На основу члана 20. Закона о основној школи "Службени гласник рс", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03
ИмеНа основу члана 20. Закона о основној школи "Службени гласник рс", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03
страница1/39
Дата на преобразуване22.04.2013
Размер4.05 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.mpn.gov.rs/propisi/dokumenti/propis-134-Pravilnik_plan_osnovno-22.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
На основу члана 20. Закона о основној школи ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 66/94 - УС, 22/02, 62/03 - др. закон, 64/03 - др. закон. 79/05 - др. закон и 101/05 - др. закон),

Министар просвете и спорта доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Члан 1.

У Правилнику о наставном плану и програму основног образовања и васпитања ("Службени гласник СРС - Просветни гласник", број 4/90, "Просветни гласник", бр. 2/91, 2/92, 13/93, 1/94, 5/95, 6/96, 8/97, 14/97, 10/98, 19/98, 2/00, 4/01, 4/03, 7/03, 4/04, 9/04, 12/04, 7/05 и 8/05), у Програму основног образовања и васпитања (у даљем тексту: Програм) врше се следеће измене:

1. У делу Програма за предмет Српски језик, у одељку садржаји програма, мењају се програмски садржаји за VII и VIII разред и гласе:

"СРПСКИ ЈЕЗИК

Циљ и задаци

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.

Задаци наставе српског језика:

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења;

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;

- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.

СЕДМИ РАЗРЕД
(4 часа недељно, 144 часа годишње)

Оперативни задаци:

- савладавање система напоредних и зависних реченица;

- овладавање техником брзог читања у себи и оспособљавање за "летимично" читање и читање "с оловком у руци";

- осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела;

- упознавање расправе као облика усменог и писменог изражавања;

- систематско савладавање разних облика усменог и писменог општења према захтевима у програму.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЈЕЗИК

Граматика

Обнављање, утврђивање и систематизовање знања која се у овом и осмом разреду проширују и продубљују, о садржајима чија природа захтева континуитет у знањима, вежбање до нивоа њихове примене и аутоматизације у изговору и писању у складу са књижевнојезичком нормом и правописом.

Синтаксичке јединице којима се исказују чланови у простој реченици: реч, синтагма. Синтагма. Напоредни односи - саставни, раставни, супротни - међу паралелним субјектима, објектима, атрибутима и прилошким одредбама исказаним речју и синтагмом; функција везника.

Исказивање реченичних чланова зависним реченицама. Напоредно-сложене и зависно-сложене реченице, тј. оне у којима се јављају, напоредни односи (раставни, саставни, итд.).

Независне реченице - обавештајне, упитне, заповедне, жељне, узвичне. Напоредни (координативни) односи међу независним реченицама: саставни, раставни, супротни, искључни, закључни; функције везника у напоредним односима међу реченицама. Указивање на комуникативну функцију независних реченица. Безличне реченице. Непотпуне реченице.

Зависне реченице - изричне (декларативне) реченице; зависно-упитне реченице; односне (релативне) реченице. Прилошке реченице: месне, временске, узрочне, условне, допусне, намерне, последичне и поредбене (начинске). Вежбе у исказивању прилошких одредби речју, прилошком синтагмом и зависном реченицом. Указивање на (конституентску) функцију зависних реченица. Уочавање напоредних односа међу зависним реченицама.

Пасивне реченице.

Поредак реченица и интерпункција у зависно-сложеној реченици. Промена интонације као стилогено средство.

Слагање реченичних делова (конгруенција): основна и најбитнија правила.

Појам актива и пасива; исказивање пасива (трпни придев, речца се).

Уочавање разлике између кратких акцената.

Правопис

Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда различитим облицима диктата и других писмених вежби.

Интерпункција у сложеној реченици (запета, тачка и запета).

Црта. Заграда. Запета у набрајању скраћеница.

Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање).

КЊИЖЕВНОСТ

Школска лектира

Јован Дучић: Подне

Радоје Домановић: Мртво море

Антоније Исаковић: Кашика

Јован Јовановић Змај: Кажи ми, кажи (Ђулићи)

Владислав Петковић Дис: Међу својима

Десанка Максимовић: Крвава бајка

Вељко Петровић: Јабука на друму

Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква (одломак)

Милан Ракић: На Газиместану

Павле Угринов: Стара породична кућа

Ана Франк: Дневник (одломак)

Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић

Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак)

Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима

Стеван Раичковић: Небо

А.П. Чехов: Чиновникова смрт

Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одломак)

Успаванка - ромска народна песма

Љубавни растанак - народна лирска песма

Иво Сенковић и ага од Рибника - народна епска песма

Мали Радојица - народна епска песма

Домаћа лектира

Мирослав Антић: Плави чуперак

Антоан де Сент Егзипери: Мали принц

Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира

Сава Немањић - св. Сава у књижевности (избор из: Савиних списа, народног предања и ауторске поезије о св. Сави)

Избор из усмене књижевности српског народа и националних мањина (епске песме покосовског тематског круга, епске народне песме о хајдуцима и ускоцима; лирске народне песме: посленичке - песме о раду; кратке прозне врсте усмене књижевности.

Тумачење текста

Оспособљавање ученика за што самосталнији приступ књижевном тексту: истраживање одређених вредности са становишта уоченог проблема, доказивање утисака и тврдњи, запажања и закључака подацима из текста.

Тумачење епских дела: уочавање узрочно-последичних веза поетских мотива и њихове функције (логичко и естетско условљавање сваке појединости).

Уочавање одлика фабуле (миран и динамичан ток радње) и композиције (увод, заплет, врхунац, расплет - без књижевнотеоријских дефиниција). Увођење ученика у потпунију анализу ликова (дијалог, унутрашњи монолог, физичке и карактерне особине, поступци), тематике (тематска грађа, главна тема; друге теме), мотива и песничких слика (психичка стања, драматичне ситуације, атмосфера, пејзажи). Тумачење идејног слоја текста.

Упућивање ученика у друштвено-историјску условљеност уметничког дела и однос писца према друштвеној стварности.

Анализа лирских дела: упућивање ученика у анализу мотива (међусобни однос и повезивање, удруживање у поетске слике). Уочавање међусобне условљености исказаних осећања, поетске слике, песничког језика и стила и тумачење песничких порука.

Проучавање драмских дела: упућивање ученика у анализу битних одлика драмских дела (дијалог, монолог, ремарке, драмска радња, ликови); сличности и разлике у односу на лирска и епска дела.

Књижевни појмови

Приликом обраде књижевних дела усвајају се следећи појмови: елементи песничког изражавања (симбол, метафора, алегорија); љубавна и елегична песма, основне лирске врсте, лирске форме (сонет), народна и ауторска (писана) лирика; ретроспективни редослед догађаја, епизода, унутрашњи монолог, идејно-психолошка карактеризација ликова; средства изражавања у епском делу (хумор, сатира, иронија); основне врсте и типови романа - битне одлике; драма, комедија.

Функционални појмови

Подстицање ученика на схватање и усвајање функционалних појмова: социјално; морал, морално, психолошко, релативно, вишезначно, драмско, декоративно, естетско, елегично; наговештај, усхићење, равнодушност, потиштеност, слутња, великодушност; процењивање, анализа, синтеза.

Читање

Усавршавање изражајног читања у складу са природом уметничког и неуметничког текста; вођење ученика у самосталном припремању за изражајно читање проучавањем обрађеног и необрађеног уметничког текста (условљеност ритма и темпа, јачине гласа, логичких и психолошких пауза, реченичног акцента). Читање и казивање по улогама.

Развијање флексибилне брзине читања у себи у зависности од текста. Увођење ученика у "летимично" читање ради налажења одређених информација (у уџбеницима других предмета, у новинским чланцима, у књизи из лектире, у дописима, огласима, обавештењима и сл.) и упућивање ученика у читање "с оловком у руци" (подвлачење, обележавање, записивање и друго).

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

Усмено изражавање

Препричавање текста са променом редоследа догађаја (ретроспектива) - по самостално сачињеном плану.

Причање о стварном или измишљеном догађају уз коришћење приповедања, описивања и дијалога. Анализа одабраних текстова у којима преовлађује говор ликова ради бољег схватања дијалога као облика казивања. Преиначавање управног говора у неуправни.

Описивање: сложенијег радног поступка (рад у школској радионици); екстеријера (зграда, мост, стара кућа, панорама); ентеријера (позорница, галерија слика); наглашавање особених карактеристика одређеног простора; портретисање - лика из књижевног дела на основу фабуле, дијалога и пишчевих коментара (по самостално сачињеном плану); књижевноуметнички и технички опис.

Расправљање о прочитаној књизи, позоришној представи, филму, радијској и телевизијској емисији, слици, концерту - уз заједничко сачињавање теза за расправу. Расправљање о актуелним проблемима у школи и друштву.

Уочавање разлика међу стиловима; анализа текстова писаних различитим стиловима.

Писмено изражавање

Описивање екстеријера и ентеријера према самостално сачињеном плану. Портретисање књижевног лика на основу пишчевих коментара, фабуле, дијалога - по самостално сачињеном плану.

Расправљање о актуелним проблемима на основу текстова из омладинске штампе и дате тезе.

Облици новинског изражавања: вест, извештај, извештавање са елементима репортаже.

Писање приказа књижевног дела, филма, позоришне представе, радијске и телевизијске емисије.

Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво (читање ученичких радова и разговор о њима).

Синтаксичко-стилске и лексичке вежбе.

Молба, жалба, телеграфска честитка и упутница.

Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу.

Четири школска писмена задатка (један час за израду и два часа за анализу задатака и писање побољшане верзије састава).

ОСМИ РАЗРЕД
(4 часа недељно, 136 часова годишње)

Оперативни задаци:

- обнављање, систематизација знања и делимично проширивање садржаја из граматике и правописа обрађених у претходним разредима;

- упознавање историјског развоја српског књижевног језика;

- савладавање главних правила акценатске норме књижевног језика;

- формирање критеријума за самосталан избор, анализу и процену уметничких дела приступачних овом узрасту;

- упознавање технике писања реферата;

- овладавање расправом као обликом усменог и писменог изражавања;

- систематизација знања о градиву из свих програмских подручја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЈЕЗИК

Граматика

Основне информације о историји књижевног српског језика и кратак преглед садашњег стања.

Језик као средство споразумевања (појам, друштвена условљеност развоја, језик према другим средствима комуникације); језик - најсавршеније средство комуникације. Основне информације о норми у језику.

Обнављање и систематизација знања о садржајима обрађеним у претходним разредима и делимично проширивање знања.

Грађење речи - поред обнављања знања о грађењу речи деривацијом и слагањем, основне информације о комбинованом грађењу речи и грађењу претварањем.

Систематизација знања о променљивим и непроменљивим врстама речи - њиховим морфолошким карактеристикама и функцијама у реченици. Уз обнављање и систематизацију знања о деклинацији, значењу и употреби падежа, основне информације о падежима за означавање места уз глаголе кретања и глаголе мировања; вежбе за отклањање грешака у употреби падежних облика. Основне информације о падежној синонимији на примерима квалитативног генитива и инструментала.

Обнављање и систематизација знања о глаголима - непрелазни, прелазни и повратни; подела глагола по виду; време, начин; лице, број и род; лични и нелични глаголски облици; основне функције и значења. Основне информације о приповедачком значењу презента, аориста и футура I и о футурском значењу презента.

Обнављање знања о обрађеним гласовним променама и алтернацијама. Систематизација знања о деклинацији и компарацији придева (указивање на примере компарације прилога).

Главна правила стандардне акценатске норме и систематизовање знања о акцентима из претходних разреда.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Свързани:

На основу члана 20. Закона о основној школи \"Службени гласник рс\", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03 icon„Службени гласник Републике Србије
На основу члана 43. став Закона о заштити животне средине „Службени гласник рс”, бр. 66/91, 83/92, 53/93 – др закон, 67/93 – др закон,...
На основу члана 20. Закона о основној школи \"Службени гласник рс\", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03 iconНа основу члана 12. став Закона о заштити животне средине („Службени гласник рс, бр. 135/04, 36/09, 36/09 др закони, 72/09 др закон и 43/11 ус) и
На основу члана 12. став Закона о заштити животне средине („Службени гласник рс”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др закони, 72/09 – др...
На основу члана 20. Закона о основној школи \"Службени гласник рс\", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03 iconЗакона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник рс", бр. 62/03, 64/03 исправка, 58/04, 62/04 исправка, 79/05 др закон и 101/05 др закон)
На основу члана 12. став тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник рс", бр. 62/03, 64/03 исправка,...
На основу члана 20. Закона о основној школи \"Службени гласник рс\", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03 iconПравилник о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајАЊу у стручној школи за подручје рада електротехника у железничкој индустријској школи у смедереву
На основу члана 24. став Закона о средњој школи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 50/92 и 24/96)
На основу члана 20. Закона о основној школи \"Службени гласник рс\", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03 iconИнтегрални текст
На основу члана 24. став Закона о средњој школи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 24/96)
На основу члана 20. Закона о основној школи \"Службени гласник рс\", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03 iconНа основу члана 20. став Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник ср србије", број 5/90), који се на основу члана 117. овог закона
На основу члана 20. став Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник ср србије", број 5/90), који се на основу члана...
На основу члана 20. Закона о основној школи \"Службени гласник рс\", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03 iconЗакона о судијама (,,Службени гласник рс, број 116/08 и 58/2009)
На основу члана 147. став Устава Републике Србије (,,Службени гласник рс, број 98/2006), члана 52. став 1, а у вези са чланом 100....
На основу члана 20. Закона о основној школи \"Службени гласник рс\", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03 iconНа основу члана став Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник ср србије", број 5/90) који се, на основу члана 132. став овог закона
На основу члана став Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник ср србије", број 5/90) који се, на основу члана...
На основу члана 20. Закона о основној школи \"Службени гласник рс\", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03 iconНа основу члана 59. став и члана 66. став 6, и Закона о локалној самоуправи („Службени гласник рс, број 129/07) и члана 85. став Статута града Врања
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник рс“, број 129/07) и члана 85. став Статута града Врања („Службени гласник Пчињског...
На основу члана 20. Закона о основној школи \"Службени гласник рс\", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03 iconНа основу члана 20. став Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник срс", број 5/90), Просветни савет Републике Србије на седници од 28. јуна
На основу члана 20. став Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник срс", број 5/90)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом