Описание на системата "Trivia Game"
ИмеОписание на системата "Trivia Game"
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер151.12 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://downloads.academy.telerik.com/svn/web-design/2. Web Design with JavaScript/Projects/3. Tr33, Alexander Malinov Blvd., Sofia, 1729, Bulgaria

Phone: (+359) 2 80-99-862; Fax: (+359) 2 80-99-888Trivia Game – Kурсов проект по „ Уеб дизайн с HTML 5, CSS 3 и JavaScript – част II" – вариант # 3

Да се проектира и реализира уеб клиентско приложение за работа с въпроси. В него потребителите могат да се регистрират, започнат нова игра с въпроси, добавят въпроси и добавят категории. Всеки регистриран потребител може да започне игра и да отговори на въпросите от нея.

Описание на системата "Trivia Game"


Посредством централен сървър потребителите в системата "Trivia Game" могат да започнат игра, при което получават 10 въпроса от дадена категория. Всеки потребител може да разгледа резултатите на всеки регистриран потребител.

Работа на системата "Trivia Game"


Работата със системата "Trivia Game" най-общо обхваща следните стъпки:

 1. Посетители на системата могат да разглеждат резултатите на останалите регистрирани потребители.

 2. След влизане в системата потребителите могат да започнат игра и да отговорят на въпросите от нея в рамките на 5 минути.

 3. Посетителите на системата могат да разглеждат всички категории

 4. След влизане в системата потребителите могат да добавят нов въпрос към вече съществуваща категория.

 5. След влизане в системата потребителите могат да добавят нова категория с минимум 10 въпроса към нея.

Архитектура на системата "Trivia Game"


Системата "Trivia Game" за въпроси работи в режим клиент-сървър. Клиентите (уеб браузъри) комуни­кират със сървъра (не директно) чрез изпращане на REST заявки с JSON-сериализирани данни.

Комуникация със сървъра


Цялата комуникация между клиента и сървъра се извършва в REST стил чрез HTTP GET и HTTP POST команди, изпратени асинхронно като AJAX заявки от клиента към сървъра, на които сървърът отговаря с JSON-сериализиран резултат. При успех сървърът връща HTTP статус код 200, а при грешка връща трицифрен HTTP статус код за грешка. Форматът на всяка REST заявка е различен и е описан по-долу, като URL адресът на REST услугата е условно означен по следния начин:

http://service-url/

Услугите от страна на сървъра се разработват от преподавателския екип и не са задача на курсистите. Услугите се предоставят във вид на сорс код + скрипт за създаване на базата данни и могат да се ползват локално (от хост машината на разработчика) или от Интернет. Публичната Интернет инстанция на сървърната REST услуга за проекта е достъпна от следния URL в облака на AppHarbor:

http://trivia-game.apphb.com/api/trivia

Всеки участник сам преценява дали да ползва публичния Интернет сървър или да инсталира собствено локално копие (ако има технически познания и желание да го направи).

Имайте предвид, че тъй като заявките и резултатите от извикване на REST услугите са стандартни JSON-сериализирани обекти, няма гаранция за наредбата на ключовете в асоциативните масиви, които се връщат или изпращат (тя може да е произволна).

Регистрация


Регистрацията в системата е отворена публично за всички посетители. При регистрация потребителят въвежда потребителско име, прякор (nickname) и автентикациoнен код. Автентикациoнният код се изчислява от приложението чрез хеширане на потребителското име и паролата (долепени един до друг) по формулата SHA1(username + password) и се изпраща като шестнайсе­тично число. Формат на заявката към услугата:

URL

http://service-url/register-user

Method: POST

Body

{"username":"Dodo",

"nickname":"DonchoMinkov",

"authCode":" e3adcdcff8fe40290d7bbd3c19a1e414425e5aaa "}

При успех услугата връща HTTP статус код 200.

При грешка услугата връща трицифрен HTTP статус код за грешка и резултат в следния формат:

Body

{"Message":"There is already such user"}

Текстът в полето Message е само информативен и не е предназначен за машинна обработка. Кодовете на грешките в полето Message са следните:

HTTP Code

Description

404

There is already such user

404

Username contains invalid characters

404

Username must start with a letter

404

Username contains invalid characters

404

Username must be atleast 4 characters long

404

Username must be atmost 30 characters long

404

Nickname contains invalid characters

404

Nickname must be atleast 4 characters long

404

Nickname must be atmost 30 characters long

404

Password should be crypted

500

User registration failed (general error)

Влизане в системата


Влизане в системата е отворено публично за всички посетители. При Влизане в системата потребителят въвежда потребителско име и автентикациoнен код. Автентикациoнният код се изчислява от приложението чрез хеширане на потребителското име и паролата (долепени един до друг) по формулата SHA1(username + password) и се изпраща като шестнайсе­тично число. Формат на заявката към услугата:

URL

http://service-url/login-user

Method: POST

Body

{"username":"Dodo", "authCode":" e3adcdcff8fe40290d7bbd3c19a1e414425e5aaa "}

При грешка услугата връща трицифрен HTTP статус код за грешка и резултат в следния формат:

Body

{"Message":"Invalid Request"}

Кодовете на грешките в полето Message са следните:

HTTP Code

Description

404

Invalid Request

404

Username contains invalid characters

404

Username must start with a letter

404

Username contains invalid characters

404

Username must be atleast 4 characters long

404

Username must be atmost 30 characters long

404

Password should be crypted

404

No such user

404

Incorrect password

500

Login failed (general error)

Извличане на резултатите на потребител


Извличането на резултатите на потребител е публично за всички посетители на системата. Услугата приема аргумент nickname, прякора на съответния потребител. Формат на заявката към услугата:

URL

http://service-url/user-score?nickname=DonchoMinkov

Method: GET

При успех услугата връща HTTP статус код 200 и резултат в следния формат:

Body

{ "nickname" : "Doncho Minkov",

"totalScore" : 6.33,

"totalGamesPlayed" : 3,

"categoryScores" : [{ "category" : "c#",

"score" : 10.0,

"gamesPlayed" : 1 },

{ "category" : "javascript",

"score" : 5.0,

"gamesPlayed" : 1 },

{ "category" : "history",

"score" : 4.0,

"gamesPlayed" : 1 }]

}

Резултата съдържа общия резултат на дадения потребител, както и резултат по категориите, в които е играл.

При грешка услугата връща трицифрен HTTP статус код за грешка и резултат в следния формат:

Body

{"Message":"Invalid Request"}

Кодовете на грешките в полето Message са следните:

HTTP Code

Description

404

No user with such nickname

500

Request failed (general error)

Извличане на всички потребители


Извличането на всички потребители е достъпно за всеки посетител на приложението. Формат на заявката към услугата:

URL

http://service-url/users-all

Method: GET

При успех услугата връща HTTP статус код 200 и резултат в следния формат:

Body

[{ "nickname" : "Doncho Minkov", "score" : 7.5, "games" : 2 },

{ "nickname" : "DonchoMinkov", "score" : 0.0, "games" : 0 },

{ "nickname" : "Doncho_Minkov", "score" : 0.0, "games" : 0 },

{ "nickname" : "Doncho.Minkov", "score" : 0.0, "games" : 0 }]

При грешка услугата връща трицифрен HTTP статус код за грешка и резултат в следния формат:

Body

{"Message":"Invalid Request"}

Кодовете на грешките в полето Message са следните:

HTTP Code

Description

500

Request failed (general error)

Извличане на всички категории въпроси


Извличането на всички категории въпроси е позволено за всички потребители. Формат на заявката към услугата:

URL

http://service-url/categories

Method: GET

При успех услугата връща HTTP статус код 200 и резултат в следния формат:

Body

[{ "id" : 1, "name" : "history" },

{ "id" : 2, "name" : "literature" },

{ "id" : 3, "name" : "math" },

{ "id" : 4, "name" : "c#" },

{ "id" : 5, "name" : "javascript" }]

При грешка услугата връща трицифрен HTTP статус код за грешка и резултат в следния формат:

Body

{"Message":"Invalid Request"}

Кодовете на грешките в полето Message са следните:

HTTP Code

Description

500

Request failed (general error)

Добавяне на нова категория


Само регистрираните потребители могат да добавят нова категория. За да добави категория потребителя трябва да въведе и поне 10 въпроса в тази категория. Въпросите могат да са и повече от 10. Всеки въпрос трябва да има поне 3 грешки и поне 1 верен отговор. Формат на заявката към услугата:

URL

http://service-url/add-category

Method: POST

Body

{ "category" : { "name" : "New Category",

"questions" : [

{ "text" : "Question #0",

"correctAnswers" : [{"text" : "Correct #0"}],

"wrongAnswers" : [

{ "text" : "Wrong #1" },

{ "text" : "Wrong #2" },

{ "text" : "Wrong #3" }]},

{ "text" : "Question #1",

"correctAnswers" : [

{"text" : "Correct #0",

"text" : "Correct #1" }],

"wrongAnswers" : [

{ "text" : "Wrong #1" },

{ "text" : "Wrong #2" },

{ "text" : "Wrong #3" }]},

...atleast 8 More Questions... ]

},

"user" : { "username" : "Dodo",

"authCode" : "6fa9133efe05348e430bd5a4585b595f0cb6cba3" }

}

При успех услугата връща HTTP статус код:

При грешка услугата връща трицифрен HTTP статус код за грешка и резултат в следния формат:

Body

{ "Меssage":"No such user"}

Кодовете на грешките в полето Message са следните:

HTTP Code

Description

404

Invalid Request

404

Username contains invalid characters

404

Username must start with a letter

404

Username contains invalid characters

404

Username must be atleast 4 characters long

404

Username must be atmost 30 characters long

404

Password should be crypted

404

No such user

404

Incorrect password

404

A category must contain atleast 10 questions

404

There is already a category with such name

404

Atleast three wrong answers are needed

404

Atleast one correct answer is needed

500

Request failed (general error)

Започване на нова игра


Всеки регистриран потребител може да започне нова игра. Заявката съдържа незадължителен аргумент – идентификационния номер на категорията, в която потребителят иска да играе. Ако потребителя не подаде аргумент ще получи 10 въпроса от произволни категории. Формат на заявката към услугата:

URL

http://service-url/start-game/5

Method: POST

Body

{ "username" : "Dodo",

"authCode" : "6fa9133efe05348e430bd5a4585b595f0cb6cba3" }

При успех услугата връща HTTP статус код 200 и следния резултат:

Body

{ "id" : 28,

"questions" : [

{ "id" : 67, "text" : "javascript Question #8",

"answers" : [{ "id" : 965, "text" : "Wrong answer" },

{ "id" : 962, "text" : "The correct one" },

{ "id" : 973, "text" : "Wrong answer" },

{ "id" : 966, "text" : "Wrong answer" }]},

{ "id" : 71, "text" : "javascript Question #12",

"answers" : [{ "id" : 1027, "text" : "Wrong answer" },

{ "id" : 1022, "text" : "The correct one" },

{ "id" : 1031, "text" : "Wrong answer" },

{ "id" : 1040, "text" : "Wrong answer" }]},

{ "id" : 69, "text" : "javascript Question #10",

"answers" : [{ "id" : 1007, "text" : "Wrong answer" },

{ "id" : 1000, "text" : "Wrong answer" },

{ "id" : 992, "text" : "The correct one" },

{ "id" : 999, "text" : "Wrong answer" }]},

...7 more questions...

]

}

Резултата съдържа списък от 10 въпроса, всеки от които с точно 3 грешни и точно 1 верен отговори. Потребителят има 5 минути да отговори на всички въпроси. Ако 5 минути след като е започната играта, системата все още не е получила отговори, играта се прекратява и тя не може да бъде доиграна. През тези 5 минути потребителят не може да започне нова игра – когато се изпълни заявката, той ще получи същите въпроси.

При грешка услугата връща трицифрен HTTP статус код за грешка и резултат в следния формат:

Кодовете на грешките в полето Message са следните:

HTTP Code

Description

404

No such category

500

Request failed (general error)

Отговаряне на въпроси от игра


Потребител, който е стартирал игра, може да отговори на въпросите от нея. Заявката приема в URL аргумент, който е идентификационния номер на започнатата игра. При отговор потребителят трябва да изпрати идентификационния номер на започнатата игра, както и списък с двойки - идентификационен номер на въпрос и идентификационен номер на избрания въпрос. Формат на заявката към услугата:

URL

http://service-url/post-answers/123

Method: POST

Body

{"user":{"username":"Dodo","authCode":"6fa9133efe05348e430bd5a4585b595f0cb6cba3"},

"questions" : [{ "questionId" : 4, "answerId" : "57" },

{ "questionId" : 9, "answerId" : "114" },

{ "questionId" : 12, "answerId" : "164" },

{ "questionId" : 11, "answerId" : "137" },

{ "questionId" : 3, "answerId" : "31" },

{ "questionId" : 2, "answerId" : "12" },

{ "questionId" : 1, "answerId" : "5" },

{ "questionId" : 5, "answerId" : "67" },

{ "questionId" : 8, "answerId" : "109" },

{ "questionId" : 6, "answerId" : "77" }]}

При успех услугата връща HTTP статус код 200:

При грешка услугата връща трицифрен HTTP статус код за грешка и резултат в следния формат:

Body

{ "Меssage":"Game does not exists or is already finished"}

Кодовете на грешките в полето Message са следните:

HTTP Code

Description

404

Game does not exists or is already finished

404

This is not your game

404

Game does not exists or is already finished

404

Game does not exists or is already finished

500

Request failed(general error)

Добавяне на нов въпрос


Всеки регистриран потребител може да добавя нов въпрос към вече съществуваща игра. Заявката приема аргумент идентификационния номер на категорията. На заявката трябва да се подаде и текст на въпроса, както и 2 списъка от отговори – единия списък съдържа верните отговори, докато другия съдържа грешните. Въпроса трябва да съдържа поне 1 верен отговор и поне 3 грешни отговора. Формат на заявката към услугата:

URL

http://service-url/add-question/5

Method: POST

Body

{"user":{"username":"Dodo","authCode":"6fa9133efe05348e430bd5a4585b595f0cb6cba3"},

"question":{"text":"Sample Question",

"correctAnswers" : [

{ "text" : "Correct Answer #0" }],

"wrongAnswers" : [

{ "text" : "Wrong Answer #0" },

{ "text" : "Wrong Answer #1" },

{ "text" : "Wrong Answer #2" }]

}

}

При успех услугата връща HTTP статус код 200:

При грешка услугата връща трицифрен HTTP статус код за грешка и резултат в следния формат:

Body

{ "Меssage":" "No such category"}

Кодовете на грешките в полето Message са следните:

HTTP Code

Description

404

No such category

404

Atleast three wrong answers are needed

404

Atleast one correct answer is needed

500

Request failed(general error)

Обработка на грешки


Приложение трябва да обработва евентуално възникващите грешки по подходящ начин, например да има специален екран (прозорец) за тях или да ги визуализира в специално поле или по друг начин. Грешки могат да възникнат по всяко време и по най-различни причини: прекъснат достъп до Интернет, изгубена връзка със сървъра, грешка на сървъра, изпратена невалидна команда и т.н.

Допълнителни изисквания


 • Потребителският интерфейс на системата може да е на български или на английски език (по ваш избор).

 • Приложението трябва да е базирано на HTML5 и JavaScript. По желание може да се използва jQuery или друг JavaScript framework.

 • Трябва да се поддържат следните уеб браузъри: Chrome 16+, Firefox 9+, IE9+, Safari 5.1+.

 • Потребителският интерфейс може да е базиран на KendoUI, jQueryUI или на друга библиотека за UI.

 • Нямате право да използвате сървърна логика, която се различава от предоставената имплементация на услугите към проекта. Нямате право да добавяте допълнителни сървърни услуги.

Бонуси


Допълнителни точки ще се дават за:

 • Реализирана добра ползваемост – удобен, лесен за употреба и интуитивен потребителски интерфейс.

 • Коректност и правилна работа при необичайни ситуации: например при въвеждане на невалидни данни (празни полета, прекалено дълги полета, невалиден формат).

 • Качествен програмен код (HTML, CSS, JavaScript), структуриране на програмната логика в класове, функции и файлове, спазвайки утвърдените в индустрията концепции за изграждане на качествен софтуер.

 • Добър и удобен външен вид (уеб дизайн) – можете да ползвате ваш собствен дизайн или да адаптирате дизайн със свободен лиценз.

 • Реализация на потребителски настройки, с които да се конфигурира приложението.

 • Реализирането на функционалност, която не се изисква в условията на проектите не носи непременно допълнителни точки. По-важно е да се реализира коректно изискваната функционалност.

Предаване на проектите


Проектите се предават като цялостно реализирано уеб клиентско приложение. Курсовият проект изисква да бъдат предадени следните активи (пакетирани в ZIP или RAR архив):

 • HTML код на приложението

 • JavaScript код на приложението (ако използвате външни JavaScript библиотеки, може да включите техния сорс код или да ги ползвате от Интернет)

 • CSS код на приложението

 • Други незадължителни активи (Photoshop файл с уеб дизайна например, инструкции за употреба, документация и т.н.)

Проектите се предават онлайн от формата за изпращане на домашни и проекти към курса: http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/10.

Краен срок за предаване на проектите: 10 февруари 2013 г.

Защита на проектите


Защитата на проектите ще се извърши в края на курса. На защитата всеки студент ще трябва да представи проекта си, да покаже каква част от изискванията са реализирани и работят и да разкаже как е реализирал функционалността, след което ще му бъде дадена задача – да реализира допълнителна функция към проекта, на място в изпитната зала.

Силно препоръчително е всеки да си носи лаптоп с подготвена работна среда, на който да работи по време на защитата или да използва отдалечена сесия до своя работен настолен компютър, тъй като конфигурирането на работна среда за разработка с PhoneGap и емулатори на мобилните устройства в изпитните зали може да създаде проблеми и да ви загуби излишно време.

Deliver more than expected

Page of

www.telerik.com
Свързани:

Описание на системата \"Trivia Game\" iconРъководство за потребителя
Стартиране на системата 8 Използвани термини 9 Съдържание на папките в системата и работа с тях 10 Работа с документи 17 Търсене...
Описание на системата \"Trivia Game\" iconРешение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество»
«Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» за присъждане на образоветилна и научна степен «доктор» по научната...
Описание на системата \"Trivia Game\" icon1 Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми
Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти)...
Описание на системата \"Trivia Game\" iconЗа следствените арести отново
Общо описание на системата на следствените арести и промените през последните години
Описание на системата \"Trivia Game\" iconІ. пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции
Бизнесът и училището – за модерно професионално образование”, финансиран по Национална програма „модернизиране на системата на професионалното...
Описание на системата \"Trivia Game\" iconGame Day manager responsibilities

Описание на системата \"Trivia Game\" iconEisenhower's Kraft Shines In First Game

Описание на системата \"Trivia Game\" iconWot skirmish Game Armsmen Warbands

Описание на системата \"Trivia Game\" iconОписание и функции
Включване натискате Бутон 1 веднъж, сирената издава звук веднъж и мигачите светват веднъж. Светодиодът светва постоянно и след малко...
Описание на системата \"Trivia Game\" iconSatan’s sly game: the false religion of people-worship

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом