Решение за откриване на процедурата
ИмеРешение за откриване на процедурата
страница9/10
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер1.07 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.gdin.bg/Documents/Документация-ГДИН-Интернет.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

гр. ................................. ДЕКЛАРАТОР: .............................


Дата: .............................


Образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане на условията в проекта на договор

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Подписаният/та,…………….................................................................…………………….,

в качеството си на ……………………………………………..……………………….……

(ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, управител, член на СД, член на УС и т.н)

в ……......................................................................................................................................…,

(изписва се точно наименованието на участника-ФЛ/ЮЛ)

със седалище и адрес на управление ................................................................, регистриран по ф.д. № ……………/…………..г. по описа на …………………..съд, ЕИК/БУЛСТАТ …………………….., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:……………………………………………………………………….…….....……..


Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознати сме със съдържанието на проекта на договор, приложен в документацията за участие в посочената по-горе процедура за възлагане на обществена поръчка и приемаме безусловно записаните в клаузите му условия.


Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


Дата: ………………2012 г. ДЕКЛАРАТОР:…………………..


Проект!


Д О Г О В О Р


Днес,...................................год., в гр.София, между:

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към министъра на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, представлявано от Митко Димитров – главен директор, и Вихрен Борисов – за главен счетоводител, БУЛСТАТ 129010029, ИН № BG129010029, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

“...........................“, със седалище и адрес на управление:.........................................., представлявано от ......................-....................., ЕИК .............................., регистрирано по ф.д. № ......................по описа на ...................................съд, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП, въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на зимно униформено облекло за нуждите н ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби” и Решение № ……………….. г. на главния директор на ГД ”ИН” за определяне на изпълнител,

се сключи настоящият договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави зимно униформено облекло, в т.ч.:

  • Зимни специални костюми: 1 215 комплекта;

  • Зимна шапка: 550 броя;

  • Пуловер с дълъг ръкав с пагони: 750 броя;

  • Кожени куртки: 703 броя;

  • Кожени ръкавици: 710 чифта, за нуждите на ГД “Изпълнение на наказанията“, наричани по-нататък „СТОКАТА“.

(2) Количеството, обмерните данни и качеството на СТОКАТА са посочени в Спецификации (Приложения от № 1 до № 5), представляващи неразделна част от договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя СТОКАТА франко мястото на изпълнение по чл.1, ал.4 от настоящия договор.

(4) Място на изпълнение на доставката е Централен склад на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на адрес: гр. София 1309, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 21.


II. СРОКОВЕ

Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
(2) Срокът на изпълнение на договора е до ........ /................../ дни от датата на сключване на договора.

(3) Доставките на СТОКАТА ще се извършват периодично, след заявки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или посочени от него длъжностни лица.


III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на доставката по договора е в размер на ..............лв. /............................................ лева/ с вкл. ДДС, която включва всички разходи, необходими за цялостното и качествено изпълнение на предмета на този договор, включително цената за разходи франко мястото на изпълнение по чл. 1, ал. 4 от договора, опаковка, митнически такси, данъци и други разходи, които биха възникнали в процеса на доставката.

(2) Единичната цена за всяка една от СТОКИТЕ е посочена в Приложения от № 1 до № 5 и включва ДДС и включва всички разходи, необходими за цялостното и качествено изпълнение на предмета на този договор.

  1. Единичните цени и общата стойност по ал. 1 и ал. 2 са окончателни и не подлежат на преразглеждане за срока на договора.

Чл. 4. Начин на плащане: плащането на заявените количества СТОКИ се извършва по банков път, с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в български лева, в срок до 30 (тридесет) дни от представянето на фактура, приемно-предавателен протокол и всички придружаващи доставката документи.


Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

Банка: ………………………………

IBAN: …………………………….…

BIC: …………………………………...

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск срещу съответната цена СТОКАТА съгласно чл.1 в срока по чл. 2, ал. 2 от договора;

2. да съхранява СТОКАТА при подходящи условия до предаването й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. да осигури за своя сметка транспорта на СТОКАТА до местоизпълнението;

4. при заявка от страна на Възложителя да изработва извънстандартни размери облекла в 15-дневен срок след датата на заявка.

5. да поставя маркировка и етикети върху готовите изделия съгласно изискванията на техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6. да доставя стоката в съответните индивидуални и общи опаковки съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7. да доставя зимно униформено облекло, изработено в пълно съответствие с изискванията на техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. да замени СТОКАТА с нова при извършена рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да иска приемане на доставката от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице;

2. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършената доставка съгласно раздел III от договора.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

2. да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на установеното работно време доставената съгласно чл. 1 и чл. 2 от договора СТОКА;

3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършена съгласно чл.1 и чл. 2 от договора доставка.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката съгласно чл.1 и чл.2 от договора;

2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по чл.1 и чл. 2 от договора, да откаже приемането на част или цялото количество, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора;

3. във всеки момент от действието на договора да извърши проверка относно качеството и на доставяните стоки и стадия на изпълнение на доставката, без да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


VI. ПРИЕМАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.9. (1) Предаването и съответното приемане на СТОКАТА се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2) За дата на доставката се счита датата на приемо-предавателния протокол. От този момент рискът от случайното погиване или повреждане на СТОКАТА преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При предаване на СТОКАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол, фактура и сертификат за качество и произход за всяка доставена партида.

Чл. 10. (1) Рекламации по количеството на СТОКАТА могат да се правят през целия срок на действие на договора.

(2) Рекламации относно качеството на СТОКАТА могат се правят в срок от ....................... месеца от датата на доставката.

(3) Рекламации се предявяват с писмено искане до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва номера на договора, точното количество на полученото, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(4) В 5-дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори писмено и конкретно за направената рекламация.

(5) При рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в .........-дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне договореното.

Чл. 11. В случай на рекламация по чл. 10, ал. 2 от договора и възникване на спор между страните по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната СТОКА в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

Чл. 12. При уважено искане за рекламация всички разходи за транспорт и престой по връщането и заменянето на СТОКАТА са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


VII. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 13. (1) При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % на ден от стойността конкретната доставка.

(2) За забава не се счита период през който на местно или национално ниво са налични форсмажорни обстоятелства, водещи до невъзможност за осигуряване суровини и материали, или доставка на готова продукция.

Чл. 14. При забава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху стойността на всяка фактура до деня на плащането.

Чл. 15. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

Чл. 16. (1) При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % ( три процента) от стойността му, без ДДС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви в срок до 10 /десет/ работни дни след писмено искане при изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение при неизпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.


VШ. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 17. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица.

(2) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

- датата на приемането - при изпращане по факс.

(3) 3а валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

За Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”: гр. София 1309, бул. „Ген. Н. Столетов” №21, IBAN - BG83STSA93003369765210, BIC:STSABGSF към "Банка ДСК"ЕАД, клон Столетов.

За“.........................: гр..........................., IBAN..........................., BIC..........................към „..................................”.

(4) При промяна на данните по чл. 17, ал. 3 съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.


IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Настоящият договор се прекратява:

  • с изтичане на неговия срок;

  • при обективна невъзможност;

  • с доставяне и плащане на договорените по вид и количество СТОКИ;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на доставката или замяната СТОКА с повече от 30 дни.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез 15-дневно писмено предизвестие, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго задължение по договора.


X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.19. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване съгласно българското законодателство.

Чл. 20. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от договора.

Чл. 21. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.


При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи;

1) банкова/ парична гаранция..............................;

2) удостоверение/я изх. № №......................... от Агенцията по вписванията;

3) удостоверение изх. №.................... от НАП – ТД –......................;

4) удостоверение изх. № ...................от община .................................;

5) свидетелство за съдимост н а.....................................................

6) други ..........................................................................................

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА

ГД „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”:

...............................................................

МИТКО ДИМИТРОВ


ЗА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:


............................................................

ВИХРЕН БОРИСОВ


........................................................


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом