Част I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4
ИмеЧаст I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4
страница1/7
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер497.75 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.atsa.bg/upload/docs/120510_dokumentaciya.doc
  1   2   3   4   5   6   7
държавно предприятие

ръководство на въздушното движение
Основано 1969 г.

1540 София, бул. „Брюксел” 1, тел. 937 1111, факс 980 0043, www.atsa.bg


ДОКУМЕНТАЦИЯ


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


„Доставка на снежен трактор за ТРЛК „Черни връх““


София, 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:


ЧАСТ I – РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ 3

ЧАСТ II УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 4

Раздел I Описание на предмета на поръчката и технически спецификации 4

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 4

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, МЯСТО НА ДОСТАВКА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 4

3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНОТО ОБОРУДВАНЕ 4

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ 4

5. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 5

Раздел II Изисквания към участниците 6

Раздел III ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ 6

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 6

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 1 6

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 2 8

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 8

Раздел IV Условия и ред за подаване на офертите 9

Раздел V Гаранции 9

1. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 9

2. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 9

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА В ГАРАНЦИОНЕН СРОК 9

Раздел VI Разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти 10

Раздел VII Оценка на офертите, определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор 11

1. КРИТЕРИЙ, ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 11

2. Проект на договор 12

Раздел VIIІ – Приложения 18

Приложение № 1 - Банкова гаранция за участие (образец) 18

Приложение № 2 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП (образец) 19

Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 ЗОП (образец) 20

Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (образец) 21

Приложение № 5 – Декларация за подизпълнителите (образец) 22

Приложение № 6 – Оферта (образец) 23

Приложение № 6.1 – Образец на Техническа спецификация и техническо предложение 25

Приложение № 6.2 - Предлаганата цена (образец) 27

Приложение № 7 – Банкова гаранция за изпълнение (образец) 28

Приложение № 8 – Банкова гаранция за гаранционно обслужване (образец) 29

Приложение № 9 Банкова гаранция за авансово плащане (образец) 30

Приложение № 10 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор (образец) 31ЧАСТ I – РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕЧАСТ II УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Раздел I Описание на предмета на поръчката и технически спецификации

1.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА


Обществената поръчка е за доставка чрез покупка на машина за транспортиране на хора и материали в снежни условия в Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) „Черни връх“.

2.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, МЯСТО НА ДОСТАВКА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.


2.1. Доставката на оборудването по т. 1 следва да бъде извършена през месец декември 2012 г.

2.2. Мястото на доставка на оборудването е ТРЛК „Черни връх“.

2.3. Условията и начинът на плащане се уреждат в проекта на договор.

3.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНОТО ОБОРУДВАНЕ


Предлаганото оборудване да е:

  1. Продукт на производител, който има система за управление на качеството за съответното оборудване, сертифицирана по ISO 9001:2008 или еквивалентни;

  2. Доставената техника трябва да съответства на стандартите на Европейския съюз, с емисии на отработени газове минимум съгласно стандарт STAGE III Non-Road Diesel Engine Emission Standard на ЕС или еквивалентен. При извършване на доставката да са спазени изискванията на Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г).

  3. Ново, неупотребявано и произведено не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представяне на офертата;

  4. Изпълнителят на договора трябва да осигури необходимите специалисти и дейности по пускането на оборудването в действие в присъствие на представители на Възложителя, които ще ползват и стопанисват трактора. Дейностите по пускането му в експлоатация трябва да са подробно описани и всички разходи по осъществяването им са за сметка на Изпълнителя, като задължително се извършва тестване и изпитване на оборудването.

4.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ


През гаранционния период изпълнителят по договора трябва да осигури за своя сметка надеждно обслужване на оборудването. Обслужването включва отстраняване на отклоненията от показателите, определени от производителя, и непредизвикани от неправилна експлоатация и съхранение, в съответствие със следните минимални изисквания:

  1. Гаранционно обслужване да се осъществява от оторизирани от производителя на оборудването сервизи в страната и/или сервизни екипи на място, оторизирани от производителя;

  2. Крайният срок за отстраняване на възникнала повреда да не надвишава 7 (седем) календарни дни от получаване на известието за повредата, освен в случаите, когато отстраняването на възникналата повреда налага доставката на резервни части от чужбина. Денят, в който известието е получено не се брои при изчисляването на срока;

4.2.1. В случаите, когато се налага доставка за подмяна на части и/или консумативи от чужбина, участникът трябва да предложи срок за доставка и подмяна на същите, не по-дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни от получаване на известието за повредата.

  1. Участниците трябва да предложат минимум 24 (двадесет и четири) месеца гаранционен срок на оборудването, считано от момента на пускането му в експлоатация.

4.4. Ако по време на гаранционния период един и същ дефект се появи повече от два пъти, това ще се смята за дефект, който изисква подмяна на съответния агрегат, компонент, възел и др. под. или модификация, изцяло за сметка на изпълнителя по договора.

5.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


5.1 Техническа спецификация на доставката, предмет на обществената поръчка:

Параметър

Изисквания
Тип оборудване

Снежен трактор

І.

Задължителни параметри
І.1.

Двигател

Дизелов, турбо, с мощност минимум 250 к.с., с емисии на отработени газове минимум съгласно стандарт STAGE III Non-Road Diesel Engine Emission Standard на ЕС или еквивалентен.

І.2.

Запуск

Подгрев на антифриза и горивото за лесен запуск при ниски температури.

І.3.

Пасажерска кабина

Оборудвана със седалки за минимум осем пасажера, автономно отопление и интеркомна връзка с водача, с възможност за лесен монтаж и демонтаж от шасито и оборудвана с помощна стълба за улесняване на достъпа.

І.4.

Ширина на трактора с веригите и натиск върху повърхността

Ширина - минимум 380 см., специфичен натиск върху повърхността (SGP) – максимум 0,055 кг/кв.см.

І.5.

Вериги

Комбинирани, със стоманен горен кант.

І.6.

Предно стъкло

Оборудвано със система за обдухване и защита от замръзване и изпотяване.

І.7.

Съоръжения за почистване отпред

Преден нож (гребло).

І.8.

Комуникация и навигация

Система за GPS навигация.

І.9.

Фарове

Ксенонови; фар за задно виждане.
ІІ.

Опционални параметри1

ІІ.1.

Кош за превозване на товари с възможност за монтаж и демонтаж в предната част на трактора.

ІІ.2.

Подвижен преден роторен снегорин с възможност за улеснен монтаж и демонтаж.

ІІ.3.

Камера за обратно виждане с възможност за проектиране на изображението върху дисплей в кабината на водача.
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Част I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4 iconУказания за участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет
Разходите по изработването на предложенията са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да имат претенции по...
Част I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4 iconУказания към участниците
Указания към участниците – корекции съгласно Решението за промяна от 16. 07. 2012 г
Част I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4 icon2012 г. Част I. Указания към участниците за изготвяне на офертите и изисквания на възложителя
Основно училище „Свети Паисий Хилендарски”, с. Баничан, при условията и по реда на глава viiia от Закона за обществените поръчки...
Част I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4 iconАбонаментна техническа поддръжка на асансьори в обекти на дп рвд софия, 2012 г. Съдържание: част I – Решение и Обявление част II раздел I
Приложение №1 – Списък на минимално необходимите дейности (видове работа) за техническо обслужване на асансьорите в обектите по Позиция...
Част I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4 iconПредявени са главен и евентуален иск с правно основание чл. 124 от гпк
Рп на гр. С. от 1964г представляват придаваема част към упи Х. 1 в източната му част, защриховани в червено на скица издадена от...
Част I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4 iconІ. Обявявам класирането на участниците, както следва
Част от имот описан в акт за публична държавна собственост №6628/2007 г., предтавляващ обособена част от земя 87 кв м. /част от имот...
Част I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4 iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Мзг – дл „Я.”, път, ливада на Ахмед Торбев, при квоти за съделителите: 1/4 ид част за В. С. Ц., 1/4 ид част за М. Ю. Т., 1/4 ид част...
Част I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4 icon2012 г. Част I. Указания към участниците за изготвяне на офертите и изисквания на възложителя
Доставка на готови закуски и поевтиняване на готова храна за обяд чрез кетъринг” за учениците в Основно училище "Васил Левски", село...
Част I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4 iconПроизводството е образувано по искова молба от Е. Б. Д. с Егн *, с адрес: гр. С., ул."П." №80, с която против К. Г. С. и Й. В. К., с адрес: гр. С., ул."П." №37
С. от 1964г представляват придаваема част към упи Х -431 в източната му част, защтриховани в червено на скица издадена от Община...
Част I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4 iconС влязло в закона сила решение №284 от 23. 04. 2003г е допусната съдебна между А. М. М. Егн от С.,оБ. Б.,Е. М. Ш.,Егн от С.,оБ. Б.,Д. М. Ш.,Егн от С
Б. Б. и С. М. М. от С.,оБ. Благоевградска при квоти: за първия ишец 1 / 6 идеална част, за втория ищец- 1 / 6 ид част.,за третия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом