Общата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в нея
ИмеОбщата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в нея
страница1/4
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер272.25 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/integration/forum/lekcia1.doc
  1   2   3   4


Общата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ЕС и пътят на България за включване в нея


В края на м. май тази година правителството на България завърши успешно преговорите с Европейската комисия по една от основните глави на европейската нормативна уредба, регулираща правото на свободно движение на граждани в рамките на ЕС – “Свободно движение на хора”.1

Свободното движение на хора или правото на работници и лица със свободни професии да живеят и работят в друга държава членка е една от четирите основни свободи, залегнали в Договора за създаване на Европейската икономическа общност (т.нар. Римски договор, подписан през 1957 г.)2. Свободното движение е фундаментално право на всеки гражданин на ЕС. Петнадесетте страни членки на ЕС и трите страни членки на Европейската икономическа зона (ЕИЗ) – Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, имат общ пазар на труда, където гражданите имат право да бъдат наемани или да започнат собствен бизнес.

За да гарантира практическото прилагане на заложените в Римските договори (за създаване на Европейската икономическо общност – ЕИО, и Европейската общност за атомна енергия – ЕОАЕ, влезли в сила от 1 януари, 1958 г.) клаузи за закрила срещу дискриминация, основана на националност, ЕС приема серия от нормативни актове, които формират действащото в момента общностно право в областта на свободното движение на хора.


Признаването на дипломи и професионални квалификации е изключително важен сектор в контекста на социално-икономическата проблематика, свързана със свободата на движение.3

Взаимното признаване на дипломи и професионални квалификации е подсектор, който търси решение на един сериозен социален феномен – възможността на личността да упражнява професията, за която е получена квалификация. Правният апарат на този подсектор предлага решение на проблемите, отнасящи се до процедурите за признаване, като предвиждане на механизъм за тяхното опростяване.

В рамките на голямата тема, обект на разглеждане на подкомитет "Вътрешен пазар", и като част от сектор “Свободно движение на хора”, подсектор “Взаимно признаване на дипломи и професионални квалификации” регламентира област, която се свързва с признаването на квалификация с цел придобиване на право за упражняване на професия, а не с цел последващо обучение. Този сектор регулира единствено признаването на т.нар. "регулирани професии" – по силата на общностното право това е професионална дейност, за която в дадена държава членка се изисква посредством законови, нормативни или административни разпоредби притежаването на диплома.


Правното регулиране на подсектор “Взаимно признаване на дипломи и професионални квалификации” се разпределя в две основни групи. Първата от тях засяга мерките за изграждане и въвеждане на обща система за признаване на дипломи и други документи за придобита квалификация или успешно завършен цикъл на обучение за придобиването на право за упражняване на регулирана професия – или това са т.нар. "общосистемни директиви". Втората група включва правни актове, отнасящи се до няколко конкретни направления на професионална дейност от областта на регулираните професии – или "секторни директиви". В нея се съдържат мерките на ЕС, които регулират улесняването на свободното движение, взаимното признаване, ефективното право на установяване и свободата за предоставяне на услуги на адвокати (Директиви 77/249/ЕЕС и 98/5/ЕС), архитекти (Директива 85/384/ЕЕС), лекари (Директива 93/16/ЕЕС), стоматолози (Директиви 78/686/ЕЕС и 78/687/ЕЕС), медицински сестри (Директиви 77/452/ЕЕС; 77/453/ЕЕС и 89/595/ЕЕС), акушерки (Директиви 80/154/ЕЕС; 80/155/ЕЕС и 80/1273/ЕЕС), фармацевти (Директиви 85/432/ЕЕС и 85/433/ЕЕС) и ветеринари (Директиви 78/1026/ЕЕС и 78/1027/ЕЕС).

Списъкът от нормативни мерки от първостепенно значение (мерките, с които националните законодателства трябва да бъдат хармонизирани) на разглеждания подсектор съдържа 31 нормативни акта, от които преобладаващата част са директиви на Съвета на министрите на ЕС.4


Целта на директивите в областта на взаимното признаване на дипломи и професионални квалификации е да улеснят хората, които искат да упражняват регулирана професия в страна членка, различна от страната по произход.


Тема на настоящото представяне е първата група нормативни актове, свързани с общата система за признаване.


ЕС е приел до момента пет общосистемни директиви – 89/48/ЕЕС, 92/51/ЕЕС, 2001/19/ЕС, 99/42/ЕС и 2000/5/ЕС. Общосистемните директиви се прилагат към всички професии, регулирани в съответната държава, за които няма приети секторни директиви. Списъкът и характерът на регулираните професии са различни за всяка държава.

Основният принцип, защитаван от директивите на ЕС в разглежданата област, се състои в това, че човек, който е квалифициран да упражнява дадена професия в своята страна, може да упражнява тази професия и във всички останали страни членки на ЕС и ЕИЗ.


89/48/ЕЕС

Първата общосистемна директива за признаване на дипломи за висше образование, придобито след успешно завършване на професионално образование и обучение, се прилага, ако за упражняването на регулираната професия в приемащата страна се изисква висше образование с минимална продължителност три години.


(В Швеция, напр., има 18 регулирани професии, които се регулират от директивите за признаване на висше образование с минимална продължителност от 3 години – адвокат; терапевт; асистент по слухови увреждания; анализатор по биомедицина; диетолог; логопед; учител; оптик; ортопедичен инженер; психолог; психотерапевт; счетоводител; ръководител на спасителни операции; сестра, работеща рентгенов апарат; физиотерапевт; лекар в болница; корабен инженер и морски капитан.

Академичните звания не са защитени в Швеция и затова не е необходимо специално разрешение за тяхното ползване.

В Холандия регулираните професии са 82.)


92/51/ЕЕС

Втората общосистемна директива допълва първата и се прилага в случаи, когато професионалната квалификация е получена след завършено средно образование, но извън системата на висшето образование

 • Обучение в системата на образованието след средно образование, допълнено с професионално обучение или практика


(Следните професии са регулирани в Швеция и се покриват от втората общосистемна директива: командир на пожарникарски и спасителен екип, пожарникар, ръководител “Противопожарна охрана”, корабно електричество, агент по недвижима имоти, самолетен техник, корабен инженер клас А и Б, помощник корабен инженер клас А и Б, аптекар, капитан клас А и Б, офицер на кораб клас А и Б, ръководител на служба за почистване на комините, хигиенист в зъболекарски кабинет, сестра в зъболекарски кабинет и инструктор за шофиране.)


2001/19/ЕС

С третата общосистемна директива са приети изменения в някои от членовете на предходните две директиви, както и на някои от секторните директиви. Сред някои от по-важните изменения, приети с новата директива са:

 1. Директива 89/48/ЕЕС

 • към Чл. 1 на директивата се добавя определение за “професионално образование и обучение”;

 • към Чл. 3(b) се добавя уточнението, че приемащата страна не може да изисква двугодишен професионален опит, придобит през последните 10 години, когато квалификацията или квалификациите, които е придобил кандидатстващият, са били получени след завършване на курс на обучение по регулирана професия. (Изискването за двугодишен опит по специалността, за която се кандидатства за признаване, се прилага във връзка с осигуряването на възможност да се разреши упражняването на дадена професия, ако кандидатстващият е имал този двугодишен опит, без да притежава диплома за завършено образование.)

 • в Чл. 4(1)(b) се добавя задължение на приемащата страна да провери дали и в каква степен знанията, придобити от кандидата в рамките на неговия професионален опит, покриват материите, които съществено се отличават от тези, които покрива дипломата, получената в приемащата държава членка.

 1. Директива 92/51/ЕЕС

 • към Чл. 4(1)(b), Чл.5 и Чл. 7(а) се добавя същото задължение към приемащата страна, както при Чл. 4(1)(b) на Директива 89/48/ЕЕС.


99/42/ЕС

Тази директива е приета във връзка с Общата програма за премахване на пречките за свободно предоставяне на услуги и свободата на установяване и допълва първите две общосистемни директиви, като покрива следните по-важни сектори от дейности: производствена и преработвателна индустрия (производство и занаятчийство); хранително-вкусова промишленост; организиране на туристически маршрути и пътувания (части или цялостни маршрути, транспортиране, екскурзии, престой и т.н.); търговия (амбулантна и улична търговия); посредническа дейност (за сключване на договори, за транспортни услуги, при търговски транзакции); продажба на едро и посредническа дейност при търговия с въглища; търговия на дребно; ресторантьорство и хотелиерство; селскостопанска дейност; филмова индустрия и разпространение на филми; минно дело и каменодобив; доставка на електричество, газ, вода и санитарно-хигиенни услуги; въпроси на имуществената собственост; лесовъдство и дървообработване; проучване за добиване на петрол и природен газ. Директивата се отнася предимно до професионална дейност, която води до упражняването на дейност в качеството на независимо или самонаето лице, за която законодателството предвижда, че лицето се квалифицира чрез практически опит. Т.е. основна отличителна черта на тази директива е важността, която тя придава на практическия опит наред с необходимото образование и обучение. Страните членки трябва да са привели в действие предвижданията на директивата най-късно до 31 юли, 2001 г.


2000/5/ЕС

Директивата приема изменения в Анекси C и D към Директива 92/51/ЕЕС, които се отнасят до промени в списъците на регулираните професии в някои от страните членки.


(Например:

Във Финландия, прилагането на двете основни общосистемни директиви – 89/48/ЕЕС и 92/51/ЕЕС – е осъществено чрез закон за признаване на образование и професионален опит на граждани на ЕИЗ (1597/1992). Законът засяга признаването на компетенции, изисквани за официален пост или назначение от гражданин на ЕС/ЕИЗ и придобити след завършване на образование, получено извън Финландия.


За улесняване на процедурите по признаване на квалификация между нордическите страни са сключени отделни допълнителни Споразумения относно възможностите за практикуване на някои професии, напр.:

 • относно приравняването на квалификации, получени след завършване на курс на висше образование с продължителност три години от гражданин на една от нордическите страни с цел назначаване на работно място във всяка от тези страни; основните положения на това споразумение се съдържат и в законодателството;

 • относно учителските професии и професиите от сферата на здравеопазването – на основата на тези споразумения гражданин на някоя от нордическите страни може да получи квалификация, приравнена в процеса на неговото обучение с образованието в друга нордическа страна; основните положения на споразуменията се съдържат и в законодателството.


В Холандия предвижданията на двете основни общосистемни директиви са включени в два национални закона. Тези два закона следват модела на двете директиви – текстовете на директивите и на двата холандски закона са почти идентични.

Когато за дадена регулирана професия съществува отделен закон (напр., за архитектите), то той е бил адаптиран към изискванията на директивите.


В Холандия съществува различие между общо академично и професионално признаване, от една страна, и признаване на регулирана професия, от друга.

Компетентни органи по академично признаване са съответните висши училища, където кандидатът подава документи за по-нататъшно обучение (процедурите могат да се различават в зависимост от изискванията на висшето училище).

Процедурите за регулираните професии се определят от съответните компетентни власти.

Достъпът до нерегулирани професии е свободен.


В Португалия академичното и професионалното признаване се регулират със съответни закони. Законът за професионално признаване транспонира директива 89/48/ЕЕС.


Във Финландия академичното признаване включва само оценяване на образователната квалификация. Професионалното признаване включва оценяване на образователна квалификация, трудов опит, професионални компетенции, както и други квалификации, които имат отношение към признаването на професионална квалификация.)


Разбира се, като всяка система на регулация и нормативните актове на общностното право се доразработват и усъвършенстват. На проведените през м. март т.г. технически консултации между представители на ЕК и българското правителство по главата във връзка с преговорите по нейното затваряне експерти от Комисията информираха българската страна за възможността в близките 2 години да бъде приета нова уредба в някои сектори, вкл. и в подсектор "Взаимно признаване на квалификации". Вече е разработен проект на директива, която евентуално ще замени всички действащи в момента документи.


До кого са адресирани и как се прилагат директивите?

 • Приетите директиви се прилагат към гражданите на страните членки на ЕС и към гражданите на ЕИЗ (Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).

 • За да бъде обект на регулиране от директивите, професионалното образование и обучение трябва да е придобито в някоя от страните членки на ЕС или на ЕИЗ и да бъде удостоверено с национална диплома или сертификат.

 • Директивите се прилагат към граждани на ЕС, които искат да упражняват дадена професия в държава, различна от държавата, където е получено обучението. Директивите се прилагат както към назначени, така и към самонаети лица.
 • Квалификация, получена от гражданин на страна членка на ЕС или ЕИЗ извън националната образователна система, например, бакалавърска степен от САЩ, не се покрива автоматично от директивите.  1   2   3   4

Свързани:

Общата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в нея iconПриложение становище на България относно Зелената книга за модернизиране на Директива 2005/36 за взаимно признаване на професионалните квалификации
Процеса по признаване на професионалните квалификации и ще улесни мобилността на специалистите в ес. Нейните приносители следва да...
Общата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в нея iconСписък на регулираните професии в България към 31. 12. 2010 г. По азбучен ред
Признаването на професионални квалификации представлява признаване на право за упражняване на определена професия
Общата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в нея iconОтчетен доклад
Относно: прилагане изискванията на Директива 2005/36/ео и Закона за признаване на професионални квалификации
Общата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в нея iconОбщи положения
Чл. Този закон урежда условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави,...
Общата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в нея iconЧаст първа
Чл. Този закон урежда условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави,...
Общата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в нея iconКакъв е броят на постъпилите заявления за признаване на професионални квалификации до момента?
Извършвате ли проверки за автентичност на представените документи и за статута на институцията, която ги е издала?
Общата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в нея iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по образованието и науката до
На основание чл. 71, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Ви изпращам Приложение към стенограмата...
Общата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в нея iconЗакон за признаване на професионални квалификации
Обн. Дв бр. 13 от 8 Февруари 2008г., изм. Дв бр. 41 от 2 Юни 2009г., изм. Дв бр. 74 от 15 Септември 2009г
Общата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в нея iconЗакон за признаване на професионални квалификации
В сила от 08. 02. 2008 г. Обн. Дв бр. 13 от 8 Февруари 2008г., изм. Дв бр. 41 от 2 Юни 2009г., изм. Дв бр. 74 от 15 Септември 2009г.,...
Общата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в нея iconБългария изпълнява европейските изисквания
Заместник министърът на образованието Петя Евтимова обясни по бнр защо министерството не възнамерява да опрости процедурата за признаване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом