Доклад №0100015212
ИмеДоклад №0100015212
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер226.98 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad_GFO_General_Tochevo_2011_r.doc


ОДИТЕН ДОКЛАД


0100015212


за извършен финансов одит на годишния финансов отчет

на община Генерал Тошево за 2011 г.


София 2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа

Въведение

4

1. Основание за извършване на одита

4

2. Предмет на одита

4

3. Одитиран период

4

4. Цели на одита

4

5. Критерии за оценка

4

6. Обхват

4

7. Същественост

4

Част втора

Констативна част

5

І. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г.

5

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета

5

1.1. Приходи

5

1.2. Разходи

6

1.3. Трансфери и операции с финансови активи и пасиви

7

2. Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г.

7

2.1. Приходи

8

2.2. Разходи

8

2.3. Трансфери и операции с финансови активи и пасиви

8

ІІ. Баланс и оборотна ведомост към 31.12.2011 г.

8

ІІІ. Годишна инвентаризация

10

Част трета

Заключение

11

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ВБРК

Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

ГФО

Годишен финансов отчет

ДДС

Дирекция държавно съкровище

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДСП

Домашен социален патронаж

ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие”

ЕБК

Единна бюджетна квалификация

МОЛ

Материално отговорно лице

МФ

Министерство на финансите

НДА

Нематериални дълготрайни активи

ОбА

Общинска администрация

ОКИБ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

СМР

Строително-монтажни работи

СМЦ

Стоково-материални ценности

ТБО

Такса битови отпадъци

УТСИДП

Устройство на територията, строителство, инвестиционна дейност, приватизация

ЦБ

Централен бюджет

ЦДГ

Целодневна детска градина

Част първа

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита.

Одитът е осъществен на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за Сметната палата, одитна задача № 600 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на заповед № ОД-1-152 от 02.05.2012 г. на заместник-председателя на Сметната палата Цветан Цветков

2. Предмет на одита.

Предмет на финансовия одит е годишния финансов отчет за 2011 г. на Община Генерал Тошево.

3. Одитиран период.

Одитираният период е от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

4. Цели на одита.

4.1. Да се формира становище по финансовия отчет въз основа оценките и изводите до които е достигнато в резултат на получените одитни доказателства.

4.2. Да се изрази ясно становище посредством писмен доклад, който съдържа базата за изразяване на конкретното становище.

5. Критерии за оценка.

При одита на годишния финансов отчет за 2011 г. са използвани следните критерии за оценка:

5.1. Вярно и честно отразяване на имущественото и финансово състояние на общината:

5.2. Обективно и непреднамерено представяне на сделките и събитията във финансовия отчет;

5.3. Съответствие на формата и съдържанието на отчета и спазване на изискванията за неговото изготвяне, представяне и оповестяване съгласно действащото законодателство;

5.4. Наличие на отклонения и нередности във финансовия отчет, оценени от гледна точка на определения праг на същественост и нивото на одитния риск.

6. Обхват.

Одитната задача обхваща:

6.1. Проверка на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него относно: Съответствие на формата, съдържанието и представянето на отчета с нормативните изисквания; Достоверност и пълнота на отразената информация в отчета; Взаимовръзка между счетоводни сметки от СБП и параграфи от ЕБК; Достоверност на отразените в касовия отчет капиталови разходи;

6.2. Проверка на годишната оборотна ведомост, баланс и приложенията към тях относно: Съответствие на отразените в баланса стопански, финансови и счетоводни операции с действащото законодателство; Достоверност и пълнота на отразената финансова информация в годишния баланс; Съответствие на приложенията със съдържанието на баланса и оборотната ведомост;

7. Същественост.

На основание Решение № 005 от 09.03.2011 г. на председателя на Сметната палата е приложен праг на същественост по стойност – 2 %. Това е максимално допустимото ниво на грешки и нередности, които не биха оказали влияние върху потребителите на информацията.

За липсата на единни критерии за класифициране на разходите за основен и текущ ремонт е приложена същественост по смисъл (контекст). Пропуски при извършване на годишната инвентаризация и други, които не могат да се оценят по стойност е приложена същественост по естество (характер).

Ръководството на община Генерал Тошево е отговорно за вярното и честно представяне на информацията във финансовия отчет за 2011 г. и в съответствие с приложимата рамка на финансово отчитане, както и за системата на вътрешния контрол, необходима за изготвянето на финансовия отчет без съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка


Част втора


КОНСТАТИВНА ЧАСТ

Община Генерал Тошево е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в чиято структурата към 31.12.2011 г. са включени 14 ВРБК от които 6 на териториален признак (кметства), 6 на делегиран бюджет (училища), едно общинско предприятие и Исторически музей.


І. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г.


1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Бюджетът на община Генерал Тошево за 2011 г., приет от Общинския съвет с решение № 02-1 от 18.02.2011 г., е в размер на 9 470 013 лв. Актуализиран е съгласно: извършени служебни корекции с писма от МФ за промяна на взаимоотношенията между община Генерал Тошево и Републиканския бюджет; предоставени трансфери от министерства и ведомства, с решение на общинския съвет и към 31.12.2011 г. утвърденият годишен план възлиза на 13 530 889 лв.

Отчета за касово изпълнение на бюджета (ОКИБ) е окомплектован и представен в МФ и Сметна палата при спазване на изискванията на ДДС № 12 от 2011 г. и в рамките на определения срок.1

Касовото изпълнение на общинският бюджет за 2011 г. е 12 910 997 лв., което е 95.42 на сто спрямо уточнения годишен план.


  1. ПриходиВид приход

Отчет към 31.12.2011 г.

Относителен дял

1

Данъчни приходи

2 764 564.00

23 %

2

Неданъчни приходи

3 544 606.00

29 %

3

Взаимоотношения с ЦБ

5 722 615.00

48 %
Общо

12 031 789.00

100 %


Общия размер на приходите към 31.12.2011 г. възлиза на 12 031 789 лв. С най-голям относителен дял са взаимоотношенията с ЦБ – 48 на сто, следвани от неданъчните приходи (29 на сто) и данъчните приходи (23 на сто.)


а) Одитният екип извърши анализ на взаимовръзките между приходни сметки от СБП и параграфи от ЕБК, при който не се установиха отклонения.2

б) Отчетените приходи от управление на общинско имущество се потвърдиха с данни от дирекция „УТСИДП”, която администрира процеса.3

в) Постъпленията от предоставени сервитути по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ (Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни или общински поземлени имоти) в размер на 6 509 лв. са неправилно отчетени по §§ 27-29 „Други общински такси”, вместо по §§ 40-30 „Постъпления от продажба на НДА”.

г) По §§ 13-01 „Данък върху недвижими имоти” са отчетени неправилно други приходи на стойност 2 446 лв.

д) По §§ 13-03 „Данък върху превозните средства”, са отчетени неправилно други приходи на стойност 10 612 лв.

е) По §§ 27-07 „Такса битови отпадъци” са отчетени неправилно 3 591 лв. от други приходи.

ж) По §§ 13-04 „Приходи от данък при придобиване на имущество чрез дарение и по възмезден начин” не са отчетени постъпили приходи в размер на 6 442.00 лв.

з) По § 20-00 „Други данъци” не са отчетени постъпили приходи в размер на 648.00 лв.

и) По §§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” са отчетени неправилно 222 лв. от други приходи.

й) Приходите от наказателни лихви за просрочия по публични вземания (такса битови отпадъци, местни данъци), на обща стойност 38 642 лв., не са отчетени по §§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети”, а са отнасяни по съответните параграфи от ЕБК за приходи от местни данъци и ТБО, в неизпълнение на указанията на МФ (т.24 от ДДС № 12 от 2011 г.).4


Въведените контролни дейности при отчитане на приходите по параграфи от ЕБК не са прилагани последователно през 2011 г. Установените отклонения са несъществени по стойност спрямо размера на приходите и не оказват влияние върху информацията в ГФО за 2011 г.


  1. РазходиВид разход

Сума

Относителен дял

1

Възнаграждения и осигуровки

4 323 786.00

33.49 %

2

Издръжка

3 372 567.00

26.12 %

3

Предоставени трансфери и субсидии

598 872.00

4.64 %

4

Разходи за лихви

29 800.00

0.23 %

5

Капиталови разходи

4 585 972.00

35.52 %
Общо

12 910 997.00

100 %


а) Извършеният от одитния екип анализ на взаимовръзките между разходни параграфи от ЕБК и разходни сметки от СБП не установи отклонения в отчитането по параграфи.5

б) Отчетените капиталови разходи съответстват на планираните по обекти и източници на финансиране. Спазени са ЕБК, СБП и указанията на МФ при тяхното отчитане.6

в) ...


г) Разходи за външни услуги във ВРБК кметско наместничество с. Красен са документирани с копия на фактури или с фактури с липсващи реквизити, което се оценява като отклонение по характер от одитния екип.7


Въведените контролни дейности при отчитане на разходите по параграфи от ЕБК, не са действали ефективно през 2011 г. и не са осигурили достоверност на информацията в Отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г.


  1. Трансфери и операции с финансови активи и пасиви


а) Информацията за предоставени и получени трансфери по бюджета е потвърдена от автоматизирани контроли на Информационно обслужване АД. Отчетените наличности по банкови сметки са потвърдени от обслужващата банка.

б) Одитният екип извърши анализ на взаимовръзките между параграфите от ЕБК за отчитане на трансфери и операции с финансови активи и съответните сметки от СБП и не установи отклонения в отчитането по параграфи8.

в) Предоставени, съгласно решение на ОбС, временни безлихвени заеми на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, на обща стойност 50 700 лв. са отчетени неправилно по §§ 61-09 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител”. Отклонението е без влияние за позиции от касовия отчет.9


Въведените контролни дейности при отчитане на разходите, трансферите и операциите с финансови активи по параграфи от ЕБК са действали като цяло, ефективно и последователно през годината и гарантират достоверност на отчета за касово изпълнение на бюджета за 2011 г. В недостатъчна степен е упражнен контрол във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и върху правилното отчитане на приходите. Установените отклонения са под възприетия стойностен праг на същественост при финансовия одит на ГФО.


2. Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г.

През 2011 г. община Генерал Тошево е бенефициент на проекти финансирани от Кохезионния и Структурните фондове към Националния фон, както и от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”. По разкритата извънбюджетна сметка Фонд „Приватизация” няма постъпления и разходи.


2.1. Приходи

Общата стойност на постъпилите приходи е 12 677 лв. Основната част от тях са таксите за дейност „Домашен социален патронаж и други общински социални услуги” по програма „Човешки ресурси”. Не се установиха отклонения при отчитане на приходите по параграфи от ЕБК


2.2. Разходи

Разходите в отчета за касово изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове през 2011 г. възлизат на 521 402 лв. Не се установиха отклонения при отчитането им по параграфи от ЕБК10


  1. Трансфери и операции с финансови активи и пасиви

а) Коректното отчитане по параграфи от ЕБК на получените и предоставени трансфери по проектите се контролира от МФ, чрез автоматизираните контроли на Информационно обслужване АД

б) Предоставен временен безлихвен заем на ИБСФ, на стойност 6 009 лв. не е отчетен по § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове11


Въведените контролни дейности при отчитане на извънбюджетните сметки и фондове по параграфи от ЕБК гарантират достоверност на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове – ИБСФ-3-КСФ. Установените отклонения са несъществени по стойност и не оказват влияние върху информацията в ГФО за 2011 г.


ІІ. Баланс и оборотна ведомост към 31.12.2011 г.

Балансът и оборотната ведомост, приложенията и справките към тях по форма и съдържание са в съответствие със СБП и указанията на МФ за изготвяне и представяне на ГФО за 2011 г. За целите на консолидация на счетоводната информация са представени оборотни ведомости поотделно за трите отчетни групи (“Бюджетни дейности”, “Извънбюджетни сметки и фондове”, “Други сметки и дейности”), които съдържат информация за състоянието на сметките преди приключвателните операции съгласно т. 59 от ДДС № 20/2004г.

Съставени са коректни операции по приключване на приходите и разходите и определяне на прираста за 2011 г.12

Спазени са указанията за отчитане на провизиите за персонал, отчитане на разходи по корективни сметки и приписани приходи. Извършен е анализ на разходите за придобиване и основен ремонт на ДМА към края на годината, не е установена необходимост от съставяне на приблизителни счетоводни оценки. 13

При извършеният финансов одит се установиха следните отклонения:


 1. В резултат на приключвателни операции за сметките от раздел 6 „Сметки за разходи“ и раздел 7 „Сметки за приходи и трансфери“ за 2010 г., е нарушена стойностната взаимовръзка между крайните (за 2010 г.) и началните (за 2011 г.) салда на сметки от гр.11 “Акумулиран прираст/намаление на нетните активи от предходни години“, общо в размер на 8 421.26 лв. с които неправилно е увеличен шифър 0402 „Прираст/намаление на нетните активи от минали години“ от Пасива на Баланса.14

 2. Вложени в употреба активи (автомобилни гуми) на обща стойност 23 387.86 лв., са отчетени по сметка 3029 „Други материали” в несъответствие с указанията на МФ, недопускащи вложени в употреба материални запаси да се отчитат по балансови сметки (т.2.13 на ДДС № 20/2004 г.). По време на финансовият одит се съставиха счетоводни записвания за коригиране на отклонението. Представена е коригирана оборотна ведомост.15

 3. Изплатени на външен превозвач разходи за транспорт на персонал, по решение на Общинския съвет, (училища, ЦДГ, ДСП) на обща стойност 27 041.38 лв. са неправилно отчетени по сметка 6022 „Разходи за транспорт”, вместо по сметка 6049 „Разходи за възнаграждения на персонал в натура /т.19.3.7. на ДДС № 20/2004 г./. Установеното отклонение е без влияние за балансови позиции.16

 4. Одитори от ЗВО към община Генерал Тошево са извършили одитен ангажимент за даване на увереност (ОАУ) във ВРБК кметско наместничество с. Красен, и са установили наличие на разходооправдателни документи, за които не e спазен счетоводният принцип за „документална обоснованост на стопанските операции и факти” (чл.4, ал.3 от ЗСч.). Първичните документи са издадени от юридическо лице, което не съществува в Търговския регистър и регистър БУЛСТАТ. Извършената от одитния екип проверка потвърди констатациите в доклада за ОАУ, установи общата стойност на незаконосъобразно отчетените разходи по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги”, към 31.12.2011 г. (18 119 лв.) и идентифицира индикатор за измама по смисъла на § 1, т.2 от ДР на ЗВОПС, което се оценя като отклонение, съществено по характер.17

 5. Получен дългосрочен заем от „Фонд за органите за местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД на стойност 1 186 547.00 лв. и погасителни вноски по същия заем в размер на 1 040 042.57 лв. са отчетени неправилно по сметка 1623 „Дългосрочни заеми от банки в страната“, вместо по сметка 1997 „Други заеми и дългове към местни лица” (т.21 на ДДС № 05/2011 г.). По време на финансовият одит се съставиха счетоводни записвания за коригиране на установените отклонения. Представена е коригирана оборотна ведомост.18

 6. Учреден особен залог за обезпечаване на заема от „ФЛАГ” ЕАД, на стойност 1 483 183.75 лв. не е осчетоводен по задбалансова сметка 9233 „Обезпечени задължения по реда на особените залози“. По време на финансовия одит се състави корекционно записване. Представена е коригирана оборотна ведомост.19

 7. Предоставени с решение на общинския съвет (№ 03-24 от 23.12.2011 г.) временни безлихвени заеми на ВРБК на обща стойност 50 700 лв. са неправилно отчетени по приходна сметка 7544 „Касови трансфери от/за общински бюджети“, вместо по сметка за разчети 4614 „Временни безлихвени заеми от/за общински бюджети”. По време на финансовия одит е съставено счетоводно записване за коригиране на отклонението и е представена коригирана оборотна ведомост.20

 8. Приходите от наказателни лихви за просрочие на публични вземания, на обща стойност 38 642 лв. са неправилно отчетени по сметки 7011 „Касови приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски” и 7041 „Касови приходи от такси и лицензии с данъчен характер”, вместо по сметка 7271 „Лихви върху просрочени публични вземания от данъци, мита, осигурителни вноски”, с което не е спазен Сметкоплана на бюджетните предприятия. Установеното отклонение е без влияние за балансови позиции.21

 9. Активи на обща стойност 3 325.00 лв., отговарящи на определението за ДМА, включително с единични цени над минималния стойностен праг са отчетени по задбалансови счетоводни сметки, с което неправилно е завишен шифър 0350 „Задбалансови активи” от Актива на Баланса.22


Контролните дейности при отчитане на активите и пасивите по сметки от СБП не са прилагани последователно през отчетния период. По време на финансовия одит се съставиха корекционни записвания за съществените по стойност отклонения. Установеното отклонение, което е съществено по характер оказва влияние на достоверността на информацията в Баланса към 31.12.2011 г..


ІІІ. Годишна инвентаризация


Процесът на инвентаризация е регламентиран с въведената в общината Система за Финансово Управление и Контрол, подсистема Управление и контрол на активите, елемент 02 Инвентаризация на ДМА, НДМА, СМЦ.

Годишната инвентаризация е проведена въз основа на заповед на кмета с назначена централна комисия и комисии по направления, звена и ВБРК за инвентаризиране на ДМА, НДМА, СМЦ и разчетите по обекти и МОЛ.

Прегледът по време на финансовият одит на документи от проведената инвентаризация установи23:

 1. До контрагентите не са изпратени писма за потвърждение на остатъците по аналитичните им партиди на разчетите.

 2. Извършен е преглед на материалните активи за превишение на единичните им стойности над приетият стойностен праг на същественост или под него за отчитането им съответно балансово като ДМА или задбалансово като други активи в употреба изписани като разход.

3. По отделни обекти на инвентаризация във ВБРК непълно са приложени изискванията на вътрешните правила и процедури при документиране на нейното провеждане.

4. Не са установени липси и излишъци на активи.

5. Резултатите от инвентаризацията – брак на активи са правилно счетоводно отразени по сметки от СБП.

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводство е извършена годишна инвентаризация на активите и пасивите в община Генерал Тошево към 31.12.2011 г., която като цяло е допринесла за достоверното им представяне в ГФО за 2011 г.


Част трета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спазени са нормативните изисквания и указания на министъра на финансите при изготвяне, окомплектоване и представяне на ГФО на община Генерал Тошево за 2011 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета съдържа съществени по характер отклонения.

Отразените в баланса и оборотната ведомост към 31.12.2011 г. стопански, финансови и счетоводни операции като цяло са в съответствие със Закона за Счетоводството и указанията на Министерство на финансите. Финансовата и нефинансова информация от баланса съдържа съществени по характер отклонения.

Изпълнени са изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните нормативни актове за извършване на годишна инвентаризация.

Установените отклонения в ГФО на община Генерал Тошево, са съществени по характер и оказват влияние върху потребителите на информация, поради което годишният финансов отчет на община Генерал Тошево се заверява с резерви


Настоящият одитен доклад е изготвен в 2 еднообразни екземпляра, по един за община Генерал Тошево и един за Сметната палата и е неразделна част от становището за заверка на годишния финансов отчет.

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ


ЗА ЗАВЕРКА С РЕЗЕРВИ


на годишния финансов отчет

на община Генерал Тошево за 2011 г.
София, 2012 г.

Настоящото становище е изготвено на основание чл. 53, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на община Генерал Тошево за 2011 г.


Ръководството на община Генерал Тошево е отговорно за вярното и честно представяне на информацията във финансовия отчет за 2011 г. и в съответствие с приложимата рамка на финансово отчитане, както и за системата на вътрешния контрол, необходима за изготвянето на финансовия отчет без съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.


Отговорността на одитния екип е да изрази независимо становище по годишния финансов отчет въз основа на извършения финансов одит в съответствие със Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти при спазване на етичните изисквания, както и да планира и проведе одита така, че да се убеди в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени отклонения.


Одитният екип дава следното мнение по елементите на годишния финансов отчет:


І. По отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него за 2011 г.


Одитът на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на община Генерал Тошево за 2011 г. включи проверка, анализ и оценка за вярното и честно представяне на финансовата и нефинансовата информация.

При извършването на одита се констатираха отклонения, подробно отразени в раздел І от одитния доклад, които са съществени по характер и биха повлияли на потребителите на информацията.

Одитният екип изразява независимо становище, че отчетът за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на община Генерал Тошево за 2011 г. съдържат съществени отклонения и не дават вярна и честна представа за отразената финансова и нефинансова информация, в съответствие с идентифицираната обща рамка на финансова отчетност с общо предназначение.


ІІ. По баланса към 31.12.2011 г. и приложенията към него.


Одитът на баланса към 31.12.2011 г. и приложенията към него на община Генерал Тошево включи проверка, анализ и оценка на отразената в тях информация за вярното и честно представяне на финансовото състояние и имуществото на предприятието.

При извършването на одита се събраха достатъчно доказателства, въз основа на които се постигна разумна увереност, че балансът съдържа съществени отклонения, подробно отразени в раздел ІІ от одитния доклад, които са съществени по характер и биха повлияли на потребителите на информацията.

Одитният екип изразява независимо становище, че балансът към 31.12.2011 г. и приложенията към него на община Генерал Тошево съдържат съществени отклонения и не дават вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност с общо предназначение.


Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразените от нас резерви по годишния финансов отчет.


Финансовият отчет на община Генерал Тошево за 2011 г. се заверява с резерви.


Одитното становище за заверка с резерви е неразделна част от финансовия отчет на община Генерал Тошево за 2011 г.1 ОД № 01 – РД-И-01 Елементи на касовия отчет

2 ОД № 02 – РД-И-05 Взаимовръзки между приходни параграфи от ЕБК и сметки от СБП в отчетна група Бюджет

3 ОД № 03 – РД-И-13 Сравнение на отчетени приходи с данни от дирекция „УТСИДП”, с приложения

4 ОД № 03 – РД-И-13 Сравнение на отчетени приходи с данни от дирекция „УТСИДП”, с приложения

5 ОД № 04 – РД-И-09 Взаимовръзки между разходни сметки от СБП и параграфи от ЕБК

6 ОД № 05 – РД-И-03 Проверка на планирани и отчетени капиталови разходи, с приложения

7 ОД № 06 – РД-И-06 Проверка на първични документи ВРБК км.наместничество с.Красен, с приложения

8 ОД № 07 – РД-И-10 Взаимовръзки между параграфи от ЕБК и сметки от СБП за отчитане на трансфери и операции с финансови активи

9 ОД № 08 – РД-И-12 Проверка на първични документи в ОбА, с приложения

10 ОД № 09 – РД-И- 02 Взаимовръзки между сметки от СБП и параграфи от ЕБК в отчетна група ИБСФ

11 ОД № 09 – РД-И- 02 Взаимовръзки между сметки от СБП и параграфи от ЕБК в отчетна група ИБСФ

12 ОД № 10 – РД-И-04 Проверка на приключвателни операции за 2010 и 2011 г. с приложения

13 ОД № 11 – РД-И-14 Проверка на провизии в края на годината

14 ОД № 10 – РД-И-04 Проверка на приключвателни операции за 2010 и 2011 г. с приложения

15 ОД № 12 и ОД № 13 – РД-И-12 Проверка на документи от проведена инвентаризация в ОбА, с приложения и РД-И-16 Протокол за смяна на оборотна ведомост с приложения

16 ОД № 14 – Справка за изплатени транспортни разходи

17 ОД № 06 – РД-И-06 Проверка на първични документи във ВРБК км.наместничество с.Красен, с приложения

18 ОД № 02 и ОД № 13 – РД-И-05 Взаимовръзки между приходни параграфи от ЕБК и сметки от СБП в отчетна група Бюджет и РД-И-16 Протокол за смяна на оборотна ведомост с приложения

19 ОД № 15 и ОД № 13 – Договор за учредяване на особен залог и РД-И-16 Протокол за смяна на оборотна ведомост с приложения

20 ОД № 08 и ОД № 13 – РД-И-12 Проверка на първични документи в ОбА, с приложения и РД-И-16 Протокол за смяна на оборотна ведомост с приложения

21 ОД № 03 – РД-И-13 Сравнение на отчетени приходи с данни от дирекция „УТСИДП”, с приложения

22 ОД № 12 – РД-И-12 Проверка на документи от проведена инвентаризация в ОбА, с приложения

23 ОД №12, ОД №№ 16, 17 и 18 - РД-И-12 Проверка на документи от проведена инвентаризация в ОбА, с приложения; РД-И-08 Проверка на документи от проведена инвентаризация в ОУ „Й.Йовков”; РД-И-11 Проверка на документи от проведена инвентаризация в км.Кардам; РД-И-15 Проверка на документи от проведена инвентаризация в км.наместничество Красен


Свързани:

Доклад №0100015212 iconДоклад на "фаустина груп" еоод
Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ике) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (prtr). Последователността...
Доклад №0100015212 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0100015212 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0100015212 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0100015212 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0100015212 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0100015212 iconДоклад глобального экологического фонда
Совет гэф готовит и представляет доклад на каждом очередном совещании Конференции Сторон. В разделе 3 меморандума о договоренности...
Доклад №0100015212 iconДоклад A6-0406/2008
Съвета аналитичен доклад, в който се прави оценка на положението по отношение на определени енергоемки отрасли или подотрасли, за...
Доклад №0100015212 iconДоклад на нпо
Редовния доклад на Европейската комисия от 2003 г за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз и които...
Доклад №0100015212 iconОсновните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес
Днешният доклад се придружава от нов доклад за напредъка по отношение на равенството между жените и мъжете през 2012 г и съвпада...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом