Протокол
ИмеПротокол
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер187.09 Kb.
ТипРешение
източникhttp://new.toshevo.org/attachments/1141_Reshenia 8 30.06.10.doc
____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!


ПРОТОКОЛ

8


от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА І.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам.кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги при Община Генерал Тошево”.


След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:


РЕШЕНИЕ № 8-1

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:

Утвърждава предложения „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги при Община Генерал Тошево” с цел разработване на „Стратегия за развитие на социалните услуги в община Генерал Тошево за периода 2011 година – 2016 година”.

Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.


ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 10 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова


____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!


ПРОТОКОЛ

8


от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА ІІ.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда.


След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:


РЕШЕНИЕ № 8-2


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.79, ал.5 от ЗООС Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община Генерал Тошево за 2009 година.


ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова


____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ

8


от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА ІІІ.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Докладна записка от Георги Русев – зам.кмет на общината, относно отмяна на Решение № 4-1/29.04.2009г.


След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:


РЕШЕНИЕ № 8-3

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет при Община Генерал Тошево отменя Решение № 4-1/29.04.2009г.

ОПРЕДЕЛЯ за продажба следния недвижим имот – частна общинска собственост:


по редМестонахождение

на имота,

УПИ №…., кв…..

Дворно място/ЗП, РЗП

кв.м


АОС №…, вп. под №…., том …, ……….г.

Данъчна оценка

лв.

Начална тръжна цена

лв.

1

С.Люляково

УПИ №І кв.11

90 320кв.м

№2097/25.05.2006г.

179917,40

237090,00Продажбата на имота да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена - пазарната цена, определена от оценител на имоти. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общинският съвет одобрява предложеното начално тръжно цена, която не е по-ниска от данъчната видно от таблицата.

Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно Закона действия.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ

8


от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА ІІІ.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010г.


След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:


РЕШЕНИЕ № 8-4

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.6, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Генерал Тошево и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост Общинският съвет Генерал Тошево РЕШИ:

Приема допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2010г. както следва:

Продажба на имотиИмот

Площ

кв.м

Описание
гр.Генерал Тошево1.

кв.12


УПИ №ІХ

13 150

Смесено предназначение

2.

кв.107

УПИ №ХVІІ

7 310

Смесено предназначение

3.

УПИ №ХVІ

2 241

Смесено предназначение
Очаквани приходи от продажба на имоти 171 963,00лв.

Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.


ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 14 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!


ПРОТОКОЛ

8

от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА ІІІ.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост, по реда на ЗОС.


След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:


РЕШЕНИЕ № 8-5

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 ЗОС Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:


ОПРЕДЕЛЯ за продажба следния недвижим имот – частна общинска собственост:

по редМестонахождение

на имота,

УПИ №…., кв…..

Дворно място/ЗП, РЗП

кв.м

АОС №…, вп. под №…., том …, ……….г.

Данъчна оценка

лв.

Начална тръжна цена

лв.

1

Гр.Ген.Тошево

УПИ №ІХ кв.12

13 150кв.м

№2240/08.11.2006г.

104042,80


106 252,00

2

Гр.Ген.Тошево

УПИ №ХVІІ кв.1077 310кв.м№3252/02.11.2009г.47149,5050 293,00

3

Гр.Ген.Тошево

УПИ №ХVІ кв.107


2 241кв.м


№3251/02.11.2009г.


14454,40


15 418,00Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена - пазарната цена, определена от оценител на имоти. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общинският съвет одобрява предложените начални тръжни цени, които не са по-ниски от данъчните видно от таблицата.

Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия и сключи договор за покупко-продажба


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 14 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова


__________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!


ПРОТОКОЛ

8


от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА ІІІ.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно промяна характера на имот общинска собственост на Община Генерал Тошево от публична в частна на имот находящ се в гр. Шабла / Профилакториум / - АОС № 42/1997 г


След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 8-6

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3 ал.2 т.3,чл.6 ал.1 ЗОС, чл.2 т.4 от НРПУРОИ Общински съвет – Генерал Тошево:

1.Обявява от публична в частна общинска собственост имот на Община Генерал Тошево находящ се в гр. Шабла с площ 6397 кв.м- публична общинска собственост съгласно АОС №42 от 23.06.1997г., вп. под №174, том VІ, вх.рег.№5888/03.11.2006г. при Каварненски районен съд.

2 .Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да състави акт за частна общинска собственост на имота по т. 1 на основание чл. 60 ал.1 от ЗОС

3. Възлага на кмета на основаниe чл.14 ал.2, ал.3 ал.8 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ да отдаде под наем за срок от 10 години описания в т.1 имот след проведен публично оповестен конкурс по реда на Глава VІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за определяне на наемател на “Почивна база” гр.Шабла– частна общинска собственост при следните условия:

  1. Срок за ползване на базата – 10 /десет/ години.

  2. Начална годишна наемна цена – 16 320 /Шестнадесет хиляди триста и двадесет/ лева с ДДС.

  3. Наемната цена да се внася по сметка на Община Генерал Тошево:

а/ 60% с ДДС от десет годишния наем в двумесечен срок от сключване на договора;

б/ остатъкът от годишния наем да се внася на равни вноски в срок до 30 септември на 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 година.

4. И други условия съгласно проекто- договора приложен към тръжната документация

Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 16 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова


____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!


ПРОТОКОЛ

8


от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА ІІІ.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Докладна записка от ЕТ”Б.Балчев – ИППМП” и ЕТ”д-р Яна Бонева – ИППМПДМ”, относно ремонт на здравната служба в с. Кардам.

5.1. Становище от инж. Р. Михайлов относно докладна записка от ЕТ”Б.Балчев – ИППМП” и ЕТ”д-р Яна Бонева – ИППМПДМ”


След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:


РЕШЕНИЕ № 8-7


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Ген. Тошево РЕШИ:

Не удовлетворява молбата на ЕТ”Б.Балчев – ИППМП” и ЕТ”д-р Яна Бонева – ИППМПДМ” за ремонт на здравната служба в с.Кардам.


ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 11 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова


____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!


ПРОТОКОЛ

8


от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА IV.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно утвърждаване на финансови средства за подпомагане на Диян Стоянов.


След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:


РЕШЕНИЕ № 8-8


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Ген. Тошево РЕШИ:

Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 (триста) лева.

Средствата да се осигурят от Общинския бюджет, дейност 122, параграф 4214.

Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова


____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!


ПРОТОКОЛ

8


от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА V.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Заповеди на областния управител на област Добрич за връщане за ново разглеждане на решения на Общински съвет Генерал Тошево от заседание 7/01.06.10г.


След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:


РЕШЕНИЕ № 8-9

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:

Потвърждава свое решение № 7-5 от 01.06.2010 година.


ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 10 „за”, 6„против”,1 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова


____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!


ПРОТОКОЛ

8


от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА V.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Заповеди на областния управител на област Добрич за връщане за ново разглеждане на решения на Общински съвет Генерал Тошево от заседание 7/01.06.10г.


След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:


РЕШЕНИЕ № 8-10


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:

Отменя свое решение № 7-6 от 01.06.2010 година.


ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова


____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!


ПРОТОКОЛ

8


от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА V.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Заповеди на областния управител на област Добрич за връщане за ново разглеждане на решения на Общински съвет Генерал Тошево от заседание 7/01.06.10г.


След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:


РЕШЕНИЕ № 8-11

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:

Потвърждава свое решение № 7-7 от 01.06.2010 година.


ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 10 „за”, 5 „против”, 2 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова


____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!


ПРОТОКОЛ

8


от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА V.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Заповеди на областния управител на област Добрич за връщане за ново разглеждане на решения на Общински съвет Генерал Тошево от заседание 7/01.06.10г.


След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:


РЕШЕНИЕ № 8-12


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:

Потвърждава свое решение № 7-8 от 01.06.2010 година.


ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 10 „за”, 5 „против”, 2 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова


____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!


ПРОТОКОЛ

8


от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА V.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Заповеди на областния управител на област Добрич за връщане за ново разглеждане на решения на Общински съвет Генерал Тошево от заседание 7/01.06.10г.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:


РЕШЕНИЕ № 8-13


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:

Отменя свое решение № 7-19 от 01.06.2010 година.


ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова


____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!


ПРОТОКОЛ

8


от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,

проведено на 30.06.2010 година


ПО ТОЧКА V.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно изменение на общи условия по договор № 063/16.02.2007г.


След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:


РЕШЕНИЕ № 8-14


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.16 предложение трето от ЗЗД Общински съвет Генерал Тошево дава съгласие за изменения на общите условия по ДОГОВОР за продажба на общинско имущество по реда на ЗОС с изх.№ 063/16.02.2007 година вписан под № 102 том ІІ, вх.рег.№ 721/16.02.2007 година на СВ при ГТРС.

Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 12 гласували - 9 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС! ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/


СНЕЛ ПРЕПИСА: НЕДКО МАРЧЕВ

А.Петрова


Свързани:

Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми
Решение №119, протокол №11 от 22. 04. 2010Г., решение №148, протокол №12 от 13. 05. 2010Г., решение №440, протокол №31 от 25. 11....
Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското
На общински съвет пловдив, изменена с решение №226, взето с протокол №11 от 11. 06. 2009Г., Решение №119, протокол №11 от 22. 04....
Протокол iconЗапове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г
Протокол №15/23. 12. 2008 г., Решение №58, Протокол №5/08. 04. 2005 г., Решение №97, Протокол №6/30. 04. 2010 г и Решение №44, Протокол...
Протокол iconРешение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13.
Протокол №6/26. 01. 2012 г./Решение №61 по Протокол №8/07. 03. 2012 г.; Решение №86 по Протокол №9/11. 04. 2012 г.; Решение №110...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Протокол iconОбщина благоевград заповед
Протокол №7/07. 08. 2009г., Решение №91, Протокол №3/27. 03. 2009 г., Решение №332, Протокол №15/23. 12. 2008 г и Решение №316, Протокол...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №43 на пк по «Устройство на територията», Протокол №32 на пк по “Образование, култура, младежта и спорта”, Протокол №51...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №53 на пк по “Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, Протокол №34 на пк по “Образование, култура,...
Протокол iconНа територията на община бургас
Протокол №47/24 и 29. 03. 2011 г.; по т. 10, Протокол №51/21. 07. 2011 г.; изм с Решение №95/21. 01. 2012 г по адм д.№1377/2011 г...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Стопански дейности и екология”, Протокол №35 пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, Протокол №49 на пк по «Устройство на територията»,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом