І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница3/19
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер0.82 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dok-q _nova_ohrana_2013a_13_02_2013.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.


10. От участие в откритата процедура се отстранява участник, за който е налице което и да е следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП:

10.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;1

10.2. обявен е в несъстоятелност2;

10.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове3;

10.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си4;

10.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението5;

10.6. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

10.7. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен6.

10.8, има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

10.9.е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.


11. Изискванията по т. 10.1 и т. 10.5 и т.10.9 се прилагат, както следва:

11.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

11.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

11.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

11.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

11.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

11.6 .при едноличен търговец – за физическо лице –търговец;

11.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

11.8. в случаите по т. 11. 1 – 11.7 - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.


12. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки, посочени в т. 107.

13. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:

13.1. при които лицата по т.11 са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация8;

13.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси8.

14. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени в т. 10 и изискванията на т. 13, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом