І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница8/19
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер0.82 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dok-q _nova_ohrana_2013a_13_02_2013.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.80. Възложителят издава мотивирано решение с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията съгласно чл. 73 ал 1 от ЗОП.

81. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението, е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

82. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

83. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата.

84. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на някое от основанията по чл.39, ал.1, т.3, 5 и 6 или ал.2 от ЗОП, Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

84.1. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал 1 и 5 от ЗОП или на посочените обявлението изисквания на чл. 47, ал.2 от ЗОП.

85. На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка.

85.1. Решенията на Възложителите се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

85.2.На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпа или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал. 1 от ЗОП.

85.3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1). изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;

2). получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

3). публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.

85.4. Срокът за обжалване на решението по т 85.3 1) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1). жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;

2). документацията не е публикувана едновременно с обявлението;

3). документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

85.5. Жалбата по т.85.2 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното

действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

85.6. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата". Когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на «определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка."

85.7. Жалба срещу решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за

Възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е

допуснато предварително изпълнение.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом