Решение за откриване на процедурата
ИмеРешение за откриване на процедурата
страница3/10
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер1.07 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.gdin.bg/Documents/Документация-ГДИН-Интернет.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.10. Възложителят предоставя електронен достъп до документацията за участие в процедурата, както и ще публикува съобщения за хода на процедурата на следния адрес: http://www.gdin.bg.

ІІІ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК:

Отстранява се от участие в процедурата участник:

 1. Който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

 2. За когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

 3. Който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

 4. Който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

 5. За когото по реда на чл. 68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.


ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „най-ниска предложена цена“.

На първо място се класира участникът предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката.

2. Ако някой участник направи предложение с числово изражение, което е с повече от 20 % (двадесет на сто) по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

2.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2.2. предложеното техническо решение;

2.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

2.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

2.5. получаване на държавна помощ.

3. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 2 или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

4. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.


V. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за неин изпълнител. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

Възложителят сключва договора за възлагане на поръчката по реда на ЗОП.

Като приложения, представляващи неразделна част от договора, ще се приложат техническата и ценовата оферта, предложени от участника, определен за изпълнител.

Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

 1. Не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9, съответно чл. 48, ал. 2 от ЗОП.

 2. Не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

Участникът, определен за изпълнител, представя документите по т. 1 в оригинал или нотариално заверено копие, а по т. 2 в оригинал.

2.1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника.

2.2. В случай че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на на ГД “Изпълнение на наказанията” в:


Банка: „Банка ДСК“ ЕАД, клон Столетов

IBAN: BG83STSA93003369765210

BIC: STSABGSF

  1. В случай че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, с която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при предявяване сумата на гаранцията за изпълнение на договора. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да бъде 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката.

  2. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

  3. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Документите, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП да бъдат с дата на издаване предхождаща датата на сключване на договора с не повече от три месеца, а по чл.47, ал.1, т. 2 и т.3 и чл.47, ал. 2, т.1 и т. 3 от ЗОП с не повече от 2 (два) месеца.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и към момента на сключване на договора.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на зимно униформено облекло за нуждите на

ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби


І. Количествени параметри:

1. Зимни специални костюми: 1 215 комплекта;

2. Зимна шапка: 550 броя;

3. Пуловер с дълъг ръкав с пагони: 750 броя;

4. Кожени куртки: 703 броя;

5. Кожени ръкавици: 710 чифта.


ІІ. Технически спецификации, технологично описание и технически изисквания

 1. Костюм зимен специален - технически изисквания

1.1. Яке – куртка зимно специално /бойно/:

1.1.1. Описание на външния вид:

- Предни части - конструктивно срязани с платки, декорирани със сив паспел.

Два горни хоризонтални рязани джоба с цип, покрити с капаци, закопчаващи се с велкро – в десния е пришита лента с възможност за прикачване на карта за легитимация, капака на левия джоб е конструктивно пригоден за носене на радиостанция. Два долни вертикални рязани джоба с по една филетка(капак) закопчани с цип.Якето се закопчава с цип и два канона – подложен и лицев закопчаващ се с велкро.Два вътрешни външно пришити джоба и един вътрешен ляв джоб с цип.

- Гръб - конструктивно срязан с двойна платка декорирана със сив паспел. Светлоотразителен надпис, разположен на подвижна платка с възможност за прибиране в гърба с надпис - Министерство на правосъдието ГДИН. Светлоотразителният надпис има следните характеристики - издържливост при пране при 60˚С в домашни условия – 50 цикъла съгласно БДС EN 471 или еквивалент, при химическо чистене – 20 цикъла съгласно БДС EN 471 или еквивалент.

- Ръкави – едношевни.Ширината на ръкава в подгъва се регулира с щрифка и велкро.

Върху раменния шев са затегнати 2 бр. щрифки с възможност за прикачване на пагони, закопчани с тик-так копче. Подгъва на якето се регулира с ластичен шнур и 2 бр. стопери. Непосредствено над него, в двата странични шева са изработени отвори за пистолети, отварящи се с помощта на неделими ципове с два плъзгача. Яка – права висока. Якето-куртка е подплатено с прошита ПЕ вата: 240 г/м2 на предни части и гръб и 120 г/м2 на ръкавите. На раменете - тунел (щрифелка) за меки пагони – на рамото.

Отличителни знаци:

- наръкавен знак – емблема с фигурата на Темида се поставен на левия ръкав

- нагръден знак – правоъгълна емблема със сребрист надпис „Министерство на правосъдието ГДИН” поставен над левия горен джоб. Отличителните знаци се доставят от изпълнителя, включени са в цената на изделието и са по одобрени от възложителя мостри.

Цвят – черен


1.2. Панталон зимен специален /боен/

1.2.1. Описание на външния вид:

Предни части - конструктивно срязани в областта на коленете. С два италиански джоба.Панталонът се закопчава с цип и тик-так копче.Задни части – конструктивно срязани в областта на коленете и седалището. Заден джоб с филетка закопчана с илик и шиещо копче.Джобове – два странични със скрити фалди от двете страни, с хоризонтален цип, покрити с капаци, закопчани с велкро. Над десният страничен шев е изработен джоб с една филетка, предназначен за носене на палка. Подгъвът на панталона се регулира с щрифки и велкро. Коланът е прикачен с пришити 5 бр. двойни гайки, даващи възможност да се използва тесен и широк колан. Талията се регулира с помощта на щрифка и велкро. Панталонът е с подвижна подплата от прошита с плат (хастар) ПЕ вата 80 гр./м2 , закопчаваща се с 9 бр. копчета в областта на талията и по 2 бр. в областта на подгъва. Затегалки на понд машина – при гайки, предни джобове и странични капаци.

Цвят – черен


1.3. Обмерни данни за изделията:

Костюмите се изработват в ръст от 164 до 188 и размер от 88 до 124. Изделията са съобразени със стандартизираните обмерни данни за мъже и жени съгласно БДС 12699-86 или еквивалентно и БДС 12698-86 или еквивалентно, като означаването на размера на облеклата се извършва съгласно БДС ЕN 13402-3 или еквивалентно.


1.4. Съответствието с изискванията на Възложителя по показатели за готовото изделие и основните материали:

1.4.1. Основни характеристики:

1.4.2.1. Изисквания към вложения памучен тип плат с линейна плътност на преждата по основа 15х2 tex и по вътък 15х2 tex:


Показатели

Мярка

Метод на изпитване

Изискване на Възложителя

Количествен състав


основа

- вътък

%

НЕНТП ПМС

ДВ бр. №44/2006 г.33/67 П/ПЕ

± 3%

2. Сплитка
БДС 12674 “или еквивалент”

Кепър 2/2

3. Ширина

См

БДС EN 1773 “или еквивалент”

150 ± 2

4. Специфична площна маса

гр/кв.м

БДС EN 12127

250±10

5. Гъстина

- основа

- вътък


бр.н./10 см

БДС EN ISO 1049-2


550±10

220±10

6. Сила до скъсване

- основа

- вътък

daN

БДС EN ISO 13934-1


мин. 180

мин. 60

7. Изменение на размерите при пране при 60ºС

- основа

- вътък

%

БДС EN ISO 6330,

БДС EN 25077 “или еквивалент”max. 1.0

max. 1.0

8. Устойчивост на обагрянията

- пране при 60ºС

- сухо триене

- мокро триене

- пот

- гладене

- светлина

Бал


БДС EN ISO 105-С 06

БДС EN ISO 105-Х 12

БДС EN ISO 105-Х 12

БДС EN ISO 105-Е 04

БДС EN ISO 105-Х 11

БДС EN ISO 105-В 02


4/4/4

4

3

4/4/4

4-5/4-5

5-6

9. Устойчивост на проникване на вода

mm воден стълб

БДС EN 20811

“или еквивалент”

300

10. Устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани

степен

БДС EN 24920

“или еквивалент”

4

11. Устойчивост на претриване

%

БДС EN ISO 12947-3

при 2000 цикъла

Max. 1.2

12. Устойчивост на пилингообразуване

бал

БДС EN ISO 12945-2

при 2000 цикъла

3-4 бала


1.4.2.2. Изисквания към вложения памучен тип хастар с линейна плътност на преждата 20 tex по основа и 20 tex по вътък:


Показатели

Мярка

Метод на изпитване

Изискване на Възложителя

Количествен състав


%

НЕНТП ПМС

ДВ бр. №44/2006 г.


80/20 П/ПЕ

± 3%

3. Сплитка
БДС 12674 “или еквивалент”

Лито

4. Ширина

см

БДС EN 1773 “или еквивалент”

150 ± 2

5. Специфична площна маса

гр/кв.м

БДС EN 12127

120 ± 10

6. Гъстина

- основа

- вътък


бр.н./10 см

БДС EN ISO 1049-2


280 ± 10

260 ± 10

7. Сила до скъсване

- основа

- вътък

daN

БДС EN ISO 13934-1


мин.25

мин.25

8. Изменение на размерите при пране при 60ºС

- основа

- вътък

%

БДС EN ISO 6330,

БДС EN 25077 “или еквивалент”


max. 1.5

max. 1.5

9. Устойчивост на обагрянията

- пране при 60ºС

- сухо триене

- мокро триене

- пот

- гладене

- светлина

БалБДС EN ISO 105-С 06

БДС EN ISO 105-Х 12

БДС EN ISO 105-Х 12

БДС EN ISO 105-Е 04

БДС EN ISO 105-Х 11

БДС EN ISO 105-В 023-4

3-4

3

4

4

4-5

10. Съдържание на формалдехид

mg/kg

БДС EN ISO 14184-1

мах.75 mg/kg

11. pH на воден екстракт
БДС EN ISO 3071:2008

4.8 - 7.5

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом