План за действие на община аксаково
ИмеПлан за действие на община аксаково
Дата на преобразуване22.04.2013
Размер195.96 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.aksakovo.net/assets/aksakovo2013/plan Aksakovo.doc
Утвърдил:


инж. Атанас Стоилов

Кмет на Община Аксаково

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ


2013-2014 година


I. Въведение


Настоящият план за действие на община Аксаково за интегриране на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение (2013-2014), наричан по-нататък План за действие, е неразделна част от Областната стратегия на Варна област в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2013-2014) и приета с Решение №16/23.10.2012 г. от Общински съвет – Аксаково Стратегия за интегриране на ромите в Община Аксаково за периода 2012-2020 година. Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение, която се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Планът за действие на община Аксаково за интегриране на българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение (2013-2014) отчита ситуацията на тази общност в общината от социално-икономическа и демографска гледна точка.

Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира, допълва и изменя.

Настоящият план за действие има за цел да анализира и идентифицира предпоставките и да планира дейностите, в изпълнение на интеграционната политика, насочена към българските граждани от ромски произход и други уязвими групи, живеещи в сходна ситуация и с това да подпомогне развитието на Община Аксаково.

В разработването на плана за действие участваха служители от следните отдели на Община Аксаково: „Младежки дейности, здравеопазване и социални дейности”; „Образование”; „Култура, вероизповедания и спорт”; съгласно заповед № 968/14.12.2012г. на Кмета на Община Аксаково, както и институции и партньори.

 • РУП-Аксаково

 • Дирекция” Социално подпомагане”

 • Дирекция ”Бюро по труда”

 • Представители на ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация общност
 1. Актуално състояние на лица от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация общност в общината.

1. Демографско развитие и териториално разпределение.


Община Аксаково се състои от 23 населени места, както следва: гр.Аксаково; гр.Игнатиево; с.Изворско; с.Водица; с.Кичево; с.Л. Каравелово; с.Ботево; с.Крумово; с.Слънчево; с.Долище; с.Климентово, с.Орешак; с.Яребична; с.Доброглед; с.Зорница; с.Новаково; с.Осеново; с.Куманово; с.Г. Кантарджиево; с.Въглен, с.Припек, с.Засмяно и с.Радево.


Населението на Община Аксаково по данни от последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.02.2011 г. в страната е 21 972 души, т.е. с 12,00% по-вече в сравнение с данните от преброяването към 01.03.2001 г. (19 118 души), като ромският етнос наброява 2309 души и е втори по численост след българския.


По данни от последното преброяване в Таблица 1 се вижда колко лица са посочили своята етническа принадлежност в Община Аксаково.


Таблица1: Етническа структура на Община Аксаково
(на доброволно отговорилите по време на преброяването) към 01.02.2011 г.

Община


Лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност

Етническа група

Не се самоопреде-лям

българска

турска

ромска

друга

АКСАКОВО

20426

14284

316

2309

1071

193Лицата, които са български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, населяват предимно следните населени места в общината: гр.Игнатиево, с.Изворско, с.Любен Каравелово и с.Въглен.

По отношение на възрастовата граница за разпределение на населението по категории под, във и над трудоспособна възраст, в община Аксаково най-голям е делът на трудоспособната възраст – 13048 с относителен дял 54.9%, следван от над трудоспособна възраст – 5241 с относителен дял 23.8% и под трудоспособна възраст – 3683 с относителен дял 16.8%.

2.Анализ на състоянието на ромската общност по сектори.


2.1. „Образование”


Образователната структура в Община Аксаково е много добре развита.

2.1.1 В общината има 6 учебни заведения, както следва:

 • СОУ „Св.Климент Охридски” – гр.Аксаково

В училището се обучават общо 654 ученика, от които подготвителна група – 6 годишна възраст са 79, начален етап – 276 ученика, основно са 221 ученика и 29 професионална паралелка „Маркетинг и реклама”, професия „Сътрудник маркетинговите дейности, специалност маркетингови проучвания”

 • СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Игнатиево

В училището се обучават общо 536 ученика, от които подготвителна група – 6 годишна възраст са 79, начален етап – 223 ученика, основно са 141 ученика. В професионалните паралелки се обучават 130 ученика. След VI – клас професионални паралелки се обучават 62. След тригодишен период на обучение те ще добият професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения, специалност работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения. След VIII – клас 68 ученика се обучават по професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”. Срокът им на обучение ще продължи четири години.

В СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Игнатиево се реализира проект за ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни „Нов шанс за успех”.

 • ОУ „Св.Климент Охридски” – с.Изворско

В училището се обучават общо 111 ученика, от които в начален етап са 53 ученика, в основен етап 58 ученика.

 • ОУ „Св.Климент Охридски” – с.Кичево

В училището се обучават общо 42 ученика, от които в начален етап са 53 ученика, в основен етап 33 ученика.

 • ОУ „Христо Смирненски” – с.Въглен

В училището се обучават общо 130 ученика, от които подготвителна група – 6 годишна възраст са 17 ученика, в начален етап са 60 ученика, в основен етап 53 ученика.

 • ОУ „Иван Вазов” – с.Любен Каравелово

В училището се обучават общо 286 ученика, от които подготвителна група – 6 годишна възраст са 35 ученика, в начален етап са 132 ученика, в основен етап 119 ученика.

Сградния фонд и материалната база на всички учебни заведения е в много добро състояние. През 2009 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 по проект „Обновяване и преоборудване на образователната инфраструктура на територията на община Аксаково” по „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, Приоритетна ос 1: „устойчиво и интегрирано грдско развитие, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, компонент 1: „Образователна структура”, бяха обновени СОУ „Св.Климент Охридски” – гр.Аксаково, СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Игнатиево, ОУ „Св.Климент Охридски” – с.Изворско, ОУ „Св.Климент Охридски” – с.Кичево, ОУ „Иван Вазов” – с.Любен Каравелово, ОДЗ „Дружба” – гр. Аксаково и ОДЗ „Мир” – гр. Игнатиево.

През 2008 г. СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Игнатиево е обявено за средищно училище, а през 2009 г. в списъка на средищните училища се включи и ОУ „Св.Климент Охридски” – с.Кичево. И двете училища разполагат с училищни автобуси, с които извозват ученици от близки населени места, в които няма училища до средищните такива.

Педагогически кадри повишават квалификацията си, като участват в различни обучителни курсове.


Основен проблем:

Поради повишената безработица, голяма част от населението в общината търси работа в чужбина. Това довежда до намаляване броя на учениците.

2.1.2 Детските заведения на територията на общината са: ОДЗ „Детство мое” – гр.Аксаково, ОДЗ „Дружба” – гр.Аксаково, ОДЗ „Мир” – гр.Игнатиево, ЦДГ „Славейче” – с.Любен Каравелово и ЦДГ „Детелина” – с.Изворско с филиали – „Щастливо детство” – с.Генерал Кантарджиево и „Добри Чинтулов” – с.Въглен.

В три от детските градини - ОДЗ „Детство мое” – гр.Аксаково, ОДЗ „Дружба” – гр.Аксаково, ОДЗ „Мир” – гр.Игнатиево има яслени групи, които са посещавани от 90 деца. Във всички детски градини има подготвителни групи за пет-годишни деца. Техния брой е 242. Общият брой на децата от яслени групи и групи в детските градини е 580.

През 2012 г. общината започна разширение и изграждане на нов корпус към ОДЗ „Дружба” гр.Аксаково. След приключване на строителството и обзавеждането на детското заведение, ще се открият две нови групи – една яслена и една първа група.


Основен проблем:

Във връзка с увеличаването на младите семейства в общината и нарастването на раждаемостта, е необходимо разширяване на детските заведения в гр.Аксаково, както и да се построи още една детска градина.

2.2. „Здравеопазване”

Медицински център-Аксаково е единственото специализирано лечебно заведение на територията на Община Аксаково и обхваща район от 23 села с общински център-гр.Аксаково.

Практически лечебното заведение има създадени условия да обслужва 2/3 от населението на Общината. Поради отдалечеността на останалата 1/3 до общинския Медицински център, за тази част от населението се налага да пътува през град Варна и за удобство ползва здравните услуги на медицински специалисти в град Варна.

На територията на Община Аксаково има разкрити 10 практики на ОПЛ, 7 на специалисти по дентална медицина и филиал на Спешна помощ- Варна.

От обслужваното население около 40% е с ромски произход, висок е процента на групата социално слаби /безработни, инвалиди-деца и пенсионе­ри/.

Въпреки трудностите, общинското ръководство залага на добрите ин­вестиционни проекти, привличането на чужди капитали поради доброто разположение и ниски размери на ставките в местна данъчна политика, разкриване на работни места, което се очаква да повиши трудовата заетост на населението в региона, от там и неговата платежоспособност и осигурителна обезпеченост.

"Медицински център-Аксаково" ЕООД вече 12 години е участник в пазара на здравни услуги, предлагани на населението на Община Аксаково. В условията на пазарна икономика и жестока конкуренция от страна на по- новите и модерно оборудвани лечебни заведения разположени в близкия до гр.Аксакво областен град Варна, лечебното заведение успява не само да стои на пазара, но и да се развива. За разлика от постоянно излизащата информация за огромни загуби в болничните лечебни заведения и други медицински центрове с подобен статут в областта/МЦ-Белослав, МЦ-Вълчи дол, МЦ-Суворово, МЦ-Провадия и още много малки в гр.Варна/, МЦ-Аксаково до настоящия момент, успява да запази персонала и обема дейност които извършва. Това се постига благодарение на огромния труд на ръководството на лечебното заведение, постоянните икономии, които никога не са били за сметка на диагностичната и лечебна дейност. Ако повечето здравни заведения имат разкрит щат за икономически директор, гл.счетоводител, ТРЗ, тех. секретар, касиер, домакин, регистратор, организатор мед.дейност, гл.мед.сетра, шофьор към служебен автомобил, ел.и техническа поддръжка, огняр /12 дванадесет /, то в МЦ-Аксаково тези длъжности са сведени до изпълнение от 5 /пет/ служи­тели, които упражняват и съвместяват тези дейности, с цел реализация на ико­номии и занижаване разходите на дружеството.

За обслужване на населението грижа са поели 14 медицински специалисти с магистърско образовие по медицина, трима специалисти по здравни грежи и двама лаборанти.

Разкритите специализирани кабинети са 14: -АГ, дерматологичен, ендо- кринологичен, терапевтичен, кардиологичен, ортопедичен, УНГ, офтал- мологичен, неврологичен, хирургичен, педиатричен, сектор образна диаг­ностика с възможности за скопии, графии и ехографии, сектор физиотера­пия, рехабилитация, ЛФК и клинична лаборатория.

От началото на реформата до сега дружеството показва ръст в обема извършени дейности, пряко свързано с приходите както по здравна каса, така и кешово, като това не е само за сметка на увеличени цени за прегледи по двете направления, но и на увеличен пациентопоток-резултат на повишеното качество на предлаганите услуги, на непрекъснато обновяващата се техника, квалификация на кадрите и добрия мениджмънт на ръководния състав. Дружеството върви в посока на разгръщане на дейност­та, разширяване на базата, продължаващо оборудване с нова и модерна техни­ка, обръщане поглед към частните здравните фондове и борба за по-добра и конкурентна стабилност на пазара на здравни услуги.

През 2012 година са регистрирани нови 99 бременни. Наблюдаваните от женската консултация през годината са били общо 141, като 104 са завършили през периода с раждане. Родени са 3 двойки близнаци, 10 недоносени бебета и едно починало на 7- ми ден с малформации. 45% от регистрираните бременни са от ромски произход, при които се отчита стандартно поведение с регистрация във втората половина и към края на бременността. При около 25% от бременните се е налагала хоспитализация в различни срокове на бременноста с оглед запазването и. Всички преминали през ЖК бременни са обхванати с необходимите за постъпване в стационар изследвания, като важна част от тях са за СПИН, Васерман, носителство за хепатит В, кръвно-групова принадлежност, както и цитологични изследвания с онкологична насоченост като превенция за рак на маточната шийка. Вътрешно-фамилните бракове при ромската общоност не са рядкост, което налага насочване към генетична консултация и съпътстващ биохимичен скрининг.

Във всички учебни заведения в общината ежегодно се провеждат здравни беседи за СПИН, Хепатит В и др.


Основни проблеми:

- Липса на медиатор, който да оценява и да извършва по цялостно наблюдение на здравното състояние на лицата от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация по населените места в общината.

- В сградите, където се помещават здравните служби в населените места има необходимост от основен ремонт и преоборудване.


2.3. „Заетост и социално включване”

Данни за структурата на безработните в Община Аксаково

Всички данни за безработицата са средногодишно за 2012 г.

2.3.1 Равнище на безработица и брой регистрирани безработни средногодишно

 • По данни от Дирекция „Бюро по труда” – гр.Варна равнището на безработицата в общината средногодишно за 2012 г. е 6,6%. Общия брой регистрирани безработни за 2012 г. са 541 души, от които жените са 340, а мъжете 201. За 2012 г. броят на регистрираните безработни до 29 год. възраст са 118 души.

2.3.2 Професионална структура

 • Общия брой на включени в заетост по програми за цялата община за 2012 г. е 120 души.

 • По Проект „Нов избор развитие и реализация” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се осигури работа общо за 86 безработни лица от общината в следните населени места - гр. Аксаково, гр. Игнатиево, с. Изворско, с. Л.Каравелово, с.Слънчево, Въглен, с.Ген.Кантарджиево, с. Кичево, с.Доброглед, с.Водица, с.Осеново, с.Долище, с. Крумово, с.Куманово, с. Орешак и с.Зорница. Те първо преминаха обучение в рамките на 1 месец за професията „Работник озеленяване” и след успешното завършване на обучението от 75 са назначени 71, които ще работят 1 година по придобитата професия; 17 безработни лица се обучаваха в период от 2 месеца, от които 15 преминаха обучението и са назначени на длъжност „Техник, еколог”. По програма „Старт на кариерата” е обучен и назначен един човек.

Отделно от гореизложеното, през 2012 г. 8 души са работили по регионална програма „Аксаково”, както и един човек по ОСПОС за девет месеца.

По данни от Агенция социално подпомагане през 2011 г., 68 лица са получили месечна помощ, а към деветмесечието на 2012 г. лицата, които са получили месечна помощ са 76 на брой, от които 65 в трудоспособна възраст и 11 в над трудоспособна възраст. За по-малко от година броят нараства с около 10%.

Основни проблеми:

- Намаляване и недопускане увеличаване % на безработицата в общината.

- Липса на професионални умения и трудова дисциплина на лицата от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

2.4. „ Жилищни условия”

По данни на НСИ от последното преброяване на населението и жилищния фонд от 2011 г., на национално равнище етническите българи разполагат средно с 23.2 кв.м. жилищна площ на едно лице, при ромите тя е едва 10.6 кв.м.

Лицата, които са български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация живеят предимно в следните населени места: гр.Игнатиево, с.Изворско, с.Любен Каравелово и с.Въглен.


2.4.1. Данни за изработени кадастрални карти и регистри

В община Аксаково има изработени кадастрални карти само за населените места – с.Яребична, с.Зорница и част от землището на с.Осеново. За останалите населени места има кадастрални планове.

Във всички населени места в общината главните улици са асфалтирани и има изградена улична мрежа. Всяка година общината заделя средства за реконструкция, ремонт и поддръжка на уличната и осветителна мрежа, както и за благоустрояването на централните части в населените места в общината.


Основен проблем:

Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация, улична мрежа, и до благоустрояване в населените места в общината.

2.5. „Върховенство на закона и недискриминация”

Успешно се прилага върховенството на закона и недискриминация, който е пряко определен от наличието на съответен капацитет в структурите, които са ангажирани с процеса – общинска администрация - Аксаково, органи на МВР на местно равнище, комисии, съвети и структури на гражданското общество.

От РУП-Аксаково са предприети мерки за гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата и обществения ред. Изготвят се съвместни програми и проекти „ Полицията в близост до обществото” насочени към утвърждаване на толерантни междуетнически отношения между младежите – роми и не-роми. Провеждат се занятия в училищата по програма „Работа на полицията в училищата”. Всекидневно във всички населени места в общината има осигурено присъствие на полиция.

В общината действа Местна комисия по противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Местната комисия съвместно с детска педагогическа стая и органите на образованието и при широкото съдействие на обществеността изпълнява следните задачи:

- разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, и налага възпитателни мерки, както по отношение на децата така и спрямо техните родители.

- подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

- следи отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове, и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие.

2.6. „Култура и медии”

2.6.1. Култура

На територията на Община Аксаково функционират 21 читалища в следните населени места: гр.Аксаково; гр.Игнатиево; с.Изворско; с.Водица; с.Кичево; с.Л. Каравелово; с.Ботево; с.Крумово; с.Слънчево; с.Долище; с.Климентово, с.Орешак; с.Яребична; с.Доброглед; с.Зорница; с.Новаково; с.Осеново; с.Куманово; с.Г. Кантарджиево; с.Въглен, с.Припек, с.Засмяно и с.Радево.


Те развиват богата културно-просветна, социална и образователна дейност и имат за цел да спомагат за развитието и обогатяването на културния живот, чрез запазване на обичаите и традициите, характерни за съответното населено място. Към всяко читалище има певческа група или танцов състав.

Традиционно Общината провежда ежегодно „Пролетно надпяване” в с.Генерал Кантарджиево и „Есенно плодородие” в с.Кичево, в които участие вземат всички певчески и танцови състави към народните читалища от общината. Също така в местността „Св.Марина” до с.Ботево с регионално значение се провежда Фолклорен фестивал на плодородието „Св.Марина”. В него участват певчески, танцови и индивидуални изпълнители и музиканти от цяла Североизточна България.

Културно-историческото наследство и съвременния облик на общината следва да се използват, като изключителен потенциал за развитие на туристическия отрасъл и обслужващите го сектори. Чрез дългосрочна стратегия могат да бъдат набелязани конкретни мерки за активен маркетинг на дестинацията и развитие на цялостната туристическа инфраструктура.

През 2010 г. три читалища – НЧ „Просвета – 1905” гр.Аксаково, НЧ „Антим I – 1907” гр.Игнатиево и НЧ „Просвета – 1922” с.Любен Каравелово, бяха одобрени по програма „Глобални библиотеки - България” от Министерство на културата, които получиха оборудване – компютри, достъп до Интернет и онлайн информация. Това спомага много за развитието на читалищната и библиотечна дейност в населеното място.


Основен проблем:

НЧ „Просвета – 1905” град Аксаково е най-голямото читалище в общината. Сградата има нужда от основен ремонт и подобряване на материалната база.

Ако се направи такъв ремонт на сградата, читалището ще се превърне в културен дом в общината и ще допринесе за развитието и обогатяването на културния живот, социалната и образователна дейност, не само в град Аксаково, но и в цялата община.


Община Аксаково ще кандидатства по Проект: „Ремонт и подобряване на сградата на читалище „Просвета” в град Аксаково”, по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони към СНЦ "МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО" за дейност: Ремонтиране на обществена сграда с местно културно значение.


2.6.2 Спортна инфраструктура


Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на младите хора е една от приоритетните задачи за ръководството на Община Аксаково. Заниманието със спорт е добра основа за интеграция и изграждане на толерантност към различните.


 • Съоръжения

Основните спортни съоръжения на общината са стадион „Аксаково” , четири спортни площадки, които са предназначени за волейбол, баскетбол и хандбал и Младежки дом с голямо игрище в гр.Игнатиево. • Спортни клубове и развитие на масовия спорт в общината

В Община Аксаково от години има спортни клубове, които развиват масов спорт и постигат добри регионални успехи: Футболен клуб „Аксаково”, Обединен спортен клуб „ОРКА”- плуване, Спортен клуб по борба „Приморец" и др.

Под патронажа на общината се организират и провеждат ежегодни спортни турнири и прояви – по шахмат, табла, тенис на маса, спортен бридж, турнир по футбол на малки врати, плажен волейбол, волейболен турнир „Златна кратунка”.


Основни проблеми

Като община развиваща масовия спорт сред младото население е необходимо да се изгради спортна зала, която да включва:

- игрално поле;

- тренировъчна зала

- 2 бр. съблекални;

- санитарен възел;

- капацитет на залата - 200 места;

- кабина за озвучаване;

След изграждането на такава спортна зала ще има възможност да се развиват повече видове спорт и общината да бъде домакин на състезания и турнири.ІІІ.ПРИОРИТЕТИ:

образование; здравеопазване; жилищни условия; заетост; върховенство на закона и недискриминация; култура и медии1. ОБРАЗОВАНИЕ

Оперативни цели:

1.Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата на територията на общината.

2. Превенция на отпадане от училище на децата в уязвимо положение и хора от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

3. Приобщаване и приемане на родители от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация към образователния процес.

Конкретни дейности за постигане на целта

 • Включване на допълнителни компоненти, които подпомагат въвеждането на ИКО към формулата за определяне на училищния бюджет.

 • Осигуряване на инструменти в системата на предучилищното и училищното образование.

 • Повишаване на ангажимента на родителите от малцинствата и засилване на тяхното сътрудничество с училищата и детските градини.


2.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Оперативни цели:


1.Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми.

2. Подобряване на здравната помощ за децата в предучилищна възраст.

3. Подобряване на профилактичните дейности сред хората от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

4. Повишаване на здравните знания и информираността на хора от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Конкретни дейности за постигане на целите

 • Повишаване обхвата с имунизации сред децата в предучилищна възраст.

 • Повишаване обхвата на хората от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация с имунизации.

 • Провеждане на беседи от необходимостта от ваксиниране.

 • Обучение на хора от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за предпазване от най-честите заболявания.

 • Организиране и провеждане на кампании за запознаване с начините за предпазване от най-разпространените инфекциозни, онкологични, сърдечносъдови и наследствени болести.


3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Оперативна цел:


Подобряване на инфраструктурните условия в населените места с лица от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.


Конкретни дейности за постигане на целта


1.Подобряване на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура в населените места с цел подобряване на наличните мрежи или осигуряване на разширени или нови мрежи.


 • Проектиране на техническа инфраструктура: водоснабдяване, канализация, улична мрежа, благоустрояване.

 • Изграждане на обекти от техническата инфраструктура.

 • Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура.


2. Благоустрояване на алейни мрежи, зелени площи и детски площадки в населените места


 • Сезонно благоустрояване на зелените площи и детските площадки.

 • Поддържане и изграждане на нови алейни мрежи.


4. ЗАЕТОСТ

Оперативна цел:


Намаляване на безработицата сред хората от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в общината.


Конкретна дейност за постигане на целта

 • Осигуряване на заетост на хората от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в трудоспособна възраст.


5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Оперативна цел:

Превенция в училищните общности за създаване на среда, която влияе за намаляване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


Конкретна дейност за постигане на целта


Намаляване на противообществените прояви, чрез мерки за оказване на професионална подкрепа на деца, които са регистрирани в Детска педагогическа стая.


6. КУЛТУРА И МЕДИИ

Оперативна цел:

Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция


Конкретна дейност за постигане на целта

 • Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения и културен живот в общината.

 • Взаимно опознаване на фолклорните традиции и обичаи на местно ниво, като се създадат певчески и танцови състави към народните читалища на територията на Община Аксаково


IV. Механизми за изпълнение


Изпълнението на плана е съвместна задача на органите на местната власт, Дирекция „Социално подпомагане”-филиал гр.Аксаково, Дирекция „Бюро по труда ”-с филиал гр.Аксаково, РУП – Аксаково, училищата, детските градини, „Медицински център-Аксаково”-ЕООД, граждански организации и местния бизнес.

При изпълнението на Плана ще се съблюдава принципът на партньорство с местните общности и представители на целевата група.


Финансирането на изпълнението на Плана за действие ще се осъществява със средства от общинския бюджет, републиканския бюджет и средства от европейски фондове.

Със заповед на Кмета на Община Аксаково ще бъде сформиран Общински оперативен екип, който да организира и координира цялостния процес при изготвянето и изпълнението на Плана за действие.


V. Механизми за мониторинг и оценка


Оценката на изпълнението на Плана за действие се осъществява от ОССЕИВ чрез мониторинг и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.

Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация да следи за постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките по плановия документ, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението.


Съгласувал:

Р.Илиева

Заместник-кмет


Изготвил:

Ц.Георгиева

Гл.експерт „КВС”
Свързани:

План за действие на община аксаково iconПриложение №1 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община аксаково (2011 – 2015)
Годишен план за действие по изпълнението на общинската стратегия в община аксаково
План за действие на община аксаково iconПриложение №1 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община аксаково (2011 – 2015)
Годишен план за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община аксаково
План за действие на община аксаково iconПротоко л
Днес 17. 02. 2012г от 10: 30 часа се проведе vі-та сесия на Общински съвет – Аксаково в сградата на Община Аксаково, ет. 3 в стая...
План за действие на община аксаково iconПротоко л
Днес 26. 01. 2012г от 10: 30 часа се проведе v-та сесия на Общински съвет – Аксаково в сградата на Община Аксаково, ет. 3 в стая...
План за действие на община аксаково iconПротоко л
Днес 17. 02. 2012г от 10: 30 часа се проведе vі-та сесия на Общински съвет – Аксаково в сградата на Община Аксаково, ет. 3 в стая...
План за действие на община аксаково iconПлан за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г
Планът за действие на оссеив има за своя основна задача, посредством свързващи и координиращи дейности да доведе до практическо решаване...
План за действие на община аксаково iconПротоко л
Днес 25. 11. 2011г от 15: 40 часа се проведе ііі-та сесия на Общински съвет – Аксаково в сградата на Община Аксаково, ет. 3 в стая...
План за действие на община аксаково iconПротоко л
Днес 24. 03. 2010г от 10: 00 часа се проведе xxхі-ва сесия на Общински съвет – Аксаково в сградата на Община Аксаково, ет. 3 в стая...
План за действие на община аксаково iconПротоко л
Днес 23. 09. 2010г от 14: 00 часа се проведе xxхvі-та сесия на Общински съвет – Аксаково в сградата на Община Аксаково, ет. 3 в стая...
План за действие на община аксаково iconПротоко л
Днес 25. 01. 2011г от 14: 30 часа се проведе xxхіх-та сесия на Общински съвет – Аксаково в сградата на Община Аксаково, ет. 3 в стая...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом