От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
страница1/9
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер0.87 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/protokol_9.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9П Р О Т О К О Л


9

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2008 ГОД. ОТ 945 ЧАСА


На 30 май 2008 г. в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи от заседанието бяха Мария Димитрова Димитрова и Руфи Нури Мустафа.

В началото на заседанието председателят на Общинския съвет даде думата на общинския съветник Георги Атанасов да изнесе кратко слово за епископ Генадий, след което обяви едноминутно мълчание в памет на епископа. След това връчи поздравителни адреси и подаръци на общинските съветници Станислав Ковачев, Пепа Денева и Иванка Ташева, които са имали рождени дни в периода от миналото заседание на ОбС до настоящето. Председателят направи проверка на кворума. Съгласно данните от системата за електронно гласуване от общо 33 общински съветници в залата присъстваха 29 и на основание в чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието бе обявено за открито.

Председателят на Общинския съвет даде думата за предложения за промяна по предварителния дневен ред. Кметът на община Силистра инж. Иво Андонов оттегли включената под № 23 в проекта за Дневен ред Докладна записка „Осигуряване на финансови средства за закупуване на лек автомобил за нуждите на Общинска служба за социални услуги – гр. Силистра”, като предложи на нейно място да бъде включена нова докладна записка „Сключване на спогодба между „СиС груп” АД и Община Силистра”. Председателят на Общинския съвет предложи поради важността й, тази докладна записка да бъде включена под № 6 в дневния ред. Общинският съветник Жеко Коев предложи да се направи размяна между местата на точки под номера 3 и 4, като докладната записка с № 3 стане № 4, а тази с № 4 да стане № 3, тъй като промяната в Правилника за дейността на общинските предприятия пряко кореспондира с Правилника за организацията и дейността на Общински съвет. Други предложения за промени в дневния ред не бяха направени. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване дневния ред с така направените промени. Поради технически проблем в електронната система бе направено повторно гласуване.

С 28 гласа общо – 28 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и петима отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

228


ПРИЕМА следния ДНЕВЕН РЕД:


1. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Внася: Кметът на общината

2. Актуализация на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала в търговските дружества /НУРУПСООЧКТД/.

Внася: Кметът на общината

3. Промяна на Правилника за дейността на общинските предприятия.

Внася: Председателят на Общински съвет

4. Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Силистра.

Внася: Председателят на Общински съвет

5. Отчет за дейността на Временна комисия за извършване на проверка на сделки с имоти-общинска собственост в квартал 150 по ПУП на гр. Силистра.

Внася: Временна комисия

6. Сключване на спогодба между „СиС груп” АД и Община Силистра.

Внася: Кметът на общината

7. Отчет за работата на обществения посредник на Община Силистра за периода 02.2007-02.2008 г.

Внася: Румяна Чанкова - омбудсман

8. Предложение за избиране на зам. председател от групата на БСП – Златка Радушева.

Внася: Председателят на Общински съвет

9. Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в гр. Силистра по чл. 86, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

Внася: Кметът на общината

10. Обществен превоз на пътници с автобуси.

Внася: Кметът на общината

11. Откриване процедура за приватизация и приемане на конкретни параметри за продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот XXI и XXII заедно с построената в тях фуражомелка, намираща се в кв. 8 по плана на с. Поп Кралево, община Силистра.

Внася: Кметът на общината

12. Откриване процедура за приватизация и приемане на конкретни параметри за продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот XXX заедно с построената в него едноетажна масивна сграда (бивше училище), намиращ се в кв. 16 по плана на с. Ламбриново, община Силистра.

Внася: Кметът на общината

13. Приемане на Отчет по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето през 2007 г., Общинска стратегия за закрила на детето 2008-2018 г., Общинска програма за закрила на детето за 2008 г. и Общинска програма за мерки и насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Внася: Кметът на общината

14. Промяна на вида собственост за имоти – частна общинска собственост.

Внася: Кметът на общината

15. Предоставяне на безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост на Дирекция „Регионална служба по заетостта” Русе за нуждите на Дирекция „Бюро по труда” Силистра.

Внася: Кметът на общината

16. Промяна на т. 6 и 7 от решение № 1200 от 02.02.2007 г. на Общински съвет – Силистра.

Внася: Кметът на общината

17. Предоставяне на имоти – общинска собственост на СНЦ „Футболен клуб Доростол – 2003”.

Внася: Кметът на общината

18. Промяна на т. 4 от решение № 844 от 31.01.2006 г. на Общински съвет – Силистра.

Внася: Кметът на общината

19. Приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Силистра.

Внася: Кметът на общината

20. Продажба на земеделски имоти – частна общинска собственост в землището на гр. Силистра.

Внася: Кметът на общината

21. Отпускане на еднократна социална помощ на Даниел Анатолиев Димитров за извършване на операции и лечение.

Внася: Кметът на общината

22. Приемане отчета за изпълнение на плана за приватизация за 2007 г. на Община Силистра.

Внася: Кметът на общината

23. Постъпила жалба от Георги Петров Стойчев, председател на Обществен организационен комитет за възстановяване на името „Плевен” на улица в гр. Силистра.

Внася: Тодора Цонева - Председател на ПК „Граждански права, молби, жалби и борба с корупцията”

24. Осигуряване на финансови средства за изграждане на система за видео – наблюдение в ДДЛРГ „Димчо Дебелянов” – гр. Силистра.

Внася: Кметът на общината

25. Прекратяване на съсобственост между Община Силистра и частни собственици на имот в гр. Силистра чрез замяна с доплащане.

Внася: Кметът на общината

26. Прекратяване на съсобственост между Община Силистра и частни собственици на имот в гр. Силистра

Внася: Кметът на общината

27. Приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2008 г.

Внася: Кметът на общината

28. Предоставяне за безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост на Регионален исторически музей – Силистра.

Внася: Кметът на общината

29. Определяне на състава на Надзорния съвет на Общинска агенция по приватизация.

Внася: Председателят на Общински съвет

30. Доклад за изпълнението на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2007 г. и приемане на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2008 г.

Внася: Кметът на общината

31. Разпореждане с незастроени имоти – частна общинска собственост в с. Айдемир чрез търг.

Внася: Кметът на общината

32. Преобразуване на предоставена социална услуга.

Внася: Кметът на общината

33. Проектна идея „Изграждане на рекреационна зона в Централна градска част в гр. Силистра”.

Внася: Кметът на общината

34. Актуализация и допълнение на набор от мерки, свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух, включени в Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми в района на Община Силистра (приета с Решение № 695/28.07.2005 г. на Общински съвет Силистра).

Внася: Кметът на общината

35. Предоставяне на еднократна финансова помощ на Гергана Вълчева – ученичка в ПМГ „Св. Климент Охридски”, гр. Силистра.

Внася: Кметът на общината

36. Генерален план за организация на движението на гр. Силистра.

Внася: Кметът на общината

37. Участие на Община Силистра в партньорски проект със Община Ялова – Турция за обмен на добри практики в сферата на сметосъбирането и сметоизвозването.

Внася: Кметът на общината

38. Техническо проучване за изграждане на депо за строителни отпадъци в Силистра по Оперативна програма „Околна среда”.

Внася: Кметът на общината

39. Финансово обезпечаване на учебната дейност по плуване за 2007 на УСШ и Общинско спортно училище „Дръстър”.

Внася: Кметът на общината

40. Допълнение на Решение № 1010/07.06.2006 г. на Общински съвет – Силистра, взето с Протокол № 31 от 07.06.2006 г.

Внася: Кметът на общината

41. Изказвания, питания и становища на граждани.


По точка Първа от дневния ред - Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол” Тодор Тодоров предложи от името на комисията на се направят промени в проекторешенията на вносителя, както следва:

 • Да отпадне текста в т.20 от проекторешението

 • Да отпадне текста в т. 21 от проекторешението

 • В т. 23 от проекторешението – в чл. 92, ал. 3 текстът да бъде формулиран по нов начин, както следва: „Конкурс по ал. 1 се провежда, когато срещу отстъпването на право на строеж се предоставя в собственост на Общината имот в размер на не по-малко от 20 /двадесет/ на сто от разгънатата застроена площ на съответния обект.

Въз основа на резултатите от конкурса:

 1. Кметът на общината издава заповед за учредяване на право на строеж срещу предоставяне в собственост на обекти в съответния имот, в която се посочва:

а/ разгънатата застроена площ /по одобрения устройствен план/ и имота, върху който се отстъпва правото;

б/ преобретателят;

в/ обектите, които се предоставят на Общината в собственост и срокът, в който се предоставят;

г/ другите дължими плащания;

д/ начинът и срокът на плащане, който не може да бъде по-дълъг от 1 /един/ месец от датата на връчване на заповедта срещу подпис.

 1. След представяне на документите за плащането Служба „Общинска собственост” изготвя договор в 3 /три/ екземпляра, който се подписва от кмета на общината и от преобретателя на правото и се вписва в Службата по вписванията за негова сметка. В договора се вписва задължението на преобретателя на правото на строеж да построи обекта в срок до пет години от сключването му.

 2. Ако при изработването на работния проект за обекта има увеличение на разгънатата застроена площ, за разликата се сключва допълнително споразумение към договора преди издаване разрешението за строеж.

 • Създава нова точка към проекторешението, с която заменя в чл. 115, ал. 1 текста: „търгът се провежда не по-рано от 10 дни от....” със следния текст: „търгът се провежда не по-рано от 20 дни от ....”.

 • В т. 28 от проекторешението – В чл. 115, ал. 2 – думите „плюс една стъпка за наддаване” да отпаднат от текста.

 • В т. 29 от проекторешението – В чл. 115, ал. 4 – думите „плюс една стъпка за наддаване” да отпаднат от текста

 • В т. 39 от проекторешението – В чл. 124, ал. 1 – текстът „или от кмета на общината, след предложение на комисията по чл. 33 от настоящата наредба” да се замени със следния текст: „.... а от кмета само в случаите на отдаване под наем частна общинска собственост”.


Председателят на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност” Пепа Денева уточни, че комисията има същите предложения за промени в наредбата като ПК „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол”, като основното им предложение е предложената в проекторешението на вносителя нова алинея 3 в чл. 89 да отпадне.

Общинският съветник Иванка Ташева предложи т. 6 от проекторешението на вносителя да отпадне, тъй като вече е гледано на предходно заседание на Общински съвет – Силистра.

Общинският съветник Георги Гайдаров предложи към проекторешението на вносителя да се създаде нова точка със следния текст: „Чл. 84, ал. 1 да бъде променен както следва: „Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от Кмета на общината без търг или конкурс, при следните условия:

 1. Определеният терен да може да стане УПИ;

 2. Размерът на УПИ да бъде минимално допустимия по ЗУТ или ако сградата е по-голяма, да бъде определен от минималните отстояния, отредени със същия закон.”.

Други предложения не бяха направени. Председателят подложи на гласуване предложенията по реда на постъпването им.

С 30 гласа общо – 30 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и трима отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

229


ПРИЕМА предложението за промени в проекторешенията на докладната записка, както следва:

 • Да отпадне текста в т.20 от проекторешението

 • Да отпадне текста в т. 21 от проекторешението

 • В т. 23 от проекторешението – в чл. 92, ал. 3 текстът да бъде формулиран по нов начин, както следва: „Конкурс по ал. 1 се провежда, когато срещу отстъпването на право на строеж се предоставя в собственост на Общината имот в размер на не по-малко от 20 /двадесет/ на сто от разгънатата застроена площ на съответния обект.

Въз основа на резултатите от конкурса:

 1. Кметът на общината издава заповед за учредяване на право на строеж срещу предоставяне в собственост на обекти в съответния имот, в която се посочва:

а/ разгънатата застроена площ /по одобрения устройствен план/ и имота, върху който се отстъпва правото;

б/ преобретателят;

в/ обектите, които се предоставят на Общината в собственост и срокът, в който се предоставят;

г/ другите дължими плащания;

д/ начинът и срокът на плащане, който не може да бъде по-дълъг от 1 /един/ месец от датата на връчване на заповедта срещу подпис.

 1. След представяне на документите за плащането Служба „Общинска собственост” изготвя договор в 3 /три/ екземпляра, който се подписва от кмета на общината и от преобретателя на правото и се вписва в Службата по вписванията за негова сметка. В договора се вписва задължението на преобретателя на правото на строеж да построи обекта в срок до пет години от сключването му.

 2. Ако при изработването на работния проект за обекта има увеличение на разгънатата застроена площ, за разликата се сключва допълнително споразумение към договора преди издаване разрешението за строеж.

 • Създава нова точка към проекторешението, с която заменя в чл. 115, ал. 1 текста: „търгът се провежда не по-рано от 10 дни от....” със следния текст: „търгът се провежда не по-рано от 20 дни от ....”.

 • В т. 28 от проекторешението – В чл. 115, ал. 2 – думите „плюс една стъпка за наддаване” да отпаднат от текста.

 • В т. 29 от проекторешението – В чл. 115, ал. 4 – думите „плюс една стъпка за наддаване” да отпаднат от текста

 • В т. 39 от проекторешението – В чл. 124, ал. 1 – текстът „или от кмета на общината, след предложение на комисията по чл. 33 от настоящата наредба” да се замени със следния текст: „.... а от кмета само в случаите на отдаване под наем частна общинска собственост”.


Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност” предложената в проекторешението на вносителя нова алинея 3 в чл. 89 да отпадне. С 30 гласа общо – 28 гласа „за” - Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, нула гласа „против”, два гласа „въздържал се” – Стефан Господинов и Тодора Тодорова, и трима отсъстващи Общинският съвет взе следното

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Змсма председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом