Решение за откриване на процедурата
ИмеРешение за откриване на процедурата
страница2/10
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер1.07 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.gdin.bg/Documents/Документация-ГДИН-Интернет.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – оригинали, по образец.

 • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник – оригинал, по образец.

 • Декларация за приемане условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – оригинал, по образец.

 • Документ за закупена документация – копие заверено „вярно с оригинала”.

 • Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника – в оригинал. Представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

  10. Доказателства за икономическото и финансово състояние, съгласно чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.2. от обявлението, съответно:

  10.1. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са предмет на поръчката (униформени облекла от текстил, трикотаж и кожа) за последните три години (в стойност и натура), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Удостоверява се със справка (списък) – декларация от участника с приложени към нея с копия на баланса и отчета за приходите и разходите (ОПР) за предходните три години (за 2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

  До участие в процедурата се допускат участници, чийто оборот, свързан с обекта на поръчката за последните три години е минимум 700 000 лв. с включен ДДС и които имат положителен финансов резултат (печалба) за 2010 година и 2011 година. Оборотът, свързан с обекта на поръчката за последните три години се доказва се с приложен списък на договорите за доставки на стоки по предмета на поръчката (униформени облекла от текстил, трикотаж и кожа) за последните три години, чиято обща стойност е минимум 700 000 лв. с включен ДДС.

  11. Доказателства за техническите възможности съгласно чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.3. от обявлението:

  11.1. Списък на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-малко три договора, посочени в списъка. В списъка се посочат предмета, стойността на договорите и контрагентите по договорите, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (по приложен образец към документацията за участие). Договорите трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата поръчка.

  Препоръките за добро изпълнение се представят в оригинали (с подпис и свеж печат) или четливи нотариално заверени копия /заверява се всяка страница/.

  До участие в процедурата се допускат участници, които през последните три години са изпълнили минимум три договора, придружени с препоръки за добро изпълнение, с предмет, аналогичен с предмета на поръчката /доставка на униформени облекла от текстил, трикотаж и кожа/, на обща стойност минимум 450 000 лв. с вкл. ДДС.

   1. Валиден сертификат, издаден от акредитирано лице, съобразно чл. 53, ал. 3 от ЗОП, на името на участника за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на дейност по предмета на поръчката: изработка и/или доставка на изделия от текстил, трикотаж и кожа /нотариално заверено копие/.

  Представя се поотделно за производителя и за търговеца, когато участника не е производител.

  До участие в процедурата се допускат участници, които притежават и представят валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват – предмета на поръчката: изработка и/или доставка на изделия от текстил, трикотаж и кожа.


  ІІ.1.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, с посочване наименованието (фирмата) на участника, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, и посочените в документацията изисквания.

  1. Участниците попълват, подписват и подпечатват предложение за изпълнение на поръчката (техническата оферта), по приложен в документацията за участие образец, която трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация в съответствие с изискванията на възложителя.

  Попълва се предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта) по приложен в документацията за участие образец, в което задължително се посочва и представя следното:

  - Посочват се условията и начин на плащане;

  - Посочва се срок за изпълнение на поръчката;

  - Посочва се място на изпълнение;

  - Посочва се гаранционния срок;

  Декларира се, че:

  - през цялото времетраене на договора, ще се доставят облекла, произведена от един производител, с една търговска марка и параметри.

  - в случаите, когато участникът не е производител, към декларацията се прилагат оторизационни писма от производителя, доказващи правата за разпространение – издават се на името на участника, за конкретната обществена поръчка.

  - производителите удостоверяват обстоятелството че през цялото времетраене на договора, ще доставя облекла, произведена от един производител, с една търговска марка и параметри по горния ред само с фирмена декларация.

  - Декларира се, че ако участника бъде определен за изпълнител, при изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени образците.

  - Декларира се съгласие от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

  - В деня и часа на подаване на офертите, участникът представя по 2 (два) броя /комплекта/ чифта образци изработени в ръст и размер, указани в техническата спецификация от документацията за участие.

  Образците на готовите изделия трябва да имат трайна маркировка,обозначаваща участника впроцедурата съгласно техническата спецификация.Участникът представя заедно с образците на изделията и образци на основните материали /памучен, трикотажен плат и кожа/, от който са изработени образците с площ, указана в техническата спецификация от документацията за участие, подпечатан от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, както и образци на всички вложени в изделията материали.

  В предложението за изпълнение на поръчката (техническа оферта) се описват и прилагат доказателства за съответствие на образците с изискванията на възложителя, както следва:

  - Посочват се техническите характеристики на предлаганите артикули за изпълнение на обществената поръчка и се представят доказателства за съответствие на образците с изискванията на възложителя:

  1. За готовото изделие:

  1.1. Декларация от участника, удостоверяваща производителя на образците и вида на доставяните изделия и техните характеристики съгласно чл.4, т.1 и 4 от Закона за защита на потребителите.

  1.2 декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1,2:2006 издадена от участника, че изделието отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата,

  1.3. технологичната карта за производство на изделията, с дата на издаване, след датата на обявяване на обществената поръчка.

  1.4. протоколи от изпитване на готовите изделия, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички показатели, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, след датата на обявяване на обществената поръчка.

  2. За всички вложени в изделията материали:

  2.1. Сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент за производителя на основния материал (нотариално заверени копия).

  2.2. За всички вложени в изделията материали:

  2.2.1. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1,2:2006, издадена от участника, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата с дата на издаване, следхождаща датата на обявяване на обществената поръчка;

  2.2.2. Декларация с описание на техническите характеристики на материалите, данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията багрила, с дата на издаване следхождаща датата на обявяване на обществената поръчка /за изделията от кожа/.

  2.2.3. Декларация от участника за лицевите и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и/или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азо багрила с дати на издаване, следхождаща датата на обявяване на обществената поръчка/за изделията от кожа/.

  2.2.4. Протоколи от изпитване за вложените в образците материали, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с обхват на акредитация – параметрите и показателите на изделията и вложените материали, с дата на издаване, след датата на обявяване на обществената поръчка.

  2.2.5. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени образците, с който участникът е определен за изпълнител.

  За целта участниците представят за всички вложени в образците материали:

  2.2.5.1. Оторизационни писма от производителите на вложените материали, издадени на името на участника, за конкретната обществена поръчка, с дата следхождаща обявяването й (представят се в оригинали – с подпис и свеж печат).

  2.2.5.2. Анализни свидетелства за всички вложени в образците материали, издадени от производителите (представят се в оригинали с подпис и свеж печат или четливи нотариално заверени копия) – издадени на името на участника, за конкретната обществена поръчка, с дата на издаване, след датата на обявяване на обществената поръчка.

  Забележка: Когато материалите са от внос, оторизационните писма и анализни свидетелства могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.


  3. Информация за съответствие с техническите параметри в табличен вид (Изискано от Възложителя - Предложено от участника - Резултати от АИЛ) за готовото изделие и за вложените материали- подробно изписан.

  Техническата оферта на участника, трябва да съдържа ясна и изчерпателна информацията в съответствие с изискванията, посочени в документацията за участие.

  - Съответствието между изискванията на възложителя за готовото изделие и вложените материали и параметрите на същите, вложени в образците на участниците се проверява чрез протоколите от изпитването им като при необходимост (видимо несъответствие) с представените образци и документи, същия се предоставя за изследване от Възложителя в АИЛ, като разходите са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към протоколите декларация.

  Участниците попълват, подписват и подпечатват предложението за изпълнение на поръчката (техническата оферта), ведно с всички приложения към него, изисквани от възложителя, без да посочват цени.


  ІІ.1.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника в отделен, непрозрачен, с ненарушена цялост плик. Документите и информацията, които са представени в плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, а не в съответния плик № 1 или № 2 офертата се приема, че не са представени и участника не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. Ценовата оферта се представя по образец на ценовото предложение на възложителя, като цената се формира с включен ДДС и включени всички разходи за опаковка, доставка, транспортни, други разходи, данъци, такси, мита франко ГД „Изпълнение на наказанията”. Представя се единична цена за всеки артикул, и обща стойност за изпълнение на поръчката.


  ІІ.2. Допълнителни указания относно горепосочените документи:

  2.1. Всички документи, които се представят заедно с офертата за участие в процедурата следва да са в срока на тяхната валидност.

  2.2. Документите издадени на чужд език се придружават и от превод на български език, като преводът на документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП следва да е официален.

  Под „превод” се разбира превод, извършен от заклет преводач, положен върху фирмена бланка, заверен с подпис и печат.

  Под „официален превод” се разбира превод по смисъла на §1, точка 16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП, а именно, „превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”. Ако в предложението са включени документи, референции и/или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени и с превод на български език.

  2.3. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се прилагат разпоредбите на чл. 56, ал. 3 и 4 от ЗОП.

  Участникът следва да представи в офертата в оригинал или в нотариално заверено копие на документ за създаване на обединението. В случай, че в учредителния акт е определено лице/лица, които се упълномощават да представляват обединението за целите на настоящата поръчка, офертата се подписва и подпечатва от това лице/лица. Ако в документа за създаване на обединението не се съдържа изрично посочване на представляващото лице, към офертата се представя оригинал на пълномощно, с което участниците в обединението упълномощават лице, което да представлява обединението в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

  2.4. Всички документи, за които не се изисква изрично в документацията да са представени в оригинал или в нотариално заверени копия на оригинали, трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето/та, представляващо/и участника. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение в автентичността на представени копия от документи да поиска от участника нотариално заверени копия на оригиналите.

  2.5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

  2.6. Документите за подбор на участника в плик № 1, предложението за изпълнение на поръчката на участника в плик № 2 и ценовото предложение на участника в плик № 3 да бъдат поставени в папки.

  2.7. Документите се подреждат по приложения списък, подписан и подпечатан от участника, в който са описани съдържащи се в офертата документи.

  2.8. Всеки лист от офертата и съпътстващите я документи се номерират, като се номерира всеки лист или всяка страница – по преценка на участника, и номерацията започва от първия лист на първия документ от съответния плик.

  2.9. Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката, срок на валидност на офертата, условия и начин на плащане, съгласно изискванията на възложителя, ценово предложение, като изпълнява следните изисквания:

  2.9.1. Срокът за изпълнение на поръчката не може да надвишава този, посочен в документацията за участие;

  2.9.2. Предложената цена се образува при спазване на изискванията посочени в документацията за участие;

  2.9.3. Участникът приема определените от възложителя начин и форми за плащане на предлаганата цена,  посочени в документацията за участие;

  2.9.4. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от този, посочен в документацията за участие.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  Свързани:

  Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
  Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
  Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
  Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
  Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
  Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
  Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
  Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
  Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
  І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
  Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
  Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
  Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
  Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
  Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
  Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
  Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
  Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
  Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
  ...
  Поставете бутон на вашия сайт:
  Документация


  Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
  прилага по отношение на администрацията
  Документация
  Дом