Общински съвет на община димитровград решени е
ИмеОбщински съвет на община димитровград решени е
страница1/9
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер1.02 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.dimitrovgrad.bg/content/documents/Reshenia 2013 godina/Reshenia Ianuari/R 584 otcet k
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш Е Н И Е

584

от 31. 01. 2013 г.


На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.113 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Димитровград,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАДР Е Ш И:


Приема отчета за изпълнение на решенията приети от Общински съвет – Димитровград за месец май 2012 г. – месец октомври 2012 г. включително, съгласно приложената справка.


Участвали в гласуването – 30 общински съветници, от които “за” – 18; “против” – 0; “въздържали се” – 12.


СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград


РЕГИСТЪР

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД


ОТ РЕШЕНИЕ № 270/31.05.2012 г. ДО РЕШЕНИЕ № 496/25.10.2012 г.


РЕШЕНИЕ № 270 - изпълнено

Предлага на Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България, във връзка с точка 2 от Писмо № 94-00-1380 от 20.03.2012 г. да бъде опростено задължението на Диана Апостолова Жечева, ЕГН 8208317631, към ТП на НОИ - Хасково в размер на 4749,81 лева, от които 2681,43 лева - главница, 1424,87 лева - лихва по разпореждане и 643,51 лева - лихва просрочие.

С писмо изх. № РД-28-487/28.06.2012 г. кметът на общината изпраща писмо до председателя на комисията по опрощаванията във връзка с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 271 - изпълнено

предлага на Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България, във връзка с точка 2 от Писмо № 94-00-922 от 28.02.2012г. да бъде опростено задължението на Мария Петрова Иванова, ЕГН 7002158554, към ТП на НОИ - Хасково в размер на 1592,63 лева, от които 932,38 лева - главница, 446,69 лева - лихва по разпореждане и 213,56 лева - лихва просрочие.

С писмо изх. № РД-28-487/28.06.2012 г. кметът на общината изпраща писмо до председателя на комисията по опрощаванията във връзка с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 272 - изпълнено

дава съгласие да бъде внесено предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на основание чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на децата Албена Михайлова Симова, ЕГН 0345168492 и Симо Михайлов Симов, ЕГН 0850088506, живущи в гр.Димитровград, ул.”Първа” № 16.

С писмо изх. № РД-28-487/28.06.2012 г. кметът на общината изпраща писмо до председателя на комисията по опрощаванията във връзка с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 273 - изпълнено

  1. дава съгласие Община Димитровград да участва с проект по покана за представяне на проектни предложения чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. , Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Операция 5.1: „Подкрепа на социалната икономика”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, Бюджетна линия: BG051PO001-5.1.04

  2. Възлага на кмета на общината да подпише необходимите документи по проекта.

  3. При одобрение на проектното предложение декларира, че:

- Създава Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” във връзка с изпълнението на проекта;

- Гарантира устойчивото развитие на проекта за период от една година след приключването му.

  1. Разрешава на кмета на общината, да финансира заемообразно от бюджета на Общината разходите по проекта, съгласно разпоредбите на ДДС № 7/04.04.2008г. на Министерството на финансите, преди те да бъдат възстановени, при одобрение на проекта по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Проектното предложение е одобрено и е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ 08-1292/19.11.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 274 - изпълнено

Актуализира поименния списък на пътуващия персонал на ДХСД-„Здравеопазване и социални дейности”, утвърден с Решение №171 от 23.02.2012 г.

1. Добромира Анастасова Бахчеванова – педагог в „Център за обществена подкрепа, гр.Димитровград“. - / пътуваща от гр.Хасково /

2. Тодорка Русева Георгиева – шивач в СП, гр.Димитровград. / пътуваща от кв. Изток, гр. Димитровград – автобусна линия №3/

3. Катя Стефанова Илиева – шивач в СП, гр.Димитровград. / пътуваща от кв. Изток, гр. Димитровград – автобусна линия №3/

4 Николина Атанасова Иванова – шивач в СП, гр.Димитровград. / пътуваща от с.Радиево,общ. Димитровград – автобусна линия №3/

5. Светла Дойчева Дойчева – шивач в СП, гр.Димитровград. / пътуваща от кв. Изток, гр. Димитровград – автобусна линия №3/

6. Гита Иванова Димова – завеждащ здравен кабинет в ОУ „ Пенчо Славейков”

/ пътуваща от с.Радиево, общ. Димитровград – автобусна линия №3 /

7. Мариана Георгиева Петрова – медицинска сестра в Дневен център за деца с увреждания / пътуваща от с.Радиево, общ. Димитровград – автобусна линия №3 /

8. Веселина Койнова Атанасова – възпитател Дневен център за деца с увреждания /пътува от с. Черногорово, общ. Димитровград– автобусна линия №3 /

Списъкът е актуализиран. Пътните разходи се отчитат съгласно ЕБК.

РЕШЕНИЕ № 275 - изпълнено

Приема предложението на общинския съветник Тодор Тодоров, в т.7 от проекта за решение: „Такса за Българо-гръцки център” - за ползване на компютърни кабинети - 5 лв./час, 10 лв./ден; такса за ползване на Учебна зала 1.50 лв./час, 7 лв./ден.

Таксите са включени в Наредба 10 под 58 в Списъка на услугите и цените за тях.

РЕШЕНИЕ № 276 – не налага административен акт

І. Приема изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

РЕШЕНИЕ № 277 – в процедура

1. дава съгласие за изграждане и поставяне на паметник на генерал Михаил Скобелево в кв.26 по плана на с.Скобелево.

2. Паметникът да бъде поставен на определения за целта терен, след съгласуване на идейните и технически проекти с Общински експертен съвет -Димитровград.

3. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

РЕШЕНИЕ № 278 – изпълнено

I. Отменя решения №№ 271/2000г., 123/2008г., 972/2010г., 1177/28.10.2010г. и 232/26.04.2012г.

II. На основание чл.47 от Наредба №34 от 06.12.1999г.на Министерство на транспорта и съобщенията за таксиметров превоз на пътници определя броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки за ползване от всички превозвачи, получили разрешение от община Димитровград, както следва:

1. За междуобщински превози:

До сградата на "Деспред" в кв. Марийно -10 места

2. За територията на града:

а/бул."Д.Благоев" в джоба при изсхода на Автогара Димитровград - 4 места

б/бул."Д.Благоев" №6 – пред ЖП Гара Димитровград - 4 места

в/ бул."Д.Благоев" №9-11 пред хотел „Москва” - 9 места

г/ бул."Д.Благоев" пред сградата на бивше „КБУ” - 3 места

д/ пред Спортна зала „Младост” - 4 места

е/ бул."Хр.Ботев" №33 северно от кино "Химик" - 5 места

ж/ бул."Хр.Ботев" до входа на МБАЛ „Св.Екатерина” - 2 места

з/ западен вход на стадион "Миньор" /в неделни дни/ - 8 места

и/ бул."Г.С.Раковски" №16-18 срещу сградата на общината - 6 места

й/ бул.”Г.С.Раковски” - североизточно от бл.29 на бул.”Д.Благоев” - 2 места

к/ ул."Георги Бенковски" – западен вход на МБАЛ „Св.Екатерина” - 3 места

л/ бул.”Г.С.Раковски” №2 пред хотел "Славяни" - 2 места

м/ бул."Г.С.Раковски" №39 пред входа на църквата - 3 места

н/ бул."Д.Благоев" №6 на паркинга пред входа на ж.п.гара - 3 места

о/ бул.”Хр.Ботев” 45 срещу ЕГ „И.Богоров” от страната на сев.тротоар3 места

п/ ул.”Химкомбинатска” - 5 места

III. На основание чл.24 ал. 3 от Наредба №34 от 6 Декември 1999г. на Министерството на транспорта и съобщенията за таксиметров превоз на пътници определя срок на валидност на разрешението за таксиметров превоз – 12 месеца.

IV. За ползване на общински терен за извършване на таксиметрови превози,независимо от района, в който се намира таксиметровата стоянка, ОбС определя месечна такса в размер на 10 лв.

V. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

РЕШЕНИЕ № 279 – не налага административен акт

I. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 г. със следните имоти:


В Раздел IIIБ - Продажби на общински имоти:

- в подраздел І.ІІ – УПИ в кв.Изток - Димитровград:

- УПИ ІХ кв.47 по КРП на Димитровград кв.Изток, с площ от 299.99 кв.м.

- УПИ ІІІ кв.47 по КРП на Димитровград кв.Изток, с площ от 334.90 кв.м.


В Раздел IIIБ - Продажби на общински имоти:

- в подраздел ІV – земеделски земи в населени места на общината:

- т.9 – имоти в землището на с.Длъгнево - №012029 с площ 8,202 дка, №013001 с площ 36,070 дка и 009001 с площ 8,688 дка


В Раздел III В – Продажба на идеални части от имоти при прекратяване на съсобственост:

1. – в т.7 – в имоти УПИ ХІ-379 и ХІІ-379 в кв.27 по плана на с.Каснаково с неуредени придаваеми места по регулация - от съсобственика на имотите Петя Хубенова Димитрова и Димитър Захариев Димитров


В Раздел IIIД - Учредяване на право на ползване – в т.23:

1.В землището на с.Здравец – имот 000116 – 2 дка за пчелин


II.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на продажбата.

РЕШЕНИЕ № 280 – в процедура

1. Разрешава продажба на следните недвижими имоти - земеделски земи и други, общинска собственост:

по ред

ИМОТ

Площ

Паз. Оценка

І

Земеделски земи

дка
1

Имот с идент.21052.227.81 – друг вид земед.земя ІV кат. в землището на Димитровград

8,221

4423

ІІ

Други имоти

кв.м.
1

УПИ ІІІ-6536 кв.32 Димитровград кв.Изток

442,53

3805.80

2

УПИ ІV-6537 кв.32 Димитровград кв.Изток

423,70

3170.10

3

УПИ ІV кв.47 Димитровград кв.Изток

329,81

2836.40

4

Част от имот УПИ ІІ кв.12 по плана на Меричлери

580

4495


по реда на чл.35 от ЗОС чрез търг при определените от ОбС начални тръжни цени /без ДДС/.

С писмо изх. № РД-28-430#1/15.08.2012 г. кметът на общината изпраща Заповед № РД-06-1512/31.07.2012 г. и Договор УРОС - 587/08.08.2012 г. с Доню Господинов Донев.

С писмо изх. № РД-28-430#2/22.08.2012 г. кметът на общината изпраща Заповед № РД-06-1511/31.07.2012 г. и Договор УРОС - 603/17.08.2012 г. с Никон Метал ЕООД.

С писмо изх. № РД-28-430#3/13.12.2012 г. кметът на общината изпраща Заповед № РД-06-2250/20.11.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 281 – изпълнено

I. Учредява право на пристрояване, като „Вакрил” ЕООД заплати на Община Димитровград право на строеж за обект Пристройка – върху 43,00 кв.м. – към обект Бистро „Милагро” в имот с идентификатор 21052.1016.10 по КК на Димитровград, ул.”Ем.Станев” - в размер на 4300 лв.

IІ.Възлага на кмета на Общината да сключи договор за отстъпено право на строеж с „Вакрил” ЕООД гр.Димитровград, представлявано от Вакрил Вълков Петров.

С писмо изх. № РД-28-431#1/25.10.2012 г. кметът на общината изпраща Заповед №1333/03.07.2012 г. и Договор УРОС – 651/18.09.2012 г. сключен с Вакрил ЕООД.

РЕШЕНИЕ № 282 – изпълнено

1. Разрешава изкупуването на идеални части – 23/593 части /двадесет и три върху петстотин деветдесет и трети части/ от имот 21052.1018.165 в местността „Габера” на стойност 285.20 лв /12.40 лв/кв.м./ от съсобственика на парцела – „ОЗИ МИЛК” ЕООД Димитровград.

Издадена е Заповед РД-06-1328/03.07.2012 г. и Договор УРОС-542/17.07.2012 г. сключен с ОЗ МИЛК ЕООД.

РЕШЕНИЕ № 283 - изпълнено

1. разрешава изкупуването на идеални части –6/506 части /шест върху петстотин и шест части/ от имот 21052.1018.166 в местността „Габера” на стойност 74.40 лв /12.40 лв/кв.м./ от съсобственика на парцела – Пенка Вълчева Христова.

2. Възлага на кмета осъществяването на сделката и сключването на необходимите договори.

Издадена е Заповед РД-06-1329/03.07.2012 г. и Договор УРОС-541/17.07.2012 г. сключен с Пенка Вълчева Христова.

РЕШЕНИЕ № 284 - изпълнено

І. Учредява възмездно право на ползване за срок от 5 години:

- на част от имоти – 1 дка от имот 217063 и 1 дка от имот 217064 в землището на с.Странско общ.Димитровград, с начин на трайно ползване „изотавена нива”, за настаняване на пчелни семейства – на Гергин Русев Вълев от Димитровград, при цена на правото на ползване 5% от МРЗ лв/дка годишно.

ІІ. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

С писмо изх. № РД-28-434#1/16.07.2012 г. кметът на общината изпраща заповед РД-06-1330/03.07.2012 г. и договор УРОС-532/12.07.2012 г. във връзка с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 285 – не налага административен акт

Приема предложението на общинския съветник Петя Тошкова в проекта за решение да бъдат направени следните промени:

  • в т. 4.2, седмо тире: „да почистват пасищата от храстовидна растителност и агресивни устойчиви видове, като орлова папрат, къпина и др. след 30 юни.

  • Добавя се последно тире със следния текст: „да се спазват лесоустройствените планове за съответните землища, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.”
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от змсма и чл. 113 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Димитровград за 2012г
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Приема «програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община димитровград»
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма, чл. 12, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Отменя Наредба №7 за организацията на търговската дейност на територията на Община Димитровград и поставяне на съоръжения за търговия...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, чл. 38, ал. 1 от Наредба №6 на Общински съвет Димитровград за реда и условията, при които...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкусите и решение №1225 от 31. 05....
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкурсите и решение №1158/26. 04. 2007...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 3 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от змсма, чл. 29, ал. 1, т. 1 от зуо и чл. 79, ал. 4 от зоос
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом