І. общи положения
ИмеІ. общи положения
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер83.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bansko.bg/documents/turgovia.doc
НАРЕДБА

на отдел “Търговия” за извършване на търговска дейност, ОХ и услуги на територията на Община Банско


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 (1) С тази наредба се уреждат реда, условията и специфичните изисквания за осъществяване на търговска дейност – търговия на дребно и едро, обществено хранене и услуги на територията на Община Банско.

(2) Такива дейности могат да извършват всички физически и юридически лица, регламентирани съгласно Търговския закон и регистрирали търговски и други обекти по реда на тази наредба, наричани по-долу търговци.

(3) Тази наредба се прилага по отношение на всички магазини, заведения за хранене, ателиета за услуги, будки, павилиони, щандове и други постоянни обекти за търговия и обслужване на населението, наричани по-долу търговски обекти независимо от формата на собственост, както и за извършване на разносна търговия на обществени места.


ІІ. РАЗКРИВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОСТОЯННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Чл.2 (1) Постоянните търговски обекти могат да бъдат разкривани в самостоятелно изградени обекти или помещения в жилищни сгради.

(2) Не се разрешава разкриване на търговски обекти в държавни или общински помещения без разрешение на Общински съвет.

Чл.3 (1) Разкриването на постоянните търговски обекти се извършва след задължителна регистрация на обекта в Общината.

(2) За регистрацията се изплаща еднократна такса в размер на 10 (десет) лева.

Чл.4 (1) Регистрацията се извършва въз основа на подаденото от търговеца по чл.1 ал.2 писмено заявление по образец. Заявлението се придружава от следните документи:

1. Документ за съдебна регистрация на търговеца;

2. Документ за данъчна регистрация;

3. Документ за платени данъци за предходната година;

4. Документи за собственост на обекта: Разрешително за строеж, Договор за наем или съвместна дейност;

5. Санитарно разрешително от ХЕИ;

6. Разрешително от ДВСК;

7. Писмено становище от служба “Противопожарна охрана”;

8. Съгласувани писма от службите “Електроснабдяване” и ВиК;

9. Квитанция за платена такса за регистрация.

(2) Документите за регистрация се подават в ОбА не по-късно от 7 (седем) дни преди определената за откриване дата.

Чл.5 (1) ОбА завежда нарочния регистър на стационарните търговски обекти на територията на Общината.

(2) Регистърът се води от упълномощено със заповед на кмета на Общината длъжностно лице.

(3) За регистрираните търговски обекти ОбА издава удостоверение за регистрация по образец в 7-дневен срок от постъпването на документите по чл.4 ал.1.

(4) ОбА може да отказва регистрация на търговски обект само когато установи липса на необходимите условия и документи или несъответствие с други нормативни актове.

(5) Отказът на регистрация се мотивира с писмено становище за обстоятелствата, които ги налагат, в 7-дневен срок от подаването на заявлението за регистрация.

(6) Отказът от регистрация може да се обжалва по реда на ЗАП.

Чл.6 (1) Регистрацията е безсрочна.

(2) При промяна в обстоятелствата по регистрацията, търговецът подава заявление за пререгистрация.

(3) Пререгистрирането се извършва по реда за регистрация на търговските обекти като се заплаща такса в размер на 2 лв, без да се представят отново наличните документи.

Чл.7 Удостоверението за регистрация се съхранява в търговския обект, поставено на видно и достъпно за клиентите и контролните органи място.

Чл.8 При преустановяване на дейността по ал.1 издадените удостоверения се връщат в ОбА, като не може да се преотстъпват на други търговци.


ІІІ. РАЗРЕШАВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ.

Чл.9 (1) Разносна търговия на обществени места може да се извършва с разрешение на ОбА.

а) С писмена заповед на кмета на Общината се определят точно териториите в Общината, където може да се извършва разносна търговия.

2) Кметът на Общината има право с писмена заповед да налага забрана за извършване на разносна търговия върху конкретно определените тритории на Общината.

3) Не се разрешава търговия на лекарства и хранителни стоки, за които има забрана от Министерството на здравеопазването и ДВСК.

Чл.10 (1) Разрешение за разносна търговия се издава въз основа на писмено заявление от търговеца, подадено в ОбА по реда на подаване на заявленията.

(2) Към заявленията се подават следните документи:

1. За съдебна регистрация на търговеца;

2. За финансова (данъчна) регистрация на търговеца;

3. За платени данъци за предходната година;

4. Стандартно разрешително от ХЕИ за продажба на хранителни стоки;

5. Разрешително от ДВСК за продажба на хранителни стоки от животински произход;

6. Документи от Бюрото по труда (по местоживеене) за лицето, което ще извършва търговска дейност.

(3) За издаване на разрешение за извършване на разносна търговска дейност се заплаща еднократно такса в размер на 4 лв за месец за всяко търговско място.

(4) Удостоверенията се вписват в специален регистър.

Чл.11 (1) Разрешенията за разносна търговия се издават на конкретния търговец и за точно определено място.

Условията за извършване на търговска дейност се конкретизират и обявяват на видно мязто от ОбА.

(2) Търговска дейност имат право да извършват само лицата, вписани в удостоверенията за регистрация.

Чл(12 (1) Разрешенията за разносна търговска дейност се издават в срок до края на календарната година.

(2) В случай на въведена забрана за извършване на разносна търговия на определена територия, ОбА е задължена да разреши на търговците, които са имали разрешено търговско място на тази територия, да извършват дейността си на друго място.

(3) За тези търговски обекти търговецът заплаща наем за ползваната територия.

Чл. 13 (1) ОбА може да откаже издаването на разрешение за извършване на търговска дейност на свободно място, само при липса на някои от изискващите се за регистрация документи, посочени по чл.10 (2)

(2) Отказът за издаване на разрешение се мотивира с писмено становище за обстоятелствата, които го налагат, в 7-дневен срок от недаване на заявлението.

(3) Отказът за издаване на разрешения може да се обжалва по реда на ЗАНН.

Чл.14 (1) Удостоверението за регистрация и разрешение за извършване на разносна търговска дейност се съхраняват у търговеца, който извършва този вид дейност.

(2) Същият е длъжен да представи удостоверението на контролните органи при поискване.

Чл.15 (1) Разрешение за разкриване на щандове и търговски площи за сервиране на храни, напитки и други услуги на тротоари и в околното пространство пред и около стационарни обекти, се издава по реда за разносна търговска дейност. В тези случаи задължително е съгласуването със службите на направление “ТСУ” и “КАТ” по отношение на архитектурното и историческо оформление на обекта и безопасността на движението.

(2) За тези търговски обекти търговецът заплаща и наем за ползваната територия.

Чл.16 (1) При организиране на панаири, изложения и пазари, организаторите уведомяват писмено ОбА не по-късно от 7 (седем) дни преди откриването на изявата и заплащат такса в размер от 3 лв/м2 на ден.


ІV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

Чл.17 (1) На фасадата, витрината или на друго видно място на всеки търговски обект задължително се поставят надписи на български език, указващи наименованието на обекта, предназначението на обекта, наименованието на търговеца, стопанисващ обекта и фирмен знак, ако има регистриран такъв.

Чл.18 (1) На входната врата на всеки търговски обект задължително се поставя надпис с информация за работното време и почивните дни, трите имена, адреса и телефона на лицето, което трябва да бъде потърсено при произшествие.

Чл.19 (1) Работното време на всеки търговски обект се определя от търговеца, съобразно изискванията на Наредба №1 на ОбС.

(2) Удължено работно време след 24,00 часа се утвърждава с решение на комисия, назначена със заповед на кмета.

(3) За издадени такива разрешителни се внася допълнителна такса, определена от комисията.

(4) Утвърденото време на търговските обекти се отразява в удостоверението на регистрацията.

Спазването на работното време е задължително и подлежи на контрол от специалисти от търговия от ОбА.

Чл.20 Търговецът осигурява охраната на обекта за своя сметка и отговорност.

Чл.21 Търговецът е длъжен да осигури информация за произхода, качеството и цените на стоките и услугите, които предлага търговския обект чрез:

  • етикети за всеки изложен за продажба артикул;

  • ценоразпис на видовете услуги;

  • лист-меню с цените на предлаганата кухненска продукция и напитки в заведенията за хранене.

Чл.22 В заведенията за хранене със сервитьорско обслужване разплащането с клиентите задължително се извършва чрез издаване на касова бележка (сметка-фактура).

Чл.23 В търговските обекти задължително се издават касови бележки на клиента.

Чл.24 Търговецът или назначеният от него персонал за обслужване на търговския обект са длъжни да осигурят, съхраняват и предоставят при поискване:

  • санитарен журнал за ХЕИ;

  • контролен кочан за ДВСК;

  • заверени здравни книжки на всеки работник в обекта;

  • документ за произхода на стоката.

Чл.25 Във всеки търговски обект търговецът осигурява подходящо работно облекло за персонала, което задължително се носи от него.

Чл.26 За стоки, подлежащи на гаранционно поддържане при продажбата им в търговския обект, задължително се издават гаранционни карти и фактури, съгласно изискванията на БДС.

Чл. 27 (1) За всички стоки от местно производство и внос, търговецът осигурява необходимите сертификационни и стандартизационни документи, преди пускането им в продажба.

(2) Забранява се продажбата на стоки, неотговарящи на изискванията на БДС.

(3) При установено отклонение от изискванията на БДС изтичане на срока на годност на стоките, търговецът е длъжен незабавно да ги спре от продажба и извади от търговската зала.

Чл. 28 Забранява се:

а) Сервирането, продажбата и употребата в търговските обекти и заведенията за обществено хранене на алкохолни напитки и цигари на лица до 18-годишна възраст;

б) Продажбата на спиртни напитки и цигари на територията на детски градини и училища и в близост до тях по преценка на кмета на общината;

в) Амбулаторна търговия с цигари и спиртни напитки;

г) Забранява се продажбата на пиротехнически средства;

д) Забранява се продажбата на цигари в насипно състояние.

Чл. 29 Всеки търговец и персонала на търговските обекти са длъжни да спазват всички изисквания по поддържане на чистотата и обществения ред в обекта и принадлежащата му територия.

Чл.30 Забранява се ползването на тротоарите и площите около търговския обект за съхранение на стоки и амбалаж.

Чл.31 Контролът по спазване на изискванията на настоящата наредба се осъществява от органите по търговията и услугите към ОбА, РПУ, ХЕИ, ДВСК и данъчните органи.

Чл.32 При констатирани нарушения на Наредбата се налага глоба в размер от 10 (десет) до 50 (петдесет) лв за всяко отделно нарушение.

1. Въвеждане търговски обект в експлоатация без регистрация се наказва с глоба от 50 (петдесет) лв.

2. При повторно отваряне на нерегистриран обект, санкциониран по реда на т.1 се наказва с глоба от 50 (петдесет) лв и затваряне на обекта.

3. При нерегистрирана промяна в обстоятелствата по първоначалната регистрация търговският обект се санкционира с глоба 50 (петдесет) лв, а нерегистрираната продажба на алкохол и цигари се наказва с глоба 50 (петдесет) лв.

4. Нарушителите на чл.28 се наказват с глоба от 50 (петдесет) лв, а при повторно нарушение – с прекратяване на дейността.

5. Извършването на разносна търговска дейност без разрешение или на неразрешено място се наказва с глоба от 30 (тридесет) лв.

Чл.33. (1) Нарушенията се установяват с акт за констатации, на основание на който се издава Наказателно постановление от кмета на общината.

(2) За констатирани по тази наредба нарушения се санкционират едновременно и управителя (отговорник на търговския обект) и президента на фирмата (управител на търговското дружество).

Чл. 34. Обжалването на Наказателното постановление може да се извърши по реда на ЗАНН.


V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящата наредба се издава на основание чл.22 от ЗМСМА и влиза в сила от 28.12.1999г.

2. Всички съществуващи към датата на влизане в сила на наредбата търговски обекти подлежат на задължителна регистрация в двумесечен срок по реда, определен от нея.

По въпроси, свързани с практическото прилагане на наредбата заповеди издава кмета на Община Банско.

Свързани:

І. общи положения icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
І. общи положения iconПърви общи положения
Чл. Тази Наредба установява основните положения и задължения на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността...
І. общи положения iconЧаст първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
І. общи положения iconПравила за работа с потребителите
Общи положения
І. общи положения iconУстав на сдружение с нестопанска цел
I. общи положения
І. общи положения iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Първа. Общи положения
І. общи положения iconНаредб а рекламна дейност на територията на община варна общи положения общи изисквания
Приложение методика за определяне на наемни цени за кв м рекламна площ от нрдов при разполагане на рие върху места, общинска собственост...
І. общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
І. общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
І. общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом