І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница11/19
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер0.82 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dok-q _nova_ohrana_2013a_13_02_2013.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ


100. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.


РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение № 1. Образец на оферта

Приложение № 2. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка;

Приложение № 3. Образец списък на договори

Приложение № 4-1 до 4-15. Образец на ценова оферта за съответната обособена позиция

Приложение № 5.1. Образец на декларация по 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.5 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 5.2. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т.4 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 5.3. Образец на декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 6. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата;

Приложение № 7. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора;

Приложение № 8. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор за обществената поръчка;

Приложение № 9-1 до 9-15 Проект на договор за обществената поръчка за обособена позиция №1 до обособена позиция №15 ;

Образец

Приложение №1


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкови сметки: […]

О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Охрана на общински обекти по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1. Обекти на администрацията на Столична община и инкасо

Обособена позиция 2. Обекти на районните администрации

Обособена позиция 3. Обекти общинска собственост на разпоредители с бюджетни кредити

Обособена позиция 4. Обекти на дирекция „Социални дейности”

Обособена позиция 5. Обекти на дирекция „Зелена система”

Обособена позиция 6. Обекти на дирекция „Здравеопазване”

Обособена позиция 7. Обекти общинска собственост – незавършено строителство

Обособена позиция 8. Пунктове /отдели/ на дирекция „ПАМДТ”

Обособена позиция 9. Обекти на дирекция „Управление на отпадъците”

Обособена позиция 10. Обекти на ОП „Гробищни паркове”

Обособена позиция 11. Обект „Зоопарк София”

Обособена позиция 12. Обекти на ОП „Екоравновесие”

Обособена позиция 13. Обекти „Пешеходни подлези”

Обособена позиция 14. Обекти „Проходими инсталационни колектори” /ПИК/

Обособена позиция 15. Охрана при транспортиране на ценни пратки и товари от пунктове на дирекция „ПАМДТ”


С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура.

Заявяваме, че желаем да участваме за следните обособени позиции:

........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................


Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна част от нея Техническо предложение и Ценова оферта.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Лицето, които има представителна власт да подпише договора за възлагане на обществената поръчка е [имена и длъжност], в качеството му на [управител, изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Представителната власт на лицето се удостоверява с [наименование на документа], който е приложен към тази оферта.

При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам]15 подизпълнители.

Подизпълнителите16, които ще използвам при изпълнение на поръчката, дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие (процент от общата цена на договора) са, както следва:Наименование

БУЛСТАТ/ЕИК

Видове дейности, които ще изпълнява

Дял на участието в обществената поръчка (процент от общата цена на договора)


Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък по т. 27.1 от документацията за участие.

[дата]

ПОДПИС ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец

Приложение № 2


Д Е К Л А Р А Ц И Я


за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка


Долуподписаният /та/ […]

с [лична карта/документ за самоличност17] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на подизпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. [Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството]18] ще [участвам/участва19] като подизпълнител на участника [наименование на участника], ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет поръчка Охрана на общински обекти по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1. Обекти на администрацията на Столична община и инкасо

Обособена позиция 2. Обекти на районните администрации

Обособена позиция 3. Обекти общинска собственост на разпоредители с бюджетни кредити

Обособена позиция 4. Обекти на дирекция „Социални дейности”

Обособена позиция 5. Обекти на дирекция „Зелена система”

Обособена позиция 6. Обекти на дирекция „Здравеопазване”

Обособена позиция 7. Обекти общинска собственост – незавършено строителство

Обособена позиция 8. Пунктове /отдели/ на дирекция „ПАМДТ”

Обособена позиция 9. Обекти на дирекция „Управление на отпадъците”

Обособена позиция 10. Обекти на ОП „Гробищни паркове”

Обособена позиция 11. Обект „Зоопарк София”

Обособена позиция 12. Обекти на ОП „Екоравновесие”

Обособена позиция 13. Обекти „Пешеходни подлези”

Обособена позиция 14. Обекти „Проходими инсталационни колектори” /ПИК/

Обособена позиция 15. Охрана при транспортиране на ценни пратки и товари от пунктове на дирекция „ПАМДТ”


За обособена позиция:

..............................................................................................................


2. Видовете и обема дейности, които ще изпълнявам като подизпълнител са: [наименование изброяват се дейностите и обема].

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

[дата на подписване] Декларатор: [подпис]:


Образец


Приложение № 3

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Охрана на общински обекти по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1. Обекти на администрацията на Столична община и инкасо

Обособена позиция 2. Обекти на районните администрации

Обособена позиция 3. Обекти общинска собственост на разпоредители с бюджетни кредити

Обособена позиция 4. Обекти на дирекция „Социални дейности”

Обособена позиция 5. Обекти на дирекция „Зелена система”

Обособена позиция 6. Обекти на дирекция „Здравеопазване”

Обособена позиция 7. Обекти общинска собственост – незавършено строителство

Обособена позиция 8. Пунктове /отдели/ на дирекция „ПАМДТ”

Обособена позиция 9. Обекти на дирекция „Управление на отпадъците”

Обособена позиция 10. Обекти на ОП „Гробищни паркове”

Обособена позиция 11. Обект „Зоопарк София”

Обособена позиция 12. Обекти на ОП „Екоравновесие”

Обособена позиция 13. Обекти „Пешеходни подлези”

Обособена позиция 14. Обекти „Проходими инсталационни колектори” /ПИК/

Обособена позиция 15. Охрана при транспортиране на ценни пратки и товари от пунктове на дирекция „ПАМДТ”


За обособени позиции ........................................................................................


списък на договори за изпълнение на охранителна дейност на обекти сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години включително до датата за подаване на оферти
Обект (предмет) на договора

Описание на изпълняваните дейности по

договора


ВъзложителСтойност (цена) на договораДата на сключване


В качеството на: главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител

Период на изпълнение на поръчката

1

2

3

4

5

6

7

8

[дата]

ПОДПИС ПЕЧАТ

[име и фамилия]


Образец

Приложение № 4-1

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом