Становищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси
ИмеСтановищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер82.13 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.nccedi.government.bg/upload/docs/CIN_BAN_G.Mihova.doc
С Т А Н О В И Щ Е


относно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите

в българското общество


Общи, оперативни и методологични въпроси


Работата по Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество е отговорна, многостранна и комплексна. Необходимо е навременно да бъде уточнено дали тя се отнася до обновяване на програмата от 1999 г., в който случай трябва да се изяснят не само позициите й и направленията на осъществяване, но и постигнатата ефективност. При това, и ако става въпрос за нова програма, анализ на дейностите и механизмите на първата е необходим с оглед на по-успешния избор на приоритетите, механизмите, политиките и бъдещите действия. Това се отнася както до мащаба на програмата, така и до дейностите на ведомствата и местното самоуправление.

Наличието на компетентни становища от съответните институции и организации е естествен път за ориентация на приоритетите и насоките на Програмата, но още по-голяма компетентност и отговорност се изисква при интегрирането им. Тя обаче е необходима, така че да няма повторения, противоречия и дезориентираност при определяне на дейностите и още повече – на отговорностите, възложени на отделни изпълнителски единици и финансираните проекти. Би следвало още на този етап да се реши въпросът за подхода на това интегриране и компетентния субект за постигането им.

Друг предварителен въпрос е за разграничаване на съдържанието на Програмата.

От материалите на т. нар. „Предварителен проект към 18.11.2008 г.” личи твърде голямата разнородност между разделите и разпиляност вътре в разделите, а именно: в едни се дават отчети за състоянието през минали периоди, в други – намеренията с общи оценки за разходите и дефиниране на цели по подобие на проекти за финансиране, в трети – списък на предстоящи дейности.

Би следвало да се направи разграничение между елементите на Програмата, План за действие по тази програма и на съответни конкретни проекти, анализи или прогнози. Самите искания за становища, отправени към отделни институции, би могло да настояват за това с оглед на улеснения при комплектуване на предложенията и целенасочеността на Програмата.

Най-важният недоизяснен въпрос проличава още от наименованието на Програмата. Интеграцията „в”(„към” или „с”) българското общество или към това на страната не са еднозначни понятия. Това поражда и подозрения за асимилация, както личи от публикации на ромски автори. Съществуват мнения и за необходимостта от интеграция вътре в ромското общество и за неговата диференцираност, проличаваща от самото групово наименование „роми”, което се отнася за част от циганската малцинствена общност. Важен момент е Програмата да бъде осмислена в това отношение с участието на лица от тази нееднаква общност, чиято принадлежност предполага по-дълбоко познаване на проблемите и защита на позициите й. В качеството си на документ за стратегия Програмата – общо и по отделни направления, трябва да се надстройва върху действащите стратегически документи, където ромската общност има своето място в контекста на определените цели – повишаване на образованието, качеството на човешките ресурси, доходите и заетостта и т. нат.


Демографският проблем, демографското поведение и култура


Демографският проблем е безспорен приоритет в развитието и Програмата не е лишена и в сегашния й вариант от неговото присъствие в явен вид или съпътстващ елемент в другите приоритети. Разделът по демографската проблематика също трябва да е съобразен със Стратегията за демографското развитие (2006-2020) на страната. Приоритетната насоченост в Програмата следва да отразява стратегическата цел – осъществяване на условия за устойчиво развитие на числеността и качественото възпроизводство на населението при постепенно стабилизиране на неговия прираст. Известно е, че той от едно десетилетие вече е отрицателен и че това се дължи, за разлика от повечето страни от ЕС, на повишената смъртност и големите емиграционни потоци. Това засяга своеобразно и силно ромската общност , все още недоизживяла т. нар. демографски преход. Сред нея смъртността е най-висока, включително в детската възраст и проличава много ясно от възрастовата структура на населението и средната продължителност на живота. Тези признаци биха били много по-близки до общите характеристики за страната при равни възможности за социални и икономически позиции. Сами по себе си те подсказват неравностойните социални и икономически условия за възпроизводството на ромското население, което вече предполага необходимостта от интегриране на демографските компоненти с приоритетите в областта на социалната политика, заетостта и предприемаческата дейност, здравеопазването, битовите и жилищни условия, образованието и професионалната подготовка.

Сериозен момент е емиграцията и териториалното разположение на ромското население, имащо принос за предпазване на много райони от обезлюдяване и лишаване от работна сила.

Приоритетно направление следва да се смята не само повишаването на общото и специално институционално образование и грамотността, но и общата образованост, която включва знания, свързани с демографските процеси, репродуктивното поведение, половата култура и планиране на семейството и др., имащи отношение към ранната брачност и юношеската бременност, високата детска смъртност и честотата на ражданията, здравното състояние и майчината смъртност сред ромските жени.

Добре дефинираните приоритети и тяхното обвързване, както личи от споменатия Проект, предполагат система от показатели за оценка на постигнатото в политиките и ефективността на предприеманите мерки. Тази система не може да се получи от сбора на отделни показатели в разделите на Програмата. При това те са различно наименовани, в различен мащаб като относителни числа и нееднакво интерпретирани. Необходими при набелязване на целите на Програмата, за нейния мониторинг и съставяне на проектите, са както официалните статистически данни, така и специално придобити такива от целево организирани здравни и социално-демографски изследвания и достоверни оценки. Класификацията на показателите трябва да е единна, а тяхното познавателно значение – добре изяснено. Това означава, че тези показатели, съобразени и с практиката на ЕС, трябва да бъдат разработени и въведени в система от съответни специалисти в областта на статистическата методология и в съответствие с разновидностите на единиците на наблюдение и характера на политиките с критериални оценки (за жилищна и битова задоволеност, хранене, здравословно състояние, репродуктивно и социално поведение, за спазване на обществения ред и законност и проявите на домашно и междукланово насилие и т. нат.).

Такава система от показатели и научно разработвани социални и демографски прогнози е и средство за отстраняване на грешни и аматьорски представи за развитието на населението, водещи до ксенофобски настроения и преувеличения относно етно-демографската структура.

Действия, политики и мерки


Задача на Плана за действие, произтичащ от Програмата, е да дефинира политиките и уточни практиките по осъществяване на стратегическите цели на развитието, в контекста на което ромската общност е част, а не отделна единица или сегрегиран обект на политиката на догонване. Интеграцията на ромите следва да се разбира като съвместно развитие на процеса на издигане качеството на начина на живот, на човешкия капитал и съответно на работната сила, на знанията и производствения опит, на личността в правото си на самостоятелен избор при равни възможности. От тези позиции една от сериозните дейности е да се изучава непрекъснато състоянието на ромската общност при съпоставяне с общите тенденции на населението на страната и другите общности в тяхното национално единство. В тази връзка :

- Необходима е ретроспективна оценка и реална диагностика относно демографското поведение – репродуктивна и емиграционна склонност и потенциал, на ранната брачност и раждаемост, за общата и възрастово-половата заболеваемост и смъртност, включително детската, майчината и свърхсмъртността сред младите възрастови групи на мъжете.

- Целесъобразно е да се разширяват статистическите наблюдения на официалния статистически орган, както и на проучванията на компетентните научни звена и неправителствени организации относно: разрастването на неграмотността; равнището на сексуалната култура и поведение; жизнения стандарт и трудовата нагласа и способност на младото поколение; неговата нагласа към модернизиращия се свят и начин на живот; емиграция и др.

- С оглед на постигане на диагностичните цели и адекватно формулиране на политиките следва да се осигури високо равнище на научно-изследователската и образователната дейност. Нужна е подготовка на специализирани млади изследователи и организатори по отделни направления на дейностите, по мониторинга на Програмата и прогнозиране, включително на демографското развитие и неговите последици за стандарта на живота, пазара на труда, разпределението на ресурсите и отговорностите по обезпечаване на поколенията.

- Освен образователните програми на официалните институции и заведения от детска възраст до университетско равнище и научни степени и звания, е необходимо в съответствие с Програмата, да се развиват дейности за повишаване на общата образованост на лицата от ромската общност (както и общо на населението), включително със знания за демографското състояние, перспективи и развитие, и за характера и последиците от демографското поведение. Значение има повишаването на демографската култура на лицата от всички възрасти в условията на приемственост или несъгласие между поколенията. По-специално внимание към младите и репродуктивни контингенти се налага предвид незадоволителната училищна посещаемост и отсъствието на специализирани предмети по демография и полово възпитание, при това диференцирани по възрасти.


Политики и мерки


На задачите на Плана в действие отговарят съответни политики, върху които отделните ведомства, органи на самоуправлението и организации имат известен поглед. Те могат да бъдат включени като част от разделите на Програмата, но по същество изискват по-широка интерпретация и обвързване. Това е от особено значение за определяне на конкретните мерки и съответни проекти и би трябвало да стане със самостоятелна разработка.

Що се отнася до раздела за Демографските проблеми, демографското поведение и култура, тук могат да се отбележат политики от характера на :

- Повишаване на сексуалната култура на младите роми и подготовката им за

съвместен живот.

- Запознаване с предимствата на семейното планиране и съхраняване на репродуктивните възможности и здраве.

- Предотвратяване на последиците от липса на хигиенни навици, ранните бракове и раждания.

- Намаляване на равнището на детската смъртност и абортност.

- Преодоляване на високата заболеваемост и смъртност.

- Повишаване качеството на отглеждане и възпитание на децата и възпроизводството на човешкия капитал.

- Подобряване на условията за живот и трудово натоварване на възрастните хора.

- Предотвратяване на насилието в обществена и домашна среда и условията за престъпност.

- Стимулиране на изследователската дейност по проблемите на ромската общност и интеграция; подготовка и мотивиране на млади изследователи, включително от ромската общност.

Като непосредствени мерки и дейности на първо място са :

- Провеждане на научна конференция „Етно-демографско развитие на българските земи”, 2009 г., организатори – ЦИН при БАН, НССЕД и др.

- Постоянно действащ семинар за млади изследователи (постдокторанти и докторанти) по интеграция на етническите общности в българското общество.

- Финансиране на издателска дейност с тематика относно интеграцията на ромите в българското общество – монографии, тематични сборници, специализирани броеве на научни списания.

- Приемане на целева подпрограма за развитие на изследователската дейност с проблематика, свързана с равноправното интегриране на ромите в българското общество като част от програмата за развитие на човешките ресурси, за преодоляване на дискриминацията по етническа принадлежност.

- Изследване на престъпността сред малолетни и непълнолетни.

- Подготовка и изпълнение на масмедийни програми с интерпретация на етно-демографските процеси и демографския преход на ромското население - предпоставки на интеграцията.

- Комуникация и съдействие в дейностите на неправителствени организации на ромското население или на такива, които се занимават с проблеми от етнически характер и интеграция на ромите.


***


Като единствено научно звено в страната по проблемите на демографията Центърът за изследване на населението има капацитет, опит и възможност да съдейства за осъществяване на задачите от областта на демографията, имащи приоритетно място в Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.


Свързани:

Становищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси iconРамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение
Образователната интеграция е важна предпоставка за цялостния процес на модернизация на ромската общност и в голяма степен определя...
Становищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси iconПроект за Решение на мс за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход в българското общество, внесен от
Относно проект за Решение на мс за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход...
Становищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси iconЗа дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1
Общината за осъществяване и реализация на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, както и...
Становищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси iconПрограма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.)
Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.)
Становищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси iconНастоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в
Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Здравната стратегия за лица в неравностойно...
Становищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси iconЦентър за междуетнически диалог и толерантност "амалипе", велико търново
Запазването и обновяването на ромската култура е неотменима и съществена част от процеса на интегриране на ромите в българското общество....
Становищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси iconОтчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г
С решение №767 от заседание на общински съвет – Пещера, проведено на 19. 09. 2011 г е приета Общинската програма за интегриране на...
Становищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси iconОтчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21
Анализ на документи на национално и местно ниво в България, отразяващи политики на интеграция на ромите в българското общество в...
Становищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси iconСоциалната интеграция на ромите и бъдещето на българското общество
Сащ. Безпокойство по повод на интеграцията на групата изразяват нато и Европейската общност и свързват проблема с интегрирането на...
Становищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом