До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
ИмеДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер32.23 Kb.
ТипРешение
източникhttp://obspazardjik.com/new/t/210213/t15.doc
ДО

Г-Н ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


ОТ ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до ПИ 125004, м.„Под селото” по КВС на землище Гелеменово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРАЛАМПИЕВ,


В Община Пазарджик е постъпило искане вх. № 44-Л-188 от 19.12.2012 г. от Любомир Трендафилов Вукев за разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до ПИ 125004, м. “Под селото” по КВС на землище Гелеменово.

Издадено е становище от “В и К” ЕООД – Пазарджик в ликвидация за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за обект : “Автосервиз” на имот № 125004, местност “Под селото”, землище с. Гелеменово, в което е указано мястото на присъединяване към водопроводната мрежа.

Трасето започва от съществуващ водопровод ПЕВП ф63 от уличната мрежа на с. Гелеменово до ПИ 125004 и преминава през ПИ 000355 – полски път, общинска собственост, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

Дължината на трасето е около 81м и е разположено изцяло в имот – общинска собственост, полски път. Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба, а площта на сервитутната зона е 105 кв.м.

Във връзка с чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ, разпоредбите на чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи е необходимо да се допусне изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до ПИ 125004, м. “Под селото” по КВС на землище Гелеменово и се даде предварително съгласие на ОбС – Пазарджик за изработване на същия и преминаване през имоти – общинска собственост.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.21 ал.1 т.8 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл. 29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.


П р е д л а г а м:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ!


РЕШЕНИЕ


№ ...........................


на Общински съвет – Пазарджик, взето на заседанието му, проведено на

...........................2013 г. с протокол № .....................


ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до ПИ 125004, м.„Под селото” по КВС на землище Гелеменово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти


Общински съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. № 44-Л-188 от 19.12.2012 г. от Любомир Трендафилов Вукев, на основание чл.21, ал.1, т. 8 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и след станалите разисквания,

РЕШИ:


І. Разрешава изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до ПИ 125004, м. „Под селото” по КВС на землище Гелеменово, преминаващ през общински имот – полски път с № 000355, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.


ІІ. Дава предварително съгласие за прокарване на трасе на захранващ водопровод до ПИ 125004, м. „Под селото” по КВС на землище Гелеменово, преминаващ през общински имот – полски път с № 000355, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти, със сервитутна зона 105 кв.м.


ІІІ. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет

Свързани:

До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия попадащо в землищата на Пазарджик и...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на водопровод в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на канализация в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на електропровод 20kv в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за трасе на електропровод в землищата на селата Мокрище, Звъничево и Братаница
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия в землищата на Алеко Константиново и...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на пуп-парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи030001...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Долен изравнител на вец “Алеко” до мвец в пи 111009, м.„Каратопрак” по квс на землище Главиница и изразяване на предварително съгласие...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
Относно: актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик, считано за учебната 2012/2013 година
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Тодор Попов – Кмет на Общината за вземане на решение на Общинския съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом