ІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката
ИмеІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер88.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ipgrbg.com/OP_kombain/Dogovor_proekt.doc

ПРОЕКТ !!!


Д О Г О В О Р

Днес, ............................. 2013 г. в гр.Садово, община Садово, между:


1. ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ „К.МАЛКОВ” ЕИК по БУЛСТАТ: 000450524, със седалище и адрес на управление гр.Садово, бул. „Дружба” № 2, представляван от Директора – проф.дсн. Сийка Стоянова, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. „....................................”, ЕИК по БУЛСТАТ: ………………., със седалище и адрес на управление: ……………………………………, телефон: ………………, с адрес за кореспонденция по този договор: …………………………………………………., представляванo от ……………………………………………………….., в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание чл. 41 и следващите от ЗОП, във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на парцелен комбайн за Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”-Садово” и Решение № ......... от .................... г. на Директора за класиране на участниците и определяне на Изпълнител, се сключи настоящият договор, в който страните по него се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРАЧл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане доставка на специализирана техника - парцелен комбайн /втора употреба/ за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”- 1 (един) брой, при цените и условията определени в този договор.


ІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТАЧл. 2. (1) Място на изпълнение на доставката: гр.Садово, бул. „Дружба” № 2, като разходите за доставката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Предаването и приемането на доставката, предмет на настоящият договор ще се извърши с подписването от страните на приемо – предавателен протокол.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата на доставката най – късно три дни преди доставката.

Чл. 3. Срокът за изпълнение на доставката е .................................. (словом) календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор.


ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕЧл. 4. (1) Общата стойност на доставката, предмет на настоящия договор е в размер на ...........................(словом) лева без ДДС, съответно ........................... (словом) лева с ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Сумата по ал. 1 включва: доставката на комбайна, всички разходи като труд, мита, такси, транспорт, обучение и др., както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като не включва разходи по регистрация на техниката.

(3) Цената по чл. 4, ал. 1 е окончателна и не подлежи на увеличение.

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща сумата по чл. 4 в лева, по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, а именно:

IBAN: ...............................................

BIC: ..................................................

Банка: ..............................................

(2) Плащането по настоящия договор ще се извърши по следния начин:

1. Авансово – 30 % от стойността на договора ще бъдат заплатени в 3-три дневен срок от неговото подписване.

2. Окончателно – 70 % от стойността на договора ще бъдат заплатени след доставка на техниката. Плащането ще се извърши след подписване на приемо-предавателен прокотол и представяне на данъчна фактура.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи доставката на комбайна при условията, определени в настоящия договор.

2. Да прегледа доставеният комбайн за явни недостатъци и в случай, че констатира такива да направи своите възражения.

3. Да откаже приемането на доставеният комбайн при констатирането на явни недостатъци. Ако по-късно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ открие недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, има право да изиска тяхното отстраняване за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Да получи цялата документация относно комбайна по надлежният ред.

5. Да получи пълно описание на принципа на действие и управление на комбайна, необходимо за правиланата му експлоатация.

6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстранява безвъзмездно всички повреди в доставеният комбайн, както и всички отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения гаранционен срок и не са по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са включени в обема за гаранционно обслужване.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати договорената в чл. 4 от настоящия договор цена на доставения комбайн на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове и условията на договора.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯЧл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. В срок до ..................(словом) календарни дни от подписване на настоящия договор да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ парцелен комбайн, ведно с всички съпътстващи го документи, с място на доставка – област Пловдив, гр.Садово, бул. «Дружба» № 2, като разходите за транспортирането му са за негова сметка.

2. Да пази комбайна с грижата на добър търговец до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Да издаде данъчна фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стойността на комбайна, която е предложил, съгласно ценовата си оферта.

4. Да осигури гаранционно обслужване и сервиз на комбайна, за срока на действие на уговорения с настоящия договор гаранционен срок.

5. Да отстрани за своя сметка (безвъзмездно) всички повреди в доставения комбайн, както и всички отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения гаранционен срок и не са по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са включени в обема на гаранционното обслужване.

6. При предаването на комбайна, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото време да го прегледа за явни недостатъци и да направи възраженията си. Ако по-късно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ открие недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за своя сметка.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва следгаранционна поддръжка и сервиз на доставената техника.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договорената цена съгласно чл. 5 от настоящият договор.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора.


VІ. ГАРАНЦИИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 10. (1) Гаранционният срок на комбайна започва да тече от датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и клаузите от настоящия договор и е .................... (словом) месеца.

(2) Гаранционното обслужване ще се извършва на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в минимален срок, но не повече от 5 дни, считано от датата на подаване на заявката. Заявка може да бъде подавана по телефон, факс или интернет.

Чл. 11. За неизпълнение на задължението по чл. 10, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума равняваща се на двойния размер на направените разходи за отстраняването на дефектите, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.


VІІ. ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИЧл. 12. За изпълнение на задълженията по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора гаранция за под формата парична сума/банкова гаранция в размер на .......................... лв.(словом: ...................), представляваща 3 % от стойността на договора.

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след изтичане или прекратяване на настоящия договор, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за разрешаване от компетентен съд или в случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на уговорените в този договор задължения.

Чл. 15. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското законодателство.

Чл. 16. При неспазване срока по чл.3 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % от същата стойност.

Чл. 17. (1) При виновно некачествено извършване на доставката, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 30 % от стойността на некачествената доставка.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на комбайна не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл. 18. Плащането на неустойката не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди над размера на неустойката.

Чл. 19. Възложителят може да удържи изчислената сума на неустойката от гаранцията за изпълнение на договора.

VІІІ. ОБУЧЕНИЕ


Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в рамките на 3 (три) дни да демонстрира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мястото на доставката, че доставеният комбайн притежава договорените технически характеристики, като за целта проведе необходимите изпитвания. В случай на установяване на пълно съответствие с изискванията, заложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в документацията, техническата спецификация и техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните съставят окончателен двустранен приемо-предавателен протокол за одобрение и приемане.

(2) След извършване на проверката и приемането в мястото на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обучи персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (лицето/лицата с правоспособност за комбайн) с експлоатацията и техническото обслужване на оборудването.

(3) Обучението да се проведе от квалифициран служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което да бъде насочено към:

- разяснения по техническата документация на комбайна;

- разяснения по правилата на производителя за експлоатация и поддръжка;

- предаване на необходимите знания и умения, за осъществяване навреме, точно и правилно експлоатацията, съхранението, техническото обслужване и техническият преглед след гаранционният срок.


ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 21. Настоящият договор се прекратява:

1. с извършване и предаване на договорената работа;

2. по взаимно съгласие на страните изразено писмено;

3. при забава повече от 20 (двадесет) дни за изпълнение на доставката;

4. при констатиране на недостатъци/неизправност/ на доставеният комбайн, които възпрепятстват неговата експлоатация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава 10 – дневен срок за отстраняването им и в случай, че същите не бъдат отстранени договорът се разваля;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при виновно неизпълнение на задълженията на другата страна по настоящият договор. В този случай изправната страна изпраща до неизправната 10-дневно писмено предизвестие, в което се посочват причините за прекратяването му и си запазва правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по реда на ЗЗД.


X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 22. Всички спорове по тълкуване и прилагане на договора между страните се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие - пред компетентния съд.

Чл. 23. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

Чл. 24. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация за другата страна, станала й известна при ил по повод изпълнението на този договор.

Чл. 25. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 26. Ако някоя разпоредба от настоящия договор е или стане недействителна, договорът остава действителен в останалата си част. В този смисъл недействителната разпоредба да бъде тълкувана от страните по начин, който позволява постигането на целта, която е била поставена в нея, в духа и смисъла на целия договор.

Чл. 26. Страните се задължават да се информират взаимно в писмена форма за промяна на адресите си и на банковите си сметки, посочени при подписване на този договор, в седемдневен срок от промяната.

Чл. 27. Настоящият договор може да бъде изменян само по изключение и при наличие на някое от обстоятелства по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екзепляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от договора са:

  1. Техническата спецификация;

  2. Приложение № 1 – Техническото предложение за изпълнение;

  3. Приложение № 2 – Ценовото предложение;ВЪЗЛОЖИТЕЛ:........………………...


Гл.счетоводител:.................................


ИЗПЪЛНИТЕЛ:........................................Свързани:

ІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката iconКлимент Охридски" 1000, София бул. "
Описание на поръчката. Място и срок на изпълнение. Изисквания при изпълнение на поръчката. Начин на плащане
ІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката iconКлимент Охридски" 1000, София бул. "
Описание на поръчката. Място и срок на изпълнение. Изисквания при изпълнение на поръчката. Начин на плащане
ІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката iconКлимент Охридски" 1000, София бул. "
Описание на поръчката. Място и срок на изпълнение. Изисквания при изпълнение на поръчката. Начин на плащане
ІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката iconКлимент Охридски" 1000, София бул. "
Описание на поръчката. Място и срок на изпълнение. Изисквания при изпълнение на поръчката. Начин на плащане
ІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката iconКлимент Охридски" 1000, София бул. "
Описание на поръчката. Място и срок на изпълнение. Изисквания при изпълнение на поръчката. Начин на плащане
ІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката iconКлимент Охридски" 1000, София бул. "
Описание на поръчката. Място и срок на изпълнение. Изисквания при изпълнение на поръчката. Начин на плащане
ІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката iconЧаст I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4
Срок за изпълнение на поръчката, място на доставка, условия и начин на плащане. 4
ІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
ІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
ІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом