Шуменски университет
ИмеШуменски университет
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер154.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://shu.bg/tadmin/upload/storage/357.doc

KONSTANTIN

PRESLAVSKY

UNIVERSITY

S H U M E N

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”Ф А К У Л Т Е Т П О П Р И Р О Д Н И Н А У К И


КАТЕДРА “ГЕОГРАФИЯ И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ”


Утвърждавам:

Декан:

(проф. д-р Д. Енчев)


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


П О


КУЛТУРНА ГЕОГРАФИЯ”


Област на висше образование: шифър 1. Педагогически науки

Професионално направление: шифър 1.3. Педагогика на обучението по. . .

Специалност: География и биология

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Учител по география и биология

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение: 4 години

Катедра: “География и МОГ”


Шумен

2012 г.

І. Извадка от учебния план:

1. Семестър, в който се изучава: 1

2. Общ хорариум: 90 часа, от които:

20 часа лекции (АЗ)

20 часа семинарни упражнения (АЗ)

10 часа самостоятелна работа (ИРС)

40 часа студентска самостоятелна работа

3. Форма на контрол: изпит – 1 семестър

4. Кредити: 3


І. Извадка от учебния план

НАИМЕНОВАНИЕ НА КУРСА:

ВИД НА ДИСЦИПЛИНАТА

СЕМЕСТЪР, В КОЙТО СЕ ИЗУЧАВА:

Геоморфология

задължителна

1

ОБЩ ХОРАРИУМ:

90

часа

СЕДМИЧНА НАТОВАРЕНОСТ:

Аудиторна заетост

Лекции

20

часа

3 часа

Семинарни упражнения

20

часа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:

Лабораторни упражнения
часа

1 семестър

Самостоятелна работа под ръководството на преподавателя ИРС

10

часа

БРОЙ КРЕДИТИ:

Студентска самостоятелна работа

40

часа

3

ФОРМИ НА КОНТРОЛ *

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

тестове

есе

писмен изпит

казуси

работа с информационни източници

устен изпит

дискусии

работа с нормативни документи

практически изпит

упражнения

практика

текуща оценка

семинари

изследване
реферат

обработка на данни
курсова работа

анализи
проект

други
ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

лекции

семинарни занятия

лабораторни упражнения


МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

беседа

упражнение

дискусия

тренинг

събеседване

работа в екип

мултимедийна презентация

други

ІІ. Анотация


Курсът “Културна география” е задължителна учебна дисциплина включена в учебния план на специалност “География и биология” на ШУ “Епископ Констатин Преславски”. Чрез учебното му съдържание се цели студентите да получат основни знания за културната география на света, съобразени със съвременното равнище на развитие на тази наука. Студентите се запознават с понятия като култура, цивилизация, културен ареал, учат се да разпознават културните феномени, да ги оценяват адекватно и да проследяват движението на културните модели във времето и пространството. Целта на курса определя структурирането и обема на учебната програма.


ІІІ. Учебно съдържание


Тематичен план на лекционния курс:
Тема

Брой учебни часове

1.

Културната география в системата на географските науки

2

2.

География на културата и география на цивилизациите

2

3.

Географската рамка на културата

2

4.

Ойкумен и културни ареали

2

5.

Древните култури – културно-географски модел и характеристики

2

6.

Класическата древност – културно-географски модел и характеристики

2

7.

Византийската култура – културно-географски модел и характеристики

2

8.

Средновековната европейска култура – културно-географски профил и характеристики

2

9.

Европейската култура по времето на Ренесанса – културно-географски профил и характеристики

2

10.

Европейската култура през XVIII-XX в. - културно-географски профил и характеристики

2

Общо: 20 часа
Тематичен план на семинарните занятия:
Тема:

Брой учебни часове

1.

География и култура

2

2.

Теории за линейната еволюция на цивилизациите

1

3.

Паралелният подход към еволюцията на цивилизациите

1

4.

Типология и класификация на цивилизациите на А. Тойнби

1

5.

Теории на дуалистическите противостояния

1

6.

Праисторически култури

1

7.

Културата на Древен Египет

1

8.

Културата на Древния Близък Изток

1

9.

Егейски култури

1

10.

Културата на Древна Гърция

1

11.

Културата на Древен Рим

1

12.

Културата на Византия

2

13.

Европейската култура през Средновековието

1

14.

Културата на Ренесанса

2

15.

Европейската култура след Ренесанса

1

16.

Европейската култура през XVIII-XX в. - културно-географски профил

2

Общо: 20 часа


Основни демонстрационни помагала:

- Мултимедийни презентации

- Географски карти

- Сборници с репродукции


ІV. Литература


1. Бретон, Р. География на цивилизациите, София, 2002

2. Бъчваров, М. География на културата или културната интерпретация на географията. В: Социална и културна география (под ред. на П. Стоянов, М. Бъчваров, А. Дерменджиев), В. Търново, 2004, с. 57-75

3. Бъчваров, М. Сблъсък на цивилизациите или културна иконография на глобализиращия се свят, в: А. Кръстева /ред./ Общности и идентичности, София, 1998

4. Веденин, Ю. А. География исскуства, Москва, 1996

5. Винкелман, Й. Й. История на изкуството на древността, София, 2006

6. Герасименко, Т.И. Методологические и методические подходы к культурно-географическим исследованиям. В: Вестник Оренбургскаго Государственого Университета, 2004, 7, стр. 86-90

7. Джансън, Х., Джансън, А. История на изкуството, Т. I-IV, София, 2005-2006

8. Елиаде, М. Митът за вечното завръщане, София, 1994

9. Елиас, Н. Относно процеса на цивилизацията, Т. 1 и 2, София, 2000

10. Ерасов, Б.  Социална културология, Ст. Загора, 1997

11. Кенет, К. Цивилизацията, София, 1977

12. Лотман, Ю.  Култура и взрив, София, 1998

13. Лотман, Ю. Култура и информация, София, 1992

14. Михова, Д. Културна география или география през прочита на културата. В: Обучението по география,  2-3, 2003

15. Стефанов, И., Гинев, Д. Идеи в културологията, София, т. 1, 1990, т. 2, 1993

16. Стефанов, И. Природата на културата, София,2000

17. Уайт, Л.  Науката за културата, София, 1988

18. Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите, София, 2000

19. Anderson, K. (ed.) Handbook of Cultural Geography, London, 2003

20. Anderson, J. Understanding Cultural Geography Places and Traces, Routledge, 2010

21. Duncan, J., Johnson, N., Schein, R. A Companion to Cultural Geography, Oxford, 2004

22. Duncan, J. In the Shadows of the Tropics Re-Materializing Cultural Geography, Ashgate Publishing, 2007

23. Embry, M. (ed.) Countries and Their Cultures, New York, vol. 1-4, 2001

24. Kaufmann, Th. DaCosta. Toward a Geography of Art, The University of Chicago Press, 2004

25. Sibley, D. (ed.) Cultural Geography: A Critical Dictionary of Key Concepts, London, 2005


V. Форми на самостоятелна работа.


 1. Съставяне на библиографска справка

 2. Разработка на курсова работа

 3. Изработване на мултимедийна презентацияКритерии за оценяване на самостоятелната работа


Курсова работа:


По т.2 от формите за самостоятелна работа: всички студенти индивидуално или в групи разработват курсова работа по зададена от преподавателя тема, свързана с учебния материал по дисциплината. В изложението се разглежда подробно географските особености и културните характеристики на дадена култура или групи култури.

Критериите за оценяване на разработките:

- пълнота на изложението: включени са задължителните елементи Увод (актуалност, цел, задачи, методи), Основна част, Заключение, Изводи, Библиография (15-20 т.)

- добър стил и последователност на изложението (5-10 т.)

- умело боравене със специфичния за дисциплината понятиен апарат (5-10 т.)

- онагледяване на съдържанието (карти, репродукции, схеми, диаграми) (1-5 т.)

- задълбочен анализ на изложението (5-10 т.)

- добра литературна осведоменост и богата литературна справка (1-5 т.)

Оценяване – Среден 3 (21 – 30 т.), Добър 4 (31 – 40 т.), Много Добър 5 (41 – 50), Отличен 6 (51 – 60 т.)


Мултимедийна презентация:


По т.3 от формите на самостоятелна работа: : всички студенти индивидуално или в групи изработват мултимедийна презентация, демонстрираща съдържанието на разработената курсова работа.

Критериите за оценяване на презентациите:

- добро оформление (1-5 т.)

- последователност в изложението (1-5 т.)

- умение за добро представяне на аналитичната и изводовата част (1-5 т.)

- богат илюстративен материал (1-5 т.)

Оценяване – Среден 3 (1 – 5 т.), Добър 4 (6 – 10 т.), Много добър 5 (11 – 15 т.), Отличен 6 (16 – 20 т.)


VІ. Семестриален контрол

..............................................................................


VІІ. Условия за допускане до изпитна процедура (вид, присъствие,форми на контрол в процеса на изучаване на учебната дисциплина)


 1. До датата за редовна изпитна сесия студентите да са представили разработката на курсовата работа по предварително зададена от преподавателя тема (60 т).

 2. Да са изработили мултимедийната презентация към курсовата работа (20 т).

 3. Да са реализирали аудиторната си заетост съгласно учебния план – поне 50 % присъствие на лекции и семинарни упражнения (20 т).

 4. Да са присъствали на проведените групови консултации.


VІІІ. Изпитни процедури/Схема/компоненти, процедура на изпита/


Изпитът по дисциплината Културна география е писмен и устен. На всеки студент се задават по два въпроса от конспекта на учебната дисциплина. Развиването само на един въпрос не е достатъчно условие за успешното полагане на изпита.

С оглед на това, че студентите от тази специалност ще получат професионална квалификация “Учител”, се проверят уменията им за устно излагане на знанията по дисциплината и способността им да правят междупредметни връзки.

При оформяне на окончателната оценка се взема предвид и успехът от изпълнението на индивидуалните задачи, поставени в хода на учебния процес, както и степента на участие на студентите в него.

Фиксираният кредит по дисциплината се присъжда на студент, който успешно е положил изпит, с оценка, различна от Слаб (2).


ІХ. Kритерии за оценяване знанията, уменията и компетентностите на студентите, на оформяне на изпитната оценка, на присъждане на кредити


Критерии за оценяване на знанията и уменията на студента:

Писмена част – разработване на теоретичен въпрос от конспекта:

 • Първо равнище – наличие на обща представа по зададената тема, отсъствие на основни моменти от темата, неусвоен терминологичен апарат, беден език – Среден (3)

 • Второ равнище – описателно извеждане на темата, наличие на съществени пропуски, допускане на неточности при използването на термините, сравнително добра езикова култура – Добър (4)

 • Трето равнище – продуктивно-нестандартно извеждане на темата, използване на литературни данни и анализ на материала, адекватност на използваните термини и понятия, добра езикова култура – Много добър (5)

 • Четвърто равнище – извеждане на темата с разбиране на представения материал, наличие на умение да се открояват основните моменти, точност и богата езикова култура – Отличен (6)


Х. Принципи на формиране на оценкатаКрайната оценка се оформя като средноаритметична величина от удвоената оценка от писмения и устен изпит, оценката от ИРС. Развиването само на един въпрос не осигурява успешното полагане на изпита. Оформянето на крайната оценка по описания начин не важи в случай, че студентът е получил оценка Слаб (2) на която и да е част от изпита.


Присъждане на кредити

След изпълнение на всички поставени задачи по самостоятелната работа и успешно полагане на изпита, на студента се присъждат предвидените по учебен план кредити – 3 кредита.


К О Н С П Е К Т


за изпит по Културна география

за специалност “География и биология”


1. Културната география в системата на географските науки.

2. География на културата и география на цивилизациите.

3. Географската рамка на културата.

4. Ойкумен и културни ареали.

5. Теории за еволюция на цивилизациите.

6. Видове типологии и класификации на културите и цивилизациите.

7. Древните култури - културно-географски модел и характеристики.

8. Праисторически култури.

9. Културата на Древен Египет.

10. Културата на Древния Близък Изток.

11. Егейски култури.

12. Класическата древност – културно-географски модел и характеристики.

13. Културата на Древна Гърция.

14. Културата на Древен Рим.

15. Византийската култура – културно-географски модел и характеристики.

16. Средновековната европейска култура – културно-географски профил и характеристики.

17. Европейската култура по времето на Ренесанса – културно-географски профил и характеристики.

18. Западната европейската култура след Ренесанса.

19. Източната европейска култура след Византия.

20. Европейската култура през XVIII-XX в. - културно-географски профил и характеристики.


Програмата е разработена от гл.ас. д-р Ростислава Тодорова

Програмата е приета на Катедрен съвет на катедра “География и МОГ” (Протокол № …/…………… г.).


Ръководител на катедра: .......................................

/проф. д-р Ст. Дерменджиева/


* Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" не носи отговорност при промяна в текста от страна на потребителите и недобросъвестно използване на документаУчебна програма по “Културна география” за специалност “География и биология”

Издание 1

Редакция 1

08.11.2012 г.

Стр. от 7
Свързани:

Шуменски университет iconШуменски университет
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Икономика и моделиране” при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” на 18....
Шуменски университет iconПроект за земеделие в България - личен избор, европейски резултат" Емануила Валериева Станева, Шуменски университет "
Емануила Валериева Станева, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", филиал в гр. Варна, специалност "Туризъм"
Шуменски университет iconШуменски университет
За осведоменост и съгласие по студентска мобилност с цел обучение по секторна програма „еразъм”
Шуменски университет iconШуменски университет
Нощувка и хранене /закуска, обяд, вечеря/ за членове на семейството на курсиста – 25 лв на човек
Шуменски университет iconШуменски университет
Област на висшето образование: Педагогически науки Професионално направление: Педагогика на обучението по …
Шуменски университет icon"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет iconШуменски университет
Гигов Д.,Обучение и тренировка в тактиката на волейбола, ецнпкфкс-виф”Г. Димитров” София, 1979
Шуменски университет icon"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет icon"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет iconУченическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия
Публикувано в: сборник „40 години шуменски университет”, международна конференция, секция науки за земята, септември 2011
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом