Програма околна среда 2007-2013 г
ИмеПрограма околна среда 2007-2013 г
страница1/16
Дата на преобразуване16.04.2013
Размер0.59 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.kazanlak.bg/common/pdf/7_Tom_II_Ukazania---KOREGIRAN.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА http://ope.moew.government.bg/i/bg/slogan.jpgнормално цветово възпроизвеждане

ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г. Европейски съюз .

Европейски фонд за регионално развитие


„Изграждане на претоварна станция за общински отпадъци - Казанлък”

Том II, Книга I,

Указания за участие в обществената поръчка


Съдържание


ТОМ ІІ, КНИГА І - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАI.ОБЩИ УСЛОВИЯ 5

1.1Обект на обществената поръчка 5

1.2Обособени позиции 5

1.3Възможност за представяне на варианти в офертите 5

1.4Място и срок за изпълнение на поръчката 6

1.5Разходи за поръчката 6

1.6Стойност на поръчката 6

1.7Схема на плащане 6

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 7

2.1 Изисквания за участниците 7

2.1.1Общи изисквания 7

2.1.2Административни изисквания 7

2.1.3Финансови изисквания 9

2.1.4Технически изисквания 9

2.2. Срок на валидност на офертите 9

III.ГАРАНЦИИ 9

3.1Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането ѝ 9

3.2Задържане и освобождаване на гаранцията за участие 10

3.3Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането ѝ 10

3.4Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 11

3.5Гаранция за авансово плащане 11

3.6Задържане и освобождаване на гаранцията за авансово плащане 11

IV.ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 12

4.1Място и срок за получаване на документацията за участие 12

4.2Цена на документацията за участие 12

4.3Начин на плащане на документацията за участие 12

V.РАЗЯСНЕНИЯ 12

5.1Искане на разяснения 12

5.2.1Срокове за искане на разяснения 12

5.2.2Срокове за отговор 12

5.2.3Посещение на място и запознаване с условията на строителната площадка 13

VI.ОФЕРТА 13

6.1Подготовка на офертата 13

6.2Съдържание на офертата 14

6.2.1„Документи за подбор” – Плик № 1 14

6.2.2„Предложение за изпълнение на поръчката” - ПЛИК № 2 „Техническо предложение” - Образец № 23 18

6.2.3„Предлагана цена” - ПЛИК № 3 Ценово предложение 19

6.2.4Запечатване 19

6.3Подаване на оферти 20

6.3.1Място и срок за подаване на оферти 20

6.3.2Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти 20

6.3.3Приемане на оферти / връщане на оферти 21

VII.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ 21

7.1Място и дата на отваряне на офертите 21

7.2Отстраняване на участници 21

7.3Искане на разяснения по възникнали въпроси по документацията от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите 22

7.4Изключително благоприятно предложение 22

7.5Оценка на офертите 23

7.5.1Проверка на приложените в офертата документи - Плик № 1 23

7.5.2Техническа и финансова оценка 23

7.5.2.1Техническа оценка на предложението (То) 23

7.5.2.2 Финансова оценка на предложението (Фо) 28

7.6Крайно класиране на участниците 29

7.7Приключване работата на комисията 30

7.8Обявяване на резултатите 30

VIII.ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 30

IX.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 31

9.1Съдържание 31

9.2Основания за изменение на договора 32

9.3Срокове за сключване на договора 32

X.ОБЖАЛВАНЕ 33

XI.ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 33

XII.ЕТИЧНИ КЛАУЗИ 34

XIII.Органи, от които УЧАСТНИЦИТЕ моЖгат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 35

РЕЧНИК

НА ТЕРМИНИТЕ И СЪКРАЩЕНИЯТА, ИЗПОЛЗВАНИ В ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ


Договор” означава Договорното Споразумение, Възлагателното писмо, Писмото към Офертата, настоящите Условия, Спецификацията, Чертежите, Таблиците и допълнителните документи (ако има такива), които са изброени в Договорното Споразумение или в Възлагателното Писмо.

Възлагателно Писмо” означава писмото за официално приемане на Писмото към Офертата, подписано от Възложителя, включително всички приложени към него меморандуми съдържащи споразумения между двете Страни, подписани от тях. Ако няма такова възлагателно писмо, изразът "Възлагателно Писмо” означава Договорното Споразумение, а дата на издаване или получаване на Възлагателното писмо означава датата на подписване на Договорното Споразумение.

Страна” означава Възложителят или Изпълнителят, както изисква контекста на договора.

Възложител” означава лицето, именувано възложител в Данните за Договора, и законните правоприемници на това лице.

Изпълнител” означава лицето (лицата), именувано (именувани) като изпълнител в Писмото към Офертата, приет от Възложителя и законните правоприемници на това (тези) лице (лица).

Инженер” означава лицето, назначено от Възложителя за да изпълнява ролята на Инженер за целите на Договора и именувано като такъв в Данните за Договора, или друго лице, назначавано периодично от Възложителя и съобщавано като такова на Изпълнителя.

Представител на Изпълнителя” означава лицето, посочено от Изпълнителя в Договора или назначавано периодично от Изпълнителя, което действа от името на Изпълнителя.

Персонал на Възложителя” означава Инженерът, помощниците посочени в договора и целия останал екип, работна сила и други служители на Инженера и на Възложителя; както и всеки друг персонал, съобщен на Изпълнителя от Възложителя или Инженера като Персонал на Възложителя.

Персонал на Изпълнителя” означава Представителят на Изпълнителя и целия персонал, когото Изпълнителят ползва на Площадката, който може да включва екипа, работната сила и други служители на Изпълнителя и на всеки Подизпълнител; както и всеки друг персонал, който подпомага Изпълнителя при изпълнението на Работите.

Подизпълнител” означава всяко лице, посочено в Договора като подизпълнител или всяко лице назначено за подизпълнител за част от Работите; както и законните правоприемници на всяко от тези лица.

ФИДИК” означава Federation Internationale des Ingenieur-Conseils -Международния съюз на инженерите-консултанти.

Базова Дата” означава датата 28 дни преди крайната дата за представяне на документите и приключване на Офертата.

Дата за Започване” означава датата, съобщена по силата на Възлагателно писмо.

Гаранционен Срок” означава гаранционният срок за изпълнените проекти и строително-монтажни работи, както е посочен в Договора, но не по-малко от сроковете, предвидени в Законите на Държавата.

Ден” означава календарен ден, а „година” означава 365 дни.

Чужда Валута” означава валута, в която е платима част от (или цялата) Договорната цена, но не е Местната Валута.

Местна Валута” означава валутата на Страната, в която се сключва и изпълнява договора за строителство.

Механизация на Изпълнителя” означава всички апарати, машини, превозни средства и предмети, необходими за изграждането и завършването на Работите и за отстраняването на дефекти. Механизацията на Изпълнителя обаче изключва Временното Строителство, Механизация на Възложителя (ако има такава), Оборудването, Материали или всички други неща, предназначени да формират или формиращи част от Постоянните Работи.

Стоки” означава Механизацията на Изпълнителя, Материали, Оборудване и Временно Строителство, или всяко едно от тях според случая.

Материали” означава всякакви по вид предмети (с изключение на Оборудването), предназначени да формират или формиращи част от Постоянните Работи, включително и доставка само на материали (ако има такива), които следва да бъдат доставени от Изпълнителя по силата на Договора.

Оборудване” означава апаратура, машини и превозни средства, предназначени да формират или формиращи част от Постоянните Работи, включително машини поръчани от Възложителя, свързани със строителството или функционирането на Работите.

Закони” означава цялото национално (или държавно) законодателство, законодателни актове, разпоредби и други закони и правилници и подзаконови актове на всяка законно установена обществена власт.

Гаранция за участие” е определена в абсолютна сума,

Гаранция за Изпълнение” означава гаранцията, която Изпълнителя е длъжен да внесе по банковата сметка на Възложителя, или да я представи под формата на безусловна банкова гаранция, със срок, 28 дни след изтичането на период за отстраняване на дефекти и представляваща 2 % от стойността на настоящия договор.

Площадка” означава местата, където трябва да бъдат извършени Работите включително складови и работни площи и където трябва да бъдат доставени Оборудването и Материалите, както и всички други места, които може да бъдат точно определени в Договора като формиращи част от Площадката.

ВОД” – временна организация на движението

Червена книга”- общите договорни условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя.

"Свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:

  • роднини по права линия без ограничение;

  • роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

  • роднини по сватовство – до втора степен включително;

  • съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

  • съдружници;

  • лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

  • дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

ЦПРС - Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България.

АОП - Агенция по обществени поръчки.

ЗОП - Закон за обществените поръчки.

ЗУТ - Закон за устройство на територията.

ОП – Оперативна програма.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

Програма околна среда 2007-2013 г iconПрограма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма...
Програма околна среда 2007-2013 г iconПрограма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма...
Програма околна среда 2007-2013 г iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Доставка на компютърно, периферно, сървърно и комуникационно оборудване съгласно техническото задание, за целите на управлението...
Програма околна среда 2007-2013 г iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Резюме на окончателен доклад за Оценка на ефективността на завършилите процедури за подбор на проектни предложения по приоритетни...
Програма околна среда 2007-2013 г iconОперативна програма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република...
Програма околна среда 2007-2013 г iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Оперативна програма “Околна среда 2007–2013 г.” (опос) е насочена към реализирането на приоритети, свързани с прилагането на европейското...
Програма околна среда 2007-2013 г iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Цели на приоритетна ос 4 „Техническа помощ” от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Програма околна среда 2007-2013 г iconПрограма "околна среда 2007 2013 г."
Д. Стратегически цели и приоритетни направления на оп “Околна среда 2007-2013 г.” 50
Програма околна среда 2007-2013 г iconПрограма околна среда 2007 2013
Д. Стратегически цели и приоритетни направления на оп “Околна среда 2007-2013 г.” 48
Програма околна среда 2007-2013 г iconПрограма околна среда 2007
Боровец” и „Чамлъка” на риосв хасково по процедура № bg161РО005/11/3 2/05/26 " Изпълнение на дейности за устройство и управление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом