Кодекс на труда
ИмеКодекс на труда
страница1/19
Дата на преобразуване22.04.2013
Размер2.39 Mb.
ТипКодекс
източникhttp://www.dimanaodit.com/files/doc/
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 15 от 15 Февруари 2013г.

В сила от 01.01.1987 г.
Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 32 от 23 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 104 от 17 декември 1991 г., изм., ДВ, бр. 23 от 19 март 1992 г., изм., ДВ, бр. 26 от 31 март 1992 г., изм., ДВ, бр. 88 от 30 октомври 1992 г., изм., ДВ, бр. 100 от 10 декември 1992 г., изм., ДВ, бр. 69 от 4 август 1995 г., доп., ДВ, бр. 87 от 29 септември 1995 г., доп., ДВ, бр. 2 от 5 януари 1996 г., доп., ДВ, бр. 12 от 9 февруари 1996 г., доп., ДВ, бр. 28 от 2 април 1996 г., изм., ДВ, бр. 124 от 23 декември 1997 г., доп., ДВ, бр. 22 от 24 февруари 1998 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 май 1998 г., изм., ДВ, бр. 56 от 19 май 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., доп., ДВ, бр. 108 от 15 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 133 от 11 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 51 от 4 юни 1999 г., доп., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 25 от 16 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2002 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 ноември 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 86 от 30 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 95 от 28 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 52 от 18 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 27 от 29 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 46 от 3 юни 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 83 от 18 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 24 от 21 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 68 от 22 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 40 от 18 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 104 от 11 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 46 от 18 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 77 от 1 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 82 от 21 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г.     Предмет и цел  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях.
(2) (нова, ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Този кодекс цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между държавата, работниците, служителите, работодателите и техните организации за уреждане на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения.

     Социален диалог  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 2. (нов, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Държавата регулира трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище след консултации и диалог с работниците, служителите, работодателите и техните организации в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от страните.

     Тристранно сътрудничество  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 3. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) (доп., ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Държавата осъществява регулирането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище в сътрудничество и след консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Обхватът на въпросите на жизненото равнище, предмет на консултации, се определя с акт на Министерския съвет по предложение на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
(2) (изм., ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Сътрудничеството и консултациите задължително се осъществяват при приемането на нормативни актове по отношенията и въпросите, посочени в ал. 1.

     Национален съвет за тристранно сътрудничество  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 3а. (нов, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Сътрудничеството и консултациите по чл. 3 на национално равнище се осъществяват от Националния съвет за тристранно сътрудничество.
(2) Националният съвет за тристранно сътрудничество се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Министерският съвет определя своите представители, а представителите на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите се определят от техните ръководства съгласно уставите им.
(3) Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от заместник министър-председател.
(4) (нова, ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Националният съвет за тристранно сътрудничество избира от лицата, представляващи по закон организациите на работниците и служителите и на работодателите на ротационен принцип по един заместник-председател на съвета за срок от една година.
(5) (нова, ДВ, бр. 120 от 2002 г.) При отсъствие на председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество заседанията се ръководят от посочен от него заместник- председател.

     Отраслови, браншови, областни и общински съвети за тристранно сътрудничество  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 3б. (нов, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2010 г.) (1) Сътрудничеството и консултациите по чл. 3 по отрасли, браншове, области и общини се осъществяват от отраслови, браншови, областни и общински съвети за тристранно сътрудничество.
(2) Отрасловите, браншовите, областните и общинските съвети за тристранно сътрудничество се състоят от по двама представители на съответното министерство, друго ведомство, областна или общинска администрация, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
(3) Представителите на министерствата, на другите ведомства и на областните и общинските администрации се определят от съответния министър, ръководител на друго ведомство, областен управител или кмет на община, а на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите - от техните ръководства съгласно уставите им.
(4) Председателите на отрасловите, браншовите, областните и общинските съвети за тристранно сътрудничество се определят от съответния министър, ръководител на друго ведомство, областен управител или кмет на община след консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в съответните съвети за тристранно сътрудничество.

     Функции на съветите за тристранно сътрудничество  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 3в. (нов, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнения по законопроекти, проекти на подзаконови нормативни актове и решения на Министерския съвет по чл. 3.
(2) Мнение от Националния съвет за тристранно сътрудничество по ал. 1 могат да искат:
1. президентът на Републиката;
2. председателят на Народното събрание и председателите на постоянни комисии на Народното събрание;
3. министър-председателят.
(3) (изм., ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Отрасловите, браншовите, областните и общинските съвети за тристранно сътрудничество обсъждат и дават мнение при уреждането на специфичните въпроси по чл. 3 за съответния отрасъл, бранш, област или община.
(4) (изм., ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Мнение по ал. 3 се дава по искане на държавния орган, който урежда съответните въпроси, или по инициатива на отрасловите, браншовите, областните и общинските съвети за тристранно сътрудничество.

     Заседания на съветите за тристранно сътрудничество  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 3 г. (нов, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Съветите за тристранно сътрудничество се свикват на заседание от председателите им, които определят и дневния ред на заседанието.
(2) Съветите за тристранно сътрудничество се свикват на заседание и по искане на представителите на всяка от организациите на работниците и служителите или на работодателите, които предлагат и дневния ред на заседанието.

     Организиране на дейността и приемане на решения на съветите за тристранно сътрудничество  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 3д. (нов, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Председателите на съветите за тристранно сътрудничество ръководят техните заседания, организират и насочват дейността им в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от страните.
(2) (изм., ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Заседанията на съветите са редовни, когато присъстват представители и на трите участващи в тях страни.
(3) (нова, ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Заседанията са редовни и когато на тях не присъстват упълномощени представители на някои от участниците от страна на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, в случай че те са били уведомени.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Съветите приемат решенията си с общо съгласие.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Приетите решения от съветите за тристранно сътрудничество се предоставят на съответните органи, както следва:
1. решенията на Националния съвет за тристранно сътрудничество - на министър-председателя или на съответния министър или ръководител на друго ведомство;
2. решенията на отрасловите и браншовите съвети за тристранно сътрудничество - на съответния министър или ръководител на друго ведомство;
3. (изм., ДВ, бр. 15 от 2010 г.) решенията на областния и общинския съвет за тристранно сътрудничество - на областния управител и на кмета на общината или на председателя на общинския съвет, според компетентността за приемане на окончателен акт по обсъжданите въпроси.
(6) (Предишна ал. 5, ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Държавните, областните и общинските органи, на които са предоставени мнения на съвет за тристранно сътрудничество, са длъжни да ги обсъдят при приемането на решения в рамките на своята компетентност.

     Уредба и финансиране дейността на съветите за тристранно сътрудничество  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 3е. (нов, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество се уреждат с правилник, приет от Националния съвет за тристранно сътрудничество.
(2) Разходите по дейността на съветите за тристранно сътрудничество са за сметка на съответните държавни и общински органи, участващи в тях.

     Сдружаване на работниците и служителите  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 4. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работниците и служителите имат право, без предварително разрешение, свободно да образуват по свой избор синдикални организации, доброволно да встъпват и да излизат от тях, като се съобразяват само с техните устави.
(2) Синдикалните организации представляват и защитават интересите на работниците и служителите пред държавните органи и пред работодателите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения и на жизненото равнище чрез колективно преговаряне, участие в тристранното сътрудничество, организиране на стачки и други действия съгласно закона.

     Сдружаване на работодателите  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 5. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателите имат право, без предварително разрешение, свободно да образуват по свой избор организации, които да ги представляват и защитават, както и доброволно да встъпват и да излизат от тях, като се съобразяват само с техните устави.
(2) (изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Организациите на работодателите по предходната алинея представляват и защитават своите интереси чрез колективно преговаряне, участие в тристранното сътрудничество и чрез други действия съгласно закона.

     Общо събрание на работниците и служителите  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 6. (1) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Общото събрание се състои от всички работници и служители в предприятието.
(2) Когато организацията на труда или други причини не позволяват функционирането на общо събрание, по инициатива на работници и служители или на работодателя може да се създаде събрание на пълномощниците. То се състои от представители на работниците и служителите, избрани за определен от общите събрания в структурните звена на предприятието срок. Нормата на представителство се определя от работниците и служителите и е еднаква за цялото предприятие.
(3) За свикването, дейността и правата на събранието на пълномощниците се прилагат правилата относно общото събрание на работниците и служителите.

     Ред за работа на общото събрание (Загл. изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 6а. (нов, ДВ, бр. 2 от 1996 г.) (1) (нова, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Общото събрание на работниците и служителите само определя реда за своята работа.
(2) (Предишна ал. 1, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Общото събрание (събранието на пълномощниците) в предприятието се свиква от работодателя, от ръководството на синдикална организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите (пълномощниците) от предприятието.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Общото събрание (събранието на пълномощниците) е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите (пълномощниците).
(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в този кодекс, в друг закон или в устав не е предвидено друго.

     Участие на работниците и служителите в управлението на предприятието  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 7. (1) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 7, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Работниците и служителите участвуват чрез избрани от общото събрание на работниците и служителите представители в обсъждането и решаването на въпроси на управлението на предприятието само в предвидените от закона случаи.
(2) (нова, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите могат на общо събрание да избират свои представители, които да представляват техните общи интереси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя им или пред държавните органи. Представителите се избират с мнозинство повече от две трети от членовете на общото събрание.
(3) (нова, ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., отм., ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

     Представители за информиране и консултиране на работниците и служителите  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 7а. (нов, ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (доп., ДВ, бр. 7 от 2012 г.) В предприятия, включително в предприятия, които осигуряват временна работа, с 50 и повече работници и служители, както и в организационно и икономически обособени поделения на предприятия с 20 и повече работници и служители, общото събрание избира от своя състав представители на работниците и служителите за осъществяване на информирането и консултирането по чл. 130в и 130 г.
(2) Общото събрание може да предостави функциите по ал. 1 на определени от ръководствата на синдикалните организации представители или на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.
(3) (доп., ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Численият състав по ал. 1 се определя от средномесечния списъчен брой на работниците и служителите през предходните 12 месеца. В него се включват всички работници и служители, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от неговия срок и продължителността на тяхното работно време, включително работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа.
(4) Броят на представителите на работниците и служителите се определя предварително от общото събрание, както следва:
1. за предприятия с 50 до 250 работници и служители - от 3 до 5;
2. за предприятия с повече от 250 работници и служители - от 5 до 9;
3. за организационно и икономически обособени поделения - от 1 до 3.
(5) Кандидатури за избор на представители на работниците и служителите по ал. 1 могат да предлагат отделни работници и служители, групи работници и служители, както и синдикални организации.
(6) Общото събрание определя реда за провеждане на избора по ал. 5, включително начина на гласуване.
(7) Общото събрание приема решенията си по ал. 1, 2 и 4 с обикновено мнозинство от присъстващите.

     Мандат на представителите на работниците и служителите  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 7б. (нов, ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 и чл. 7а се избират за срок от една до три години. Те се освобождават предсрочно:
1. ако са осъдени за умишлено престъпление от общ характер;
2. при системно неизпълнение на функциите им;
3. при обективна невъзможност да изпълняват функциите си повече от 6 месеца;
4. по тяхно искане.
(2) (доп., ДВ, бр. 108 от 2008 г.) В случаите по чл. 123, ал. 1, ако предприятието, дейността или част от предприятието или дейността запази самостоятелността си, представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 и чл. 7а след промяната запазват положението си и функциите си при същите условия, вид и обем, каквито са имали преди промяната, до избирането на нови представители, но за не повече от една година от датата на промяната. Ако след промяната предприятието, дейността или част от предприятието или дейността не запази самостоятелността си, мандатът на избраните представители на работниците и служителите се прекратява, като работниците и служителите, които са преминали към новия работодател, се представляват от представителите на работниците и служителите в предприятието, в което са преминали на работа.

     Права и задължения на представителите на работниците и служителите  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 7в. (нов, ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Представителите на работниците и служителите имат право:
1. да бъдат информирани от работодателя по начин, който им позволява да оценят евентуалното въздействие на предвидените от компетентните органи мерки;
2. да изискват от работодателя да им предостави необходимата информация, ако това не е направено в определените срокове;
3. да участват в процедури по консултиране с работодателя и да изразят становището си по предвидените от компетентните органи мерки, което да се отчете при вземането на решение;
4. да изискват срещи с работодателя в случаите, когато се налага да го информират за поставените от работниците и служителите въпроси;
5. на достъп до всички работни места в предприятието или поделението;
6. да участват в обучение във връзка с упражняването на техните функции.
(2) Представителите на работниците и служителите са длъжни да:
1. информират работниците и служителите за получената информация по ал. 1, т. 1 и 2 и за резултатите от проведените консултации и срещи по ал. 1, т. 3 и 4;
2. не разгласяват и да не използват за своя сметка или за сметка на трети лица информацията по ал. 1, т. 1 и 2, която им е предоставена с изискване за поверителност, докато са представители на работниците и служителите, както и след преустановяване на функциите им.
(3) Представителите на работниците и служителите сами определят реда за работата си. Те могат да определят едно или няколко лица от своя състав, които в посочените от кодекса случаи да сключват споразумение с работодателя.
(4) С колективен трудов договор или с отделно споразумение с работодателя може да се предвиди, че представителите на работниците и служителите, когато това е необходимо с оглед задълженията им, могат да ползват право на намалена продължителност на работното време, допълнителен отпуск и други.

     Отговорност при разкриването на поверителна информация  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 7 г. (нов, ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Лицата, на които е предоставена информация с изискване за поверителност, отговарят за вредите, които са причинени на работодателя от неизпълнение на задължението за опазването й.

     Осъществяване на трудовите права и задължения  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 8. (1) Трудовите права и задължения се осъществяват добросъвестно съобразно изискванията на законите.
(2) Добросъвестността при осъществяване на трудовите права и задължения се предполага до установяване на противното.
(3) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.
(4) Трудовите права и задължения са лични. Отказът от трудови права, както и прехвърлянето на трудови права или задължения са недействителни.

     Гаранции за осъществяване на трудовите права и задължения  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 9. (отм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

     Приложим закон при трудовите правоотношения  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 10. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) Този кодекс се прилага за трудовите правоотношения на български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария с работодатели в България, както и с български работодатели в чужбина, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България.
(2) Този кодекс се прилага и за трудовите правоотношения на български граждани, на граждани на държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, изпратени от български работодател на работа в друга държава в чуждо или смесено предприятие, както и на чужди граждани на работа в България, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат за трудови правоотношения с международен елемент, ако страните са избрали трудовото им правоотношение да се урежда от законодателството на друга държава.
(4) Прилагането на ал. 1, 2 и 3 не лишава работника или служителя от защитата, която му осигуряват повелителните норми на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, на територията, на която се полага трудът, когато те са по-благоприятни за работника или служителя.

     Признаване на трудови права, придобити в чужбина  
 http://www.ekspertis.net/start/img/arrows.gif Чл. 11. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудови права, придобити в чужбина, се признават в Република България по силата на закон, акт на Министерския съвет или на международен договор, по който е страна Република България.


Глава втора.
ТРУДОВ КОЛЕКТИВ (ОТМ., ДВ, БР. 100 ОТ 1992 г.)  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Кодекс на труда iconРейн еми андреева еоод
Актуално – Кодекс на труда; Кодекс за социално и здравно осигуряване;Пенсии; допк
Кодекс на труда iconПроизводството е с правно основание чл. 63 от занн
Д. “И. по Т. – Б., с което на едноличния търговец жалбоподател за допуснато административно нарушение по чл. 63, ал. 2 от Кодекса...
Кодекс на труда iconКодекс на труда обн., Дв
Този кодекс урежда трудовите отношенията между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани...
Кодекс на труда iconКодекс на труда
Чл. (Изм. Дв, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както...
Кодекс на труда iconКодекс на труда
Чл. (Изм. Дв, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както...
Кодекс на труда iconКодекс на труда
Чл. (Изм. Дв, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както...
Кодекс на труда iconКодекс на труда
Чл. (Изм. Дв, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както...
Кодекс на труда iconКодекс на труда
Чл. (Изм. Дв, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както...
Кодекс на труда iconКодекс на труда
Чл. (Изм. Дв, бр. 100 от 1992 г в сила от 01. 01. 1993 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя...
Кодекс на труда iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. (Збдоо) закон за държавния служител (здсл) чл. 103, чл. 105, чл. 107 закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (зовсрб) -чл. 128 128а, чл. 128в
Действието на разработката е регламентирано от: кодекс за социално осигуряване (ксо) чл. 54а, 54з кодекс на труда (КТ) чл. 325 326,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом