Решение за откриване на процедурата
ИмеРешение за откриване на процедурата
страница7/10
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер1.07 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.gdin.bg/Documents/Документация-ГДИН-Интернет.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

/ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА/


Аз, долуподписаният ........................................................................................................., в качеството си на ............................................ на ......................................................................., (представляващ) (наименование на участника)

с настоящото представям следното техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура, с предмет:..........................................

………………………………………………………………………………….………………….,


I. Декларираме, че:

1. Предлаганите от нас........................ (участник), и при определянето ни за изпълнител и сключване на договор, през цялото му времетраене, ще доставяме.........................., които са произведени от .............................. (посочва се производителя на готовото изделие):

2. Приемаме мястото на доставка, посочено в документацията за участие, а именно: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Централен склад на ГДИН, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21.

3. Приемаме плащането да бъде в срок до 30 (тридесет) дни от датата на всяка конкретна доставка, по банков път, в български лева след представяне на документи по реда на договора за възлагане.

4. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е до ……….. (………….) дни от датата на сключване на договора.

5. През цялото времетраене на договора, ще доставяме облекла и ръкавици, произведена от един производител, с една търговска марка и параметри.

7. Ако бъдем определени за изпълнител, при изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени образците.

8. Сме съгласни в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

  1. Ще изпълняваме индивидуални поръчки по извънстандартни размери при заявка от страна на Възложителя в ……… -дневен срок /максимален срок от 15 дни/ след датата на заявката.

10. Приемаме рекламации по количеството на стоките да се правят през целия срок на действие на договора.

11. Приемаме рекламации относно качеството на стоките да се правят в срок от ....................... месеца /не по-малко от 36 месеца/ от датата на доставката.

12. При рекламация се задължаваме в ......... -дневен срок /максимален срок от 20 дни/ от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да доставим на мястото на доставяне договореното.

13. Гаранционният срок на изделията е както следва:

13.1. не по-малък от …………. /36 месеца/ от датата на получаване в складовете на Възложителя;

13.2. не по-малък от ………….. /24 месеца/ от датата на въвеждане в експлоатация за изделията от текстил и трикотаж;

13.3. не по-малък от ……………. /36 месеца/ от датата на въвеждане в експлоатация за изделията от кожа.

II. Представяме ................................ броя/комплекта/чифта образци на изделието(та)..................., в ръст – размер: .............................., придружени от образци на:.................................................................................................................


Прилагаме следните доказателства за съответствие на образците на ..................... с изискванията на възложителя, както следва:

1. За готовото изделие .......................................:

1.1. Декларация от ......................., удостоверяваща производителя на образците и вида на изделието което ще се доставя и неговата характеристика съгласно чл.4, т.1 и 4 от Закона за защита на потребителите

1.2. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1,2:2006, издадена от..............., че изделието........................ отговаря на .........................................................................................

1.3. Технологичната карта за производство на изделията........................................

1.4. Протокол (и) в оригинал (№/дата) от изпитване на ................................, издадени на името на .......................за ................................от акредитирана от БСА изпитвателна лаборатория........................., с обхват на акредитация №/дата........................., валидна до....................

1.5. Оторизационно писмо от производителя на готовото изделие, издадено на името на ................................, оторизиращо го с правата за участие в конкретната обществена поръчка.

Забележка: само в случаите когато участникът не е производител.

1.6. Други документи:................................................................................

2. За вложените в образеца материали:

2.1. Представяме ..................броя декларации за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1,2:2006, издадена от........................., че материалите

1........................................

2.........................................

3..................................... и т.н. отговарят на .........................................;

2.2. Представяме ..................броя декларации от ........................ с описание на техническите характеристики на материалите, данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията багрила, с дата на издаване следхождаща датата на обявяване на обществената поръчка

Забележка: представя се само за изделията от кожа.

2.3. Представяме ..................броя декларации от .........................за лицевите и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и/или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азо багрила с дати на издаване, следхождаща датата на обявяване на обществената поръчка.

Забележка: представя се само за изделията от кожа.

2.4. За производителя на основния материал:.................................................:

- сертификат № ........................, издаден от ...................................., за сертификация на внедрени системи за управление на качеството по ISO 9001:2008 (или еквивалент) с обхват на дейност............................................, със срок на валидност до .................год.(нотариално заверено копие)

2.5. Материали:

2.5.1..................................... (материал):

- Протокол (и) в оригинал (№/дата) от изпитване на ................................, издадени на името на .......................за ................................от акредитирана от БСА изпитвателна лаборатория........................., с обхват на акредитация №/дата........................., валидна до....................

- Оторизационно(ни) писмо (а) от....................... (производител/ вносител и/или официален представител на производителя) на името на ........................ (№/дата) за участие в ....................................

Забележка: В случай, че оторизацията се извършва от вносителите и/или официалните представители на производителите, това обстоятелство се доказва, като се прилагат следните документи:................................................

- Анализни свидетелства с описание на техническите характеристики на ....................................... издаден от (производител/ вносителите и/или официален представител на производителя) на името на ........................ (№/дата) за участие в ....................................

Забележка: попълва се толкова пъти, колкото са видовете артикули (вложени материали) в готовото изделие, като за всеки артикул по отделно се представят и изискуемите се документи.

- Декларираме, че при необходимост (видимо несъответствие) между образеца на участника и представените документи, образеците могат да се предоставят за изследване от Възложителя в АИЛ, като разходите са за сметка на участника.

- Декларираме, че цената на всеки артикул и общата стойност на договора са твърди и непроменяеми.

- Декларираме, че сме съгласни в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят да осъществява контакт с производителите (официалните представители на производителите), с цел идентифициране на приложените документи и удостоверяване на произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

- Декларираме, че ако в процеса на изпълнение на поръчката възникнат обстоятелства налагащи смяна на доставчиците на вложените материали, същото може да се извърши само след изрично съгласие на възложителя, изразено в писмен вид, на база приложени от изпълнителя документи за произход, анализни свидетелства и протоколи от АИЛ с отразени в тях показатели, от които да е видно, че не се променят параметрите на готовото изделие, и вложените в него материали.


Декларираме, че приемаме да доставим всички ......... артикула, описани от възложителя в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

ІІІ. Декларираме, че предлаганите от нас артикули за изпълнение на обществената поръчка са със следните характеристики:

.............................................................................................................................................

....................................................................................................../попълнена таблица в съответствие с изискванията, посочени в техническата спецификация на възложителя/.

Дава се ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите параметри в табличен вид (Изискано от Възложителя - Предложено от участника - Резултати от АИЛ) за готовото изделие и за вложените материали- подробно изписан.


  1. Декларираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с гореописаното техническо предложение.

  2. Съгласни сме с условията при възлагане на поръчката, съобразно пълното описание и техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка.

  3. През цялото времетраене на договора ще доставяме облекла и ръкавици, покриващи изискванията на възложителя, посочени в пълното описание и техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка.Като неразделна част от настоящата техническа оферта прилагаме:

1...................................................................;

2....................................................................;

3.................................................................. и т.н.

4. Други документи (които участника счита за необходими) ................................


Дата: ......................... ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....................

..................................................................................

/име, фамилия и длъжност на представляващия участника/


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом