І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница19/19
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер0.82 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dok-q _nova_ohrana_2013a_13_02_2013.doc
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т.4 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/ата ................................................................................................

(трите имена)

в качеството ми на ......................................................................на………………………....

(длъжност) (наименование на участника)

с ЕИК........................., със седалище и адрес на управление...............................................


ДЕКЛАРИРАМ:


1. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;

2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си);

4. Не e виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

5. Няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (при наличие на такива задължения, когато е допуснато разсрочване или отсрочване – участникът посочва изрично това обстоятелство)

(Когато участникът е чуждестранно лице, този текст се замества с „Представляваното от мен дружество няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено”).

6.Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.


Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


Дата: .................................. Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)


Образец


Приложение № 5.3
Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/ата ................................................................................................

(трите имена)

в качеството ми на ......................................................................на………………………....

(длъжност) (наименование на участника)

с ЕИК........................., със седалище и адрес на управление...............................................


ДЕКЛАРИРАМ:


1. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т.23 а от Допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служителите на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.


Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


Дата: ................................... Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)


Образец

Приложение № 6


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в обявената с решение [номер, дата,] на кмета на Столична община обществена поръчка с предмет:

Охрана на общински обекти по обособена позиция:

.......................................................................................................................................................

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за възлагане на обществени поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи с офертата си гаранция за участие в размер на ……………….. (………..) лева под формата на паричен депозит или банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията за участие да бъде под формата на банкова гаранция.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата от ………….. (……………) лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил някое от следните действия:

  • оттеглил е офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

  • е определен за изпълнител и не е изпълнил задължението си да сключи договора за обществена поръчка.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година]20, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима

или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]


Образец

Приложение № 7


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за класиран на първо място и за изпълнител на обществена поръчка с предмет Охрана на общински обекти по обособена позиция:.................................................................................


Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за възлагане на обществени поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [лв.], представляващи 1% от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.


Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от [лв.], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.


Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече с изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.


Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.


Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.


С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]


Приложение № 8

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И ЯДолуподписаният/ата ................................................................................................

(трите имена)

в качеството ми на ......................................................................на………………………....

(длъжност) (наименование на участника)

с ЕИК........................., със седалище и адрес на управление...............................................


ДЕКЛАРИРАМ:

Приемам условията в проекта на договор за обособена позиция ............................................................................................................


Дата: Подпис и печат : /име, длъжност/1 Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2 Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

3 Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

4 Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

5 Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

6 Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

7 Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

8 Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

9 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията

10 Чл. 9 от ЗОП

11 § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

12 Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.

13 чл. 27а, ал.8 от ЗОП

14 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

15 Оставя се вярното.

16 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

17 Оставя се вярното.

18 Оставя се вярното.

19 Оставя се вярното.

20 Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на УЧАСТНИКА.1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом