. Биологично разнообразие.......................................................................86

6.1.Растителен свят……………………………..……………………………….86

6.2.Животински свят……………………………………………………………...87

IV. SWOT АНАЛИЗ.....................................................................................................88

1. Силни страни...........…………………………………………………………...88

2. Слаби страни…………………...……………………………..………………..88

V. Визия на община Правец………………………………….…………………………91

VI. Стратегически цели ( дърво на целите ) ………………………………………..92

VII. План за действие …………………………………………..………………………...95


І.ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата програма е разработена от Общинска администрация Правец. Ценна помощ чрез предоставяне на информация, мнения и предложения оказаха – РИОСВ-София.


ОСНОВАНИЕ:

Програмата е разработена на основание чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и в съответствие с Методическите указания на МОСВ за разработване на общински програми по околна среда. Времевия обхват на програмата е за периода 2008-2012 год.

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана, съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.


ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Да идентифицират и анализират проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да се установят причините и да предложат решения и действия за тяхното преодоляване.

Да се откроят приоритетите в разглежданата област.

Да се обединят усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите.

Да се аргументират проектите на Общината, които тя ще предложи за финансиране.

Да се използват оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, и се съсредоточат в решаването на най-приоритетните проблеми.


IІ. Анализ на средата

В анализ на средата се обобщава една много важна стъпка от цялостната технология на стратегическото планиране. При нея на първо място се събира и систематизира цялата налична информация, т.е. създава се база данни и на второ място наличната информация се използва за целите на анализа.

Целите на анализа са да се открият важните факти и тенденции и да се намерят причините, които ги обуславят. Продуктът от този раздел (направените констатации) следва да послужат за нуждите на SWOT- анализа.

Анализите са представени в определена последователност, която да позволи цялостно обхващане на разглежданата проблематика. В първа част са представени природо-географските,териториално-административните фактори и демографските проблеми, които стоят пред община Септември. На следващо място са анализите по компоненти на околната среда- въздух, води, почви, биологично разнообразие и по фактори на въздействие- отпадъци и шум. Следват икономическите и финансовите анализи, които са тясно свързани с опазването на околната среда. На последно място е обърнато внимание на анализа на възможните източници за финансиране на дейности, които са свързани с опазване на околната среда.

Всяка една от отделните аналитични части завършва с изводи, които са насочени към основните причини и фактори, които са довели до моментното състояние на общината или биха имали значение за бъдещото й развитие.


1.Обща характеристика на община Правец

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Програм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012 iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата за опазване на околната среда на община Бяла се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната...
Програм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012 iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Програм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012 iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Програм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012 iconПрограма за опазване на околната среда на Община Стара Загора
Настоящата Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора е разработени в изпълнение на чл. 79 от Закона...
Програм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012 iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
Програм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012 iconПрограми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда
Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общините разработват програми за опазване на околната...
Програм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012 iconЗакона за опазване на околната среда
Закона за опазване на околната среда /зоос/, (обн. Дв, бр. 91/ 2002 г., посл изм и доп. Дв, бр. 52/2008 г.) и чл. 4 от Наредбата...
Програм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012 iconПрограма за
Програмата е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с указанията за общините...
Програм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012 iconОбщина правец
Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на програма на община правец за управление и разпореждане с имоти – общинска...
Програм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012 iconДо общински съвет враца
Министъра на околната среда и водите, а съдържанието и е подчинено на Закона за опазване на околната среда и Националната стратегия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом