Доклад за напредъка по оперативна програма "административен капацитет"
ИмеДоклад за напредъка по оперативна програма "административен капацитет"
страница1/28
Дата на преобразуване22.04.2013
Размер4.28 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.opac.government.bg/userfiles/pages/files/annual_reports/1/Годишен_доклад_2009.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Годишен доклад за напредъка по

оперативна програма “административен капацитет”

за 2009 г.


юни 2010 г.

гр. софия  1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Цел

СБЛИЖАВАНЕ


Допустим регион

Република България

Програмен период

2007 – 2013 г.

Референтен номер на програмата (ССІ №)

CCI № 2007BG051PO002


Наименование на програмата

Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Година, за която се отнася докладът

2009 г.

Дата на одобряване на годишния доклад от Комитета за наблюдение

28.06.2010 г.
  1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА


2.1. Реализация и анализ на постигнатия напредък


Информация за физическия напредък по оперативната програма


За всеки количествено-измерим индикатор, посочен в оперативната програма, и по-специално за ключовите индикатори, свързани с целите и очакваните резултати (за година N, за предходните отчетени години, както и с натрупване).

В допълнение, информацията може да бъде представена и графично.

Всички индикатори, отнасящи се до броя лица, трябва да бъдат разбити по пол, където е възможно. Ако данните все още не са налични, в доклада следва да се посочи кога те ще бъдат налични и кога Управляващият орган ще ги предостави на Комисията.


Таблица 1: Индикатори по Оперативна програма “Административен капацитет”


Индикатори
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

ПРИОРИТЕТНА ОС 1

Индикатор за изпълнение

Функционални анализи, извършени от административни структури

Постигната стойност

0

8 администрации

2

администрации1


Целева стойност

0
0


199 административни структури2


Базова стойност

0

0

0


Проведени информационни кампании

Постигната стойност

0

17

82


Целева стойност

0

0

0


20


Базова стойност

0
0


Органи на съдебната власт, въвели системи за управление на делата

Постигната стойност

0

0

113


Целева стойност

0

0

0


174 от всички съдилища и прокуратури4


Базова стойност

2

2

2


Индикатори за резултат

Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ

Постигната стойност

0

0

0


Целева стойност

0

0

0


199 административни структури5


Базова стойност

0

0

0


Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики

Постигната стойност

0

0

0


Целева стойност

0

0

0


16 министерства;

14 държавни агенции и комисии;

264 общински администрации


Базова стойност

0

0

0


Проекти на нормативни документи,

придружени от оценка на въздействието

Постигната стойност

0

0

76


Целева стойност

0

0

77


80


Базова стойност

3

3

0


Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни

Постигната стойност

0

50 8

0


Целева стойност

0

0

0


Всички приети нормативни актове


Базова стойност

18

18

0


Публични сектори, разработили специфични правила за прилагане на ПЧП

Постигната стойност

0

0

18


Целева стойност

0

0

0


5


Базова стойност

0

0

0

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Свързани:

Доклад за напредъка по оперативна програма \"административен капацитет\" iconДоклад по Дейност 1 по проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет",
Съществуваща практика и капацитет в две стари и две нови страни членки на ес за оценка на въздействието на позиции по Общностното...
Доклад за напредъка по оперативна програма \"административен капацитет\" iconПрограма "Административен капацитет"
Административен капацитет – компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни...
Доклад за напредъка по оперативна програма \"административен капацитет\" icon„Създаване на капацитет за бъдещето провеждане на студентски стажове в държавната администрация
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен...
Доклад за напредъка по оперативна програма \"административен капацитет\" iconДоклад №0700000710
Повишаване на ефективността при използване на публичните ресурси чрез засилване на прозрачността на процедурите по обжалване на възлагането...
Доклад за напредъка по оперативна програма \"административен капацитет\" iconУчебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез...
Доклад за напредъка по оперативна програма \"административен капацитет\" iconДоклад по Дейност 1 по проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет",
Съществуващи механизми за информиране и участие на структури на гражданското общество в процеса на вземане на решения в страните...
Доклад за напредъка по оперативна програма \"административен капацитет\" iconОперативна програма „административен капацитет индикативна годишна работна програма за 2012 Г. №
Оптимизиране на структурите на областните и общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи...
Доклад за напредъка по оперативна програма \"административен капацитет\" iconОперативна програма "Административен капацитет" план за действие към
Комуникационната стратегия за прозрачност и публичност на областните администрации на сзр
Доклад за напредъка по оперативна програма \"административен капацитет\" iconОперативна програма "Административен капацитет" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие"
Изготвяне на списък на нпо, развиващи дейност в област Кърджали (въз основа на предварителни списъци от организирани мероприятия...
Доклад за напредъка по оперативна програма \"административен капацитет\" iconТехническа спецификация (задание)
Провеждане на медийна, информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом