І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница2/19
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер0.82 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dok-q _nova_ohrana_2013a_13_02_2013.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

РАЗДЕЛ IV. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ3. При изпълнение на услугата следва стриктно да се спазват изискванията на действащото законодателство и нормативната уредба.


РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка4. Технически възможности и квалификация.

4.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

4.1.1. Опит в извършването на охранителна дейност на сходни обекти* с предмета на поръчката не по-малко от 3 договора - за последните 3 (три) години включително до датата за подаване на оферти .

4.1.2. Възможност за осигуряване на квалифициран, нает по трудов договор персонал за охранителна дейност. Участниците в процедурата да са обучавали охранителния персонал в лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение учебен център /собствен или по договор/.

4.1.3. Участниците в процедурата трябва да разполагат с необходимото техническо оборудване:

- наличие на минимум две патрулни МПС за реагиране на сигнали по СОТ /без обособени позиции 5, 7, 9, 10, 11, 12 и 13/;

- наличие на минимум четири патрулни МПС – за обособени позиции 13 и 14;

- наличие на минимум 1 брой специализирано МПС за охрана и транспортиране на ценни пратки и товари /ЦПТ/ - инкасо - за обособена позиция 1

- минимум 5 броя специализирани МПС за охрана и транспортиране на ЦПТ /инкасо/ - за обособена позиция 15;

- наличие на минимум две патрулни МПС за контрол и помощ на охранителите, в т.ч. през почивните и празничните дни;

- наличие на позволените от Закона за частна охранителна дейност помощни и предпазни средства за самозащита.

4.1.4. Да разполагат с технически системи за сигурност:

- охранителите да бъдат оборудвани с паник бутони без обособени позиции 5, 7 и 10

- изградена система за контрол и проверка на получени сигнали

- наличие на оборудван с технически средства дежурен център за контрол и помощ през цялото денонощие, включително събота и неделя.

4.1.5. Участниците в процедурата да имат индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа за територията на обектите предмет на поръчката издадена от Комисия за регулиране на съобщенията.

4.1.6. Участниците в процедурата да разполагат с GPS система за контрол.

4.1.7. Участниците в процедурата да притежават лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Лицензът трябва да включва дейността по чл. 5 от ЗЧОД.

4.1.8. Участникът да е внедрил Система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008г. или еквивалентна с обхват включващ охранителна дейност.

4.1.9. Участникът да е внедрил Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007. или еквивалент.


Забележка: За „сходни обекти” по смисъла на настоящата обществена поръчка, се приемат следните обекти:

- за позиции 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 9 са административни сгради и офиси;

- за позиции 5, 10, 11 и 12 са паркове и градини;

- за позиция 1 и 15 е инкасова дейност;

- за позиция 7, 13 и 14 са инженерни съоръжения и строежи.

4.2 За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят:

4.2.1. За доказване на опита: Списък съгласно Образец № 3 на договори за изпълнение на охранителна дейност на обекти сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години включително до датата за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите. За посочените в списъка договори да се приложат референции от Възложителите с посочена дата и стойност на договора;

4.2.2. За доказване на възможност за осигуряване на квалифициран, нает по трудов договор персонал по т. 4.1.2. за изпълнение на услугата участниците трябва да представят Справка от съответната териториална дирекция на НАП за заетите по трудов договор лица.

За доказване на квалификацията на лицата по т. 4.1.2., участникът представя копие от лиценза на учебния център, а в случай че не е собствен се представя и нотариално заверен договор с такъв учебен център. Представят се копия от програми за обучение на охранители в съответствие с чл. 28 от ЗЧОД. Представят се копия на 5 (пет) броя протоколи за обучение от Център за професионално обучение. Представят се копия на 10 (десет) броя удостоверения за завършено обучение на охранителите издадено от Център за професионално обучение за последните 3 години (2010, 2011 и 2012).


4.2.3. За доказване на техническо оборудване: за наличие на патрулни МПС, за наличие на специализирани МПС за охрана и транспортиране на ЦПТ /инкасо/, за наличие на патрулни МПС за контрол и помощ на охранителите – копия на регистрационни талони; за наличие на позволените от Закона за частна охранителна дейност помощни и предпазни средства – документ за наличност и снимков материал.

4.2.4. За наличие на технически системи за сигурност се представя списък с използваните средства за комуникация и снимков материал; за наличие на оборудван с технически средства дежурен център се представя кратко описание на дежурния център и снимков материал.

4.2.5. За доказване наличието на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа за територията на обектите предмет на поръчката, издадена от Комисия за регулиране на съобщенията се представя копие от лиценза.

4.2.6. За разположение с GPS система за контрол – участникът да представи копие на договор за доставка и монтаж на GPS система.

4.2.7. За наличие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност, който да включва дейността по чл.5 от ЗЧОД – копие на лиценза.


4.2.8. За доказване наличието на внедрена система за управление на качеството – копие на валиден сертификат ISO 9001:2008.

4.2.9. За доказване наличието на внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа – копие на валиден сертификат BS OHSAS 18001:2007.


5. Документите по т. 4.2. се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

6. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите по т. 4.2 при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

7. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

8. Условията по т. 7 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

9. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

9а. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т.4.2.1.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом