Догово р днес, в град Бургас, между: оу „Братя Миладинови
ИмеДогово р днес, в град Бургас, между: оу „Братя Миладинови
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер45.26 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://brmiladinovi.eu/wp-content/uploads/2012/03/dogovor_zakuski_2013.doc
Д О Г О В О Р


Днес, …...................................... в град Бургас, между:


ОУ „Братя Миладинови”, гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, представлявано от Директора Бочко Кирилов Бочев и гл.счетоводител Красимира Божидарова Ташкова, Булстат 000042519 в качеството и на Възложител, от една страна

и

........................................със седалище и адрес на управление....................................., представлявано от........................................, ЕИК ........................ в качеството му на Изпълнител от друга страна


На основание протокол от ................................год. на комисия, назначена със заповед № ............................ год. на Директора на ОУ „Братя Миладинови”, който протокол е одобрен от Директора на ОУ „Братя Миладинови” и чл.101д ЗОП във връзка с чл.101е ЗОП страните се споразумяха за следното:


  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставка на подкрепителна закуска за учениците от подготвителна група и I-IV клас в ОУ „Братя Миладинови”

(2) Доставките се осъществяват ежедневно.

(3) При извършването на доставките се удостоверява с подписването на двустранен приемо предавателен протокол.


ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл.2. Общата стойност на възложената с настоящия договор доставка е .......................... без ДДС при единични цени, както следва:

сандвич с шунка -.............. лв.; сандвич с пастет- ................лв., кифла с шоколад – ............... лв., кроасан с кашкавал - ............... лв., кроасан със сирене - ............... лв., кексче какаово - ............. лв., геврек – .............. лв., кроасан с шоколад -............. лв, плодово мляко- .................лв.

В цената е включена стойността на стоката, разходите по опаковката, транспортни разходи за доставка до мястото на изпълнение.

Чл.3. (1) В срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния, Изпълнителят предоставя на Възложителя фактура за извършените доставки.

(2) Към фактурата по ал.1 Изпълнителят прилага месечна справка за реално извършените доставки, заверена от директора на училището или упълномощено от него лице.

Чл.4. (1) Плащането се извършва до 10-то число на месеца, следващ отчетния с платежно нареждане по банков път по сметка № ........................................................, банка: ..............................., клон ......................., след представяне на фактурите за действително извършения разход и документите по чл.3, ал.2.


III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯЧл.5. Възложителят е длъжен да заплаща цената на извършеното от Изпълнителя в сроковете, начина и условията, посочени в този договор.

Чл.6. Възложителят има право да извършва проверки относно реално извършените доставки и заявените и платени доставки, и въз основа на направения анализ от извършените проверки, да коригира заявките.


IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл.7. Изпълнителят се задължава:

- Закуските да се приготвят съгласно изискванията на Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в ДЗ и училищата.

- Закуските да отговарят на Наредба №37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците.

- Всяка партида храна да се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната, и документ за качество и безопасност.

- При транспортирането на храната да се спазват изискванията на приложение II, глава IV на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB L 139, 30.4.2004 г.) и глава трета, раздел IV на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).

- Закуските да се доставят пакетирани индивидуално за всеки ученик, като опаковката следва да предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики.

- Закуските да се приготвят в деня на доставката.

Чл.8. Изпълнителят има право да получава договорените възнаграждения в уговорените срокове.

Чл.9. Разходите по транспорта, опаковката и риска от погиването до мястото на доставката на хранителните стоки са за сметка на Изпълнителя.


V. СРОК НА ДОГОВОРА


Чл.10. Настоящият договор се сключва със срок една година, считано от датата на подписване на договора.


VІ. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.11. В случай на неспазване на задълженията по чл.7 от страна на Изпълнителя, последният дължи на Възложителя неустойка в размер на 25% от общата стойност на настоящия договор, посочена в чл.2.

Чл.12. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. С пълното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички задължения на страните по Договора;

2. С взаимно писмено споразумение между страните, с което се уреждат и последиците от прекратяването;

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в петдневен срок от настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава невъзможност е налице;


VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.13. (1) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са валидни, ако са подписани от упълномощените лица.

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с настоящия договор се смятат:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Адрес за кореспонденция: Адрес за кореспонденция:

......................................................... гр.Бургас, ж.к.»Братя Миладинови»

Факс: ................................ Факс: 056 / 535963


(3) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна да уведоми другата в петдневен срок от настъпване на промяната.

(4) За дата на съобщението/уведомлението се смята:

датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/уведомлението;

датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

датата на приемането - при изпращане по факс.

(5) Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(6) Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България.

(7) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя и един за Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


ДИРЕКТОР:


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Свързани:

Догово р днес, в град Бургас, между: оу „Братя Миладинови iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Тръбен кладенец тк 1 “бсу-бургас”, намиращ се в упи I – 32, кв. 19 по плана на к-с “Братя Миладинови”, гр. Бургас, община Бургас,...
Догово р днес, в град Бургас, между: оу „Братя Миладинови iconДогово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас
Община бургас, еик 000056814,с адрес, гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, представлявана от Заместник-кмет Красимир Иванов Стойчев...
Догово р днес, в град Бургас, между: оу „Братя Миладинови icon150 години от издаването на сборника „Български народни песни на Братя Миладинови
Братя Миладинови, поставил началото на събирачеството в българската фолклористика и задал насоки за поколения възрожденци. През изтеклата...
Догово р днес, в град Бургас, между: оу „Братя Миладинови iconОсновно училище „братя миладинови бургас членове на еко-комитет

Догово р днес, в град Бургас, между: оу „Братя Миладинови iconОбщина бургас
Иде нашенската музика” по бнт 1 в гр. София, с 49-ет местен автобус по маршрут от гр. Бургас до гр. София и обратно до гр. Бургас...
Догово р днес, в град Бургас, между: оу „Братя Миладинови iconСъвет на настоятелите на снц „Училищно настоятелство при оу братя Миладинови – гр. Бургас
Съвет на настоятелите на снц „Училищно настоятелство при оу братя Миладинови” – гр. Бургас
Догово р днес, в град Бургас, между: оу „Братя Миладинови iconПлан за дейността по проект,,Да намалим отпадъците" на оу,,Братя Миладинови" гр. Бургас
Провеждане на кампания под надслов,, Да почистим Земята”-разделно събиране на отпадъци
Догово р днес, в град Бургас, между: оу „Братя Миладинови iconДогово р за преотстъпване на авторски права и права за разпространение
Днес, г в град София, на основание на Закона за задълженията и договорите, между
Догово р днес, в град Бургас, между: оу „Братя Миладинови iconСписък на районите за почистване и пунктовете за раздаване на помощни материали
Прилежащите и заключени между бул. Мито Орозов, ул. Околчица, ул. Кирил Буюклийски, ул. Братя Миладинови
Догово р днес, в град Бургас, между: оу „Братя Миладинови iconСъюз на математиците в българия секция Бургас
Четливо попълнените заявки се приемат от 29 октомври до 5 ноември при г жа Ганка Желязкова, оу”Братя Миладинови”, 0889 533 984 и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом