Решение за откриване на процедурата
ИмеРешение за откриване на процедурата
страница10/10
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер1.07 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.gdin.bg/Documents/Документация-ГДИН-Интернет.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

образец


списък на документите, съдържащи се в ОФЕРТАТА


на ..............................................................................................................................

(посочва се наименованието на участника)


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет:

.........................................................................................
Съдържание на плик № 1

Вид на документите

(оригинал, нотариално заверено копие, копие„вярно с оригинала”)

брой страници/листаПопълнен образец на оферта (оригинал)

Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност: ......................................................................................

Документ за внесена гаранция за участие на ........(дата) в размер на .............................лева

Документи за доказване на икономическото и финансово състояние, а именно: ..........................................................................................

........................................................................................

(Необходимите документи са съгласно т.III.2.2 на обявлението)

Документи за доказване на техническите възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката, а именно:..........................................................................

(Необходимите документи са съгласно т.III.2.3 на обявлението)

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП(оригинал)

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП(оригинал)

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП(оригинал)

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако се предвижда такъв (оригинал от подизпълнителя/ите, придружена с документите по чл.56, ал.1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП за всеки един от подизпълнителите) ..................................................

Декларация за приемане условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (оригинал)

Документ за закупена документация за участие (копие заверено „вярно с оригинала”);

Нотариално заверено пълномощно ,когато офертата е подписана от представител на участника (оригинал, нотариално заверено копие)

Други: ..................................................................


Общ брой на листи плик № 1:

Документи вплик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” (техническа оферта, изготвена съгласно образеца н документацията)


Посочва се само общия брой страници/листа в плик № 2
15.

Документи в плик № 3 „Предлагана цена” (ценово предложение, изготвено съгласно образеца в документацията).

Посочва се само общия брой страници/листа в плик № 3


Дата: ......................... ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....................

...........................................................

/име, фамилия и длъжност на представляващия участника/1При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом