План за действие на община русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014)
ИмеПлан за действие на община русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014)
страница1/8
Дата на преобразуване22.04.2013
Размер0.88 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ruse-bg.eu/uploads/files/План за действие на Община Русе за интегриране на българскит
  1   2   3   4   5   6   7   8


Приложение № 1


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2013-2014)


І. ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящият план за действие на Община Русе за подкрепа на интеграционните политики за периода 2013-2014 година дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава на приоритетите на държавата политиката в тази област.

Следвайки рамката на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2014), стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

Планът за действие е част от Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. съобразен с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2014) /НСРБИР/.

Изпълнението му е насочено към:

 • Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;

 • Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от маргинализираните групи;

 • Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си;

 • Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.

Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на Община Русе, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи. Акцент в плана за действие е постигането на баланс между дейностите по социалното включване и дейностите, гарантиращи устойчиво развитие на общността. Основна част заемат дейностите по интеграцията на ромското население.

В разработването на плана за действие взеха участие представители на следните институции, съгласно Заповед РД-01-15/08.01.2013 г. на Кмета на Община Русе:

 • Община Русе;

 • Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация”;

 • Дирекция ”Социално подпомагане”, гр. Русе;

 • Регионална Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Русе;

 • Дирекция ”Бюро по труда”, гр. Русе;

 • Общински съвет Русе;

 • Представители на НПО – Сдружение „Център Динамика”, БНО „Надежда и домове за децата – клон България;

 • ТСБ-Русе;

 • РИО на МОМН;

 • Регионална здравна инспекция – Русе.ІІ. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА РУСЕ

Населението на Община Русе по данни от последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.02.2011 г. в страната е 167 585 лица, от които в градовете живеят 153 304 или 91.5% от общото население, а в селата живеят 14 281 лица или 8.5%.


Община Русе

Общо

В градовете

В селата

Община Русе

167 585

153 304

14 281


Град Русе запазва 5-то си място по брой на населението след София, Пловдив, Варна и Бургас.Фиг. 1 Брой на населението на град Русе според преброяванията в периода 1985–2011 г.

Населението на областния център към критичния момент на преброяването е 149 642.


 1. ЕТНО-ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ

По данни на Националния статистически институт от преброяването на населението и жилищния фонд от 2011 г., ромите остават третата по големина етническа група в България. Като роми са се самоопределили 325 343 души или 4.9% от българските граждани.

Продължава тенденцията част от хората, които околното население назовава като „роми” или „цигани” да се самоопределят като българи, турци, румънци и др., което произтича от правото на преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност или да не посочи такава.

В Община Русе преобладаващото население е българско, но съвсем не е малък и броят на представителите на турския и ромския етнос. Данните от преброяването разкриват факта, че Община Русе е пъстроцветна етническа мозайка, събрала население от различни етнически групи, със свой самобитен бит, култура и традиции. Умелото използване на ресурса на всяка една етническа група, развивайки своята идентичност, със своите специфични знания, умения и трудолюбие, могат да допринесат за устойчивото развитие на Община Русе.

Много по-ясно се откроява етническата структура, когато тя е представена чрез относителни величини, т.е. в проценти (вж. Табл. № 1).


Табл. № 1. Етническа структура на населението в област и Община Русе

Регион

Единица

Мярка

Българи

Турци

Роми

Други

Не се самоопределят

Общо

Област Русе

Брой

176413

28658

8615

1869

1057

216612

%

81.44

13.23

3.98

0.86

0.49

100.00

Община Русе

Брой

137337

12500

1721

1195

702

153455

%

89.50

8.15

1.12

0.78

0.45

100.00

* обхваща разпределението на лицата, отговорили на въпроса за принадлежността си към определена етническа група – общо 153455


Полезна информация, имаща отношение към изграждането на база от данни за ромското население в общината е и тази за етническата структура на населението на Община Русе в разрез «град-село» (вж. Табл. № 2).


Табл. № 2. Етническа структура на населението на Община Русе по населени места

/на база отговорилите на въпроса за етническата група/

Регион

Единица

мярка

Българи

Турци

Роми

Други

Не се самоопределят

Общо

Община Русе

Брой

137337

12500

1721

1195

702

153455

%

89.50

8.15

1.12

0.78

0.45

100.00

гр. Мартен

Брой

3322

108

32

10

8

3480

%

95.46

3.10

0.92

0.29

0.23

100.00

гр. Русе

Брой

123469

10128

1297

1132

618

136644

%

90.36

7.41

0.95

0.83

0.45

100.00

с. Басарбово

Брой

1346

-

7

..

..

1357

%

99.19
0.51

..

..

99.70

с. Бъзън

Брой

410

706

16

3

5

1140

%

35.96

61.94

1.40

0.26

0.44

100.00

с. Долно Абланово

Брой

212

-

-

-

-

212

%

100.00

100.00

с. Николово

Брой

2848

10

14

4

3

2879

%

98.92

0.35

0.49

0.14

0.10

100.00

с. Ново село

Брой

1056

8

..

..

..

1074

%

98.32

0.74

..

..

..

99.06

с. Просена

Брой

309

97

62

-

3

471

%

65.61

20.59

13.16
0.64

100.00

с. Сандрово

Брой

1281

13

..

..

3

1299

%

98.61

1.00

..

..

0.23

99.61

с. Семерджиево

Брой

285

662

26

19

16

1008

%

28.27

65.67

2.59

1.88

1.59

100.00

с. Тетово

Брой

1083

521

178

..

..

1815

%

59.67

28.71

9.81

..

..

98.19

с. Хотанца

Брой

419

46

88

5

5

563

%

74.42

8.17

15.63

0.89

0.89

100.00

с. Червена вода

Брой

1287

57

-

10

3

1357

%

94.84

4.20
0.74

0.22

100.00

с. Ястребово

Брой

10

144

-

..

..

156

%

6.41

92.31
..

..

98.72

Общо в градовете

Брой

126791

10236

1329

1142

626

140124

%

90.48

7.30

0.95

0.82

0.45

100.00

Общо в селата

Брой

10546

2264

392

53

76

13331

%

79.11

16.98

2.94

0.40

0.57

100.00


Както е видно от предходната таблица, че 89.04 % от общия брой на населението /идентифицирало се с определен етнос/ в общината живеят в гр. Русе и 2.27 % в гр. Мартен, а останалите 8.69 % са жители на селата от общината. Важно е да се отбележи, че в гр. Русе и в гр. Мартен живеят 77.22 % от всички роми, жители на Община Русе. Останалите 27.8 % от ромите са жители на селата от Община Русе. По-компактен е техният брой в селата Хотанца, Просена и Тетово.

При сравняване на данните от последните две преброявания (вж. Таблица № 3), могат да се направят някои важни изводи относно динамиката на ромската общност в Община Русе:

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

План за действие на община русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014) iconПлан за действие на община аксаково
В изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално...
План за действие на община русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014) iconОбщински съвет -любимец
Докладна записка относно: Приемане на плана за действие на община Любимец в изпълнение на областната стратегия за интегриране на...
План за действие на община русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014) iconПлан за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
Планът за действие на община Търговище определя и планира задачите и усилията на местната власт, нпо и общността към проблемите на...
План за действие на община русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014) iconДо общински съвет враца докладназаписк а
Относно: Приемане на Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо...
План за действие на община русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014) iconПлан за действие на община аврен
Произход в уязвимо социално положение и други граждани, живеещи в сходни на ромите ситуация
План за действие на община русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014) iconОбщински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община павел баня / 2013-2014 / анализ
...
План за действие на община русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014) iconПроект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020)
Следвайки рамката на ес за национални ромски стратегии, настоящия документ използва името роми като обобщаващо както за уязвимите...
План за действие на община русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014) iconПроект за Решение на мс за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход в българското общество, внесен от
Относно проект за Решение на мс за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход...
План за действие на община русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014) iconОбщина брусарци общинска стратегия за интегриране на ромите (2012 2020)
Министерството на културата; Министерството на вътрешните работи, Комисията за защита от дискриминация и др в изпълнение на общонационалната...
План за действие на община русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014) iconПлан за действие на община ардино
Областната стратегия на област Кърджали за интеграция на ромите и на лицата в неравностойно положениe от други етнически групи и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом