І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница1/19
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер0.82 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dok-q _nova_ohrana_2013a_13_02_2013.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
СЪДЪРЖАНИЕ:Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 2

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 3

Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл.16, ал.8, във връзка с чл.14,ал.1 т.2 от ЗОП. 4

РАЗДЕЛ IV. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 12

РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка 12

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса 14

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците. 14

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 16

Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 16

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 21

IХ.1. Общи указания 21

IХ.2. Ограничаване броя на офертите 22

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата 22

IХ.4. Ограничаване на определени действия 22

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата 22

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи 23

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите 24

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 24

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 25

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата. 28

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на 29

поръчката 29

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения 30

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 31

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 37

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 39

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 40

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 41

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 43

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 44

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 45

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 46

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 48

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 49

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 50

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 51

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 52

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 54

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 55

Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


РАЗДЕЛ ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл.16, ал.8, във връзка с чл.14,ал.1 т.2 от ЗОП.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е oхрана на обекти на Столична община, районни администрации, общински предприятия, инкасо и обекти на други общински структури, намиращи се на територията на гр. София по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1. Обекти на администрацията на Столична община и инкасо

Обособена позиция 2. Обекти на районните администрации

Обособена позиция 3. Обекти общинска собственост на разпоредители с бюджетни кредити

Обособена позиция 4. Обекти на дирекция „Социални дейности”

Обособена позиция 5. Обекти на дирекция „Зелена система”

Обособена позиция 6. Обекти на дирекция „Здравеопазване”

Обособена позиция 7. Обекти общинска собственост – незавършено строителство

Обособена позиция 8. Пунктове /отдели/ на дирекция „ПАМДТ”

Обособена позиция 9. Обекти на дирекция „Управление на отпадъците”

Обособена позиция 10. Обекти на ОП „Гробищни паркове”

Обособена позиция 11. Обект „Зоопарк София”

Обособена позиция 12. Обекти на ОП „Екоравновесие”

Обособена позиция 13. Обекти „Пешеходни подлези”

Обособена позиция 14. Обекти „Проходими инсталационни колектори” /ПИК/

Обособена позиция 15. Охрана при транспортиране на ценни пратки и товари от пунктове на дирекция „ПАМДТ”


2. Описание на обекта на обществената поръчка.

Предметът на обществената поръчка са охрана на обекти, които са публична общинска или частна общинска собственост на територията на гр. София. Охраната е физическа, техническа или от смесен тип, както следва:


Обособена позиция 1. Обекти на администрацията на Столична община и охрана на ценни пратки и товари /инкасо/


I. Обекти на администрацията на Столична община

А. Физическа охрана за следните обекти:

1. „Ротонда” – Централна гара и 4 бр. фонтани – 2 поста, 24 часа, всички дни в месеца.

2. Два броя инвалидни асансьори /„Орлов мост” – „Царевец”/ - 1 пост, 12 часа /08-20/, всички дни в месеца.


Б. Комбинирана охрана /физическа и СОТ/:

1. Физическа охрана, 1 пост, всички дни в месеца:

1.1. Административна сграда на ул. „Париж” № 1 - 12 ч. /08-20/ в работните дни и 8 ч. /09-17/ в почивните дни.


2. Физическа охрана, 1 пост, всички работни дни в месеца, за всеки обект:

2.1. Административна сграда, ул. „Париж” № 3 - 12 ч. /06-18/

2.2. Административна сграда, ул. „Париж” № 5 - 10 ч. /08-18/

2.3. Дирекция „Общинска собственост”, ул. „Московска” № 41 - 12 ч. /06-18/

2.4. Дирекции на Столична община, ул. „Оборище” № 44 - 10 часа /08-18/

2.5. Приемна на кмета на Столична община, ул. „11-ти август” № 4 - 8 часа /09-17/

2.6. Дирекция „Инвестиционно отчуждаване”, пл. „Славейков” № 6 - 10 часа, /08-18/


В. Охрана със СОТ и поддържане на СОТ през времето, извън посоченото в т. 1. и т. 2., както следва:

1. Административна сграда на ул. „Париж” № 1

2. Административна сграда на ул. „Париж” № 3

3. Административна сграда на ул. „Париж” № 5 /ет. 2, ст. 106/

4. Административна сграда на ул. „Московска” № 41

5. Административна сграда на ул. „Оборище” № 44

6. Приемна на кмета на Столична община на ул. „11-ти август” № 4

7. Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” на пл. „Славейков” № 6

8. Регистратура „КИ” на Столична община на ул. „Московска” № 33


Г. Охрана на ценни пратки и товари /инкасо/:

- за суми над 50 000 лв./месечно ....................../.............../ % от инкасираната сума.

- за по-малки суми, но не по-малко от 100 лв. ............. лв./км пробег.


Обособена позиция 2. Обекти на районните администрации


I. Комбинирана охрана /физическа и СОТ/:

A. Физическа охрана - по 1 пост, 10 часа /08-18/, всички работни дни в месеца за всеки обект, като само районна администрация /РА/ „Надежда” има 2 поста:

1. РА „Средец” на ул. „Леге” № 6

2. РА „Красно село” на бул. „Цар Борис III” № 124

3. РА „Възраждане” на бул. „Александър Стамболийски” № 62

4. РА „Оборище” на бул. „Мадрид” № 1

5. РА „Сердика” на бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88

6. РА „Подуяне” на ул. „Плакалница” № 51

7. РА „Слатина” на бул. „Шипченски проход”

8. РА “Изгрев” на ул. „Атанас Далчев” № 12

9. РА „Лозенец” на бул. „Васил Левски” № 2

10. РА „Триадица” на ул. „Алабин” № 54

11. РА „Красна поляна” на бул. „Освобождение” № 25

12. РА „Илинден” на ул. „Билянини извори” № 10

13. РА „Надежда” на ул. „Кирил Дрангов” № 55 и ул. „Траен мир” № 1 - 2 поста

14. РА „Искър” на бул. „Кръстю Пастухов” № 18

15. РА „Младост” на бул. „Свето Преображение” № 1

16. РА „Студентски” в жк „Студентски град” бл. 5

17. РА „Витоша” в кв. „Павлово” ул. „Слънце” № 2

18. РА „Овча купел” на бул. "Цар Борис III" № 136 В

19. РА „Люлин” на бул. "Захари Стоянов" № 15

20. РА „Връбница” на бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б

21. РА „Нови Искър” в гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 123

22. РА „Кремиковци” в кв. Ботунец

23. РА „Панчарево” в с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230

24. РА „Банкя” в гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1


Б. Охрана със СОТ и поддържане на СОТ на обектите по т. I /без РА „Изгрев”, „Оборище” и „Банкя”/ през времето, извън посоченото в т. A.


Обособена позиция 3. Обекти общинска собственост на разпоредители с бюджетни кредити


1. Административна сграда „СОАП” на пл. „Славейков” № 6 - физическа охрана, 1 пост, 24 часа, всички дни в месеца. Разплащане от Агенцията по приватизация.


2. Отдел „Транспортно обслужване” /Гараж на Столична община/ - ул. „Дамян Груев” № 8А – физическа охрана, 1 пост, 24 часа, всички дни в месеца


3. Универсална спортна зала /УСЗ/, София, ул. „Метличина поляна” № 14 – охрана със СОТ и поддържане на СОТ - 12 часа /20-08/ за всички работни дни и 24 часа всички почивни и празнични дни в месеца. Разплащане от бюджета на район „Триадица”.


4. Общински културен институт /ОКИ/ „Надежда” на бул. „Ломско шосе” № 2 - физическа охрана, 1 пост, 10 часа /08-18 ч/ всички работни дни и охрана със СОТ през останалото време. Разплащане от бюджета на ОКИ „Надежда”.


5. Общински културен институт „Музей за историята на София”, обект „Общинска минерална баня” /Музей за историята на София/ на пл. „Бански” № 1 - физическа охрана, 1 пост, 24 часа, всички дни в месеца. Разплащане от бюджета на ОКИ „Музей за историята на София”.


6. Административна сграда на направление „Архитектура и градоустройство” /НАГ/ на ул. „Сердика” № 5 - физическа охрана, 1 пост, 24 часа, всички дни в месеца. Разплащане от бюджета на НАГ.


Обособена позиция 4. Обекти на дирекция „Социални дейности”


I. Невъоръжена физическа охрана:

A. Невъоръжена денонощна физическа охрана - по 1 /един/ пост за всеки обект, всички дни от месеца, както следва:

1. Център за настаняване на бездомни хора – ж.к. „Красна поляна”

2. Дом за възрастни с умствена изостаналост - с. Подгумер

3. Център за временно настаняване „Св. София”, ж.к. „Захарна фабрика” бл. 51А

4. Военноинвалиден дом - гр. Банкя, ул. „Княз Борис” № 20

5. Дом за стари хора кв. „Дървеница”, ул. ”Пловдивско поле” № 8

6. Център за временно настаняване „Св. Димитър” - ж.к. ”Люлин” бл. 464

7. Дом за деца „П.Р.Славейков”, ул. ”Пиротска” № 175

8. Дом за слепи лица, ул. „Балша” № 23


Б. Невъоръжена физическа охрана - по 1 /един/ пост за всеки обект, 12 ч. /19-07 ч./, всички работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни от месеца, както следва:

1. Дом за деца ”Асен Златаров”- ж.к. ”Надежда”, ул.”С. Филаретов” №23.


В. Невъоръжена физическа охрана - по 1 /един/ пост за всеки обект, 12 ч. /07-19 ч./, всички дни в месеца:

1. Дом за стари хора – Зона Б-5, бл. 4


Г. Охрана със СОТ и поддържане на СОТ – 16 часа извън работното време, всички работни дни и 24 часа всички почивни и празнични дни в месеца, както следва:

1. Бюро за социална услуги /БСУ/ - кв. „Банишора” бл. 20

2. Бюро за социална услуги/ БСУ/ - ж.к. „Лагера”, бл. 35

3. Бюро за социална услуги / БСУ/ - ж.к „Овча Купел" бл. 513

4. Бюро за социална услуги / БСУ/ - ж.к. „Младост” -1, до бл. 47

5. Бюро за социални услуги /БСУ/ - ж.к. „Дружба” 2 ,бл. 227

6. Клуб на инвалида и пенсионер – трафопост – ж.к. „Левски” Г, бл.10

7. Клуб на инвалида и пенсионера – трафопост в ж.к. „Люлин” ІV, бл.427

8. Клуб на инвалида и пенсионера – ж.к. „Св. Тройца” в бл. 297

9. Клуб ва инвалида и пенсионера – ж.к. „Свобода” до бл. 20

10. Клуб на инвалида и пенсионера – ул. „Найчо Цанов” в бл. 64

11. Клуб на инвалида и пенсионера – с. Световрачене, къща срещу кметството

12. Клуб на инвалида и пенсионера – жк Надежда, ТП до бл. 363

13. Клуб на инвалида и пенсионера – ул. „Петко Каравелов” бл. 62а

14. Клуб на инвалида и пенсионера – ул. „Одоровци” ТП до бл. 29

15. Клуб на инвалида и пенсионера – бул. „П. Мушанов” бл. 42

16. Клуб на инвалида и пенсионера – ул. „Д Петков” 17

17. Клуб на инвалида и пенсионера – бул. Сливница 146

18. Клуб на инвалида и пенсионера – ул. Д-р Лонг 9

19. Клуб на инвалида и пенсионера - Подлез гара Подуене 2 бр.

20. Клуб на инвалида и пенсионера - ул „Развигор” 1-3

21. Клуб на инвалида и пенсионера - с. Мрамор

22. Клуб на инвалида и пенсионера - Гр. Нови Искър, кв. „Курило”

23. СОДЦСИИ – ул. „Слатинска” № 26-28

24. СУПЦ „Княз Борис І” – ул. „Васил Петлешков” № 41

25. Център за обществена подкрепа „Бъдеще” – Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 2


Обособена позиция 5. Обекти на дирекция „Зелена система”


I. Денонощна физическа охрана - 11 поста, всички дни в месеца:

1. Южен парк - І част /НДК/:

- Сцена „Тихия кът”.................................................................................... -1 пост

- „Фонтаните”............................................................................................ - 1 пост

2. Парк „Лебеда”………………………………………………………… - 1 пост

3. Парк „Оборище” /„Заимов”/ и фонтани......………………………… - 1 пост

4. „Докторска градина” и „Народна библиотека”................................. - 1 пост

5. Градска градина и фонтан пред Народния театър „Иван Вазов” ... - 1 пост

6. Княжеска градина и пешеходна зона по бул. „Цар Освободител”... -1 пост

7. Площад „Бански” и фонтан................................................................... -1 пост

8. Национален парк „Витоша” – местност „Дендрариума”................... - 1 пост

9. Парк-музей „Врана” ........................................................................... – 2 поста


II. Физическа охрана - 2 поста на 12-часов нощен режим /20 до 08 ч./, всички дни в месеца:

1. Южен парк - І част /НДК/:

- пешеходен мост зад НДК ....................................................................... – 1 пост

2. Парк „Гео Милев”.................................................................................. - 1 пост


Обособена позиция 6. Обекти на дирекция „Здравеопазване”


1. Физическа охрана, както следва:

1.1. Комплекс по детско хранене на банки с майчина кърма /КДХ с БМХ/ на ул. „Сава Михайлов" № 57- 1 денонощен пост, всички дни в месеца.


1.2. Превантивно информационнен център по проблемите на наркоманията /ПИЦ по НП/- бул. „Васил Левски" № 126 - 1 пост, 10 часа /08-18 ч./ през работните дни.


1.3. Превантивно информационнен център по проблемите на наркоманията /ПИЦ по НП/-бул. „Сливница" № 212, вх. Г, партер - 1 пост, 10 часа /08-18 ч. през работните дни.


2. Охрана със COT и подържане на COT- всички работни дни в месеца, след работно
време и 24 часа в събота и неделя и празнични дни.

- Детска кухня към КДХ с БМК-бул."Възкресение" № 49, бл.234

- Детска кухня към БДХ с БМК- ул. „Суходолска" № 2

- Комплекс по детско хранене - ул. „Фортов път" № 2

- Превантивно информационнен център по проблемите на наркоманията /ПИЦ по НП/- бул. „Васил Левски" № 126

- Превантивно информационнен център по проблемите на наркоманията /ПРЩ ио НП/-бул. „Сливница" № 212, вх. Г, партер


Обособена позиция 7. Обекти общинска собственост – незавършено строителство


I. Физическа охрана с автопатрул /МПС/ - 14 часа /08.00 до 22.00/, всички дни в месеца.

1. Жилищен блок 145-В-ЖСК „Света Троица” - район „Илинден”

2. Жилищен блок 959, р-н „Люлин”

3. Незавършен физкултурен салон в149 СОУ, район „Овча купел”

4. Незавършен физкултурен салон в 199 СОУ - ж.к.”Левски” Г, район „Подуяне”

5. Жилищен блок 2 в кв. Кремиковци, район „Кремиковци”

6. Жилищен блок 3 в кв. Кремиковци, район „Кремиковци”

7. ОДЗ с поликлиника в с. Казичене, район „Панчарево”


II. Физическа охрана на Пречиствателна станция за отпадни води „Брезовица” в Природен парк „Витоша” – 1 пост, 24 часа, всички дни в месеца.


Обособена позиция 8. Пунктове /отдели/ на дирекция „ПАМДТ”- физическа охрана, СОТ

І. Физическа охрана - 1 пост, 9 часа /08.30-17.30/ през деня за всеки обект, всички работни дни от месеца, с изключение на постовете по т. 10, 11, 22 и 23, които са с различен режим от останалите в списъка на пунктовете/отделите/:

1. Сердика - бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88

2. Овча купел - бул. „Цар Борис ІІІ”, № 136

3. Възраждане - бул. „Константин Величков” № 61, вх. В-1

4. Оборище - ул. „Силистра” № 8

5. Красна поляна - ул. „Възкресение” №1-а

6. Илинден - ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 51

7. Младост - ж.к. „Младост ІІІ”, ул. „Св. Преображение” № 1 /до идване на инкасото/

8. Студентски - ж.к. „Студентски град”,бл.5.

9. Искър - бул. „Кр. Пастухов” №18.

10. Банкя - гр. Банкя, ул. „Княз Борис” № 5 - 24 часа, всички дни в месеца

11. Люлин „Социално подпомагане” - 2 поста, по 10 часа, през работните дни

12. Надежда и Връбница – ул. „Траен мир” № 1

13. Средец и Триадица – ул. „Гурко”№ 12

14. Лозенец – бул. „В. Левски” № 2

15. Изгрев - ул. „Чехов” №16-а

16. Слатина – ул. „Шипченски проход” № 67

17. Красно село –бул. „Ц.Борис ІІІ” № 124

18. Подуяне – ул. „Плакалница”№51.

19. Кремиковци – кв. Ботунец.

20. Нови Искър –Гр. Нови Искър, Битов комбинат.

21. Витоша – бул. „Цар Борис ІІІ” № 215, ет.11.

22. Панчарево, бул. „Самоковско шосе” № 15 - 24 часа, всички дни в месеца

23. Дирекция „ПАМДТ” - ул. „Г. Бенковски” № 12 - управление – физическа охрана 8 ч.

/09-17 ч./ през работните дни и СОТ на ет. 4 в извънработно време.


Забележка: В периода 01.03.-30.04. охраната е 10 часа /от 08.30 до 18.30/ всички работни дни от месеца


ІІ. Охрана със СОТ и поддържане на СОТ в извънработно време за всички работни дни и 24 часа всички почивни и празнични дни в месеца. Охраната на всеки пункт да бъде оборудвана с паник- бутон.

Забележка: Необходимостта от оборудване със СОТ техника на други помещения /хранилища и т.н./ се уточнява с началниците на отдели на „ПАМДТ”.


Обособена позиция 9. Обекти на дирекция „Управление на отпадъците”


I. Въоръжена денонощна физическа охрана, всички дни в месеца


1. Площадка „Хан Богров”, с. Горни Богров - 2 поста /След 01.01.2014 г. съгласно изискванията на чл.12 от проекта за договор за подписване на предавателно-приемен протокол./

През деня 12 часа един пост осигурява пропускателния режим и един пост обслужва видеонаблюдението. През нощта двата поста обслужват видеонаблюдението и реагират при констатирани нарушения с МПС.


2. Площадка „Садината”, с. Яна - 2 поста

През деня 12 часа един пост е стационарна охрана на входа на обекта и обслужва видеонаблюдението, а вторият пост е автопатрул. През нощта двата поста са автопатрул и обслужват видеонаблюдението по график.


Обособена позиция 10. Обекти на ОП „Гробищни паркове”


1. Денонощна физическа охрана за всеки пост, всички дни в месеца – общо 21 поста:


1.1. Централни гробища – 7 поста

1.2. Бакърена фабрика – 5 поста

1.3. Малашевски гробища – 4 поста

1.4. Симеоново – 1 пост

1.5. Княжево – 1 пост

1.6. Горна баня – 1 пост

1.7. Драгалевци – 1 пост

1.8. Дървеница – 1 пост


Обособена позиция 11. Обект „Зоопарк София”

  1. „Зоопарк София” – денонощна физическа охрана, 4 поста, всички дни в месеца.


Обособена позиция 12. Обекти на ОП „Екоравновесие”

1. Приют за безстопанствени кучета, с. Сеславци - 1 пост, 24 ч., физическа охрана, всички дни в месеца.

2. Приют за безстопанствени кучета /стар/, с. Горни Богров - 1 пост, 24 ч., физическа охрана всички дни в месеца

3. Приют за безстопанствени кучета /нов/, с. Горни Богров - 1 пост, 24 ч., физическа охрана всички дни в месеца

4. Администрация на ОП - бул. „Кн. М. Луиза” № 88, ет.3 - един пост, 8 ч. /09-17 ч./, всички работни дни, физическа охрана.


Обособена позиция 13. Обекти „Пешеходни подлези”


I. Невъоръжена физическа охрана, по 1 /един/ пост, 24 часа, всички дни в месеца в следните подлези:

1. Бул. „България” при жк „Бокар”

2. Бул. „България” и ул. „Акад. Иван Гешов”

3. Бул. „България” при „Професионална гимназия по текстил и моден дизайн”

4. Под жп линията на бул. „Сливница" и ж.п. гара "Зах. Фабрика”

5. Между ЦУМ, х-л „Шератон" и метростанция „Сердика"

6. Бул. „Цариградско шосе" при „Полиграфически комбинат” – охранителят осъществява видеонаблюдение в подлезите: 1. Бул. „Цариградско шосе" при алея „Яворов", 2. Бул. „Цариградско шосе" и спирка ул. „Ал. Жендов" /„Акад. Попов”/, 3. Бул. „Цариградско шосе" и ул. „Загоре" и 4. Бул. „Цариградско шосе" и ул. „Светослав Тертер" и организира реагиранене при нарушение.

7. Жп гара „Подуяне” – охранителят осъществява видеонаблюдение в подлеза жп гара „Подуяне - Запад" /бул. „Мадрид”/ и организира реагиране при нарушение.

8. Бул. „Ботевградско шосе" и ул. „Витиня"


II. Невъоръжена физическа охрана, 1/един/ пост, 12 часа, /от 07.00 ч. до 19.00 ч./ всички дни в месеца в следните подлези:

1. Бул. „България” при 126 СОУ „П. Ю. Тодоров”

2. Бул. „Гоце Делчев" и ул. „Сребърна"


III. Невъоръжена физическа охрана, 1/един/ пост, 12 часа, /от 19.00 ч. до 07.00 ч./ всички дни в месеца в следните подлези:

1. Бул. „Цариградско шосе” при спирка „Студентски общежития"

2. Бул. „Ситняково" и ул. „Оборище" пред МОЛ „Сердика”

3. Бул. "Ситняково" №3 при Румънско посолство

4. Главен пешеходен подлез „НДК” и фонтан


IV. Невъоръжена охрана, 2 /два/ поста, 24 часа, всички дни в месеца с МПС за обход и реакция в следните подлези:

1. По бул. „Ботевградско шосе” от подлеза жп гара "Подуяне - Запад" /бул. „Мадрид”/ до подлеза на бул."Ботевградско шосе", срещу интернат "Проф. Мутафчиев”


Обособена позиция 14. Обекти „Проходими инсталационни колектори” /ПИК/


I. Охрана на 11 бр. проходими инсталационни колектори /ПИК/ с 1050 бр. входни шахти, с физическа охрана и технически средства:

1. ПИК „Овча купел 1” – 600 м

2. ПИК „Овча купел 2” – 3742 м

3. ПИК бул. „Владимир Вазов” – 3700 м

4. ПИК бул. „Ботевградско шосе” /стар/ – 2851 м

5. ПИК бул. „Ботевградско шосе” /нов/ – 1840 м

6. ПИК „Зона Б-5” – 1235 м

7. ПИК „Средна гора” – 160 м

8. ПИК „НДК” – 1597 м

9. ПИК бул. „България” – 4970 м

10. ПИК бул. „Васил Левски” – 1495 м

11. ПИК бул. „Цариградско шосе” – 3500 м


II. Охраната да се осъществява както следва:

1. ПИК „Овча купел 1” и „Овча купел 2” – 1 бр. МПС с един охранител 12 часа /07-19/ и двама охранители 12 часа /19-07/.


2. ПИК бул. „Владимир Вазов”, бул. „Ботевградско шосе” /стар/ и бул. „Ботевградско шосе” /нов/ – 1 бр. МПС с един охранител 12 часа /07-19/ и двама охранители 12 часа /19-07/.


3. ПИК „Зона Б-5”, ПИК „Средна гора”, „НДК” и бул. „България” - 1 бр. МПС с един охранител 12 часа /07-19/ и двама охранители 12 часа /19-07/.


4. ПИК бул. „Васил Левски” и „Цариградско шосе” - 1 бр. МПС с един охранител 12 часа /07-19/ и двама охранители 12 часа /19-07/.


Обходите се извършват на всеки час през нощта или общо 12 пъти за нощната смяна и по един път на два часа през деня или общо 6 пъти за дневната смяна. При обходите се извършва внимателен оглед на състоянието на входните шахти, както и на входовете към ПИК, които се намират най-често в пешеходните подлези по по-големите пътни артерии - бул. „Ботевградско шосе”, бул. „Цариградско шосе”, бул. „Васил Левски” и бул. „България”.


Обособена позиция 15. Охрана при транспортиране на ценни пратки и товари от пунктове на дирекция „ПАМДТ”


А. Пунктове /отдели/ на дирекция ПАМДТ, намиращи се на територията на София, както следва:

1. Сердика - ул. „Кн. М. Луиза” № 88

2. Овча купел - бул. „Ц. Борис-ІІІ” №136

3. Възраждане - бул. „К. Величков” № 61, вх. В

4. Оборище - ул. „Силистра” № 8

5. Красна поляна - ул. „Възкресение” №1-а

6. Илинден - ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 51

7. Младост - ж.к. „Младост”-ІІІ, ул. „Св. Преображение” № 1

8. Студентски - ж.к. „Студ. град” бл. 5

9. Искър - бул. „Кр. Пастухов” № 18

10. Банкя - гр. Банкя, ул.”Княз Борис” № 5

11. Люлин - Социално подпомагане

12. Надежда и Връбница – ул. „Траен мир” № 1

13. Средец и Триадица – ул. „Гурко” № 12

14. Лозенец – бул. „В. Левски” № 2

15. Изгрев - ул. „Чехов” №16-а

16. Слатина – ул. „Шипченски проход” № 67

17. Красно село –бул. „Ц. Борис-ІІІ” №124

18. Подуяне – ул. „Плакалница” № 51

19. Кремиковци – кв. Ботунец

20. Нови Искър – гр. Н. Искър, битов комбинат

21. Витоша – бул. „Ц. Борис ІІІ” № 215, ет.11

22. Панчарево – с. Панчарево, бул. „Самоковско шосе” № 15


Б. Такси за допълнително транспортиране на парични средства както следва:

- за суми над 50 000 лв. месечно – ............... от инкасираната сума.

- за по-малки суми, но не по-малко от 100 лв. - .......... лв./км. пробег.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом