Решение за откриване на процедурата
ИмеРешение за откриване на процедурата
страница8/10
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер1.07 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.gdin.bg/Documents/Документация-ГДИН-Интернет.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника )

представлявано от .......................................................................................................................,

с адрес на управление: гр. .............................., ул. ...................................................................., №............................., и адрес за кореспонденция: …..…...........................................................,

регистриран по Ф.д. № ……...../..................г. по описа на ....................................................... съд, Булстат: .........................................................., ЕИК .........................................................., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ………….

……………………………………………………………………………………………………


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

 1. Общата стойност на нашата оферта възлиза на: …………….. /словом ................................./ лв. без ДДС или ………………………./словом ................................./ лв. с ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката (транспортни разходи франко мястото на изпълнение, опаковка, митнически такси, данъци и други разходи, които биха възникнали в процеса на доставката).

 1. Предложените от нас единични цени за отделните артикули са както следва:Арт. №

Наименование

Количество

брой/комплект/чифт

Ед.цена без ДДС в лв.

Ед.цена

с ДДС

в лв.

Обща стойност без ДДС в лв.

Обща стойност

с ДДС в лв.

1
...............

2
..................

3
...............

4
...............

5
...............

Общата стойност на нашата оферта възлиза на:
(Забележка: При попълване на таблицата да се спазва следното:

 1. Наименованието и количеството на артикулите са съобразно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

 2. Единична цена: посочва се предложената от участника единична цена за артикула, без и с вкл. ДДС и всички разходи за изпълнение на поръчката.

 3. Обща стойност: посочва се произведението от количество и единична цена,без и с вкл. ДДС и всички разходи за изпълнение на поръчката.)


3. Предложените от нас единични цени и общата цена са окончателни и не подлежат на промяна за срока на договора.

4. Декларираме, че при констатиране на несъответствия (аритметични грешки) между количеството, предложените единични и обща цена, изразявам/е съгласие същите да бъдат отстранени при спазване на следните правила:

- При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

- При условие, че оферираната цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството, за вярна се приема единичната цена, като общата съответно се коригира. В случай, че бъде открито такова несъответствие, приемам/е предложената от нас/мен обща цена да бъде приведена в съответствие с единичните цени на предложението и обявените от възложителя количества.

5. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с 20 % по-благоприятна от средната цена на останалите оферти, ще трябва да докаже как е постигнал тази цена съгласно чл. 70 от ЗОП.


Дата: ......................... ПОДПИС и ПЕЧАТ: ....................

...........................................................

/име и фамилия/

............................................................

/длъжност на представляващия участника/


Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП


Долуподписаният/та …………………………………………………………………………………..

(собствено, бащино и фамилно име)

с лична карта № ……………………., издадена на …………………..от МВР гр…………………. в качеството си на ……………………………………………………………………………………,

(длъжност)

на …………………………………………………………, със седалище и адрес на управление:

(посочете наименованието на участника)

гр. ………………………………….…………, регистриран по ф.д. № ……………/…………..г. по описа на …………………..съд, ЕИК/БУЛСТАТ …………………….., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

…………………………………………………………………………………………….....……..


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 -260 от Наказателния кодекс;

б) за подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;

в) за участие в организирана престъпна група по чл.321-321а от Наказателния кодекс;

г) за престъпление против собствеността по чл.194 -217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник .................................................................(посочете фирмата на участника) :

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобни процедури, съгласно националните му закони и подзаконови актове.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


Дата: ………………2012 г. ДЕКЛАРАТОР:…………………..


Забележка: Чуждестранните физически и юридически лица удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП съгласно законодателството на държавата, в която са установени.


образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал. 2, т.1, т.2, т.2а, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП


Долуподписаният/та …………………………………………………………………………………..

(собствено, бащино и фамилно име)

с лична карта № ……………………., издадена на …………………..от МВР гр…………………. в качеството си на ……………………………………………………………………………………,

(посочва се качеството на законния представител-управител, изпълнителен директор и т.н.)

на ………………………………………………….…………, със седалище и адрес на управление:

(посочете наименованието на участника и правно-организационната му форма)

гр. ………………………………….…………, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК …………………….., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ...................................................................................................”,

(наименование на поръчката)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


 1. Представляваният от мен участник .............................................................(посочете наименованието на участника) :

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобни процедури, съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

2. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, /има парични задължения, за които е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1(невярното се зачертава)/, няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

3. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

4. Не съм осъждан за виновно неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

5. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


Дата: ………………2012 г. ДЕКЛАРАТОР:…………………..

образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от ЗОП


Долуподписаният/та …………………………………………………………………………………..

(собствено, бащино и фамилно име)

с лична карта № ……………………., издадена на …………………..от МВР гр…………………. в качеството си на ……………………………………………………………………………………,

(посочва се качеството на законния представител-управител, изпълнителен директор и т.н.)

на ………………………………………………….…………, със седалище и адрес на управление:

(посочете наименованието на участника и правно-организационната му форма)

гр. ………………………………….…………, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК …………………….., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ...................................................................................................”,

(наименование на поръчката)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


 1. Не съм свързано лице по смисъла на т. 23а на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

 2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: …………….2012 г. ДЕКЛАРАТОР:…………………


Образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният/та,…………....................................................................…………….…..,

в качеството си на …………………………………………………………………………......

(ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, управител, член на СД, член на УС и т.н)

в ...................................………………………………………………………………………..…

(изписва се точно наименованието на участника-ФЛ/ЮЛ),

със седалище и адрес на управление ...................................................................................., регистриран по ф.д. № ……………/…………..г. по описа на …………………..съд, ЕИК/БУЛСТАТ …………………….., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………


ДЕКЛАРИРАМ, че:


 1. Давам съгласие представляваното от мен .........................................................

......................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

да участва като подизпълнител на участника ………………. (изписва се наименованието на участника, на който дружеството е подизпълнител), ако същия бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ………………………………………………………………………………………………….”.

 1. Делът ни на участие в изпълнението на обществената поръчка е .............% (…………..) от общата стойност на поръчката.

 2. Видовете и обема дейности, които ще изпълнявам като подизпълнител са: …………………………………………………………………………………………………………………………………(наименование, изброяват се дейностите и обема).

 3. Представляваното от мен дружество не участва в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………2012 г. ДЕКЛАРАТОР:…………………..

С П И С Ъ К – Д Е К Л А Р А Ц И Я

на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години


Долуподписаният/ната ….……..……….....………...........................……............................…,

в качеството ми на ...........................................................................................................................

(посочете длъжността)

в.........................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:………………………………………………………………………………................…,

декларирам, че през последните три години ………………………………………………..…..

(посочете наименованието на участника)

е извършил дейностите, посочени в следния списък:№ по ред

Дата на сключване и срок на действие на договора

Стойност на договора

(в лева с ДДС)

Контрагент (Купувач)

(наименование, адрес и телефон)

Предмет/описание на извършваните дейности

1.

2.

... и т.н.Прилагам ........................ (..............) броя препоръки за добро изпълнение, съдържащи и информация за доставка на .................................., при изпълнението на горепосочените договори.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом