Община видин
ИмеОбщина видин
страница1/5
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер0.57 Mb.
ТипРешение
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2013/03/DOKUMENT_asvalt2013_final.doc
  1   2   3   4   5

ОБЩИНА ВИДИН


Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg


ОБЩИНА ВИДИН

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с

предмет:


Рехабилитация и ремонт на улици и пътища от транспортната мрежа на населените места в община Видин


2013 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.


РАЗДЕЛ ІІІ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


РАЗДЕЛ IV

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ


РАЗДЕЛ V

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


РАЗДЕЛ VІ

ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА


РАЗДЕЛ VІІ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА


РАЗДЕЛ VІІІ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА


РАЗДЕЛ ІХ

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ


РАЗДЕЛ Х

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

РАЗДЕЛ ХI

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


РАЗДЕЛ ХІI

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


РАЗДЕЛ ХІІI

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА


РАЗДЕЛ IV

ДРУГИ УСЛОВИЯ


РАЗДЕЛ V

ПРИЛОЖЕНИЯ


Раздел ІІ.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

А. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


І. Предметът на настоящата обществена поръчка включва рехабилитация и ремонт на улици и пътища от транспортната мрежа на населените места в община Видин, а именно, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Видин, цялостно асфалтиране и текущ ремонт на улици в град Видин за следните обекти:


1. Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Видин за следните пътища : Ремонт път ІV -12211 1221/Видин-Златен Рог/-Покрайна-Гомотарци от км.0+000 до км.8+400

Ремонт път ІV -12209 1221 /Видин -Златен Рог/-Кошава -Гомотарци-от км.0+000 до км.4+800

Ремонт път ІV -12213 1221 /Видин -Златен Рог/-Сланотрън от км.0+000 до км.1+500

Ремонт път ІV -14001 ІІ-14 /Видин -Кула/-Слана бара от км.0+000 до км.1+100

Ремонт път ІV -14002 граница с община Кула-Генерал Мариново-Рупци-І-1/обходен път/ от км.16+200 до км.26+200

Ремонт път ІV -14004 ІV-14002/Рупци-Цар Петрово/-Генерал Мариново-Дружба-Каленик-граница с община Кула от км.0 000 до км.6+400

Ремонт път ІV -12212 ІІІ-122/Ново село-Видин/-Капитановци - Иново от км. 0+000 до км.1+150

Ремонт път ІV -12206 граница с община Ново село-Майор Узуново ІІ-12 /Видин-Брегово/ от км. 7+500 до км.10+100


2. Асфалтиране улици в град Видин, както следват.Ремонт улица "П.Р.Славейков" гр.Видин-от ул."Цар Симеон Велики" до ул."Преславска"-асфалтиранеРемонт улица "Преславска" гр.Видин-от бул."Панония" до ул."Пирин"-асфалтиранеРемонт улица "Александър Хаджи Спасов" гр.Видин-от ул."Вела Пеева" до съществуваща търговска сграда"-асфалтиранеРемонт улица "Антон Страшимиров" гр.Видин-от ул."Бдин" до ул."Гладстон"-асфалтиранеРемонт кръстовище на ул."Антон Страшимиров", ул."Гладстон" и ул."Алеко Константинов"Ремонт улица "Алеко Константинов" гр.Видин-от ул."Гладстон" до ул."Княз Борис Іви"-асфалтиранеРемонт улица "Сан Стефано" гр.Видин-от ул."Ген.Скобелев" до ул."Княз Борис Іви"-асфалтиранеРемонт улица "Цар Иван Шишман" гр.Видин-от ул."Васил Левски" до ул."Георги Бенковски"-асфалтиранеРемонт улица "Георги Бенковски" гр.Видин-от ул."Цар Иван Шишман" до ул."Драган Цанков"-асфалтиранеРемонт улица "Братя Миладинови" гр.Видин-от ул."Цар Иван Асен ІІ" до ул."Лайош Кошут"-асфалтиранеРемонт улица "Солун" гр.Видин-от ул."Княз Дондуков"-асфалтиранеРемонт улица за подход за ЦДГ №18 Видин"- от ул."Академик Стефан Младенов" до ОДЗ №18 -асфалтиранеРемонт улица "Горазд" гр.Видин-от ул."Климент Охридски" до ул."Стефан Еленков"-асфалтиранеРемонт улица "Искър" гр.Видин-от ул."Свети Методий" до съществуващ асфалт-асфалтиранеРемонт улица "Свети Методий" гр.Видин-от ул."Свети Кирил" до ул."Стефан Еленков"-асфалтиранеРемонт улица "Баба Тонка" гр.Видин-асфалтиранеРемонт ул."Бузлуджа" -от ул."Широка" до ул."Никола Палаузов" гр.Видин-асфалтиранеРемонт ул."Никола Палаузов" гр.Видин-асфалтиране-от ул."Бузлуджа" до ул."Любен Порчелов"Ремонт ул."Отец Паисий" гр.Видин-асфалтиранеРемонт ул."Тодор Великов"-от бул."Панония" до ул."Широка"-асфалтиране и връзка с ул."Широка"Ремонт ул."Димитър Хранков"-от ул."Гео Милев" до ул."Никола Петров"Ремонт ул."Стефан Тодоров"-от ул."Димитър Хранков" до бл.17Ремонт улица през бл.1 в к-с"Панония" - асфалтиранеРемонт улица през бл.3 в к-с"Панония" - асфалтиранеРемонт улица през бл.4 и кръстовище на входа на комплекса и бл.7 в к-с"Панония" – асфалтиранеРемонт улица между бл.4 и бл.7 в к-с"Панония" - асфалтиранеРемонт улица пред бл.7 в к-с"Панония" - асфалтиранеРемонт кръстовище до бл.9 и бл.8 в к-с"Панония" - асфалтиранеРемонт улица пред бл.9, бл.10, бл.11 в к-с"Панония" - асфалтиранеРемонт ул."Цанко Церковски"-от ул."Хан Аспарух" до ул."Трапезица"-асфалтиранеРемонт ул."Трапезица"-от ул."Юри Венелин" до ул."Преспа"-асфалтиранеРемонт ул."Юри Венелин"-от ул."Цар Симеон Велики" до ул."Преспа"-асфалтиранеРемонт ул."Преспа"-от ул."Трапезица" до ул."Акад.Стефан Младенов"-асфалтиранеРемонт ул."Епископ Софроний"-подход между бл.12 и бл.13, бл.8 и бл.9 от ул."Димитър Цухлев " до ул." Епископ Софроний"-асфалтиранеРемонт улица-подход от ул."Димитър Цухлев" между бл.10 и бл.13 до ул."Епископ Софроний"-асфалтиранеРемонт ул."Епископ Софроний"-асфалтиранеРемонт улица-подход между бл.11 и бл.10 от ул."Епископ Софроний" до бл.14-асфалтиранеРемонт улица-между бл.10 и гаражи от бл.14 до бл.13 в к-с."Христо Ботев"-асфалтиранеРемонт ул."Витоша" гр.Видин-асфалтиранеРемонт междублокови пространства в к-с.Крум Бъчваров -от ул."Райко Жинзифов", бл. 21, бл. 20, бл. 24, трафопост, ул"Ильо Войвода"гр.Видин-асфалтиранеРемонт междублокови пространства в к-с.Вида гр.Видин- от трафопост, бл.6, бл.5, бл.4, бл.3, бл.2, бл.1 до ул."Любен Каравелов" гр.Видин-асфалтиранеБ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


При изпълнение на РЕМОНТ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВИДИН ще се извършват следните видове строително – ремонтни работи:

1. Направа на 1 кв.м кръпка с дебелина 4 - 6 см от плътна асфалтова смес,

включваща извършването на следните операции:

1.1. Подготовка на асфалтовата настилка за изкърпване.

1.1.1. Фрезоване дупките в прави линии, които да са успоредни и перпендикулярни на оста на улиците с дълбочината на дупката минимум 4 см.

1.1.2. Оформяне закръгленията от фрезата по стените с фугорез, така че всички те да бъдат отвесни.

1.1.3. Почистване на материала от старата настилка, кал и други замърсявания.

1.1.4. Издухване на дребните частици.

1.1.5. Намазване стените и дъното с битумна емулсия.

1.2. Запълване дупките със смеси горещи за пътна настилка – дребнозърнеста асфалтова смес тип А.

1.3. Уплътняване на асфалтовата смес с валяк.

(При уплътняване, температурата на асфалтовата смес не може да бъде по ниска от 80˚ С. След уплътняването, повърхността на ремонтираното място трябва да бъде на едно ниво със старата настилка).

1.4. Фугиране краищата на кръпката с горещ битум.

1.5. Извозване на отпадъците до сметището за строителни отпадъци.


2. Направа на 1 кв.м кръпка с дебелина 8 - 10 см от плътна асфалтова смес, включващо следните операции:

2.1. Подготовка на асфалтовата настилка за изкърпване.

2.1.1. Фрезоване дупките в прави линии, които да са успоредни и перпендикулярни на оста на улиците на дълбочина минимум 8 см.

2.1.2. Оформяне закръгленията от фрезата по стените с фугорез, така че всички те да бъдат отвесни.

2.1.3. Почистване на материала от старата настилка, кал и други замърсявания.

2.1.4. Издухване на дребните частици.

2.1.5. Намазване стените и дъното с битумна емулсия.

2.2. Запълване дупките със смеси горещи за пътна настилка – дребнозърнеста асфалтова смес тип А.

2.3. Уплътняване на асфалтовата смес с валяк.

(При уплътняване температурата на асфалтовата смес не може да бъде по ниска от 80˚ С. След уплътняването, повърхността на ремонтираното място трябва да бъде на едно ниво със старата настилка).

2.4. Фугиране краищата на кръпката с горещ битум.

2.5. Извозване на отпадъците до сметището за строителни отпадъци.


3. Машинно полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес, включващо следните операции:

3.1. Превоз, доставка, полагане и уплътняване на 1 тон плътна асфалтова смес.

3.2. Извозване на отпадъците до сметището за строителни отпадъци.


4. Машинно полагане и уплътняване на неплътна асфалтова смес, включващо следните операции:

4.1. Превоз, доставка, полагане и уплътняване на 1 тон неплътна асфалтова смес.

4.2. Извозване на отпадъците до сметището за строителни отпадъци.


5. Направа на свързващ разлив за 1 кв.м с битумна емулсия, включващ следните операции:

5.1. Почистване на основата от прах, кал и други замърсявания (с метални четки или чрез продухване с въздушна струя под налягане 0,3 до 0,5 атм).

5.2. Превоз, доставка и полагане (с автогудронатор или с ръчна пръскачка при малък обем) на битумна емулсия.


6. Направа на 1 кв.м локален ремонт, включващ следните операции:

6.1. Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка.

6.2. Изкоп на неподходящ материал – на дълбочина 47 см, неотговарящ на изискванията за годност при употребта му.

6.3. Валиране и уплътняване на трошенокаменна основа или земното легло до 97 % от максималната обемна плътност.

6.4. Полагане на несортиран трошен камък с дебелина 35 см.

6.5. Полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) с дебелина 8 см и уплътняване до 97 %.

6.6. Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см и уплътняване до 98 %.

6.7. Почистване и извозване на строителни отпадъци.


7. Направа на банкети с дебелина 0.1 м от несортиран трошен камък, включващо следните операции:

7.1. Превоз, доставка и разтоварване на несортиран трошен камък върху предварително изкопани и загладени банкети.

7.2. Разстилане, уплътняване и окончателно заглаждане.

8. Изкоп за банкети с ширина 1 метър с извозване на земни маси на разстояние до 3 км, включващо следните операции:

8.1. Почистване и подравняване с автогрейдер на банкетите.

8.2. Товарене и извозвозване на земни маси на депо до 3 км.

9. Изкоп за почистване на окопи с извозване на земни маси на депо на разстояние до 3 км, включващо следните операции:

9.1. Почистване и оформяне на земните окопи с багер.

9.2. Товарене и извозване на остаъка от земните маси след подравняването на депо.


При изпълнение на Текущ ремонт улици в град Видин ще се извършват следните видове строително – ремонтни работи:


1. Направа на 1 кв.м кръпка с дебелина 4 - 6 см от плътна асфалтова смес, включваща извършването на следните операции:

1.1. Подготовка на асфалтовата настилка за изкърпване.

1.1.1. Фрезоване дупките в прави линии, които да са успоредни и перпендикулярни на оста на улиците на дълбочината на дупката /минимум 4 см/.

1.1.2. Оформяне закръгленията от фрезата по стените с фугорез, така че всички те да бъдат отвесни.

1.1.3. Почистване на материала от старата настилка, кал и други замърсявания.

1.1.4. Издухване на дребните частици.

1.1.5. Намазване стените и дъното с битумна емулсия.

1.2. Запълване дупките със смеси горещи за пътна настилка – дребнозърнеста асфалтова смес тип А.

1.3. Уплътняване на асфалтовата смес с валяк.

(При уплътняване температурата на асфалтовата смес не може да бъде по ниска от 80˚ С. След уплътняването повърхността на ремонтираното място трябва да бъде на едно ниво със старата настилка).

1.4. Фугиране краищата на кръпката с горещ битум.

1.5. Извозване на отпадъците до сметището за строителни отпадъци.


2. Направа на 1 кв.м кръпка с дебелина 8 - 10 см от плътна асфалтова смес, включващо следните операции:

2.1. Подготовка на асфалтовата настилка за изкърпване.

2.1.1. Фрезоване дупките в прави линии, които да са успоредни и перпендикулярни на оста на улиците на дълбочина 4 см.

2.1.2. Оформяне закръгленията от фрезата по стените с фугорез, така че всички те да бъдат отвесни.

2.1.3. Почистване на материала от старата настилка, кал и други замърсявания.

2.1.4. Издухване на дребните частици.

2.1.5. Намазване стените и дъното с битумна емулсия.

2.2. Запълване дупките със смеси горещи за пътна настилка – дребнозърнеста асфалтова смес тип А.

2.3. Уплътняване на асфалтовата смес с валяк.

(При уплътняване температурата на асфалтовата смес не може да бъде по ниска от 80˚С. След уплътняването повърхността на ремонтираното място трябва да бъде на едно ниво със старата настилка).

2.4. Фугиране краищата на кръпката с горещ битум.

2.5. Извозване на отпадъците до сметището за строителни отпадъци.


3. Машинно полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес, включващо следните операции:

3.1. Превоз, доставка, полагане и уплътняване на 1 тон плътна асфалтова смес.

3.2. Извозване на отпадъците сметището за строителни отпадъци.


4. Частично възстановяване основата на уличната настилка с несортиран трошен камък, включващо следните операции:

4.1. Доставка, полагане и уплътняване на 1 м3 несортиран трошен камък.5. Ремонт на пукнатини и фуги.

5.1. Подготовка и заливане на пукнатини и фуги на 1 л.м. с ширина до 5 мм.

5.2. Подготовка и заливане на пукнатини и фуги на 1 л.м. с ширина над 5мм.

6. Ремонт на ревизионни шахти.

6.1. Ремонт на 1 бр. шахта без подмяна на компоненти /капак + гривна/.

6.2. Ремонт на 1 бр. шахта с подмяна на компоненти /капак + гривна/.

7. Ремонт на дъждоприемни шахти.

7.1. Ремонт на 1 бр. шахта без подмяна на компоненти /капак + гривна/.

7.2. Ремонт на 1 бр. шахта с подмяна на компоненти /капак + гривна/.

Ремонтът на шахтите включва извършването на следните операции:

- демонтаж на гривната;

- оформяне леглото на гривната;

- замонолитване гривната с бързовтвърдяващ се бетон;

- оформяне наклоните с асфалтобетон.


При изпълнение на АСФАЛТИРАНЕ улици в град Видин и Изграждане алеи в нов гробищен комплекс ще се извършват следните видове строително – ремонтни работи:

При изпълнение ремонта на асфалтовата настилка на уличната мрежа в гр. Видин ще се извършат следните строително – монтажни работи:

1. Почистване на 1 кв.м. асфалтова настилка и подготвянето и за извършване на последващите ремонтни работи включва извършването на следните операции:

1.1. Премахване на кал и други замърсявания от старата асфалтова настилка

1.2. Издухване на дребните частици


2. Направа на 1 кв.м. локален ремонт на основата

включва извършването на следните операции:

2.1. Разкъртване на съществуващата асф. настилка

2.1. Изкоп на неподходящия материал от компроментирания участък на дълбочина 45 см. от нивото на съществуващата асфалтова настилка

2.2. Насип с несортиран трошен камък с дебелина 36 см.

2.3. Уплътняване на положената трошено-каменна настилка до 97% от максималната обемна плътност с ръчна трамбовка или валяк бандажен

2.4. Извозване на отпадъците до сметището за строителни отпадъци

3. Направа на 1 м.кв. кръпка с дебелина 4-6 см. от неплътна асф. смес на компроментираните участъци преди полагане последващия асф. пласт

включва извършването на следните операции:

3.1 Намазване стените и дъното с битумна емулсия

3.2. Запълване на дупката с неплътна асф. смес до нивото на старата асф. настилка

3.3. Уплътняване на асф. смес с валяк


4. Направа на 1 м.кв. кръпка с дебелина 8-10 см. от неплътна асф. смес на компроментираните участъци преди полагане последващия асф. пласт

включва извършването на следните операции:

4.1 Намазване стените и дъното с битумна емулсия

4.2. Запълване на дупката с неплътна асф. смес до нивото на старата асф. настилка

4.3. Уплътняване на асф. смес с валяк


5. Възстановяване частично основата при дупки с изнесен от движението на МПС скален материал за 1 м.куб. несортиран трошен камък за основа

включва извършването на следните операции:

5.1. Разкъртване на съществуващата асф. настилка

5.2. Насип с несортиран трошен камък с дебелина до 9 см. под нивото на съществуващата асф. настилка

5.3. Уплътняване на положената трошено-каменна настилка до 97% от максималната обемна плътност с ръчна трамбовка или валяк бандажен

5.4. Извозване на отпадъците до сметището за строителни отпадъци


6. Направа на свързващ разлив за 1 кв.м. с битумна емулсия

включва извършването на следните операции:

6.1. Превоз, доставка и полагане на битумна емулсия с автогудронатор или с ръчна пръскачка при малък обем


7. Направа изкоп земни почви за оформяне на пътното легло с извозване до 3 км за 1 куб. м. включва извършването на следните операции:

7.1. Геодезия – да се направи тахиметрично заснемане на участъка в необходимия обем. Заснемането да се извърши спрямо съществуващата асфалтова настилка на кръстовищата и наличните бордюри, така че да се осигури необходимия надлъжен и напречен наклон съобразно и с наличните дъждоприемни шахти. Нивелета да се води в остта на улицата, като се осигури плавен преход между съществуващата и новата настилка.

7.2. По направените разчети по т. 7.1. да се извърши изкоп на пластове с фадрома и автогрейдер с извозване на земните маси на разстояние до 3 км.

7.3. Валиране на готовото земно легло.


8. Направа на 1 кв.м. кръпка с дебелина 4 – 6 см. от плътна асф. смес

включва извършването на следните операции:

8.1. Подготовка на асф. настилка за изкърпване

8.1.1. Фрезоване дупките в прави линии, които да са успоредни и перпендикулярни на оста на улиците с дълбочината на дупката минимум 4 см.

8.1.2. Оформяне закръгленията от фрезата по стените с фугорез, така че всички те да бъдат отвесни.

8.1.3. Почистване на материала от старата настилка, кал и други замърсявания.

8.1.4. Издухване на дребните частици.

8.1.5. Намазване стените и дъното с битумна емулсия.

8.2. Запълване дупките със смеси горещи за пътна настилка – дребнозърнеста асфалтова смес тип А.

8.3. Уплътняване на асфалтовата смес с валяк.

(При уплътняване, температурата на асфалтовата смес не може да бъде по ниска от 80˚ С. След уплътняването, повърхността на ремонтираното място трябва да бъде на едно ниво със старата настилка).

8.4. Фугиране краищата на кръпката с горещ битум.

8.5. Извозване на отпадъците до сметището за строителни отпадъци.


9. Направа на 1 кв.м кръпка с дебелина 8 - 10 см от плътна асфалтова смес, включващо следните операции:

9.1. Подготовка на асфалтовата настилка за изкърпване.

9.1.1. Фрезоване дупките в прави линии, които да са успоредни и перпендикулярни на оста на улиците на дълбочина минимум 8 см.

9.1.2. Оформяне закръгленията от фрезата по стените с фугорез, така че всички те да бъдат отвесни.

9.1.3. Почистване на материала от старата настилка, кал и други замърсявания.

9.1.4. Издухване на дребните частици.

9.1.5. Намазване стените и дъното с битумна емулсия.

9.2. Запълване дупките със смеси горещи за пътна настилка – дребнозърнеста асфалтова смес тип А.

9.3. Уплътняване на асфалтовата смес с валяк.

(При уплътняване температурата на асфалтовата смес не може да бъде по ниска от 80˚ С. След уплътняването, повърхността на ремонтираното място трябва да бъде на едно ниво със старата настилка).

9.4. Фугиране краищата на кръпката с горещ битум.

9.5. Извозване на отпадъците до сметището за строителни отпадъци.


10. Разбиване бетон по уличната настилка за 1 кв.м.

включва извършването на следните операции:

10.1. Разбиване възстановените с бетон кръпки с пневматичен къртач


11. Фрезоване на асф. настилка за 1 кв.м.

включва извършването на следните операции:

11.1. Фрезоване на асф. настилка във високите места, така че да се получи профелиращ пласт асф. смес с минимална дебелина


12. Полагане на асфалтови смеси за 1 т. – битумоминерална, неплътна и плътна

12.1. Изисквания при полагане на асфалтовите пластове

12.1.1. Геодезически замервания – определяне надлъжните и напречните наклони на асфалтовите пластове, така че повърхностните води да бъдат отведени към съществуващите дъждоприемни шахти и осъществяване на плавен преход на новата и съществуващата настилка. Нивелета да се води в остта на улицата.

12.1.2. Полагане асфалтовите пластове по направените геодезически замервания с асфартополагач

12.1.3. Уплътняване на положените асф. смеси с вибрационни бандажни валяци и пневматични валяци до 98%

12.1.4. Измерване на асфалтовите смеси в тонове доказани с кантарни бележки

12.1.5. Доказване на положената асф. смес и неиното уплътняване с протоколи от лицензирани лаборатории


13. Направа на улична основа от несортиран трошен камък за основа

включва извършването на следните операции:

13.1. Геодезически замервания – определяне надлъжните и напречните наклони на пътното тяло, така че повърхностните води да бъдат отведени към съществуващите дъждоприемни шахти и осъществяване на плавен преход на новата и съществуващата настилка. Нивелета да се води в остта на улицата.

13.2. Доставка и разтилане на несортиран трошен камък за основа с дебелина 40 см. по направените разчети по т. 13.1. автогрейдер

13.3. Валиране и уплътняване на трошенокаменната основа до 97% от максималната обемна плътност с вибрационни бандажни валяци

13.4. Измерването се извършва в куб. м. и се отчита с кантарни бележки


14. Демонтаж на стари бордюри за 1 м.

включва извършването на следните операции:

14.1. Демонтиране с багер на старите бордюри и превоз на депо до 5 км.


15. Демонтираж на стари тротоарни плочи за 1 кв.м.

включва извършването на следните операции:

15.1. Демонтиране ръчно на старите тротоарни плочи и превоз на депо до 5 км.


16. Полагане на нови бордюри

включва извършването на следните операции:

16.1. Геодезически замервания – определяне на надлъжните наклони, които да съответстват на надлъжния наклон на уличното платно

16.2. Направа тесни изкопи за бордюри

16.3. Полагане на улични бордюри върху подложен бетон

16.4. Запълване фугите с циментова замазка


17. Полагане на тротоарна настилка за 1 кв.м.

включва извършването на следните операции:

17.1. Доставка и полагане на тротоарни плочи 30/30 върку пясъчна основа при напречен наклон към уличното платно 2%

18. Повдигане на дъждоприемни шахти, ревизионни шахти и спирателни кранове


В. изисквания към изпълнението


  1. Срокът за изпълнение на поръчката в календарни дни, трябва да бъде до 90 (деветдесет) дни от датата на откриване на строителната площадка.

  2. Гаранционни срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20 и чл. 21 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство (обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

  3. Строително – монтажните работи ще се приемат от координатори, определени от Възложителя, съгласно проекта на договор. Приемането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи обр. 19.

  4. Изпълнителят е длъжен по време на строителството сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройство, включително за своя сметка да назначи Координатор по безопасност и здраве.
  1. При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изисванията на ПИПСМР за пътища (Правилник за изпълнение и приемане на СМР) и „Техническа спецификация 2009 г.” одобрена от Изпълнителния директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията.
  1. Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.
  1. Разходите за взимането на проби от материалите и асфалтовите смеси, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на изпълнителя.

    5. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.


  1   2   3   4   5

Свързани:

Община видин iconОбщина Видин стартира проект за развитието на града
Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план...
Община видин iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
Община видин iconОбщина видин
Община видин, еик: 000159508, представлявана от Герго Гергов Кмет на общината и Ирена Горанова Началник отдел “фсд и Б“ в община...
Община видин iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Община видин iconДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените...
Община видин iconОбщински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Община видин iconОбявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
Община видин iconОбщински съвет видин
Относно: Предложение №08-00-39/06. 02. 2008 год от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне...
Община видин iconЗакон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
Омплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството...
Община видин iconBg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом