Европейски парламент 2004 2009
ИмеЕвропейски парламент 2004 2009
Дата на преобразуване22.04.2013
Размер78.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/envi/projet_rapport/2008/418031/ENVI_PR(2008)4


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


2008/2306(INI)

{16/12/2008}16.12.2008

ПРОЕКТОДОКЛАД

относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на генетично модифицираните организми, по-специално Директива 2001/18/EО и Регламенти (ЕО) № 1829/2003 и 1830/2003

(2008/2306(INI))

ion>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Justas Vincas Paleckis


PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 3ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на генетично модифицираните организми, по-специално Директива 2001/18/EО и Регламенти (ЕО) № 1829/2003 и 1830/2003

(2008/2306(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда 1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи2,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти3,

– като взе предвид Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети4,

– като взе предвид втория доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 5 март 2007 г. относно опита на държавите-членки с ГМО, пуснати на пазара в съответствие с Директива 2001/18/ЕО за съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда (COM(2007) 0081),

– като взе предвид доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 25 октомври 2006 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (COM(2006) 0626),

– като взе предвид доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 17 септември 2008 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1830/2003 относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (COM(2008) 0560),

– като взе предвид заключенията на Съвета, приети на 4 декември 2008 г.,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6 0000/2008),

А. като има предвид, че ЕС е въвел обширна правна рамка в областта на генетично модифицираните организми (ГМО), основана на принципа на предохранителните мерки; като има предвид, че сега ЕС следва да набляга върху прилагането на тази правна рамка,

Б. като има предвид, че сега всички държави-членки са транспонирали Директива 2001/18/ЕО в своите национални законодателства,

В. като има предвид, че са предоставени под десет разрешения за ГМО по Директива 2001/18/ЕО и под десет по Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че тези разрешения засягат единствено вноса на ГМО, а не тяхното култивиране,

Г. като има предвид, че от 1998 г. не са издавани разрешения за култивиране на ГМО, нито по Директива 2001/18/ЕО, нито по Регламент (ЕО) № 1829/2003,

Д. като има предвид, че в момента в ЕС са разрешени малко под 30 ГМО продукта, пряко или като производни продукти — памук, царевица, маслодайна рапица, биомаса, соя, захарно цвекло — почти единствено за внос,

Е. като има предвид, че силата на ЕС е във висококачествено селско стопанство, способно да доставя висококачествени продукти; като има предвид, че тази сила следва да се консолидира,

Ж. като има предвид, че за ЕС е изключително важно да опазва своето биоразнообразие,

З. като има предвид, че съгласно специално проучване на Евробарометър, публикувано през март 2008 г., 58 % от общото население на Европа е против употребата на ГМО в селското стопанство, докато 21 % подкрепят употребата,

И. като има предвид, че ГМО, особено тяхното култивиране, пораждат дискусии и въпроси в обществото, както и сред научните работници; като има предвид, че ГМО често се възприемат от обществото по силно емоционален начин, който не винаги е обоснован от научна гледна точка,

Й. като има предвид, че държавите-членки следва да работят в по-тясно сътрудничество в областта на ГМО; като има предвид, че държавите-членки следва да подходят към този проблем по практичен и рационален начин, вместо да го политизират,

Процедура за даване на разрешение

1. подчертава необходимостта от увеличаване на прозрачността на европейско и национално равнище, особено по отношение на околната среда и здравеопазването, с цел подобряване на доверието на гражданите в процедурата за даване на разрешение;

2. отбелязва, че процедурата на ЕС за даване на разрешение е обект на значителни забавяния, и че в момента се обработват над 50 заявления за разрешение; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират избягването на такива прекомерни забавяния;

3. изтъква, че по време на процедурата за даване на разрешение никога не се достига квалифицирано мнозинство за или против нито в регулаторния комитет, нито в Съвета и че в крайна сметка решението за разрешаване се взема от Комисията; с оглед на това настоятелно приканва държавите-членки да поемат своите отговорности с цел предотвратяване на такива ситуации;

Хармонизиране на оценката на риска за околната среда

4. подчертава необходимостта от допълнително хармонизиране на практиките и методите за оценка на рисковете за околната среда от ГМО, особено като се има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 екологичната оценка не е централизирана, а се делегира от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) към съответната държава-членка;

5. подчертава необходимостта от допълнително развиване на оценката на рисковете за околната среда, в частност по отношение на въздействието върху нецелеви видове, потенциалните последици в дългосрочен план, както и потенциалните последствия от промените в употребата на хербициди, причинени от генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди;

6. приветства продължаващата преработка на насоките на ЕОБХ за екологична оценка, поискана от Комисията; подчертава важността на зачитането на гореспоменатите аспекти в рамките на тази преработка;

7. призовава Комисията и държавите-членки да придадат нормативен статут на тези насоки;

8. настоятелно приканва държавите-членки и ЕОБХ да работят в по-тясно сътрудничество; подчертава необходимостта от подобряване на участието на държавите-членки в процеса на оценка на рисковете; призовава Комисията и държавите-членки да увеличат финансовите и човешките ресурси, отпускани на ЕОБХ;

Социално-икономически критерии

9. подчертава важността на зачитането на социално-икономическите съображения в процеса на управление на риска, като потенциални ползи или недостатъци за земеделските производители, за потребителите, за обществото като цяло, за европейското селско стопанство и за различните икономически сектори (като хранителния сектор);

10. отбелязва съществуващата възможност, съгласно текущата процедура за даване на разрешение, за зачитане на други допустими фактори; застъпва становището, че социално-икономическите съображения следва да се вземат предвид като други допустими фактори;

11. приканва Комисията и държавите-членки да разработят методологическа рамка на равнище ЕС за набелязване на приложими социално-икономически критерии;

Информация

12. подчертава необходимостта от значително подобряване на обществената информация; призовава държавите-членки и Комисията да започнат информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост и общественото разбиране с цел вземане на информирани решения от страна на гражданите;

13. подчертава важността на това информацията относно ГМО, предоставяна от медиите на обществеността, да е научно обоснована;

Съвместно съществуване

14. подчертава необходимостта от гарантиране на ефективна свобода на избор за земеделските производители и потребителите между обикновени, органични и генетично модифицирани продукти;

15. отбелязва, че през 2005 г. общата площ на генетично модифицираната царевица, култивирана в ЕС, е съставлявала около 55 000 хектара, и че през 2008 г. е възлизала на повече от 100 000 хектара, което представлява 1,19 % от общата площ на култивираната царевица в ЕС; отбелязва, че единственото генетично модифицирано растение, което се култивира в Европа днес, е царевица сорт MON810;

16. отбелязва, че някои държави-членки са възприели национални мерки за съвместно съществуване в съответствие с член 26а, параграф 1 от Директива 2001/18/ЕО; приканва Комисията възможно най-скоро да приеме доклад за извършения напредък по отношение на прилагането на националните мерки за съвместно съществуване;

17. застъпва становището, че правилата за съвместно съществуване следва ясно да уреждат отговорността;

18. застъпва становището, че правилата за съвместно съществуване също следва да вземат под внимание пчеларите;

19. настоятелно приканва държавите-членки, които все още не са възприели мерки за съвместно съществуване, незабавно да приемат такива мерки;

20. въпреки това изразява убеденост, че е необходимо допълнително хармонизиране на правилата за съвместно съществуване на равнище ЕС;

Прагови нива за етикиране за семена

21. изразява дълбока загриженост, че не са установени конкретни прагови нива за етикиране за наличието на генетично модифицирани семена измежду обикновените семена;

22. настоятелно приканва Комисията незабавно да приеме такива прагови нива, на основание член 21, параграф 2 от Директива 2001/18/ЕО;

23. застъпва становището, че тези прагови нива следва да се зададат на възможно най-ниското равнище;

Зони, свободни от ГМО

24. отбелязва съществуващата възможност, съгласно текущата процедура за даване на разрешение, за предприемане на конкретни мерки за чувствителни области, включително забрана за култивиране на въпросните ГМО, въз основа на оценка на риска за околната среда, основана на научна информация;

25. отбелязва, че зони, свободни от ГМО, могат също да се установяват посредством доброволно споразумение между всички заинтересовани лица в определена област;

26. подчертава, че в допълнение към тези възможности държавите-членки трябва да имат правото да налагат пълна забрана за култивирането на ГМО в ограничени географски райони, например в територии, принадлежащи към мрежата Натура 2000;

27. приканва Комисията и държавите-членки да разяснят правното определение на „зони, свободни от ГМО“;

o o

o

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

1 ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

2 ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

3 ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.

4 ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.


PR\759501BG.doc
PE418.031v01-00

BG BG

Свързани:

Европейски парламент 2004 2009 iconЕвропейски парламент 2004 2009
Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите
Европейски парламент 2004 2009 iconЕвропейски парламент 2004 2009
Резолюция на Европейския парламент относно изхвърлянето на токсични отпадъци в Африка
Европейски парламент 2004 2009 iconЕвропейски парламент 2004 2009
Европейския парламент до Съвета относно укрепване на сигурността и основните свободи в интернет
Европейски парламент 2004 2009 iconЕвропейски парламент 2004 2009
Резолюция на Европейския парламент относно убийството на руската журналистка Ана Политковска
Европейски парламент 2004 2009 iconЕвропейски парламент 2004 2009
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите
Европейски парламент 2004 2009 iconЕвропейски парламент 2004 2009
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите
Европейски парламент 2004 2009 iconЕвропейски парламент 2004 2009
Европейския парламент и на Съвета относно статистическата програма на Общността за 2008 2012 г
Европейски парламент 2004 2009 iconЕвропейски парламент 2004 2009
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите
Европейски парламент 2004 2009 iconЕвропейски парламент 2004 2009
Резолюция на Европейския парламент за последствията от подписването на Хагската конвенция върху ценните книжа
Европейски парламент 2004 2009 iconЕвропейски парламент 2004 2009
Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които разрушават озоновия слой (преработка)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом