Ус на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията
ИмеУс на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер138.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.migidea.org/files/_за_участие_в_процедура_за_номинации_НПО_представители_в_консултати
10.05.11, София

УС на КЗУР обява нова кампания за гражданско участие: номинации за НПО - представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията 27.05.11, петък, 17.00 часа, на адрес София 1504, ул.”Будапеща” №20, ет.2-9, тел. 02/439 4006, csd.bg@ab.bg, Лиляна Соколова, за следните позиции:


-Съвет по ГМО

-Съвет по сигурността

-Съвет по гражданството

-Консултативен съвет по насърчаване на малки и средни предприятия

-Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси

-Съвет по ВПК и мобилизационната готовност

-Съвет по борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС

-Съвет за административната реформа

-Съвет по децентрализация и държавно управление

-Съвет по международно сътрудничество и развитие

-Съвет по европейските въпроси

-Съвет по европейска интеграция

-Съвет за координация на управлението на средства от ЕС

-Междуведомствен съвет по участието на България в НАТО

-Национален координационен комитет по управление на устойчиви органични замърсители

-Висш експертен екологичен съвет

-Национален доверителен екофонд

-Междуведомствен съвет по околна среда и здраве

-Съвет по биоразнообразие

-Консултативен съвет по водите

-Консултативен съвет по околна среда

-Национален съвет по устойчиво развитие

-Съвет по промени в климата

-Социален и икономически съвет

-Работната група при Столична община за изготвяне на Антикризисна програма за развитието на гр. София

-Работна група за актуализиране на Стратегия за развитието на гр. София

-Работната група по изготвяне на нов Законопроект за гр. София

-Консултативен съвет по горите

-Консултативен съвет към Агенцията по вписванията

-Национален съвет по инспектиране на труда

-Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт

-Консултативен съвет към националната агенция по приходите

-Национален съвет по иновации

-Национален съвет по научни изследвания

-Съвет по европейски комуникации

-Съвет по националния радиочестотев спектър

-Национален съвет за защита на потребителите

-Междуведомствен съвет по експортноо застраховане

-Национален съвет по туризъм


Статута, дейността и задачите на консултативните съвети могат да бъдат намерени на сайта на правителството, както и на отделните министерства и ведомства. Номинациите на сдруженията, фондациите и комитетите от КЗУР и на партньорските коалиции, работещи по споразумения с КЗУР, ще бъдат разгледани на Национална НПО – конференция на 31.05.11, вторник, обсъдени на Експертен съвет на КЗУР на 01.06.11, сряда и одобрени на заседание на Управителен съвет на КЗУР на 05.06.11 за предложения до централната и местната публична администрация най-късно до 15.07.11. Припомняме ви ПРАВИЛА И РЕД за работа по гражданско участие - номиниране на НПО-представители на КЗУР, предложени от Национална НПО конференция, приети от УС, одобрени от Общото събрание на КЗУР.


ПРАВИЛА И РЕД

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ОТ

СДРУЖЕНИЕ “КОАЛИЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”


1. Сдружение “ Коалиция за устойчиво развитие” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, наричано по-нататък в настоящите правила “Сдружението”, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, бул.”Ген.Стефан Тошев” № 94, бл.2, ет.5, ап.17. След регистрацията в Софийски градски съд, Сдружението подлежи на вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерство на правосъдието.


2. Сдружението има следният предмет на дейност: представляване на гражданските интереси и защита на гражданските права в областите - устойчиво развитие; опазване на околната среда и здравето на населението, на културно-историческото наследство и националната идентичност; институционализиране на принципите на доброто управление и добрите административни практики, на добрата бизнес практика; увеличаване на капацитета и влиянието на „третия сектор”, достъп до информация, гражданско участие при формирането на политики и контрол върху изпълнението на политики, пряка демокрация; социално включване, подкрепа на равностойното положение и обществена роля на жената, на деца в риск, на социално слаби, възрастни, инвалиди и военно инвалиди и хора в неравностойно положение; работа с децата и младежта, образование, обучение, квалификация и преквалификация за всички възрасти, сътрудничество в процесите на евроатлантическа интеграция; борба с дискриминацията, с езика на омразата, с монополите, с корупцията, бюрокрацията, прането на пари и организираната престъпност; подкрепа за покачване на прираста на населението, достойни условия на живот и трудова заетост, намаляване на бедността; подкрепа и участие в публично-частни партньорства, развитие на иновации и иновативни практики, повишаване на конкурентноспособността на икономиката, насърчаване на предприемачеството, грижа за развитието на малкия и среден бизнес, за осигуряване на прехраната на населението и модерното развитие на селското стопанство; лобизъм пред бизнеса, администрацията и гражданския сектор за по-добро качество на човешкия живот; подкрепа за националната и международна сигурност, помощ в преодоляването на кризи, бедствия и аварии; връзки с обществеността за публичност и прозрачност; консултантски дейности в полза на развитието на самоуправляващите се общности под върховенството на закона.


3. Дейността по гражданско участие при формиране и контрол на политики от страна на членуващите в Сдружението организации се извършва по процедурата за номиниране на НПО представители, предложена и обсъдена на национална конференция на НПО на 16 ноември 2010 г., допълнена и актуализирана на национална конференция на НПО на 25 януари 2011 г., допълнена и актуализирана на национална конференция на НПО на 25 февруари 2011 г. и утвърдена от УС с настоящите правила и ред на 25.04.11. Предложения за промени в процедурата за номинации може да направи всяка НПО, имаща право да участва в тях – с писмено предложение до управляващия орган и след становище на експертен съвет и обсъждане на национална конференция.

3.1 Изборът на НПО представители се заявява от държавно –обществените органи и консултативни съвети по силата на нормативните актове, с които са създадени. Кампанията за номинациите от името на Сдружението се организира своевременно от управляващия орган на Сдружението с надлежни уведомления за цели, същност, срок, условия и изисквания до всички членове на Сдружението - физически и юридически лица, както и до парньорски организации, консултативни и асоциирани членове - по електронен път или по пощата, с обратно потвърждение за полученото съобщение. Поканата за номинациите се оповестява в електронния сайт на Сдружението и на друго подходящо място.

3.2 Право на участие в процедурата по номиниране на НПО представители в държавно-обществени органи и консултативни съвети имат членовете на Сдружението с платен членски внос и активна дейност, асоциирани, консултативни или почетни членове на Сдружението, членове на граждански организации, работещи в мрежа със Сдружението или по споразумение, представили към момента на номиниране учредителен акт, съдебно решение, актуално състояние, извлечение от протокол за номинацията от управляващия ги орган, писмено предложение, мотиви и автобиография на кандидата до управляващия орган на Сдружението. Предложения могат да се правят и от клонове и представителства на Сдружението, от националната конференция на Сдружението, от органите на управление на Сдружението.

3.3. Предложените представители за гражданско участие от името на Сдружението следва да се ползват с добро име сред обществеността, да имат необходимия капацитет, образование и/или експертен опит и в дейността на неправителствения сектор и в сферата, в която заседава консултативния орган. Да бъдат представени в срок и по надлежния ред пред управителния орган на Сдружението. Кандидатурите се обсъждат на национална конференция, по тях се произнася експертен съвет. Направените предложения и становища се предоставят за вземане на решение от управляващия орган на Сдружението. За всяка позиция за гражданско участие се избират и ранжират поне три номинации от името на Сдружението към държавно-обществените и консултативни органи.

3.4 Избраните НПО представители имат правото да изискват и получават информация и съдействие от държавно-обществените органи, необходими им за изпълнение на задълженията, да участват и да гласуват в заседанията на органите, в които са избрани. Следва да предоставят своевременно и пълноценно материалите по участието си в управителния орган на Сдружението, както и да съгласуват изразяваната позиция с членовете, експертите и управляващия орган на Сдружението. Избраните представители се задължават да представляват политиките на общността от организации в Сдружението или по споразуменията на Сдружението с негови партньорски организации. Информират управляващия орган на Сдружението за резултата от заседанията. Резултатите от дейността на НПО представителите се изпращат от управляващия орган до членовете и се публикуват в уебсайта. При надлежно установени случаи на липса на капацитет, несправяне, невъзможност, неявяване и некоректност, Сдружението оттегля представителя си и го заменя с друг по реда на вече номинираните.


4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие, а членовете и управителните му органи декларират, че наред с клаузите на устава си, ще спазват етичен кодекс на НПО, а именно:

 • Подкрепят, отстояват и развиват ценностите на гражданското общество, толерантни са към различията и не приемат каквито и да е форми на дискриминация и насърчават активното гражданско участие в обществено-политическия и икономически живот на България;

 • Зачитат върховенството на закона и спазват законодателството в България;

 • Дейностите на Сдружението ще подпомагат осъществяването на мисията на Сдружението;

 • Ще спазват учредителния договор, устава и правилата за вътрешен ред;

 • Застават зад принципите за спазване на човешките права и свободи, в това число свободата на вероизповедание, като се противопоставят на всички опити да бъдe използвана правната форма на НПО като средство за прокарване на влияние на деструктивни, манипулативни и тоталитарни култове и секти;

 • Работят за утвърждаване на ролята на неправителствения сектор в българското общество като партийно неутрален застъпник и представител на обществени интереси, равноправен и отговорен партньор на държавата, местната власт, бизнеса и медиите;

 • Не си поставят и не лобират за тясно партийни цели и не финансират и не набират средства в полза на политически партии;

 • Не участват в схеми за пране на пари, корупционни практики, финансови измами и терористични дейности и ще информират компетентните органи за получени предложения за участие в такива;

 • Сдружението ще зачита авторските права на интелектуалните продукти, които ползва (проучвания, разработки и т.н.) и няма да ги публикува без разрешение за това или при спазване на авторското право, като цитира източниците на информация.5. Правилата за осъществяване предмета на общественополезна дейност на Сдружението са пряко свързани с основните функции и задачи на Сдружението:

- Изграждане на капацитета на неправителствените организации за пълноценно участие на гражданския сектор при формирането и контрола на политики;

- Обучение, квалификация и размяна на добри практики за преминаване към устойчиво развитие в глобален, национален и местен план в сътрудничество с бизнеса и публичната администрация;

- Подобряване качеството на живот на българските граждани в синхрон с икономическия и административен просперитет и при запазване на природните ресурси.


Правилата включват доброволно изпълнение на стандарти на добро управление на НПО, а именно:

5.1 Прозрачност: Сдружението поддържа актуална интернет страница с цел да предоставя подробна информация и точни данни за контакт с организацията, за екипа, който работи в нея, за управителните си органи и членовете, годишните си финансови и програмни отчети, включително източниците и размера на финансиране, като представя информацията за своята дейност коректно и вярно.

5.2 Организационна структура: Юридически и физически лица членове - общо събрание – управителен съвет – одитор – надзорен съвет – експертен съвет - национална конференция - клонове – представителства - департаменти за оперативна дейност - щатни служители - упълномощени НПО представители за участие в държавно-обществени и консултативни органи - доброволци. Правата и отговорностите на всички нива в организацията са ясно разпределени в устава и в правила и ред, като органиграмата и информацията за тях е публично достъпна в уебсайта. Управителният съвет, националната конференция, експертният съвет и департаментите провеждат поне едно заседание на тримесечие, а общото събрание и надзорния съвет – поне едно заседание годишно.

5.3 Контрол и отчетност: Сдружението има ясна система за вътрешен контрол, включително и финансов, стреми се в управителния орган или в общото събрание да няма само хора, работещи в организацията. Получените дарения се разходват целево, в съответствие с подписаните договори. Организацията предоставя удостоверение за актуално състояние, за да удостовери участието в управителния съвет или общото събрание и на хора, които не са част от работния екип. Договори за получени дарения и отчет за изпълнение на договора към съотвения донор удостоверят, че получените дарения са разходвани целево, в съответствие с подписаните договори. Одиторски доклад удостоверява законосъобразността на изразходваните средства от Сдружението. Доклад на Надзорен съвет удостоверява степента на изпълнението на програмата, целите, съответствието с приетите методи, средства и форми за осъществяване на дейността, както и целесъобразното изразходване на набраните средства.

5.4 Набирането на средства:

 • Кампаниите за набиране на средства предоставят публично коректна информация за организациите, които ги провеждат и за предназначението на набраните средства.

 • Сдружението обявява публично приходите, набрани от кампаниите, разходите по осъществяването им, начина на изразходване на средствата и постигнатите резултати.

5.5 Конфликт на интереси: Сдружението се стреми във всяко свое действие да избягва ситуации на конфликти на интереси. Членовете на колективни орган не участват в обсъждане или вземане на решения по въпроси, засягащи ги директно (като преизбиране или лично възнаграждение) или по въпроси, отнасящи се към техни близки роднини, както и към юридически лица, в които участват. Членовете на колективните органи, както и служителите декларират всяка актуална или потенциална възможност за конфликти на интереси, подписват декларации за конфликт на интереси (вкл. потенциален, възникнал и т.н.).


Aко членовете на управителните и оперативните нива на Сдружението или свързани с тях лица1 се окажат служители във финансиращи програми /проекти / или институционални отдели в местната и централната власт, то организацията няма да кандидатства и да получава финансиране от съответните финансиращи програми /проекти / и институционални отдели в местната и централната власт. Сдружението подписва декларация за липса на конфликт на интереси, свързани с това, че нейните служители и членове на управляващи и върховни органи нямат конфликт на интереси по линия на месторабота.


6. Осъществяването на предмета на общественополезна дейност от Сдружението предполага извършването на стопанска дейност, подлежаща на проверка от експерт-счетоводител и включваща: издателска дейност, рекламна дейност, научно-развойна дейност, обучителна дейност, консултантска дейност, информационно-аналитична дейност, проучвателно - изседователска дейност, внедряване на добри практики, както и други дейности, свързани с предмета на основната дейност и незабранени от действащото законодателство в Република България.


7. Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите си, определени в устава на Сдружението, настоящите правила и съобразени с действащото законодателство.

7.1. За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички присъстващи членове, когато е в полза на:

А/ лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

Б/ лица, били в състава на Управителния съвет до 2 години преди датата на вземане на решението;

В/ юридически лица, в които посочените лица в т. А и т. Б са управители или могат да наложат или възпрепятстват взимането на решения.


8. При изпълнение на правилата за осъществяване на общественополезната дейност от Сдружението се спазва редният ред:

8.1. Всяко физическо и /или юридическо лице, членуващо или не в Сдружението може да отправи мотивирано писмено предложение до Председателя на Управителния съвет на Сдружението. Предложението трябва да съдържа информация за автора /име, ЕГН, адрес – фирма, седалище, НДР, № Булстат/, кратко описание на проекта за бъдещи мероприятия, място и време на извършването им, основни изпълнители на проекта, приблизителна стойност, предполагаемо въздействие върху околната среда и здравето на населението, устойчивото развитие и сигурността.

8.2. Председателят на Управителния съвет на Сдружението е длъжен да внесе постъпилото предложение за обсъждане на Управителния съвет на първото му следващо заседание.

8.3. Управителният съвет се произнася с мотивирано решение дали приема или отхвърля предложението. Решението се съобщава на автора лично или по пощата с обратна разписка.

8.4. В случай, че решението е положително, Управителният съвет указва на Председателя да извърши необходимите действия за подробното изготвяне на проекта /включително съдействие на автора при конкретизиране на аспектите на проекта, осигуряването на консултанти, необходима техника, определяне на обектите и източниците за финансиране реализацията на проекта, изработване на точната план-сметка и др./

8.5. Управителният съвет одобрява окончателния проект и възлага на Председателя неговото изпълнение. На последното заседание на Управителния съвет на всяко тримесечие Председателят се отчита за етапа на изпълнение на проекта.


9. В началото на следващата календарна година Управителният съвет подготвя и представя на Общото събрание за одобрение годишния доклад за дейността на Сдружението пред предходната година. Докладът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати; размера на приходите и финансовия резултат. Доклади пред Общото събрание на Сдружението депозират и Одиторът и Надзорния съвет – за законосъобразност и целесъобразност на разходваните средства и за съответствие на дейностите с програмата, целите, устава и правилата на Сдружението.


10. След одобрението на годишния доклад от Общото събрание Управителният съвет изпраща до Централния регистър при Министерството на правосъдието съобщение за изготвянето му, като посочва мястото, времето и начина за запознаване с него.


Настоящите правила са приети на 25.04.2011 г. на основание чл. 24, т. 12 от Устава на Сдружението.1 Свързани лица са:

 1. съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднини по сватовство - до втора степен включително;

 2. лицата, в политическа зависимост едно спрямо друго;

 3. лицата, които са учредители и/или управители на съвместна фирма или НПО.
Свързани:

Ус на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията iconНоминации за нпо представители на кзур в консултативните съвети
Консултативен съвет по насърчаване на малки и средни предприятия: Мария Лазарова Георгиева, Дончо Йорданов, Валентина Кордова, Емилия...
Ус на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията iconСписък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11

Ус на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията iconСъвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов
Номинации за нпо представители на кзур в консултативни съвети и работни групи към министерства и агенции
Ус на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията iconНоминирани нпо-представители на кзур за участие в работата на кн на оп

Ус на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет
Краен срок за получаване на офертите: 12: 00 часа на г в деловодството на община Силистра
Ус на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията iconСписък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес
Сгс; булстат: 144 1064; със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Димитър Миленков” N: 110; представлявано от Йонка Савова...
Ус на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията iconТрети национален конкурс за рисунка дигитална живопис и графика „Моята България Община град Добрич
Краен срок  за получаване на творбите в гр. Добрич – 30 април 2008 година. Право на участие в конкурса  имат ученици и студенти ...
Ус на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията iconФизически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г
Институции за висше образование, които притежават Университетска Харта Еразъм 2007-2013
Ус на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията iconКраен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г
Фирма изложител:    
Ус на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията iconСекторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом