Решение за откриване на процедурата
ИмеРешение за откриване на процедурата
страница1/10
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер1.07 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.gdin.bg/Documents/Документация-ГДИН-Интернет.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”


ОДОБРЯВАМ

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР: …………/п/………..........

/МИТКО ДИМИТРОВ/


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на зимно униформено облекло за нуждите на

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”


Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28, ал.1 от Закона за обществените поръчки и съдържа:


 1. Решение за откриване на процедурата;

 2. Обявление за обществената поръчка;

 3. Пълно описание на предмета на поръчката;

 4. Указания за подготовка на офертата;

 5. Техническа спецификация;

 6. Образец на оферта;

 7. Образец на предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта);

 8. Образец на ценово предложение;

 9. Образци на декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

 10. Образец на декларации за съгласие за участие като подизпълнител;

 11. Образец на списък-декларация за основните договори за доставка;

 12. Образец на декларация за приемане условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

 13. Проект на договор;

 14. Образец на списък на документите, съдържащи се в офертата.гр. София 2012 г.

Решението и обявлението за възлагането на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Регистъра на обществените поръчки под номер 02030-2012-0026.


http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=510576&newver=2


http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=510579&newver=2


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПредметА на поръчкаТА


Доставка на зимно униформено облекло за нуждите на Главна дирекция

Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби”


І. Описание на предмета: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на зимно униформено облекло за нуждите н ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби.

ІІ. Условия при възлагане на поръчката:

 1. Срок за изпълнение: до 120 (сто и двадесет) дни от датата на сключване на договора.

 2. Място за изпълнение: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, на адрес: гр. София 1309, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 21.

 3. Начин на изпълнение на доставките:

  1. Доставките са периодични по предварителни заявки. Участникът следва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

  2. Индивидуални поръчки – изпълнителят изработва извънстандартни размери при заявка от страна на Възложителя. Производството на извънстандартните облекла е част от сключения договор и се изпълняват в 15-дневен срок след датата на заявка.

 4. Рекламации по количеството на стоката могат да се правят през целия срок на действие на договора.

 5. Рекламации относно качеството на стоката могат се правят в срок от 36 месеца от датата на доставката.

 6. При рекламация изпълнителят в 20-дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да доставя на мястото на доставяне договореното.

 7. Начина на формиране на цената: с включен ДДС и включени всички разходи за опаковка, доставка, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита франко ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби;

5. Начин на плащане: в срок до 30 (тридесет) дни от датата на всяка конкретна доставка, по банков път, в български лева след представяне на документи по реда на договора за възлагане.

6. Цената на всеки артикул и общата стойност на договора са твърди и непроменяеми за срока на договора.

ІІІ. Обем на обществената поръчка:

Поръчката включва периодична доставка на зимно униформено облекло за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби при количества, съгласно техническата спецификация.

IV. Финансова рамка на обществената поръчка: Прогнозна стойност на поръчката без ДДС е в размер на 644125 лв. (шестстотин четиридесет и четири хиляди сто двадесет и пет лева).

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ВАЛИДНОСТ НА СЪЩАТА В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Доставка на зимно униформено облекло за нуждите на

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”


І. ОБЩИ УКАЗАНИЯ:

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичане на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

2. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Участникът няма право да представя варианти на офертата.

3. Представената оферта има срок на валидност минимум 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. В случай, че в този срок не се сключи договор, за класираните участници срокът на валидност на офертата се удължава до сключването на договор с участника, определен за изпълнител.

4. Офертата за участие в процедурата се изготвя на български език и се подписва от участника или от упълномощено от него лице. Представя се в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на следния адрес:

България

1309 гр. София

бул. „Ген. Николай Г. Столетов” № 21

ГД „Изпълнение на наказанията“, стая № 47 - деловодство

Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в процедурата и заплатената цена на документацията, са за сметка на участниците. Участниците не могат да предявяват претенции към възложителя по отношение на направените от тях разходи, включително и при некласиране, с изключение на случаите на прекратяване по чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от ЗОП. В случай, че възложителят е постановил решение за прекратяване на процедурата на някое от тези основания, съгласно чл.39, ал. 5 от ЗОП, същият е длъжен да възстанови на участниците направените от тях разходи за закупуване на документация в 14-дневен срок от датата на решението.

5. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай същият следва да изпрати офертата по начин, обезпечаващ нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата, както и от нарушаване на целостта на плика с офертата преди нейното предаване на възложителя е в тежест на участника.

Върху плика се посочва наименованието на обществената поръчка, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и по възможност електронен адрес.

6. Офертите се подават в срока, посочен в обявлението за обществена поръчка. При приемането на офертата в деловодството на ГД „Изпълнение на наказанията” върху плика се отбелязват пореден номер, дата и час на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ, удостоверяващ приемането на плика с офертата.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. В тези случаи офертата се връща на участника.

7. Стойността на настоящата документация за участие в процедурата, в размер на 10 (десет) лева с ДДС, е за сметка на участниците.

Сумата се внася по банковата сметка на ГД „Изпълнение на наказанията“ в:


Банка: „Банка ДСК“ ЕАД, клон Столетов

IBAN: BG44STSA93003169765201

BIC: STSABGSF


8. Документацията за участие се получава всеки работен ден от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч., в сградата на ГД „Изпълнение на наказанията” стаи №№ 40, 54 и 58, на адрес: гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите срещу представяне на документ, доказващ закупуването по съответния ред.

/Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането./

9. Всяко лице, закупило документацията за участие в процедурата може да поиска писмено от възложителя разяснения по нея. Разясненията по предходното изречение могат да бъдат искани не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

10. В 4-дневен срок от постъпване на искането, възложителят изпраща разяснението до всички лица, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, без да посочва в отговора наименованието на лицето, направило запитването.

11. Всички разяснения по документацията за участие в процедурата се превръщат в нейна неразделна част и се предоставят на всяко следващо лице, закупуващо документация за участие.


ІІ. ОФЕРТА:

ІІ.1. Офертата на участника се представя, съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП, в запечатан, непрозрачен плик, който съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

ІІ.1.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” и с посочване наименованието (фирмата) на участника, в който се поставят документите, изискани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, точки 1 – 6, 8 и 12 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съдържа:

 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (по приложен образец).

В списъка се посочва:

- За документите, съдържащи се плик № 1: вида на документите, в който са представени (оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено „вярно с оригинала”), броя страници/листа на съответния документ и общия брой страници/листа, съдържащи се в плика.  

- За документите, съдържащи се плик № 2 и плик № 3 се посочва само общия брой листа/страници, които се съдържат в съответния плик.

Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в списъка.

2. Попълнена от участника оферта (по приложен образец).

В офертата задължително се посочва:

- Срокът за валидност на офертата;

- Декларира се ползването или неползването на подизпълнители.

В случай когато участникът предвижда ползване на подизпълнител/и: посочват се подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; представят се документите по чл.56, ал.1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП за всеки един от подизпълнителите; представя се и декларация от подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник. Лице, което е дало съгласие и фигурира в офертата като подизпълнител на друг участник, няма право да представя самостоятелна оферта.

Декларира се, че участникът е запознат и с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие в процедурата, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка и че ги приема. С текста на офертата участникът декларира че, ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, в установения срок ще сключи договор за възлагане на поръчката, като при подписването на договора ще представи гаранция за изпълнение и документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

3. Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП:

  1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност (заверени от участника копия).

  2. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участникът - юридическо лице или едноличен търговец, прилага към своята оферта и удостоверението за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата за подаване на офертата. Чуждестранните юридически или физически лица, или техните обединения представят в официален превод на български език съответните еквивалентни документи от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.


Забележка: Документите по т.т. 3.1. и 3.2. следва да бъдат издадени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представянето им.

3.3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

1. всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на целия договор;

2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

При обединение, което не е юридическо лице документите по т. 3.1. и т. 5 от указанията се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, а не за всеки негов член поотделно.


4. Документ за гаранция за участие съгласно чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП и раздел ІІІ.1.1. от обявлението:

Гаранция за участие в размер на 6440 лв. (шест хиляди четиристотин и четиридесет лева).

Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника.

4.1. В случай че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на ГД „Изпълнение на наказанията” в:

Банка: „Банка ДСК“ ЕАД, клон Столетов

IBAN: BG83STSA93003369765210

BIC: STSABGSF


Оригинален платежен документ, удостоверяващ превода на сумата на гаранцията за участие по сметката на възложителя се прилага в плика с офертата на участника.

4.2. В случай че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, с която банката писмено и безусловно се задължава да плати на ГД “Изпълнение на наказанията” при предявяване сумата на гаранцията за участие в случаите по чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да бъде 15 (петнадесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата. Оригиналът на банковата гаранция се представя в плика с офертата на участника.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом