Министерство на вътрешните работи
ИмеМинистерство на вътрешните работи
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер127.12 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vratza.mvr.bg/NR/rdonlyres/4C4832B1-2E62-4494-8917-A16E951FB94E/0/К7577ProtoPsiIzsl.d


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ”-ВРАЦА


Рег.№ 11553

29.02.2008г.


П Р О Т О К О Л


Днес 29.02.2008 г. в сградата на Областна дирекция “Полиция” - Враца комисия, определена със заповед рег. № К-165/11.01.2008г. на Министъра на вътрешните работи, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Комисар ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ – заместник директор на Областна дирекция “Полиция” - Враца, той и началник на отдел “Противодействие на престъпността”, категория Б.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Комисар ТОШКО НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ – началник на отдел “Опазване на обществения ред и превенция”, той и началник на сектор “Охранителна полиция” към ОДП – Враца, категория Б.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Главен инспектор ПЛАМЕН КИРИЛОВ ТОНЧЕВ - началник на сектор “Борба с организираната престъпност” в отдел “Противодействие на престъпността” към ОДП - Враца, категория В;

2. Главен инспектор ИВО МАНЧЕВ ИВАНОВ - началник на сектор “Криминална полиция” в отдел “Противодействие на престъпността” към ОДП - Враца, категория В;

3. Главен инспектор ВАСИЛ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ – началник на Районно полицейско управление – Враца, категория В;

4. Главен инспектор ТОДОР СЛАВЧЕВ АНТОВ - началник на Районно полицейско управление – Козлодуй, категория В;

5. Главен инспектор ТОНИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ - началник на Районно полицейско управление – Бяла Слатина, категория В;

6. Главен инспектор СТАНИСЛАВ ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ - началник на Районно полицейско управление – Оряхово, категория В;

7. Главен инспектор ДАНИЕЛ ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ - началник на Районно полицейско управление – Мездра, категория В;

8. Главен инспектор ЦВЕТАН ОГНЯНОВ ИЛИЕВ - началник на Районно полицейско управление – Роман, категория В;

9. Главен инспектор АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – главен юрисконсулт в “Правно обслужване” към ОДП – Враца, категория В;

10. Главен инспектор АЛЬОША ПЕТКОВ ГОЦОВ – началник на “Човешки ресурси” към ОДП – Враца, категория В;

11. Главен инспектор БИСЕР ИВАНОВ ДИМИТРОВ – специалист I степен в сектор “Приложна подготовка” към ЦБПС - МВР, категория В;

12. ДИМЧО ТРИФОНОВ ЛИШКОВСКИ – главен специалист /психолог/ в Психологична лаборатория – Монтана към Институт по психология - МВР, категория В;

13. Главен инспектор ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ИГНАТОВ – специалист I степен към дирекция “Човешки ресурси” - МВР, категория В;

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТ:

1. ИРЕНА ПАВЛОВА ИЦОВСКА – специалист V степен /психолог/ в “Човешки ресурси” към ОДП - Враца, категория Г;

2. ЗОЯ КРЪСТЕВА ВЪЛЧЕВА – старши технически сътрудник в “Човешки ресурси” към ОДП – Враца, категория Е;

проведе заседание за утвърждаване и обявяване на резултатите от етап “Психологическо изследване” на кандидатите от конкурс, обявен със заповед рег № К-7577/28.11.2007г. за постъпване на държавна служба в МВР за вакантни места от категория Г – инспектор, за които се изисква първоначално професионално обучение в Областна дирекция “Полиция” - Враца към Национална служба “Полиция” – МВР.

На заседанието по уважителни причини не присъстват четирима от членовете на комисията. Заседанието е редовно, тъй като присъстваха повече от 2/3 от списъчния й състав.

След проведеното заседание комисията,


РЕШИ:


I. Утвърждава и обявява резултатите от етап “Психологическо изследване” на кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР на вакантни места от категория Г:


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ” – ВРАЦА


Раздел I т.1

За длъжността – разузнавач /ИП/
Трите имена

Резултат от ФГ

Резултат от ИС

Резултат от ПИ

Общ бал

1.

Галин Руменов Тодоров

4

7

20

31

2.

Христо Иванов Митрински

27

7

19

53Раздел I т.2

За длъжността – разузнавач /КП/

Трите имена

Резултат от ФГ

Резултат от ИС

Резултат от ПИ

Общ бал

1.

Калин Петров Тодоров

29

11

10

50

2.

Марин Стефанов Чамурлийски

19

11

6

36

3.

Павлин Любомиров Здравков

25

9

14

48Раздел I т.3

За длъжността – разузнавач /ДПС/
Трите имена

Резултат от ФГ

Резултат от ИС

Резултат от ПИ

Общ бал

1.

Албена Пламенова Георгиева

9

1

22

32

2.

Георги Иванов Георгиев

20

10

25

55Раздел I т.4

За длъжността – полицейски инспектор
Трите имена

Резултат от ФГ

Резултат от ИС

Резултат от ПИ

Общ бал

1.

Бойко Емилов Богданов

22

9

2

33

2.

Детелин Христов Донов

26

9

23

58

3.

Къдрин Радославов Караджов

13

4

4

21

4.

Петър Красимиров Иванов

12

8

13

33

5.

Петър Стоянов Попов

22

11

24

57

6.

Светлин Цветков Цветков

18

7

24

49

7.

Светослав Симеонов Данов

27

6

9

42

8.

Тихомир Венциславов Тодоров

11

9

18

38

9.

Тихомир Петров Крумов

29

11

19

59

10.

Цеко Асенов Павлов

30

7

20

57Раздел I т.5

За длъжността – полицейски инспектор в сектор “Пътна полиция”

Трите имена

Резултат от ФГ

Резултат от ИС

Резултат от ПИ

Общ бал

1.

Генадий Юлинов Митрофанов

26

7

10

43

2.

Дамян Иванов Дамянов

29

8

18

55III. Класира кандидатите по бал и ги ДОПУСКА до участие в етап “Заключително интервю”, съгласно член 36 от Наредба Iз-1009/2006г., обн. в ДВ бр. 68/2006г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ” – ВРАЦА


Раздел I т.1

За длъжността – разузнавач /ИП/
Трите имена

Резултат от ФГ

Резултат от ИС

Резултат от ПИ

Общ бал

1.

Христо Иванов Митрински

27

7

19

53

2.

Галин Руменов Тодоров

4

7

20

31Раздел I т.2

За длъжността – разузнавач /КП/
Трите имена

Резултат от ФГ

Резултат от ИС

Резултат от ПИ

Общ бал

1.

Калин Петров Тодоров

29

11

10

50

2.

Павлин Любомиров Здравков

25

9

14

48Раздел I т.3

За длъжността – разузнавач /ДПС/

Трите имена

Резултат от ФГ

Резултат от ИС

Резултат от ПИ

Общ бал

1.

Георги Иванов Георгиев

20

10

25

55

2.

Албена Пламенова Георгиева

9

1

22

32Раздел I т.4

За длъжността – полицейски инспектор
Трите имена

Резултат от ФГ

Резултат от ИС

Резултат от ПИ

Общ бал

1.

Тихомир Петров Крумов

29

11

19

59

2.

Детелин Христов Донов

26

9

23

58

3.

Петър Стоянов Попов

22

11

24

57

4.

Цеко Асенов Павлов

30

7

20

57

5.

Светлин Цветков Цветков

18

7

24

49

6.

Светослав Симеонов Данов

27

6

9

42Раздел I т.5

За длъжността – полицейски инспектор в сектор “Пътна полиция”
Трите имена

Резултат от ФГ

Резултат от ИС

Резултат от ПИ

Общ бал

1.

Дамян Иванов Дамянов

29

8

18

55

2.

Генадий Юлинов Митрофанов

26

7

10

43Допуснатите кандидати да се явят на етап “Заключително интервю” на 12.03.2008г. в 9,00 часа в Областна дирекция “Полиция” - Враца ул. “Поп К. Буюклийски” № 10.


Настоящият протокол да бъде обявен на общодостъпно място в ОДП – Враца и да бъде публикуван в електронната страница на дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в Internet и Intranet.КОМИСИЯ:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Комисар: ......../п/................

/И.Кирилов/


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Комисар: ........./п/.............

/Т. Тодоров / /П

П. Стоев/
ЧЛЕНОВЕ:

Гл. инспектор: .......-...............

/П. Тончев/


Гл. инспектор: ....../п/.............

/И. Манчев /

Гл. инспектор:......./п/................

/В. Василев/

Гл. инспектор:...../п/................

/Т. Антов/

Гл. инспектор:......./п/................

/Т. Костадинов/

Гл. инспектор:...../п/................

/С. Георгиев/

Гл. инспектор:....../п/................

/Д. Велчев/

Гл. инспектор:....../п/................

/Ц. Илиев/

Гл. инспектор:....../п/..................

/А. Александров/

Гл. инспектор:....../п/.................

/А. Гоцов/

Гл. специалист: .......-.............

/Д. Лишковски/

Специалист I ст.:......-............

/Б. Димитров/

Гл. инспектор: .......-.............

/Е. Игнатов/
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТ:

1. ........../п/..................... 2........../п/...................

/И.Ицовска/ /З. Вълчева/


Свързани:

Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
На основание чл. 4, ал. 4 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл. 28, ал. 2 от Закона...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство наотбранат а министерство на вътрешните работи министерство на транспорта
Член с тази наредба се уреждат условията и редът за извършване на водолазна и друга подводна дейност във вътрешните водни пътища...
Министерство на вътрешните работи iconМ министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен
За обект:”доизграждане на сграда и съоръжения, необходими за осигуряване дейността на рс пбзн левски при оу пбзн – плевен”
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
На основание чл. 180, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 8 и чл. 21 от Наредба № Із-1009/2006 г., за условията...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 01. 02. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-165/11. 01. 2008г на...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи правила
Министерството на вътрешните работи за заемане на длъжност „задграничен представител” и за номиниране на национални експерти, командировани...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 22. 01. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11. 01. 2008г на...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 14. 01. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11. 01. 2008г на...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
На основание член 180, алинея 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба Рег. № Iз 1009/04. 07. 2006 г за условията...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Гдпбзн – мвр и заповед № Iз-2345/12. 09. 2011 г на министъра на вътрешните работи, отправяме покана за представяне на оферта, която...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом