І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница4/19
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер0.82 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dok-q _nova_ohrana_2013a_13_02_2013.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.


15. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 с декларации по образец, съгласно Приложения № 5.1, 5.2 и 5.3.

16. Липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 се удостоверява със собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 11 и т. 13.1

Забележка: За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


VІ.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

17. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

18. Участникът не отговаря на изискване по т. 4 и т.8 от тази документация.

18.1. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника9.

18.2. Представената оферта не отговаря на изискванията на т.66.1 от тази документация.

19. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи след прилагане на чл.68, ал.9 от ЗОП.

20. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма.

21. Не са закупени документи за участие в откритата процедура, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване.

Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ22. Критерий за оценка е „икономически най-изгодната оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка:


1. Оценка по финансов показател „предлагана цена” А - до 40 т.


Участникът, предложил най-ниската цена на охраната за месец получава 40 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:А =

Най-ниската цена

------------------------


Х 40

Съответната цена


Забележка: 1. Участниците представят финансов разчет на законоустановените и специфични задължителни разходи при образуване на работната заплата на охранител, включително единична цена.

  1. За постигане на достатъчно качество и надежност на охранителната услуга цената на един охранител месечно не трябва да бъде по – малка от 550 лв. с ДДС. На участник, не спазил това изискване се отнемат 20 точки от получената оценка по горната формула.2. Оценка по технически показатели на „Предложение за изпълнение на поръчката”- Б - до 60 т.


Б = Б1 + Б2 + Б3 + Б4


Където:

Б1 – брой точки, получени от участника за „Предложение за организация на охраната”;

Б2 - брой точки, получени от участника за „План и схема за охрана на обектите”;

Б3 - брой точки, получени от участника за „Варианти за действие на охранителя при различни извънредни ситуации”;

Б4 - брой точки, получени от участника за „Система за контрол и помощ на охранителите”;


а/ Предложение за организация на охранатаБ1– максимален брой 20 т.

Участникът представил пълна концепция за организация на охраната, съобразена с особеностите на всеки конкретен обект; ясно и точно дефинирал задачите и отговорностите на отделните служители за всеки пост; спазил изискванията на трудовото законодателство при определяне на режима на смени на постовете; брой, местоположение и начин на използване на необходимите МПС - получава 20 точки.

Участникът представил непълна концепция за организация на охраната, несъобразена с особеностите на някои от обектите, не посочил режим на сменност и местоположение и начин на използване на необходимите МПС - получава 15 точки.

Участникът не описал пълно организацията на охрана, а само общо описание, не дефинирал задачите и отговорностите на отделните служители, не спазил изискванията на трудовото законодателство при определяне режима на сменност на охранителите - получава 10 точки.

Участникът, който не е направил предложение за организация на охраната - получава 1 точка.


б/ План и схема за охрана на обектите Б2 - максимален брой 20 т.

Участникът представил пълен план и подробна схема за охрана, съобразени с особеностите и вида на обектите, представил примерен график за работа на охранителите, използване на съвременни средства за комуникация и оборудване на охранителите; предложил новости с цел постигане на по-голяма сигурност за опазване на имуществото - получава 20 точки.


Участникът представил непълни план и схема за охрана, не се посочени особеностите и вида на обектите, представеният график за работа на охранителите не е съобразен с времето за работа и почивка; използвани са неефективни комуникационни средства; оборудване на охранителите и постовете, което не е съобразено със стойността на охраняваното имущество - получава 15 точки.

Участник предложил план с непълен обем и неточна схема за охрана; не представил график на смените; направил общо описание на охраната, несъобразено с особеностите на обектите; охранителите не са оборудвани с подходящи съобразно вида и местоположението на обектите комуникационни и технически средства - получава 10 точки.

Участникът, който не е представил план и схема за охрана на обектите - получава 1 точка.


в/ Варианти за действие на охранителя при различни извънредни ситуации Б3 - максимален брой 10 т.

Участникът разработил подробни варианти за действие на охранителите при различните извънредни ситуации /природни бедствия, аварии, пожари и сигнали за терористични актове и др./ и начина на взаимодействие с органите на МВР и службите ПБЗН; разработил начин за действие на охранителите при сигнали, получени от охранителната техника и при установяване на нарушение от видеонаблюдението на обекта/те – получава 10 точки.

Участникът разработил непълни варианти за действие; варианти за действие при по-малко от възможните извънредни ситуации; вариантите не са съобразени с особеностите на обекта/те; не посочил начина на взаимодействие с териториалните служби на МВР и ПБЗН; не са описани действията при получени сигнали от охранителната техника - получава 5 точки.

Участникът, който не е представил варианти за действие на охранителя при различни извънредни ситуации - получава 1 точка.


г/ Система за контрол и помощ на охранителитеБ4 - максимален брой 10 т.

Участникът представил начините за: извършване на инструктажи, контрол чрез съвременни средства, осъществяване помощ на охранителите през цялото денонощие, почивни и празнични дни и възможност за организиране на подсилени дежурства при необходимост - получава 10 точки.

Участник представил непълна информация за създадената система за инструктаж, контрол и помощ на охранителите, не предвидил подсилени дежурства при необходимост - получава 5 точки.

Участникът, който не е представил система за контрол и помощ на охранителите - получава 1 точка.


Общ брой точки - Общ= А+ Б


23. Максималната възможна комплексна оценка е 100 т.

24. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.


25. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.


Оценяването и класирането на офертите се извършва поотделно за всяка обособена позиция.


РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА


26. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

27. Всяка оферта трябва да съдържа:

27.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

27.2. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод.

Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника.

Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението.

27.3. Документ за гаранция за участие. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца съгласно Приложение № 6 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя;

27.4. Копие от документа (фактура) за закупена документация.

27.5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно т. 4.2 (включително попълнено Приложение № 3 )

27.6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 5.1, 5.2 и 5.3. Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от тази документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 13.1) от настоящата документация;

27.7. Информация за подизпълнителите, която съдържа:

27.7.1 списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъка се включва в попълнения образец на оферта Приложение №1 и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното участие.

27.7.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 2;

27.8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:

27.8.1. Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението в съответствие с т. 32 и т. 33;

27.8.2. Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

27.9. Участникът представя Техническо предложение, което трябва да съдържа:

  • Предложение за организация на охраната

Участникът трябва:

- да представи пълна концепция за организация на охраната, съобразена с особеностите на всеки конкретен обект.

- ясно и точно да дефинира задачите и отговорностите на отделните служители завсеки пост.

- да определи режима на смени на постовете, съгласно трудовото законодателство.

- да посочи брой,местоположение и начин на използване на необходимите МПС.

  • План и схема за охрана на обектите –

Участникът трябва:

- да представи пълен план и подробна схема за охрана, съобразени с особеностите и вида на обектите и представи примерен график за работа на охранителите, като в разработения план е използвал съвременни средства за комуникация и оборудване на охранителите, новости с цел постигане на по –голяма сигурност за опазване на имуществото.

  • Варианти за действие на охранителя при различни извънредни ситуации –

Участникът трябва:

- да представи разработотени подробни варианти за действие на охранителите при различните извънредни ситуации / природни бедствия, аварии, пожари и сигнали за терористични актове и др./ и начин на взаимодействие с органите на МВР и СУПБЗН, както и действията на охранителите при сигнали получени от охранителната техника и при установяване на нарушение от видеонаблюдението на обекта/те.

  • Система за контрол и помощ на охранителите –

Участникът трябва:

- да представи начините за: извършване на инструктажи и контрол чрез съвременни средства, осъществяване помощ на охранителите през цялото денонощие, почивни и празнични дни и възможност за организиране на подсилени дежурства при необходимост.


27.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор Приложение № 8

27.11. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение № 4 от № 4-1 до 4-15 задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата (толкова пъти, за колкото обособени позиции се кандидатства). Приложение № 4 от № 4-1 до 4-15 се попълват в съответствие с указанията, посочени в него. Към всяко приложение се представя финансов разчет на законоустановените и специфични задължителни разходи при образуване на работнвата заплата на охранител, включително единична цена.

28. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП; (т. 27.2. и 27.6. от настоящата документация) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

2. документите по ал.1, т. 5 на чл. 56 от ЗОП (т.27.5 от настоящата документация) се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

28.1 Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на целия договор; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.


29. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по т. 27.2, т. 27.5 и т. 27.6 от настоящата документация, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

30. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, 5 и 6 на чл. 56 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

31. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание:

31.1. «Вярно с оригинала»;

31.2. името и фамилията на лицето, заверило документа;

31.3. датата, на която е извършил заверката;

31.4. собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката.

32. Пълномощното по т. 27.8. следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

33. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

34. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва «не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР».

35. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом