Интерактивни методи за формиране на екологична култура
ИмеИнтерактивни методи за формиране на екологична култура
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер93.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/d0513013-0bbe-40df-9b1f-09c96c5883e3/ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ за формира
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА

 

 

Мая Нинова,

ЦДГ №13 „Вълшебница”

Рецензент: проф. д-р Ирина Колева

 

В своята история планетата е претърпяла безброй промени, причинени от силите на природата. Резултат от този дълъг период е сложната и динамична среда, в която се създава човешкият род. От началото на своето съществуване до сега човекът е взаимодeйствал с природата – нагаждал се е към нея или я е променял според нуждите си. Днес степента на промяна, но не в положителен аспект, е огромна. Науката разви свой свят чрез сложни изчисления и монументални абстракции, вземайки предвид всички фактори освен човешкия. Човечеството създаде технологията извън социалните си възможности да я направлява.

Идеята за устойчиво развитие – културно, икономическо, екологично и социално здраве и дълъг живот на обществото, за кратко време намери одобрение и привърженици в 179 страни, представителите на които постигнаха консенсус за това, че развитието трябва да посрещне нуждите на днешното поколение, без да прави компромис с възможността на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди; съществува необходимост да се повиши възприемчивостта на хората и степента на участието им в търсенето на решения по проблемите на развитието и опазването на околната среда; образованието в устойчиво развитие е изключително важна неделима част от системата мерки за оцеляване [2].

Въпросът за екологичното образоване и изграждането на екологична култура е много важен и поради това, че международното десетилетие за образование за устойчиво развитие (2005–2015 г.), обявено от Генералната асамблея на ООН, е в ход. Международното сътрудничество е водещ принцип, необходимост, гарантираща едно добро икономическо, социално приемливо и екологично устойчиво развитие. В образователната политика на Европейския съюз през последното десетилетие екологичните знания, ценности и поведенчески модели заемат съществено място в общата схема на учебно-възпитателния процес и стават неразделна част от учебната програма във всички видове и степени училища. Екологичното направление се превръща в едно от основните измерения на съвременната образователна подготовка.

Днес особено актуален е проблемът за състоянието и тенденциите в екологизацията на образованието в новите условия като съществен показател за иновативния потенциал и социалната релевантност на образователните институции. Проникването на екологичния критерий във всяка форма на човешка дейност като нов подход към решаването на екологичните проблеми прави неотложна необходимостта от развитие на адекватна екологична култура.

Усвояването на екологични и етични норми, ценности и отношения в предучилищна възраст е целесъобразно поради промените в начина на взаимодействие на развиващата се личност със заобикалящата я среда, поради появата и формирането в тази възраст на екологична отговорност и изграждането на динамични стереотипи за взаимодействие с природата, които понякога остават за цял живот. Тези процеси поставят пред педагозите въпроса за същността на ефективното екологично образование и възпитание – цел, структура, форми, средства. В тази посока в предучилищната педагогика все по-често се търсят алтернативни педагогически технологии. Планирането, организирането и провеждането на съвременното обучение в интерактивна образователна среда е необходим избор, гарантиращ ефективността на образователния процес. Без да се отричат предимствата на традиционния педагогически подход, при който учителите изцяло поемат отговорността за учебния процес, за целите на устойчивото развитие е необходимо да се даде възможност и свобода на детето да поеме своята част от отговорността, да бъде активно и да взаимодейства с възрастните, да търси и предлага решения, да твори. Така то заема равноправното си място в организацията и провеждането на познавателния процес, в който е главно действащо лице.

Разкриването същността на интерактивната образователна среда предполага изясняването на ключовите понятия интеракция, интерактивност, интерактивно учене. Интеракция е психологически термин, който означава вид взаимодействие или по-конкретно – „взаимодействие и взаимовлияние между хора в процеса на общуването им” [5]. Понятието интерактивност може да се разглежда като съставено от две думи – „интер” (заедно, между) и „активност” (действие, инициативност), и се отнася до взаимодействието между обучаван и обучаващ, както и между самите учещи. Интерактивното учене се реализира чрез взаимодействие и диалог между страните в процеса и между учещите [1; 5].

Интерактивната образователна среда като алтернатива на традиционното обучение изисква нова организация на пространството – от подредбата на мебелите, използвани от децата, за целите на индивидуалната и груповата работа, до възможността за излагане на детско творчество, табла и тематични листове за отразяване на позиции и мнения, постери и обобщения от колективни дейности.

Новата организация на пространството предполага и включването на природната среда като елемент на образователната среда, независимо от трудностите, с които е съпроводено. Прилагането на „естествения метод” в обучението на практика признава предимството на наблюдението и експеримента пред теоретичното обяснение на факти и явления в природата. Когато детето само посади семе, ежедневно се грижи за него и наблюдава развитието му, то не само по-лесно ще осмисли теоретичните обяснения, но и само ще търси нови обяснения и ще бъде грижовно и отговорно за опазването на природната среда. Така се изостря наблюдателността, приобщава се към ежедневен труд и грижи, учи се на съпричастност към всяко нещо в околния свят чрез сетива, чувства и мисли в процеса на неговото опознаване. Новата организация на средата и пространството дава възможност за съхраняване на детската индивидуалност, разгръщане на детската инициативност и въображение [1].

Друга възможност за реализиране на интерактивен образователен процес е голямото разнообразие от методи и средства, които превръщат децата от пасивни наблюдатели и консуматори в активни партньори и творци на собственото си знание. Интерактивните методи изискват партньорски взаимоотношения и диалогов вид комуникация между децата в малката група и между всички участници в дейността.

Използването на интерактивни форми, методи и средства спомага за преодоляване на бариерите в общуването, стимулира мисленето, генерирането и обменянето на идеи. Всеки участник в образователния процес се изявява със собствен принос в развитието на учебната среда. Интеракцията спомага за изясняване на вижданията, за толерантност в общуването. Тя предполага  умение да се изслуша, възприеме, обсъди друго виждане, мнение или отношение, различно от собственото.

И. Иванов разделя интерактивните методи на три вида: ситуационни, дискусионни, опитни или емпирични [6]. Ситуационните методи авторът определя като „най-обещаващата новост в дидактиката на 20. век”. Към тях включва: метод на конкретните ситуации (кейс-стъди), казус, симулация, игра, ролева игра, драматизации. Дискусионните методи са анкета, беседа, дискусия, мозъчна атака, обсъждане, дебати. Като опитни (емпирични) методи са определени: метод на проектите, експеримент, моделиране и други, основаващи се на диалога.

Експертното учене е интерактивна форма на обучение, която стимулира не само комуникацията, взаимодействието и сътрудничеството, но и развитието на личностни качества като отговорност към себе си и другите, толерантност. Съдейства за развитие на самостоятелна стратегия на учене и умения за предаване на разбирания на другите, за социализиране и интегриране в общността.

Експертното учене може да се реализира и сред деца в предучилищна възраст чрез следните последователни стъпки (по З. Костова):

-         подготовка на материали по дадена тема от учителя;

-         класифициране на материалите по подтеми;

-         подготовка на задача по всеки проблем (подтема);

-         разпределение на материалите и задачите по групи;

-         колективна самостоятелна работа на всяка група с подготвените материали и изпълнение на задачите;

-         прегрупиране на децата в нови групи. В новите групи попада по един представител от всяка предишна група – това са експертите по всяка подтема на разглеждания проблем.

Този метод може да се използва и при запознаване с автодидактични игри с ново съдържание, правилата на които са добре познати на децата.

Според Е. Тополска (по С. С. Кашлев) интерактивните методи могат да се класифицират в съответствие с водещата функция на следните групи методи:

        методи за създаване на благоприятна атмосфера, организиране на комуникация;

        методи за смяна на дейности;

        методи за мисловна дейност;

        методи за смислотворчество;

        методи за рефлексивна дейност;

        интегративни методи (интерактивни игри).

Методът на интерактивната игра се явява комплекс от изброените методи на интерактивното обучение и затова се обединяват в група на интегративните методи [4, с. 14].

За целите на образованието в устойчиво развитие и в отговор на съвременните тенденции за промяна във взаимодействието между учителя и децата в условията на детската градина е възможно да се конструират методи за интерактивно обучение по природен свят, съобразени с възрастовите особености и образователните изисквания за предучилищно възпитание.

Автодидактичните игри (АДИ), които следват, могат да се групират според вида и типа на: индивидуално-конкурентни тип „Лото” и кооперативно- конкурентни тип „Лабиринт”. В първата група са предложени три игри – „Познавам света на растенията” (дървета, храсти, треви), „Листа и цветове”, „Листа и плодове” (на същите растения). Във втората група предложението е едно – „Кой ще стигне пръв”. По подобие на тази игра могат да се конструират игри с познавателни задачи, отнасящи се за структурата на други видове растения (храсти и треви).

 

АДИ „Познавам света на растенията”

Тип: „Лото”

Познавателна задача: Разпознаване и назоваване на външни характеристики на различни растения.

Игрова задача: Поставете жетони на различните видове растения (дървета, храсти, треви).

Материали: Картон с 18 клетки, в които са изобразени дървета, храсти, треви. Жетони за всеки участник в групата. Матрица, сочеща при прилагането ключа за правилния отговор (три матрици за трите вида растения).

Игрови правила: Децата играят в малки групи. Всеки играч има равен брой жетони. Договарят се за реда на игра. Децата могат да обсъждат в групата даден избор правилен ли е или не. След поставянето на жетоните те налагат матрицата отгоре, за да установят дали жетоните съвпадат с отворените полета на матрицата. Обсъждат получените резултати. При второто изиграване децата поставят жетони на друг вид растения. Процедурата е същата. При завършване на играта говорител на групата обявява резултатите.

В играта децата установяват, че всяко растение има характерен външен вид, но той невинаги е достатъчен, за да се разпознае растението.

 

АДИ „Листа и цветове”

Тип: „Лото”

Познавателна задача: Различаване и описване на външните характеристики на листата и цветовете на различните видове растения.

Игрова задача: Поставете жетони на листата и цветовете на различните видове растения (дървета, храсти, треви). Опишете  ги.

Материали: Картон с 18 клетки, в които са изобразени листа и цветове на дървета, храсти, треви. Жетони за всеки участник в групата. Матрица, сочеща при прилагането ключа за правилния отговор.

Игровите правила са същите като при АДИ „Познавам света на растенията”.

 

АДИ „Листа и плодове

Тип: „Лото”

Познавателна задача: Различаване и описване на външните характеристики на листата и плодовете на различните видове растения.

Игрова задача: Поставете жетони на листата и плодовете на различните видове растения (дървета, храсти, треви). Опишете ги.

Материали: Картон с 18 клетки, в които са изобразени листа и плодове на дървета, храсти, треви. Жетони за всеки участник в групата. Матрица, сочеща при прилагането ключа за правилния отговор.

Игровите правила са същите като при АДИ „Познавам света на растенията”.

 

По подобие на тези игри сред природата може да се организира дейност за откриване и събиране на структурни елементи на различни растения. На подходящо място се разчертава поле с клетки, в които децата ще подреждат намерените листа, клонки, цветове и т.н.

 

АДИ „Кой ще стигне пръв?”

Вид: Кооперативно-конкурентна

Тип: „Лабиринт”

Познавателна задача: Уточняване на знанията на детето за обекти от природната среда – дървета.

Игрова задача: Играещите деца трябва да преминат лабиринта от препятствия и да достигнат изхода, като всяко от тях, попадайки на препятствие (картинка), трябва да огласи познавателните обекти и да отговори на въпросите.

Материали: Картон с начертан лабиринт, зарче, две пионки.

Игрови правила: Играят два отбора. Чрез броилка се определя кой отбор ще започне пръв. Първият играч хвърля зарчето, избира траектория и премества пионката в зависимост от числото. Същото действие се извършва и от втория отбор. Когато играещото дете попадне на препятствие (картинка), отговаря на въпросите:

        Какво растение виждаш? Как се казва?

        Нарисуваното е белег на кой сезон? Огласи промените на дървото през този сезон.

        Изобразеното геометрична фигура ли е и на короната на кое дърво прилича?

        Открий коя част от растението е моделирана  с фигурите?  

        Какво виждаш на картината (напр. дървен музикален инструмент)?

При правилен отговор пионката се  премества  три хода напред; при грешен отговор се връща два хода назад; без отговор – пропуска ход. Играта печели този отбор, който пръв е стигнал изхода на лабиринта.

 

С изиграването на тези игри децата ще обменят информация при взаимно приети споразумения и процедури, ще открият самостоятелно нова информация в дейност и ще осъществят обратна връзка. При така организираното обучение се съчетават различни форми на контрол – самоконтрол, групов контрол, индиректен и неавторитарен контрол от страна на обучаващия. Образователната работа е интересна, жива и осмислена. Децата са активни действащи лица в различно,  алтернативно образование, съответстващо на развитието на света, в който живеят и за който се подготвят.


 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

  1. Гюрова, В. и колектив. Интерактивността в учебния процес. С., 2006.

  2. Лазарова, Л., М. Димитрова. Екологично възпитание за устойчиво развитие. С., Посоки, 2001.

  3. Костова, З. Интерактивни форми за формиране на екологично съзнание и поведение. – В: Училището и музеят за екологично образование. С., НИО, 2002.

  4. Питър, Л. Екологична програма на Питър, или едно предложение за оцеляване. С., 1995.

  5. Тополска, Е. Интерактивно обучение по български език в детската градина. – Предучилищно възпитание, 2005, №4.

  6. http://ivanpivanov.awardspace.com/

 

 

 

Свързани:

Интерактивни методи за формиране на екологична култура iconЕкологичен информационен и образователен център
Риосв – Велико Търново продължи своята работа за улесняване достъпа на гражданите до екологична информация, повишаване на тяхната...
Интерактивни методи за формиране на екологична култура iconЕкологичен информационен и образователен център
Риосв – Велико Търново продължи своята работа за улесняване достъпа на гражданите до екологична информация, повишаване на тяхната...
Интерактивни методи за формиране на екологична култура iconЕкологичен информационен и образователен център
Риосв – Велико Търново продължи своята работа за улесняване достъпа на гражданите до екологична информация, повишаване на тяхната...
Интерактивни методи за формиране на екологична култура iconТема: Обновлението в културата
Чрез прилагане на традиционни и интерактивни методи предложения работен лист развиват умения за
Интерактивни методи за формиране на екологична култура iconИнтерактивни методи в преподаването на религия име на лидера на модула
Да се създадат познания за интеракционизма като направление в социалната психология
Интерактивни методи за формиране на екологична култура iconАнглийски език Начален етап (1-4 клас)
Използване на модерни методи за ранно чуждоезиково обучение. Включване на игрови занимания. Интерактивни техники
Интерактивни методи за формиране на екологична култура iconУрок с използване на интерактивни методи на обучение
Тема: Изпитанията пред човешкия характер (упражнение върху образите на героите в повестта “Крадецът на праскови”)
Интерактивни методи за формиране на екологична култура iconЕкологичен информационен и образователен център
Екологичният информационен и образователен център към риосв – Велико Търново продължава да работи за достъпа на гражданите до екологична...
Интерактивни методи за формиране на екологична култура iconПсихологическа помощ за деца преживели малтретиране, неглижиране или домашно насилие
Обучението е изградено на база на интерактивни методи на работа, които дават на участниците преживелищен опит
Интерактивни методи за формиране на екологична култура iconКорпус на мира на сащ в България организира двудневен семинар за интерактивни методи на обучение и организиране и провеждане на лагери Кога и къде
Критерии: Участниците трябва да преподават в училище или да работят с деца и младежи
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом