Запове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г
ИмеЗапове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер55.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.blgmun.com/files/Tyrgove_i_konkursi/Arhiv/Zapoved_307_2011.docОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД


З А П О В Е Д


307


Благоевград, 28.03.2011г.


На основание чл. 14, ал.1, ал.2, и ал.7 от ЗОС, чл. 15, ал. 6 от Наредбата за ПОРИДМЕ и РДТОБ, чл. 82 ал. 1, т.1 и т.2 и чл. 83, ал.2 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 8, Протокол № 1/30.01.2009 г., Решение №222, Протокол №7/07.08.2009 г., Решение № 91, Протокол №3/27.03.2009 г., Решение № 332, Протокол № 15/23.12.2008 г., Решение № 58, Протокол № 5/08.04.2005 г., Решение № 97, Протокол № 6/30.04.2010 г. и Решение № 44, Протокол № 3/25.02.2011 г. на ОбС -Благоевград, за откриване на процедура на публичен търг за отдаване под наем на общински имоти за поставяне на преместваеми обекти,

Н А Р Е Ж Д А М:


І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 13.04.2011 г. от 14,00 часа в 101 зала на община Благоевград за отдаване под наем, на следните общински имоти:


1. Имот, находящ се в ж.к. “Еленово” на ул. “Атон”, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 2 от Схема № 1 с площ 20.00 кв. м., за плодове и зеленчуци, за срок от 3 /три/ години. Първоначална месечна цена 59.22 лв. (петдесет и девет лева и двадесет и две стотинки) - без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

2. Имот, находящ се в района на ЗМК, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 2 от Схема № 2 с площ 24.00 кв. м., за плодове и зеленчуци, за срок от 3 /три/ години. Първоначална месечна цена 65.94 лв. (шестдесет и пет лева и деветдесет и четири стотинки ) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

3. Имот, находящ се в района на ЗМК, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 3 от Схема № 2 с площ 24.00 кв. м., за услуги, за срок от 3 /три/ години. Първоначална месечна цена 65.94 лв. (шестдесет и пет лева и деветдесет и четири стотинки ) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

4. Имот, находящ се в ж.к.. “Еленово 1”, УПИ І, кв. 40, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 2 от Схема № 3 с площ 30.00 кв. м., за търговска дейност, за срок до реализирането на озеленяването и мероприятието за имота, но не по-дълъг от 3 /три/ години. Първоначална месечна цена 76.02 лв. (седемдесет и шест лева и две стотинки)– без ДДС – Депозитна вноска 500 (петстотин) лева.

5. Имот, находящ се на ул. “Полковник Дрангов“ и пл. “Свобода”, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 2 от схема № 5 с площ 2.50 кв. м., за вестници и списания, за срок от 3 /три/ години. Първоначална месечна цена 22.19 (двадесет и два лева и деветнадесет стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

6. Имот, находящ се на ул.”14-ти полк” на автобусна спирка ЗМК, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект Петно № 1от Схема № 6 с площ 2.50 кв. м., за вестници и списания, за срок от 3 /три/ години. Първоначална месечна цена 22.19 лв. (двадесет и два лева и деветнадесет стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

7. Имот, находащ се в ж. к. “Ален мак”, УПИ XXVІ, кв.21, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект Петно № 2 от Схема № 8 с площ 4.00 кв. м., за вестници и списания, за срок до реализиране на мероприятие по застроителния план на ж.к. “Ален мак”, но не по-дълъг от 3 /три/ години.Първоначална месечна цена 27.02 лв. (двадесет и седем лева и две стотинки ) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

8. Имот, находящ се в района на МБАЛ, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 2 от схема № 5 с площ 2.00 кв. м., за вестници и списания, за срок до одобрение и влизане в сила на новия ПУП за болничният комплекс, но не по-дълъг от 3 /три/ години. Първоначална месечна цена 20.58 лв. (двадесет лева петдесет и осем стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

9. Имот, находящ се на ул. “Владо Черноземски”, кв. 118 - между жилищните блокове, съгласно одобрена схема от Главния архитект за разполагане на преместваем обект, Петно № 9 от схема № 3 с площ 8.00 кв. м., за продажба на храна за декоративни рибки, за срок от 5 /пет/ години. Първоначална месечна цена 51.66 лв.(петдесет и един лев и шестдесет и шест стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

10. Имот, находящ се на ул. “Александър Стамболийски” – до “Гробищен парк”, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 1 от схема № 2 с площ 6.00 кв. м., за цветя, за срок от 5 /пет/ години. Първоначална месечна цена 32.34 лв. (тридесет и два лева и тридесет и четири стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

11. Имот, находащ се на ул. “Радовиш”, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект Петно № 5А от Схема № 3 с площ 6.00 кв. м., за услуги - за хора с увреждания, за срок от 5 /пет/ години. Първоначална месечна цена 16.17 лв. (шестнадесет лева и седемнадесет стотинки ) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

12. Имот – мера, публична общинска собственост, находяща се в имот №0000273 в землището на с.Селище, махала “Гуйначка” на площ от 400 кв. м., за поставяне на базова станция, за срок от 5 /пет/ години. Първоначална месечна цена 697.62 лв. (шестстотин деветдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 500 (петстотин) лева.

13. Имот, находящ се в ж. к. “Запад” до бензиностанция “Лукойл”, съгласно одобрена схема от Главния архитект за разполагане на преместваем обект, Петно №13 от Схема № 6 с площ 8.00 кв. м., за кафе и закуски, за срок от 5 /пет/ години. Първоначална месечна цена 37.38 лв. (тридесет и седем лева тридесет и осем стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 200.00 (двеста ) лева.

14. Имот, находящ се на ул. “Генерал Тодоров” под ІІІ – то ОУ, съгласно одобрена схема от Главния архитект за разполагане на преместваем обект, Петно № 6 от Схема № 1 с площ 6.00 кв. м., за кафе, за срок от 5 /пет/ години. Първоначална месечна цена 32.34 лв. (тридесет и два лева и тридесет и четири стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 200.00 (двеста ) лева.

15. Имот, находящ се на ул. “Илинден” в района на Езикова и Математическа гимназия, съгласно одобрена схема от Главния архитект за разполагане на преместваем обект, Петно № 3 от Схема № 6 с площ 8.00 кв. м., за кафе и закуски, за срок от 5 /пет/ години. Първоначална месечна цена 37.38 лв. (тридесет и седем лева и тридесет и осем стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 200.00 (двеста ) лева.

16. Имот, находящ се на бул. “Св. св. Кирил и Методий” на пресечката с ул.“Илинден”, съгласно одобрена схема от Главния архитект за разполагане на преместваем обект, Петно № 8 от Схема № 2 с площ 6.00 кв. м., за цветя, за срок от 5 /пет/ години. Първоначална месечна цена 32.34 лв. (тридесет и два лева и тридесет и четири стотинки ) – без ДДС. Депозитна вноска 200.00 (двеста ) лева.

17. Имот, находящ се в ж. к.“Струмско – център”, кв. 28 на ул. “Кавала”, съгласно одобрена схема от Главния архитект за разполагане на преместваем обект, Петно № 1 от Схема № 1 с площ 6.00 кв. м., за промишлени стоки, за хора с неравностойно положение, за срок от 5 /пет/ години. Първоначална месечна цена 16.17 лв. ( шестнадесет лева и седемнадесет стотинки ) – без ДДС. Депозитна вноска 200.00 (двеста ) лева.

18. Имот, находящ се на ул. “Стефан Стамболов” до ЦДГ №1, кв. 28, съгласно одобрена схема от Главния архитект за разполагане на преместваем обект, Петно № 1 от Схема № 1 с площ 9.00 кв. м., за цветя, за срок от 5 /пет/ години. Първоначална месечна цена 54.88 лв. ( петдесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки ) – без ДДС. Депозитна вноска 500.00 (петстотин) лева.

19. Имот, находящ се на ул. “Тодор Александров” срещу магазин “Билла”, съгласно одобрена схема от Главния архитект за разполагане на преместваем обект, Петно № 2 от Схема № 1 с площ 2.00 кв. м., за вестници и списания, за срок от 5 /пет/ години. Първоначална месечна цена 50.40 лв. (петдесет лева и четиридесет стотинки ) – без ДДС. Депозитна вноска 200.00 (двеста) лева.

ІІ. В случаите, че по т. 11 и т. 17 не се явят кандидати със загуба на трудоспособност от 71% до 90% - ІІ - ра група и от 91% до 100% - І – ва група, за същите могат да кандидатстват и допуснати до участие и лица със загуба на трудоспособност от ІІІ – та група.

А в случай, че не се явят и лица с ІІІ–та група инвалидност, петната по горните точки се обявяват за участници по общия ред .

По т. 11 и т. 17 за участниците от ІІІ–та група и тези на общо основание първоначалната месечна наемна цена да се счита с 50 % увеличена от обявената.В случай, че търга не се проведе, повторния търг ще се състои на 27.04.2011 г. от 14.00 ч. в зала 101 на Общината.


III. Условия за провеждане на търга


  1. Тръжната документация се закупува от стая 320 на общината в периода от 01.04.2011 г.до 12 ч. на 11.04.2011 г., а за повторния търг от 14.04.2011 г. до 12.00 часа на 21.04.2011 г.

  2. Таксата за закупуване на тръжната документация в размер на 40.00 лв.- без ДДС се заплаща в брой в касата на Общината.

  3. Депозитната вноска за участие в търга, следва да постъпи по банкова сметка ВG 71 SOMB 91303313725301, BIG код на Общинска банка” АД – клон Благоевград: SOMBBGSF до 16.00 часа на 12.04.2011 г., а за повторния търг – до 16.00 часа на 26.04.2011 г.


Настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник, да се обяви на информационното табло на входа на общината и на сайта на Община Благоевград.


КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ

Кмет на Община Благоевград

Свързани:

Запове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г iconПротоко л
Заповед №1348/15. 11. 2011г на Кмета на Oбщина Благоевград, Заповед №1478/28. 12. 2011г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Запове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г iconПротоко л
Заповед №1348/15. 11. 2011г на Кмета на Oбщина Благоевград, Заповед №1478/28. 12. 2011г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Запове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г iconПротоко л
Днес, 06. 03. 2012г., в изпълнение на Заповед №1348/15. 11. 2011г на Кмета на Oбщина Благоевград и Заповед №1478/28. 12. 2011г на...
Запове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г iconПротоко л
Днес 07. 02. 2012г., в изпълнение на Заповед №1348/15. 11. 2011г на Кмета на Oбщина Благоевград и Заповед №1478/28. 12. 2011г на...
Запове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г iconПротоко л
Днес, 14. 02. 2012г., в изпълнение на Заповед №1348/15. 11. 2011г на Кмета на Oбщина Благоевград и Заповед №1478/28. 12. 2011г на...
Запове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г iconПротоко л
Днес 10. 01. 2012г., в изпълнение на Заповед №1348/15. 11. 2011г на Кмета на Oбщина Благоевград и Заповед №1478/28. 12. 2011г на...
Запове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г iconПротоко л
Днес 24. 01. 2012г., в изпълнение на Заповед №1348/15. 11. 2011г на Кмета на Oбщина Благоевград и Заповед №1478/28. 12. 2011г на...
Запове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г iconПротоко л
Днес, 13. 03. 2012г., в изпълнение на Заповед №1348/15. 11. 2011г на Кмета на Oбщина Благоевград и Заповед №1478/28. 12. 2011г на...
Запове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г iconПротоко л
Днес 31. 01. 2012г., в изпълнение на Заповед №1348/15. 11. 2011г на Кмета на Oбщина Благоевград и Заповед №1478/28. 12. 2011г на...
Запове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г iconПротоко л
Днес, 28. 02. 2012г., в изпълнение на Заповед №1348/15. 11. 2011г на Кмета на Oбщина Благоевград и Заповед №1478/28. 12. 2011г на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом